De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Fritz Redlschool afd. Soest / Vosseveld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Fritz Redlschool afd. Soest / Vosseveld"— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Fritz Redlschool afd. Soest / Vosseveld

2 Speciaal Onderwijs (regionale expertise centra)
Cluster 1: Kinderen met een visuele beperking Cluster 2: Slechthorende kinderen (SH) Kinderen met ernstige taal-/spraakmoeilijkheden (ESM) Dove kinderen Kinderen met ASS-stoornis, met communicatieve problemen Cluster 3: Zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) Langdurig zieke kinderen (LZ) Lichamelijk gehandicapte leerlingen (LG) Meervoudig gehandicapte kinderen (MG) Cluster 4: Kinderen met psychiatrische problematiek Kinderen met ontwikkelings- of gedragsstoornissen

3 REC 4-4 Bilthoven Berg en Boschschool, LZK (V)SO
Zeist Dr. C.P. van Leersumschool, LZK SO Soest Prof. Fritz Redlschool, LZK (V)SO Zeist De Zonnehuisschool, LZK (V)SO Doorn Beukenrode-Onderwijs, ZMOK VSO De Glind J.H. Donnerschool, ZMOK (V)SO Ermelo Emaus College, ZMOK VSO Soest De Lasenberg, ZMOK VSO Amersfoort Dr. Mulock Houwerschool, ZMOK (V)SO Utrecht De Pels, ZMOK (V)SO Maarsbergen De Sprong, ZMOK VSO

4 SO Afdelingen (6-12 jaar) Soest / Vosseveld (UMC)
(zorglijn disruptief) 30 leerlingen Kindercircuit Utrecht (UMC) (zorglijn autisme & psychose) 12 leerlingen Bellenbergh (Altrecht) (multiprobleem gezinnen) 8 leerlingen

5 VSO Afdelingen (12-21 jaar)
Lunetten (Altrecht) deeltijd behandeling ASS 8 leerlingen Rintveld (Altrecht) eetstoornissen 12 leerlingen Jeugdcircuit Utrecht (UMC) (zorglijn algemene psychiatrie) 24 leerlingen Barentsz (Altrecht) orthopsychiatrie/forensisch 22 leerlingen

6 Teamleden Piet v.d. Hoven: directeur
Marnix Wiersma: directeur / wnd. coördinator locatie Soest Ineke Boerman: gz psycholoog Annemarie van Hove: interne begeleiding Marleen Bolwerk: leerkracht groep 1 Stan Wischhoff: leerkracht groep 2 Floor van der Leest: leerkracht groep 3 Mireille Falkmann: leerkracht groep 3 Annelieke van Berlekom: leerkracht groep 2 (wo) en groep 1 (do/vr) Olga Haagen: vakleerkracht techniek/handvaardigheid Agaath Battenburg: vakleerkracht gymnastiek Wendy de Graaf: administratie Marcel den Broeder: conciërge

7 Uitgangspunten / doelstellingen
Verdere terugval in school- en leergedrag voorkomen EN zo soepel mogelijk laten verlopen van de terugkeer naar de school van herkomst of een andere vorm van onderwijs Beginsituatie bepalen: rapportage vorige school aanvullend pedagogisch-didactisch onderzoek aanvullend psychologisch onderzoek Na een observatieperiode volgt het schoolverslag. Dit vormt samen met observatie- / onderzoeksgegevens van de kliniek de basis voor het handelingsplan Handelingsplan wordt besproken met ouders en is gericht op: vertrouwen in eigen kunnen geven zelfwaardering op bouwen gedragsbeheersing leerstofverwerving Uiteraard rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de leerling

8 Het fasenmodel Schoolvoorwaardelijke fase. Leervoorwaardelijke fase.
In deze fase staat voor de leerling het naar school komen en er blijven centraal. eisen t.a.v. de leerstof worden aan de leerling aangepast, doel is schoolangst of -weerzin te overwinnen. Leervoorwaardelijke fase. In deze fase wordt gewerkt aan verbetering van de leer- en werkhouding het verhogen van de motivatie, zelfkritiek, zelfwerkzaamheid, samenwerking. er is aandacht voor faal- of prestatie-angst. Leer-effectuerende fase. De leerling is nu in staat leergedrag te vertonen er wordt zoveel mogelijk leerstof aangeboden ook wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling Buitenschool-fase. Vanuit de Redlschool wordt met de leerling stapsgewijs gewerkt aan terugplaatsing naar de school van herkomst of andere vorm van onderwijs. Als ondersteunende begeleiding is Ambulante Begeleiding een mogelijkheid.

9 Structuur leerlingenzorg
De structuur van de leerlingenzorg is zodanig dat de school in voldoende mate en tijdig in kan spelen op optredende stagnaties en belemmeringen. Deze ziet er als volgt uit: Eénmaal per kwartaal vindt de leerling-/behandelingsbespreking plaats; Er is wekelijks overleg tussen de intern begeleider en de kliniek; Er zijn dagelijks overdrachtgesprekken tussen de leerkrachten en de groepsleiding; Tijdens de twee-wekelijkse teambesprekingen worden leerlingen (als er iets bijzonders besproken moet worden) op de agenda geplaatst.

10 Afspraken kliniek en school
Centraal thema bij de afspraken tussen school en kliniek is: het afstemmen, integreren van behandel- en onderwijsdoel afstemmen methodiek kliniek en methodiek school. De methodiek, die de kliniek hanteert is voorwaardenscheppend voor schoolse ontwikkeling op gedrag en cognitief niveau. Er is enkele malen per jaar regulier overleg tussen school en kliniek, het schoolhuisoverleg. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: Deelname aan patiënten (=leerling) bespreking(en); Inzage dossier, gebruik dossier; Schooltijden; Rol bij intake; Overdracht; Onhanteerbaar gedrag; Verbale/fysieke agressie; Samenwerking ouders; Uitplaatsing – welke school én wanneer.

11 Oudercontacten School streeft naar een heldere en frequente informatievoorziening over de leerling naar de ouders, c.q. verantwoordelijke opvoeders. De Redlschool kent een aantal vastgestelde contactmomenten met ouders/verzorgers, te weten: Kennismaking na de opname (twee à drie weken na plaatsing); N.a.v. het vaststellen van het handelingsplan van school (na de BHP in de kliniek) Tijdens de eindfase van de behandeling adviseert de Redlschool over passend vervolgonderwijs en begeleidt de ouders en leerling tijdens dit proces van (her)plaatsing School hecht grote waarde aan het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Daarom worden zij gestimuleerd ook tussentijds op eigen initiatief contact op te nemen.

12 Buitenleerlingen Post- en prépatiënten
Wanneer de behandeling stopt gaat het kind naar: de school van herkomst andere school een kind kan na ontslag wat langer op school blijven: (postpatiënten) school is nog niet geregeld, kind heeft nog leerdoelen voor op school, rust in overgangen voor opname kan het zijn nodig om vast naar de Redlschool te komen (prépatiënten): Ernstige problematiek, leidend tot escalaties eigen school Schorsing / verwijdering Alleen als opname (klinisch/dagbehandeling) is geïndiceerd Voorwaarden die meespelen in het beslissen voor buitenleerlingschap: Formatieve mogelijkheden Redlschool Hanteerbaarheid van het gedrag van het kind Leerling kan profiteren van leerstofaanbod en/ of begeleiding van de Redlschool Mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de kliniek

13 Ambulante begeleiding
In de afgelopen jaren is de hulpvraag vanuit het onderwijs veranderd. Veel scholen hebben meer dan één leerling met een rugzak op hun school, veel scholen vragen om scholing of andere vormen van deskundigheidsbevordering. Maar ook de samenwerkingsverbanden zijn meer aan het woord gekomen. Zij vragen soms collectief om ondersteuning voor alle onder hun samenwerkingsverband vallende scholen. De Fritz Redlschool gaat in de samenwerkingsverbanden van Woerden (PO en VO), Maarssen (PO en VO) en Breukelen (PO en VO) de ambulante begeleiding verzorgen. In samenwerking met De Pels (de cluster4 school in Utrecht) zal het samenwerkingsverband Utrecht en Vechtstreek begeleid gaan worden. De ambulant begeleiders werken in Soest. Daarnaast werkt een aantal ambulant begeleiders vanuit het UMC (poli en kleuterpoli)


Download ppt "Prof. Fritz Redlschool afd. Soest / Vosseveld"

Verwante presentaties


Ads door Google