De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Herontwikkeling en verduurzaming glastuinbouw Heerhugowaard’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Herontwikkeling en verduurzaming glastuinbouw Heerhugowaard’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Herontwikkeling en verduurzaming glastuinbouw Heerhugowaard’
Inleiding Deze case heeft heeft nagenoeg alle elementen in zich welke u vanmorgen zelf gezegd of gehoord heeft: Denkkracht gebruiken Herontwikkeling starten vanuit huidige ondernemers Maar ook beginnen met een klant, nieuwe ondernemers vroegtijdig betrekken Regionale afstemming en consistent beleid proberen te faciliteren Langer termijn focus (duurzaamheid, toekomstgerichtheid) Zo nieuwe economische dynamiek inzetten om herontwikkeling in beweging te krijgen Deze case gaat over de glastuinbouw Heerhugowaard Bedrijventerrein? Wellicht niet direct in de zin van Planologische typering van terreinen, maar zeker wel in ondernemerschap, werklocaties; En zeker wanneer je kijkt naar de vernaderende wereld rondom glasteelt met integratie van de logistieke sector, innovatie, etc.

2 Sector onder druk De sector glastuinbouw : staat onder druk,
Rendementen glastuinbouw staan onder druk. Belangrijkste oorzaak: gebrek aan effectieve samenwerking (horizontaal & verticaal); gebrek aan onderscheidend vermogen; kennis die wegvloeit; te veel productie/ kostprijs gedreven en te weinig marketing en consument centraal. Kapitaalintensief en niet flexibel Kapitaal ligt vast in grond, techniek en opstanden (historische waardestijging achterhaald) Eigen vermogen verdampt door lagere rendement en grondwaarde daling Banken terughoudend met financiering (rendement te laag / risico te hoog > lange termijn visie met markt/afzetplan gevraagd)

3 3) De businesscase Alton:
Ook het Tuinbouwgebied Alton staat onder druk: maar aantal sterke bedrijven uit de regio willen verder ! Kernkwaliteit Alton Sterk gespecialiseerd, goede kwaliteit en productie Ketenverkorting, dichter naar retail en consument (marktkennis en data essentieel) Innovatief, met besparing en verduurzaming en creëren van toegevoegde waarde Maar… herstructurering komt autonoom niet tot stand . er is een geïntegreerde aanpak nodig voor een daadwerkelijke impuls een is sprake van een actieve rol vanuit de gevestigde en nieuwe bedrijven, Maar ook overheden en derden zijn noodzakelijk om de randvoorwaarden te bepalen voor de gewenste situatie Hierbij gaat het met name om het voeren van een consistent beleid bedrijven met toekomstperspectief en plannen faciliteren

4 Sterke Greenports 1) Ook Alton maakt onderdeel uit van een sterke sector met clustering in de greenports Het tuinbouwcomplex omvat ruim bedrijven Productiewaarde 7,9 miljard euro Exportwaarde 15,6 miljard euro (5 procent van totale export Nederland), importwaarde 8,2 miljard euro Bijdrage aan overschot op nationale handelsbalans afgelopen jaren tussen 20 en 25 procent Aandeel sierteelt wereld(export)handel: 60 procent (bloembollen: 90 procent) Wereldwijd grootste exporteur van verse groenten In plantaardig uitgangsmateriaal mondiaal marktleider; exportwaarde 2,5 miljard euro Grootste exporteur van groentezaden ter wereld Additionele productiewaarde toeleverende industrie: 1 miljard euro (jaarlijkse groei 5 tot 10 procent) Ruimtegebruik 7,8 procent van het totale landbouwareaal ( hectare; glastuinbouw hectare (= 0,5 procent) Werkgelegenheid circa mensen (ruim helft totale agrosector) Aanvullend werk voor mensen in sectoren als logistiek, toelevering, onderwijs en onderzoek 

5 Alton: Het Perspectief
Toetsing aan Ontwikkelvisie De Oogst uit het innovatielab De Route Korte termijn De Droom Visie lange termijn Uitvoeringsprogramma: 1) Herstructureringsproces 2) Duurzaamheidplan 3) Samenwerkingsprojecten 4) Innovatie & opleiding 3) De businesscase Alton: met een lange termijn ontwikkel visie en met behulp van 4 sporen creëren we een impuls voor het Alton gebied Glas concentratie gebied met uniek profiel tov grootslag en Agirport 7 pijlers “ontwikkelkracht van Alton” en de regio: Profiel, hoogwaardige (kleinschalige, niche) productie Mix van sierteelt en veredelingsbedrijven Ruimtelijke optimalisatie gebiedsstructuur Innovatie en kennisontwikkeling Opleiding, proeftuinen en demokas Samenwerking in gebied en keten Duurzaamheid Businesscase Financieel / draagvalk / Organisatie / juridisch

6 Achtergrond Consistent overheidsbeleid
Regionale samenwerking Ruimte voor Ruimte regeling Actieve rol provincie in beleid, vergunningen en handhaving Banken hebben belangen in bestaande glastuinbouwlocaties Ontwikkelaars en gemeenten hebben belangen in te ontwikkelen woningbouwlocaties Glastuinbouwbedrijven hebben behoefte aan uitbreidingruimte, welke alleen beschikbaar is in glastuinbouwconcentratiegebieden (= Alton)

7 Actuele marktvraag – 6 bedrijven uit buitengebied
Alton 4) Randvoorwaarde overheid: middels een bestuurlijk traject is provincie en gemeente betrokken Structuurvisie Noord-Holland 2040: GLASDRIEHOEK. Voldoende ruimte voor primaire glasproductie als Ruimte voor integrale activiteiten in combinatie met glasopstanden >> Integreren van verspreid glas in concentratiegebieden en verduurzamen van het cluster Rol provincie: Uitvoerder, bewaker, aanjager. Instrumenten: Inpassingsplan, glasmonitor, glasvisie, subsidies, regelgeving, overleg. Alton als pilot regio herstructurering Nieuw bestemmingsplan Buitengebied Heerhugowaard incl. Alton in voorbereiding; Uitbreiding verspreidglas beperk t Sterke punten Alton Groot arbeidspotentieel HHW Sterke sociale cohesie met omgeving Collectief vervoer Collectieve waterberging Toeleveranciers en dienstverleners in de omgeving Ligging t.o.v. afzet gebied, veiling Aalsmeer Dag leveranties sierteelt Aalsmeer Mogelijke CO2 en warmte levering HVC Mogelijkheid windenergie Verdichting en inpassing solitaire bedrijven uit de regio

8 Perspectief 6 verplaatsende bedrijven naar Alton
Verplaatsende bedrijven bereiden uit met 50% op Alton Upgraden Altongebied met warmtenet en CO2 Ruimere bebouwingsmogelijkheden bestemmingsplan (hoogte) Saneringslocaties worden getransformeerd naar vrije kavels in lintbebouwing (ruimte voor ruimte) Aanvullend wordt woningbouw gecompenseerd op een regionaal afgestemde locatie elders die verworven wordt tegen landbouwwaarde ( € 5,- per m2)

9 Wilt u nu reeds instappen om:
Mede de businesscase te bepalen; De randvoorwaarden in te vullen om te kunnen en willen investeren; Daarmee op de eerste rang te zitten bij de kansen die er liggen; Met een lange termijn doelstelling rendement te kunnen maken.

10 Vervolg …. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Lennart van der Burg Grontmij Nederland BV T E Bert Cozijnsen Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord T E


Download ppt "‘Herontwikkeling en verduurzaming glastuinbouw Heerhugowaard’"

Verwante presentaties


Ads door Google