De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Federale regeringsonderhandelingen Voorakkoord over begroting - “structurele” hervormingen ACV-studiedienst Brussel, 28 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Federale regeringsonderhandelingen Voorakkoord over begroting - “structurele” hervormingen ACV-studiedienst Brussel, 28 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 Federale regeringsonderhandelingen Voorakkoord over begroting - “structurele” hervormingen ACV-studiedienst Brussel, 28 november 2011

2 2 SCHEMA I.OVERZICHT SANERING II.FISCALITEIT III.ARBEIDSMARKT IV.PENSIOENEN V.NIEUW BELEID

3 3 I Overzicht sanering 1. Saneringsinspanning federale overheid 11,3 miljard in 2012 13,2 miljard in 2013 15,1 miljard in 2014 Extra-saneringsinspanning grotelijks op federale overheid gezet

4 4 I Overzicht sanering 2.Verdeling inspanningen (schema Di Rupo)

5 5 I Overzicht sanering 3. Balans inkomsten – uitgaven (Di Rupo) 20122014 Uitgaven4.369 (41.8%)8.091 (52.2%) Ontvangsten3.524 (33.7%)4.313 (27.9%) Andere2.557 (24.5%)3.083 (19.9%)

6 6 I Overzicht Sanering 4.Correcties (999 miljoen in 2012), inz.: opheffing bankgeheim (250) compensatie banken Argenta-arrest (391) impact nationalisering Dexia op rentelast (- 148) garantie restbank Dexia (+300) herziening inkomsten RSZPPO (+76)

7 7 201220132014 kost Brussel -134-223-318 kost Beleris -25 echter usurperende bevoegdheden inz. korting op factuur voor schone auto’s +250+600+900 responsabiliseringsbijdrage ambtenarenpensioenen +89+103+116 I Overzicht Sanering 5. Staatshervorming

8 8 I Overzicht sanering 6.Primaire uitgaven (1.278 miljoen in 2012) lineaire vermindering personeelskredieten (120) regering (3) Optifed, ter ondersteuning efficiëntieverbetering (-30) defensie, o.m. maximum 30.000 (15) NMBS (hervorming en Infrabel) (203) onderbenutting (150)

9 9 Bevriezing kredieten ontwikkelingssamenwerking (310 miljoen in 2014) Aanvullend: overheidspensioenen: 2012: 0 miljoen 2013: 212 miljoen 2014: 424 miljoen I Overzicht sanering

10 10 7.Fiscale uitgaven (pas effect vanaf 2013) energiebesparing: + 600 miljoen in 2014 eenvormig tarief – ongeacht inkomen: +116 in 2014 : – 45% voor enige woning, kinderopvang, giften – 30% voor andere (bvb. pensioensparen) I Overzicht sanering

11 11 I Overzicht sanering 8. Sociale zekerheid (2.841 in 2012), o.m.: 20122014 gezondheidszorg (lagere groeinorm: 2%)+ 1.562+2.520 gezondheidszorg (extra-besparing)+ 418+ 828 gezondheidszorg (onderbenutting)+ 320- dienstencheques7127 ziekenfondsen43104 vakbonden (UI)46 welvaartsenveloppe werknemers + zelfstandigen0245 hervorming arbeidsmarkt380919

12 12 II Nieuwe fiscale inkomsten Roerende voorheffing van 15/20% naar 21% (943 miljoen in 2014), maar: behoud 25% op aandelen aan toonder (uitdovend) behoud 15% op staatsbons behoud 10% op liquidatieboni; schrapping maatregel tegen aanhouden meerdere vrijgestelde spaarrekeningen + 4% (dus 25%) voor roerende inkomens + 20.000 euro/jaar (niet op liquidatieboni en vrijgestelde spaarboekjes) – ter vervanging van belasting op grote vermogens

13 13 II Nieuwe fiscale inkomsten Beurstaks (50 miljoen) - enkel vennootschappen Beperking notionele intrestaftrek : – rente 3% (3,5% voor KMO’s); – stopzetting (behalve voor ‘stock’) van overdraagbaarheid (2.273 miljoen in 2014) Belasting speculatieve meerwaarden (25%) – enkel vennootschappen (180 miljoen in 2014) Bestrijding fiscale fraude (nog onduidelijk) en bijdragefraude (zie verder) - 1.500 miljoen in 2014

14 14 II Nieuwe fiscale inkomsten Varia: herraming voordeel privé-woonst op rekening vennootschap (177 miljoen in 2014) accijnzen op tabak/rookwaren (158) afschaffing vrijstelling BTW notarissen en deurwaarders (159) hogere BTW (van 12 naar 21%) op betaaltelevisie (92)

15 15 Varia verhoging eigen werknemersaandeel op bedrijfswagens in functie van CO₂-uitstoot en cataloguswaarde (210) verhoging nucleair rente (300, zij het vanaf 2013 40 miljoen geherinvesteerd) verhoging bankentanks (100) berekingspercentage voor belasting van aandelenopties van 15 naar 18% (22) harmonisering intern pensioen bedrijfsleiders (55) II Nieuwe fiscale inkomsten

16 16 II Nieuwe fiscale inkomsten Niet weerhouden uit eerdere voorstellen: taks grote vermogens meerwaardebelasting particulieren beurstaks particulieren vliegtaks business en 1 st class fiscale aftrek dienstencheques hogere sociale bijdragen zelfstandigen BTW advocaten

17 17 III Hervorming arbeidsmarkt 1.Wachtuitkeringen (136 miljoen in 2014) wachtuitkering wordt inschakelinguitkering (allocation d’insertion) wachttijd naar 12 maand voor ieder (dus voor meesten van 9 naar 12 maand) slechts recht na actieve medewerking tijdens wachttijd (minstens 3 evaluaties) minstens 6 maand opschorting bij negatieve evaluatie

18 18 III Hervorming arbeidsmarkt Beperking in duur (maximum 3 jaar) voor: – werklozen vanaf 30 jaar – samenwonenden met wachtuitkeringen - 30 jaar (uitzondering: werkloze koppels = “bevoorrecht” samenwonenden) – uitzondering: werklozen die in laatste 2 jaar 6 maand tewerkstelling kunnen bewijzen – teller loopt vanaf 1.1.2012; eerste uitsluitingen vanaf 1.1.2015 – compensatie voor OCMW’s (leefloon en begeleiding)

19 19 2. Nieuw degressief schema werkloosheidsuitkeringen (347 miljoen in 2014, zonder welvaartsvastheid) eerste 3 maand: van 60 naar 65% (maximum wordt 1560,9 euro), zij het pas vanaf 1.1.2013 inkorting en veralgemening tweede periode (na 12 m. werkloosheid) – inkorting met 1/3: van 3 maand + 3 m./jaar naar 2 maand + 2m./jaar – max.36 m. (dus plafond bij 11 à 19 jaar tewerkstelling) – ook voor gezinshoofden en alleenstaanden, alsook samenwonenden met 33% arbeidsongeschiktheid III Hervorming arbeidsmarkt

20 20 derde periode iedereen op huidige minima (= 11 tot 30% onder armoedenorm) derde periode voor pensioen slechts gelijkgesteld aan 1777,2 euro/maand (i.p.v. laatste loon) na 12 maand in 2 de periode zakt uitkering per trimester richting forfait van 3 de periode) overgangsmaatregelen voor huidige werklozen III Hervorming arbeidsmarkt

21 21 niet bij: – 20 jaar beroepsverleden (wel verlies anciënniteitstoeslag onder 55 jaar); + 1 jaar per jaar vanaf 2013; tot 25 jaar in 2017 – gezinshoofden en alleenstaanden vanaf 55 jaar – tijdelijk werklozen – deeltijdse werklozen compensatie: soepeler voorwaarden voor toegang tot en terugkeer naar 1ste of 2de periode III Hervorming arbeidsmarkt

22 22 3.Beschikbaarheid en controle verstrenging criteria passende dienstbetrekking vanaf 2012: – afstandscriterium van 25 naar 60 km – verstrenging beroepscriterium (korter dan 6 maand) snellere en meer regelmatige opvolging langdurig werklozen uitbreiding opvolging/controle langdurig werklozen: van 50 naar 55 jaar in 2013; naar minstens 58 jaar in 2016; na regionalisering van die bevoegdheid kunnen Gewesten autonoom de leeftijd verhogen; dit laatste ook voor (pseudo)brugpensioenen; uitzondering voor zware beroepen (?) en afwijkende stelsels (?) III Hervorming arbeidsmarkt

23 23 4.Tijdelijke werkloosheid: vervroegde invoering vanaf 2012 responsabiliseringsbijdrage veelgebruikers (15 miljoen in 2014) 5.Tijdkrediet/landingsbanen/loopbaanonder- breking (125 miljoen in 2014) – op alle nieuwe aanvragen III Hervorming arbeidsmarkt

24 24 Landingsbanen: recht en uitkering van 50 naar 55 jaar, zowel halftijds als 1/5 uitzonderingen voor zware beroepen die tegelijk knelpuntberoep zijn loopbaaneis van 20 naar 25 jaar overleg met sociale partners over voorkoming voortijdige uitstap nadien (uitstel brugpensioen?) III Hervorming arbeidsmarkt

25 25 Gewoon tijdkrediet (incl. 1/5) basiskrediet van 1 jaar (pro rata) zonder dat motief nodig is eis van 5 jaar beroepsverleden, waarvan 2 jaar in bedrijf sectoren kunnen nog uitbreiden, maar: – enkel nog voor motieven (maar met herziening huidige motieven) – maximum 3 jaar (bovenop 1 jaar) – behoud anciënniteitsvoorwaarden III Hervorming arbeidsmarkt

26 26 Loopbaanonderbreking openbare sector/onderwijs: 6 jaar voltijds en 6 jaar deeltijds wordt 2 keer 5 jaar tegen 2020 gelijkschakeling met tijdkrediet in privé Beperking gelijkstelling van niet-gemotiveerd tijdkrediet en loopbaanberekening voor pensioen: 1 jaar (pro rata voor 1/5, dus uit te smeren over 5 jaar) Thematische verloven: behoud (ouderschapsverlof?) III Hervorming arbeidsmarkt

27 27 6.Brugpensioen (75 miljoen in 2014) bedrijven in herstructurering: – van 50/52 jaar naar 55 jaar op 1.1.2013 – tot 2017 nog afwijkingen mogelijk voor specifieke dossiers (à la Arcelor Mittal) – volgen regime bedrijven in moeilijkheden – bruggepensioneerde wordt een “werkloze met bedrijventoeslag” (complément de l’entreprise) III Hervorming arbeidsmarkt

28 28 Bedrijven in moeilijkheden: van 50 naar 52 jaar op 1.1.2012 naar 55 jaar op 1.1.2018 (+6 m. per jaar) Afwijkende regimes 56 jaar (bouw, 20 j. nacht, 40 jaar) en ev. medisch brugpensioen (58 jaar na 35 jaar loopbaan): te regelen in volgend IPA, zo niet regering III Hervorming arbeidsmarkt

29 29 Brugpensioen vanaf 58 jaar: geen nieuwe cao’s meer mogelijk vanaf 1.1.2012 (wel hernieuwing) vanaf 1.1.2015 afschaffing brugpensioen 58 jaar (tenzij ev. medisch), ook voor lopende/vernieuwde overgangsregime voor vrouwen Brugpensioen vanaf 60 jaar (cao nr. 17): loopbaaneis naar 40 jaar vanaf 1.1.2015 in 2014 evaluatie: indien negatief naar 62 jaar tegen2020 III Hervorming arbeidsmarkt

30 30 Verder overleg over harmonisering gelijkstellingen voor loopbaanberekening voor diverse stelsels Bijdragepercentages voor (pseudo)brugpensioen aangepast aan leeftijd Afbouw halftijds brugpensioen (geen nieuwe vanaf 2012) III Hervorming arbeidsmarkt

31 31 Beperking gelijkstelling voor pensioen: periodes vóór 60 jaar gelijkgesteld aan 1777,2 euro/maand uitzonderingen: – brugpensioen vanaf 56 jaar na 40 jaar loopbaan (cao nr. 96) – bedrijven in moeilijkheden – bedrijven in herstructurering III Hervorming arbeidsmarkt

32 32 7.Dienstencheques (127 miljoen in 2014) behoud fiscale aftrek verhoging prijs met 1 euro vanaf 1.1.2013 en nadien automatische indexering beperking per gezin (1000 cheques /jaar) 60% van nieuwe banen naar uitkeringsgerechtigde werklozen (afwijkingen mogelijk) terugbetaling aan bedrijven te moduleren in functie van stabiliteit/kwaliteit werk III Hervorming arbeidsmarkt

33 33 8.Bestrijding bijdragefraude criteria voor weerlegbaar vermoeden van schijnzelfstandigheid, met afwijkingsmogelijkheid voor sectoren registratie werknemers in horeca via “registratiekassa” verder overleg over gelegenheidswerk horeca uitvoering voorstellen paritair comité tuinbouw (champignonteelt) III Hervorming arbeidsmarkt

34 34 specifieke maatregelen in andere risicosectoren : werkplekregistratie, hoofdelijke aansprakelijkheid en andere sectorale akkoorden (?) geleidelijke invoering hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle onderaannemers voor risicosectoren verstrenging verbod op terbeschikkingstelling fictieve ondernemingen: gegevensuitwisseling met gas- en elektriciteitsmaatschappijen III Hervorming arbeidsmarkt

35 35 9.Bestrijding uitkeringsfraude extra maatregelen bij RIZIV (in verlengde van recent verslag Rekenhof) fictieve adressen: gegevensuitwisseling met water- en elektriciteitsmaatschappijen. inzake bijdrageontwijking: maximum % van jaarloon mag vergoeding zijn voor forfaitaire kosten (zoals het plafond van 1.4% in Nederland). III Hervorming arbeidsmarkt

36 36 10. Werkgelegenheid specifieke voornemens naar ouderen (vanaf 2012): ondernemingen moeten via sociaal overleg een plan voor de tewerkstelling van ouderen maken (model FOD Werk) uitsplitsing sociale balans volgens leeftijd bij collectief ontslag moet leeftijdspiramide worden gerespecteerd uitbreiding Activa naar bruggepensioneerden. Bovenop start van programma voor tewerkstelling: inz. jongeren (zonder budget) III Hervorming arbeidsmarkt

37 37 Besparing met 614 miljoen vanaf 2014: 250 miljoen voor werknemers en zelfstandigen 424 miljoen voor overheidspensioenen 5 miljoen door plafond voor fiscale aftrek 2 de pijler min 20 miljoen door onbeperkte cumul van pensioen/arbeid vanaf 65 jaar (na 42 jaar loopbaan) IV Pensioenen

38 38 1.Vervroegd pensioen vandaag 60 jaar na 35 jaar loopbaan stapsgewijze optrekking tot 2016 van leeftijd en loopbaan – 60 jaar na 42 jaar loopbaan – 61 jaar na 41 jaar loopbaan (tegen 2016) in alle stelsels – 62 jaar na 40 jaar loopbaan zowel werknemers, zelfstandigen als algemeen stelsel ambtenaren IV Pensioenen

39 39 2.Verbeterde regelingen privé-sector Geleidelijke afstemming op algemene regeling vanaf 1.1.2012, behalve voor wie op die datum 55 jaar of ouder is. Met herberekening van verworven rechten vanaf 1.1.2012 Het betreft: zeevarenden ter koopvaardij: nu pensioen vanaf 60 jaar; mijnwerkers: ondergrond vanaf 55 j. - bovengrond vanaf 60 j. vliegend personeel burgerluchtvaart: stuurpersoneel pensioen na 30 jaar dienst, cabinepersoneel na 34 jaar IV Pensioenen

40 40 3.Gelijkstellingen verder onderzoek naar afstemming van gelijkstellingsregels in diverse stelsels beperking voor werklozen, brugpensioenen en tijdkrediet/loopbaanonderbreking (zie hoger) IV Pensioenen

41 41 4.Tweede en derde pijler volgend IPA te bekijken: – consolidatie eerste pijler – veralgemening 2e pijler of 1 ste pijler bis, inz. werknemers zonder 2 de pijler IV Pensioenen

42 42 beperking fiscale voordeel 2 de pijler: evaluatie 80%-regel en invoering pensioenplafond in euro’s (hoogste overheidspensioen verhoging belastingvoeten bij voortijdige opname 2de pijler: 20% op 60 jaar en 18% op 61 jaar (tegen 16.5% nu) belastingvermindering 2 de en 3 de pijler: van vork 30-40% naar 30% voor ieder IV Pensioenen

43 43 5.Cumul pensioen-arbeid Beneden de 65 jaar: – indexering grensbedragen – graduele afbouw pensioen i.p.v. volledige stopzetting vanaf grensbedrag. IV Pensioenen

44 44 Vanaf 65 jaar: na 42 j. loopbaan onbeperkte cumul vanaf 2013, na evaluatie in 2014 langere loopbaan gekoppeld aan degressieve afbouw belastingvermindering bij 33.000 euro jaarinkomen andere: cf. regeling beneden 65 jaar IV Pensioenen

45 45 6.Pensioenbedrag pensioenbonus werknemers (al verlengd tot 1.12.2013): evaluatie gewerkte maanden van jaar waarin men op pensioen tellen voortaan mee loopbaanjaren na 45 jaar loopbaan tellen voortaan ook mee voor pensioenberekening, in alle stelsels (enkel jaren met 30 gewerkte dagen) IV Pensioenen

46 46 7.Overlevingspensioen uitbreiding tot wettelijk samenwonenden die kunnen huwen omvorming tot tijdelijke overgangsuitkering: duurtijd afhankelijk van leeftijd, kindertal, duur van het wettelijke huwelijk of het wettelijke samenwonen nadien onmiddellijke recht op werkloosheidsuitkering + begeleiding IV Pensioenen

47 47 versoepeling cumul overlevingspensioen en arbeid Overgangsmaatregel: wie 30 jaar of ouder is op 1.1.2012 en partner verliest krijgt later bovenop eigen rustpensioen het overlevingspensioen dat zou zijn ontvangen in oud stelsel IV Pensioenen

48 48 8.Zilverfonds Overleg met sociale partners over integratie met Toekomstfonds gezondheidszorgen IV Pensioenen

49 49 9.Openbare sector Afschaffing van verplichting om op pensioen te gaan op 65 jaar Berekening pensioenbedrag op basis van 10 i.p.v. 5 laatste jaren, zowel voor toekomstige ambtenaren als voor ambtenaren die nog geen 50 jaar zijn Onderzoek over verbetering laagste pensioenen IV Pensioenen

50 50 IV Pensioenen voorkeurregelingen openbare sector (“tantièmes”): voor nieuwen en voor huidige - 55-jarigen, geleidelijke toenadering tot algemene regeling van berekening in 1/48 openbare ziekenhuizen: federale tussenkomst in de hogere pensioenbijdragen RSZPPO

51 51 V Nieuw beleid Er werd extra gesaneerd om ruimte te maken voor nieuw beleid: 285 miljoen in 2013 en 600 miljoen in 2014: 120 miljoen voor verhoging belastingvrije som 40 miljoen voor fiscale vermindering isolatie woningen 45 miljoen voor RSZ-verminderingen voor de eerste aanwervingen 40 miljoen herinvestering nucleaire rente 40 miljoen voor jobcreatie non-profit

52 52 V Nieuw beleid Alleen ingevuld voor 2013: 120 miljoen voor verhoging belastingvrije som 40 miljoen voor fiscale vermindering voor isolatie woningen 45 miljoen voor RSZ-verminderingen voor de eerste aanwervingen 40 miljoen herinvestering nucleaire rente 40 miljoen voor jobcreatie non-profit


Download ppt "1 Federale regeringsonderhandelingen Voorakkoord over begroting - “structurele” hervormingen ACV-studiedienst Brussel, 28 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google