De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013

2 22 00_agenda -Situering -Stand van zaken -Toelichting bijkomend milieuonderzoek door Antes -Toelichting bijkomend mobiliteitsonderzoek door Adoplan -Verwerking bijkomend onderzoek binnen plan en voorschriften -Verdere procedure

3 3 01_situering Afbakening kleinstedelijk gebied Ieper gedeeltelijk goedgekeurd op 06 juli 2009 Onvoldoende bedrijventerrein om voldoende aanbod te voorzien binnen de regio: nood aan ruimte voor ca 36 ha bedrijventerrein Locatie-onderzoek:

4 44

5 5

6 6

7 7 Voorontwerp PRUP ( februari 2012)

8 8 02_stand van zaken Plenaire vergadering over het voorontwerp PRUP regionaal bedrijventerrein op 6 februari 2012 Wat ondertussen gebeurd? screening milieueffecten veiligheidsrapport bijkomende milieutoetsomwille van bezorgdheden mobiliteitsonderzoekomwonenden

9 9 03_screening milieu effecten Overeenkomstig decreet algemene bepalingen voor milieubeleid : Screeningsnota ingediend met de vraag beslissing te nemen over de noodzaak tot opmaak van een planMER Beslissing Vlaamse overheid – departement LNE (3/09/2012): voorgenomen plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en bijgevolg is de opmaak van een planMER niet nodig.

10 10 04_veiligheidsrapport Onderzoekt de externe veiligheidsaspecten waarmee rekening dient te worden gehouden bij de opmaak van het uitvoeringsplan - bij de inplanting van inrichtingen met gevaarlijke stoffen - bij nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van dergelijke inrichtingen. goedgekeurd op 20/12/2012

11 11

12 12 05_bijkomend milieutoets met insteken naar het ruimtelijk uitvoeringsplan door Antes −Wat is precies toegelaten, wat niet? Implicaties voor het milieu. −Bijkomende maatregelen met positief effect −Vigerende wetgeving voor nieuwe bedrijven

13 13 5.1_toegelaten hoofdactiviteiten −Productie, opslag, bewerking goederen −Onderzoek en ontwikkeling −Op- en overslag, voorraadbeheer, groothandel −Dienstverlenende voorzieningen −Kantoren −Toonzalen −Inrichtingen art. 3 van het SWA (samenwerkingsakkoord) van 21 juni 1999 inzake beheersing zware ongevallen

14 14 5.2_niet toegelaten hoofdactiviteiten −Kleinhandel, bezoekersintensieve activiteiten −Agrarische productie −Afvalverwerking, sloopactiviteiten −Opslag stuivende stoffen −Afvalverbranding, mestverwerking; −Petrochemie, zware metaalindustrie, elektrische centrales −Munitieproductie −Slachterijen

15 15 5.3_hinderlijk of gevaarlijk voor de gezondheid ZINTUIGLIJK WAARNEEMBAAR -Lawaai, geluidsoverlast -Geur -Trillingen -Verstoring uitzicht door negatieve beelddragers NIET ZINTUIGLIJK WAARNEEMBAAR -(Fijn) Stof -Atmosferische luchtpolluenten -Ioniserende of niet-ioniserende straling

16 16 5.4_luchtkwaliteit? −geen zware luchtvervuilers (petrochemie, zware metaalindustrie, verbranding afval noch brandstoffen) −geen opslag van stuivende stoffen −wel ‘risicobedrijven’ SWA (Seveso), HD en LD? −geen agrarische productie, maar wel bio-industriële?

17 17 5.5_Inherente risico’s ↔ luchtemissies? −West-Vlaanderen: 29 Sevesobedrijven: −10 hoogdrempelige (HD), 19 laagdrempelige (LD) −Risico ≠ Gevaar! −4 in Ieper: 3 LD en 1 HD −Bij aanzienlijke emissies: Integraal Milieu Jaarverslag rapporteringsplicht (IMJV) −West-Vlaanderen: 9/29 rapporteren emissies IMJV −Geen rechtstreekse koppeling tussen risico en emissies −Meerderheid HD: rapporteren wel emissies

18 18 5.6_Geen MER-plichtige bedrijven −MER plicht geldt bij uitstek voor activiteiten met aanzienlijke impact (hinder) −West-Vlaanderen: databank MER: 171 dossiers −65% = bio-industrie (geurhinder)

19 19 5.7_Voorstellen LUCHT Alternatieve energiebronnen, geen fossiele brandstoffen Lijst niet-toegelaten activiteiten uitbreiden met bio-industriële bedrijven, HD-Sevesobedrijven, opslagbedrijven vloeibare KWS, munitie-opslag

20 20 5.7_voorstellen LANDSCHAPSSTRUCTUUR -Behoud walgracht langs de noordelijke weg -Behoud voetweg ten zuiden van boomkwekerij -Behoud opgaand groen langs spoorweg

21 21 5.7_voorstellen VISUEEL-LANDSCHAPPELIJK −Diksmuidseweg: groenbuffer van 30 m nodig en voldoende. −Aanplanten schietwilgen en essen. Hoogste bomen tegen rand van bedrijvenzone, plaatselijk open grazige stroken of grachten −Buffer schermt eveneens verkeersgeluid Noorderring af.

22 22

23 23 5.7_voorstellen VISUEEL-LANDSCHAPPELIJK Ter hoogte van de beek: knotwilgenrij voorzien langsheen de waterloop Eventueel korte bomenrij voorzien op rand van de tuinen juist ten zuiden van de Augustinusbeek (individueel te bepalen indien gewenst)

24 24 5.7_voorstellen VISUEEL-LANDSCHAPPELIJK Kunstenaarswijk: -Doorloopbaarheid verhogen wanneer de landbouwfunctie komt te vervallen -Laten aansluiten op bestaande padenstructuur -Meerdere doorsteken voorzien naar het stedelijk openruimtegebied

25 25 5.7_voorstellen ARCHEOLOGISCH EN BOUWKUNDIG ERFGOED −Vooronderzoek wenselijk −Bestaande regelgeving toepasselijk −Indien dit mogelijk is: behoud relicten van walgrachten en inpassing ervan in de nieuwe afwateringsstructuur.

26 26 5.7_voorstellen FAUNA en FLORA −Zone waterbuffer: waterbufferende functie is cruciaal maar een natuurtechnische aanleg is aangewezen. Voor Fauna en Flora liever meerdere kleine poelen, afwisselend met ruigtes en moerasvegetaties −Voor zone waterbuffer: geen te hoge bomenrijen, zichtas centrum niet verstoren −Groenbuffers met streekeigen en autochtoon plantgoed −Groenbuffers aan de zijde van de bedrijvenzone omheinen: buffergroen + park = één geheel

27 27 5.7_voorstellen WATER −Gescheiden rioleringsstelsel binnen de zone −DWA naar RWZI Ieper (voldoende capaciteit) −RWA naar beek (hemelwaterverordening is van toepassing) −Geen enkele lozing van ongezuiverd afvalwater in de beek is toegelaten −Geen nieuwe collectieve WZI in de bedrijvenzone −Niet bouwen boven bestaande leidingen

28 28 5.8_bestaande reglementering VLAREM I: procedures nieuwe inrichtingen + alle wijzigingen VLAREM II: MILIEUKWALITEITSNORMEN voor WATER, BODEM, LUCHT, GELUID: alle vergunningen hierop af te stemmen VLAREBO VLAREMA

29 29 06_mobiliteitsonderzoek - Adoplan -Bereikbaarheidsprofiel -Planologische context -Huidig mobiliteitsprofiel -Toekomstig mobiliteitsprofiel -Confrontatie bereikbaarheisprofiel – mobiteitsprofiel -Conclusie

30 30 6.1_bereikbaarheidsprofiel_wegennet N38: primaire weg type II N8: secundaire weg type I lokale verbindingsweg type I N369: secundaire weg type I lokale verbindingsweg type I

31 31 6.2_bereikbaarheidsprofiel_openbaar vervoer

32 32 6.3_bereikbaarheidsprofiel_traag verkeer Selecties: Jaagpad Ieperleekanaal + spoorweg Ieper-Kortemark: hoofdroute N8: functionele fietsroute Voorzieningen:

33 33 6.4_planologische context Afbakening stedelijk gebied + RUP Regionaal bedrijventerrein Verbinding Ieper-Veurne

34 34 6.5_huidig mobiliteitsprofiel Kruispunttellingen: juni 2013

35 35 6.5_huidig mobiliteitsprofiel Vb. zuidelijk kruispunt

36 36 6.6_toekomstig mobiliteitsprofiel Verkeersgeneratie door regionaal bedrijventerrein: 128 personenautobewegingen per dag per ha 30 vrachtwagenbewegingen per dag per ha Aantal bewegingen in ochtend- en avondspits:

37 37 6.7_bereikbaarheid vs mobiliteitsprofiel Capaciteitsbeoordeling: verzadiging (I/C) wachttijd Wachtrij 5 scenario’s: 1.= fase 1 2.= fase 2 3.Verbinding tussen fase 1 en 2 4.Fase 1 en 2 richting Diksmuidseweg 5.Fase 1 en 2 richting Veurnseweg

38 38 6.7_bereikbaarheid vs mobiliteitsprofiel Conclusie: Scenario 4: vraagt eveneens aanpassing kruispunt N38/Diksmuidseweg Scenario 5: restcapaciteit Veurnseweg kleiner dan Diksmuidseweg Keuze tussen gescheiden ontsluiting of niet Verbinding tussen fase 1 en 2 wenselijk: Intern verkeer mogelijk Betere spreiding over wegennet Verkeer vanuit Veurne of Diksmuide kan rechtstreeks op bedrijventerrein

39 39 6.7_bereikbaarheid vs mobiliteitsprofiel Beleidsaanbevelingen voor openbaar vervoer: Aandringen bij De Lijn tot bediening bedrijventerrein Korte wandelafstand tot bushalte Barmstraatje en Hoekje

40 40 6.7_bereikbaarheid vs mobiliteitsprofiel Maatregelen voor fietsers: Infrastructuur en stimulerende maatregelen Omvorming spoorweg- bedding tot fietspad Doorwaadbaarheid sted. open ruimtegebied Ter beschikking stellen van fietsen Verplichte fietsenstalling Fietskluizen Pendelfonds

41 41 6.8_conclusie Onderzoek leidt tot volgende conclusies: Inrichting bedrijventerrein zal niet leiden tot capaciteitsproblemen op omliggende wegen Scenario 3 meest geschikt RUP voorziet in voldoende maatregelen voor zwakke weggebruiker en openbaar vervoer

42 42 07_verdere procedure Administratieve voorstellen voor aanpassingen aan het voorontwerp naar aanleiding van de pleniare vergadering, bijkomend onderzoek, bezorgdheden omwonenden: - Reigersburgkasteel: verruiming parkgebied en verschuiving bufferzone - toegelaten activiteiten beperken - geen windmolens toelaten - fietsverbinding - openbaar vervoer en voetgangersverbinding - bijkomende voorwaarden inrichting bufferzones - waterbeheer met o.a. vastleggen minimale capaciteit, geen individuele en gezamenlijke waterzuiveringsinstallaties,…

43 43 Voorontwerp PRUP ( februari 2012)

44 44 07_verdere procedure Voorlopige vaststelling in de provincieraad van 23 december 2013 Openbaar onderzoek van 1 februari 2014 tot 1 april 2014 Infovergadering in het kader van het openbaar onderzoek op woensdag 26 februari 2014 om 19u30 Definitieve vaststelling in de provincieraad van september 2014

45 45 08_contactpersoon Els Demeestere Dienst ruimtelijke planning Provinciehuis Boeverbos Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Els.demeestere@west-vlaanderen.be http://www.west- vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Pages/default.aspx


Download ppt "1 INFOVERGADERING REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN IEPER 7 NOVEMBER 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google