De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband"— Transcript van de presentatie:

1 Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband
Enkele hoofdpunten 19 januari 2012: NOG

2 Indeling RCF Kenniscentrum Handhaving RPF: Regionaal Platform
IT-structuur: - Landelijke Stuurgroep Interventieteams - Landelijk convenant - Interventieteams Wijkgerichte aanpak

3 RCF-kenniscentrum Handhaving
Regionale eenheid ter bevordering van samenwerking bij handhaving: WIZ en leefbaarheid Landelijk dekkend netwerk + LKC Overheidspartner. Budget vanuit Handh.-progr. SZW via faciliterende gemeente Missie: effectiever handhaven door delen en samenwerken

4 RCF 2: missie/visie Handhaving - dienstverlening
Multidisciplinaire samenwerking Verbinding kennis en expertise Stimuleren, adviseren, ondersteunen Taakvelden: Handhaving WIZ en IT Neutrale partij Werkzaam t.b.v. alle gemeenten in regio

5 Regionaal Platform Fraudebestrijding / Naleving
Kaders en prioriteiten HH en IT Gemeenten en ketenpartners LSI Voorzitter: wethouder Nijmegen Consulterende rol Landelijke kaders IT: LSI Landelijke kaders HH: overleg Stas

6 Landelijke stuurgroep Interventieteams
Kaders Convenant Interventieteams Besluitvorming projectvoorstellen Deelnemers: Ministerie SZW/Dir. Naleving (voorz.), VNG, BD, Inspectie SZW (‘AI’, ‘SIOD’), UWV, SVB, Pol/RvH, OM

7 Convenant Interventieteams
Oktober 2003: Praktische samenwerking bij projectmatige aanpak van fraude en samenhangende misstanden in de sociale, fiscale en arbeidsmarktgerelateerde sfeer Eenduidig toezicht ter verhoging van effectiviteit: normherstel Controle en lichte opsporing

8 Interventieteams 1 Gezamenlijke aanpak: gericht en multidisciplinair via - delen van informatiepositie - voorafgaande analyse - gelijktijdige inzet bevoegdheden - samenwerking bij het veldwerk Inzet op branches, thema’s, gebieden

9 IT 2: kaders Aantoonbaar nalevingstekort
Belang voor meerdere partners: meerwaarde samenwerking Onderdeel van/inbedding in brede aanpak: effectiviteit op termijn Bewuste keuze handhavingsmix Primair belanghebbende: projectleiding Onderbouwing en concretisering problematiek Beoogd effect IT benoemen Inzet is primair repressief, maar steeds met open oog voor preventieve actie of nevenactie. Doel is uiteindelijk terugdringen nalevingstekort. In dat kader moet optimaal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare handhavingsinstrumenten in een beredeneerde handhavingsmix. Dat kan voor het geheel e/o per geval gelden. In de handhavingsmix kan gekozen worden voor voorlichting, controles/waarnemingen/huisbezoeken, bestuursrechtelijke aanpak, en eventueel straf- of civielrechtelijke aanpak, maar ook zorgverlening en hulpvraag-aanpak.

10 IT 3: kaders 2 Prioriteiten: - arbeidsmarktfraude (landelijke partners) - MOE-landers (id./gemeenten) - wijkaanpak (gemeenten) Voorafgaande data-analyse j/n: systeem anonieme risico-indicatie (Sari) Effectmeting Gebruik IVT-applicatie Beperkende factor: regionale capaciteit Naast belang: ook capaciteit. Actieve of passieve deelname. Samenloop van meerdere initiatieven in één deelregio van één of meerdere beoogde partners.

11 Gerelateerde samenwerkingsverbanden
IT: - brede, integrale informatie-/analysegestuurde controle-actie Veiligheidshuis: - probleemgerichte integrale veiligheidsaanpak - afstemming casuistiek vanuit IT RIEC: - bestuursrechtelijke aanpak georganiseerde criminaliteit - input vanuit (of naar) IT

12 IT 4: rol RCF Projecten landelijke partners: - informerend, verbindend
Gemeentelijke projecten: - voorlichting - intermediair landelijke partners - ondersteunen projectformulering - ondersteunen projectleiding Gemeenten: bekend maken van mogelijkheden

13 Wijkgerichte aanpak (WGA)
Aanpak leefbaarheidsproblematiek i.c.m. handhaving Impuls voor e/o intensivering van lokale aanpak Inbedding in bredere, structurele aanpak Verbreding / verdieping van inzicht en handelingsperspectief: zorg- en risicosignalen Strakke handhaving is vaak de kortste weg naar meer veilgheid. Verduurzaming van de aanpak. Koppeling aan e/o voortzetting via andere projecten, zoals in Zaltbommel Risicovolle Jongeren en Veiliger Wijkteam of in Culemborg de verschillende sporen van het overall-plan Aansprekend Terweijde)

14 WGA 2 Gericht en objectief o.b.v. analyse
Analysegestuurd + signaalgestuurd Integrale aanpak: - interne afdelingen (GBA, SD, GB, OO&V, vergunningen, leerplicht) - lokale partners (pol., WCorp., Z&Welzijn) - aanvullende convenanten (WCorp., DUO) Analyse: lijst van verwonderadressen en –subjecten.

15 WGA 3 Combinatie ‘knijpen en knuffelen’
Effectmeting: 0- en 1-meting - lokale professionals - wijkbewoners - bestaande monitors Voorlichting: - i.k.v. WBP - i.k.v. gemeentelijk beleid Voorlichting i.k.v. gemeentelijk beleid: preventie e/o onderdeel betrekken van bewoners / herstellen contact. Directe gevolgen: spontane meldingen en correcties, beeindigingen uitkeringen Inrichten van gemeentelijk meldpunt.

16 WGA 4 - outputdoelstellingen
Signaleren en beeindigen regelovertreding t.b.v. deelnemers - Opleggen boetes, maatregelen, PV’s - Beeindigen/aanpassen uitkeringen en activeren uitk.-ontvangers - Terugvorderen uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen - Opleggen correcties bij overtreding fiscale wetgeving - Signaleren en aanpakken arbeidsmarktfraude - Beeindigen onrechtmatige e/o gevaarlijke bewoning - Signaleren en aanpakken illegale bouw - Signaleren en aanpakken onrechtmatig verblijf - Corrigeren GBA Signaleren en tegengaan onderbenutting en zorgsituaties

17 WGA 5 – voorbeeld: Zaltbommel, De Vergt
Opbrengsten: - SD: rechtmatigheid en doelmatigheid + zorgsignalen. - GBA-mutaties - Vergunningen: aanschrijvingen - Wonen: verbeterd inzicht in ‘Polenproblematiek’ + uitzuivering bestand woningcorporatie - OOV: ontmanteling hennepkwekerijen + opgevoerde druk op overlastgevenede personen - SVB: correcties uitkeringen - UWV: boetes en waarschuwingen UWV - Belastingdienst en Arbeidsinspectie: bedrijfscontroles en boetes - Totale opbrengst: ruim 1,1 miljoen. - Algemeen: zichtbaarheid overheid, maatwerk, geen klachten, verbetering wijkklimaat

18 WGA 6 - Inzet Gemeentelijk veld (incl. politie): - projectleiding/regie - administratieve ondersteuning - data-aanlevering (GBA, SD, etc.) - controlecapaciteit / afhandeling signalen - beleid: sanctiebepalingen en convenanten RCF: - projectbegeleiding bij voorbereiding en uitvoering, logistiek besluitvorming Partners: - data-aanlevering - controlecapaciteit / afhandeling signalen Inspectie SZW: - analyse

19 Multidisciplinaire handhaving in IT-verband
Vragen? contact: Roland van der Pluym, manager RCF:


Download ppt "Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband"

Verwante presentaties


Ads door Google