De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Renaat Van Der Stock (Dexia) Saskia Mahieu (Zorgnet Vlaanderen ) Ann Goossens (Partezis) Woonzorgcentra Een samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Renaat Van Der Stock (Dexia) Saskia Mahieu (Zorgnet Vlaanderen ) Ann Goossens (Partezis) Woonzorgcentra Een samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 1 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Renaat Van Der Stock (Dexia) Saskia Mahieu (Zorgnet Vlaanderen ) Ann Goossens (Partezis) Woonzorgcentra Een samenwerking tussen Dexia, Zorgnet Vlaanderen en Partezis 21 januari 2010

2 2 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

3 3 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Steekproef Samenstelling Aantal deelnemende voorzieningen : De steekproef is aangegroeid met 9 % van 158 naar 173 voorzieningen Vlaanderen : Aantal voorz. erkend op 31/12/2008 A'pen : 111 voorz. = 33,33 % Limb : 35 voorz. = 51,43 % O-Vl. : 94 voorz. = 42,55 % W-Vl. : 84 voorz. = 69,05 % Vl.Brab. : 59 voorz. = 33,9 % 54 % totaal WGL

4 4 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Steekproef RVT capaciteit Aantal O- en A-facturatiedagen Alle gerealiseerde facturatiedagen Totale capaciteit RVT Categorale indelingen / Zorgload / Bovennormpersoneel Aantal VTE zorgpersoneel boven norm Alle VTE aanwezig in de voorziening (incl. adm/tech en werkliedenpersoneel) / 3 groepen : <20 % = hoog 20-30 % = gemiddeld >30% = laag

5 5 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Steekproef Aantal woongelegenheden Categorale indelingen 4 groepen : < 80 woongelegenheden 80 – 100 woongelegenheden 101-130 woongelegenheden >130 woongelegenheden

6 6 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Steekproef Categorale indelingen RVT capaciteit Totale capaciteit RVT / WZC in de groep <35 % RVT bestaan uit 100 % ROB – het gaat om kleine WZC. 51 57 59 6 RVT : -35%RVT : 35%-55% RVT : 55%-65%RVT : +65%

7 7 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Steekproef Aantal O- en A-facturatiedagen Alle gerealiseerde facturatiedagen (ROB+RVT+KV) Categorale indelingen Zorgload / 3 groepen : <20 % = hoog 20-30 % = gemiddeld >30 % = laag

8 8 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Steekproef Categorale indelingen Bovennormpersoneel Aantal VTE zorgpersoneel boven norm Alle VTE zorgpersoneel aanwezig in de voorziening (incl. ADV) / 84 56 30 <5 %5% - 10%>10%

9 9 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

10 10 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verhoudingen rubrieken actief - passief Geaggregeerde balans in relatieve cijfers 69,1 30,9 57,6 15,8 0,2 Balans

11 11 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Balans Verhoudingen rubrieken actief - passief Geaggregeerde balans in absolute cijfers 90

12 12 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA 172/4 42 Balans 10/49 Financiële schulden Balanstotaal LT-schulden die binnen het jaar vervallen Financiële schuldgraad (172/4 + 42 + 43) / (10/49) KT Financiële schulden 43 Geeft de verhouding weer van de financiële schulden t.o.v. het balanstotaal De minimale waarde bedraagt 0 % de maximale waarde 76,7 % 25 e percentiel ligt op 1,3 %, de mediaan op 15,4 % en de 75 e percentiel op 32,7%

13 13 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Balans Bedrijfskapitaal Geeft een beeld over de structuur van de balans Geeft aan of er voldoende permanent vermogen aanwezig is voor de financiering van de vaste activa Geeft aan in hoeverre het WZC schommelingen in haar exploitatie kan opvangen Gebouwen Uitr. Goederen Leasing VA in aanbouw Vorderingen Beleggingen Liquide middel. Eigen vermogen Voorzieningen Schulden LT Bedrijfskapitaal Schulden KT

14 14 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Financiële schuldgraad (*) Bedrijfskapitaal (**) WZC Structuur % Balans (*) leasing en erfpacht (172) + kredietinstellingen (173) + vervallen LT financiële schuld (42) + financiële schuld op KT (43) / Balanstotaal (**) overschot tussen het permanent vermogen en de vaste activa / balanstotaal (10/17 – 20/29)

15 15 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA (%) PA Permanent vermogen Bedrijfskap. Vaste activa Vlottende activa P A Bedrijfskap. KT-financ. Vaste activa Vlottende activa + Permanent vermogen Evolutie bedrijfskapitaal (geaggr. geg.) Samenstelling Een lichte stijging van het bedrijfskapitaal Bedrijfskap. % % % % % % % % Balans % KT-financ.

16 16 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Bedrijfskapitaal : Geagg. gegeven Mediaan Individuele voorzieningen Balans De mediaan en geag. gegeven liggen net boven de bissectrice

17 17 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

18 18 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA 70 736 Gecorrigeerde omzet 738 747 Werkingsopbrengsten Werkingssubsidies en recup. personeelskosten Recuperaties personeelskosten (andere expl.) Subsidies in kapitaal en intresten De diverse elementen van de gecorrigeerde omzet (70 + 736 +737+ 738 + 747) Werkingssubsidies 737

19 19 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verhoudingen rubrieken WZC / geaggregeerd gegeven Resultatenrekening

20 20 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verhoudingen rubrieken Geagg. resultatenrekening absolute cijfers over Resultatenrekening 43 WZC

21 21 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Resultaat : Mediaan Geagg. gegeven De mediaan ligt duidelijk boven de bissectrice : een verbeterd resultaat Resultaat / Gecorg. omzet

22 22 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Spreiding bruto-bedrijfsresultaat Positief resultaat Negatief resultaat 0 # voorz. aantallen Een zeer beperkt aantal WZC hebben een negatief bruto-bedrijfsresultaat Resultaat / Gecorg. omzet

23 23 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Spreiding resultaat Positief resultaat Negatief resultaat 0 # voorz. aantallen Een duidelijke positieve kentering in het resultaat van 2008 Resultaat / Gecorg. omzet

24 24 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultaat / Gecorg. omzet <8585-100101-130 >130 Resultaatrekening WE Categoraal gegeven : Volgens grootte Voor de meeste woonzorgcentra verbetert het resultaat 2,0% 2,9% 2,4% 3,6% 2,6% 4,3% 2,6% 3,3% 0% 2% 4% 6%

25 25 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA % Resultaatrekening Categoraal gegeven : Volgens zorgload Laag >40 % O en A Middel 25-40 % O en A Hoog < 25 % O en A Resultaat / Gecorg.omzet. Bestaat er een optimale zorgload ( 25-40 % O- en A-dagen ) ?

26 26 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA % Resultaatrekening Categoraal gegeven : Volgens aandeel RVT/ totaal WE -35% 35-55% 56-65% +65% Resultaat / Gecorg.omzet. Bestaat er een optimaal RVT-aandeel ?

27 27 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA % Resultaatrekening Categoraal gegeven : Volgens aandeel Bovennormzorgpersoneel -5% 6-10% +10% Resultaat / Gecorg.omzet. Er is een verband tussen resultaat en personeelsaantal boven norm.

28 28 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Personeelskost / Gecor. Omzet (geaggregeerd gegeven) n=164 75,0 65,0 % Verhouding Trend 70,0 80,0 Een forse daling ten gevolge van de inhaalbedragen derde luik

29 29 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Zoom op personeelskost Per VTE : (geaggr. gegeven) n= 164 55 40 x 1 000 EUR 45 waarde Trend +3,66% +3,53 % +4,26 % De stijging dit jaar ligt in de buurt van de gezondheidsindex

30 30 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Geeft aan in hoeverre financiële middelen worden gegenereerd Resultaat + niet kaskosten – niet kasopbrengsten door de activiteit Cash flow CF > vervallen LT-schuld Vrije marge op de CF = bijkomende investeringsmogelijkheden Door het resultaat te verbeteren verhoogt men de cash flow

31 31 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Resultatenrekening Analyse gerealiseerde cashflow

32 32 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

33 33 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Omzet (70 ) 20 40 80 0 % WZC n = 60 100 geaggregeerde gegevens dagprijs ZIV-tegem. andere De opbrengsten mbt de dagprijs nemen in verhouding verder licht af Opbrengsten suppl.

34 34 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Omzet (70) 200 0 mio EUR WZC 400 geaggregeerde gegevens dagprijs ZIV-tegem. suppl. Voor het eerst is de ZIV-tegemoetkoming belangrijker dan de dagprijs Opbrengsten andere +10,88 % +4,38 % +7,50% +6,14 % +4,71 % +4,21% 600

35 35 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Opbrengsten Zorgnet Vlaanderen staat voor : - Woonzorgcentra die ondernemen vanuit de doelstelling van toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare welzijns- en gezondheidszorg; - Zij herinvesteren eventueel gerealiseerde winsten in deze maatschappelijke doelstelling; - Vanuit een christelijk geïnspireerd ethisch denkkader plaatsen zij gezondheid in een perspectief van zin en doel van het leven en niet enkel in een economisch perspectief, en met als uitgangspunt de solidariteit met de meest kwetsbare groepen in de samenleving. ”

36 36 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Opbrengsten De leden zullen blijvend consequent daaraan handelen - in het woonzorgcentrum, - in de besluitvorming op Zorgnet Vlaanderen, - in de vertegenwoordiging bij overheden, beleidsmakers, administraties, mutualiteiten, pers… Vb. verantwoorde prijszetting, kwaliteit van zorg in combinatie met goede managementpraktijken, gedifferentieerd aanbod (al dan niet in samenwerking) … Vb. RIZIV-dossier Codificatie van supplementen (transparantie, informatie verstrekken voor gepaste beleidsmaatregelen, geen niet-correcte vergelijkingen tussen woonzorgcntra) Vb. gezamenlijke verantwoordelijkheid voorz. en overheid (stijging dagprijs volgt evolutie gezondheidsindex - nakomen betaaltermijnen)

37 37 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Woongelegenheden in één- en meerpersoonskamers 20 40 80 0 % WZC 60 100 geaggregeerde gegevens E é npersoons Meerpersoons Opbrengsten Dagprijzen Een verdere verlaging van het aantal meerpersoonskamers

38 38 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA De diverse elementen van de tegemoetkoming RIZIV A1 A2 Tegemoetkoming RIZIV B1 C D E F Partiële teg. personeelsnorm verzorgingsmateriaal palliatieve functie beheerskost en gegevensoverdracht functiecomplement diensthoofden coördinerend en raadgevend arts RVT dagen boven quotum bijkomende zorginspanningen Het dagforfait De tegemoetkoming eindeloopbaan (ADV) De tegemoetkoming derde luik (boven norm) materiaal nosocomiale infecties B2 G H Z1 Z2 bijk. financieringsnorm palliatieve (1-7-2008 tot 31/12/2009) liaisonfunctie kort verblijf (tijdelijk  A1 en A2) bijkomende fin. kort verblijf bijkomende vorming (dementie)

39 39 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verhouding Niet-Rechthebbenden 1 3 0 % WZC met Niet-Rechthebbenden De integratie van de zelfstandigen doet het aantal niet-rechthebbenden dalen mediaan geaggregeerde gegevens 2 Tegemoetkoming RIZIV Niet-Rechthebbenden

40 40 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Basis = geaggregeerd gegeven & medianen Tegemoetkoming RIZIV Delen dagforfait

41 41 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Geaggregeerd gegeven ( WZC) Derde luik 20 Tegemoetkoming RIZIV x mio EUR 0 ADV / Derde luik ADV = % Derde luik = % loonkost Arbeidsduur vermindering 2 4 8 10 0 x mio EUR 6 40 60

42 42 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Geaggregeerd gegeven ( WZC) Derde luik 4 6 8 2 Tegemoetkoming RIZIV EUR per facturatiedag 0 ADV / Derde luik ADV = % Derde luik = % loonkost Arbeidsduur vermindering 1 2 0 EUR per facturatiedag 1,5 0,5 10

43 43 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Spreiding Derde luik Derde luik 0 6 € 4 2 € Obv verblijfsdagen Obv factur.dagen 10 8 % 25 % 50 % 75 % 90 % Tegemoetkoming RIZIV 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 8 6 4 2 0 10

44 44 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Per verblijfsdag ROB – RVT - KV Kosten : Goederen (60) (geaggr. gegeven) Kosten

45 45 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Per verblijfsdag ROB – RVT - KV Kosten : Diensten (61) (geaggr. gegeven) Kosten

46 46 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Bezoldigingskosten (geaggr gegeven) Kosten Per verblijfsdag ROB – RVT - KV

47 47 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA 4 6 8 0 € Huur (610) 2 10 Afschrijvin -gen (630) Onderhoud (613) Energie 619 Geaggregeerde gegevens (n= 148) Woonkost (610+613+619+630) Vooral de energiekost kende een sterke stijging Per verblijfsdag ROB – RVT - KV 14 12

48 48 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

49 49 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Vorderingen <1jaar + geldbeleggingen + liquide middelen 40/41 +50/53 +54/58 42/48 Schulden < 1 jaar De berekening van de acid-test of >1

50 50 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Liquiditeit Een positieve evolutie voor zowel de liquiditeit als het bedrijfskapitaal. 1,0 20 % 1,4 1,2 2,0 10 12 14 18 Liquiditeit (mediaan) Bedrijfskapitaal (geag. geg.) 16 1,6 1,8

51 51 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Liquiditeit De overgrote meerderheid haalt de norm van 1. Geagg. gegeven Mediaan Acid test :

52 52 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Evolutie Resultaat. Resultaat / Gecorrigeerde omzet (mediaan) Tweede jaar op rij stijgt het resultaat. % 0 1 2 3 4 5

53 53 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Resultaat op gecor. omzet. Geagg. gegeven Mediaan De grote meerderheid haalt een positieve waarde.

54 54 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Eigen Vermogen 10/15*100 10/49 Balanstotaal De berekening van de solvabiliteit of >30%

55 55 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Solvabiliteit De kapitaalsubsidies worden afgeschreven terwijl de solvabiliteit op peil blijft 0 40 60 80 20 kapitaal- subsidies effectief eigen vermogen (Geagregeerd)

56 56 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Solvabiliteit Solvabiliteit op een hoog niveau en positieve evolutie Geagg. gegeven Mediaan

57 57 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Leveranciers + Wissels (440 + 441) * 365 60+61 Aankopen goederen en diensten De berekening van het leverancierskrediet of

58 58 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Globaal betalingsuitstel leveranciers # dagen 40 50 70 (mediaan) 60 Het aantal dagen betalingsuitstel blijft boven cliëntenkrediet

59 59 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Klanten 40/41* 365 70/74 - 72 Werkingsopbrengsten – Geprod. vaste activa De berekening van het betalingsuitstel klanten of

60 60 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Ratio’s Vorderingen mutualiteiten 4002 * 365 702 Opbrengsten mutualiteiten De berekening van het betalingsuitstel mutualiteiten of

61 61 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA mediaan Evolutie mutualiteit 20 30 40 50 60 10 Ratio’s # dagen 0 Cliëntenkrediet 70 Evolutie globaal 20 30 40 50 60 10 0 # dagen 70 80 Het aantal dagen cliëntenkrediet blijft relatief stabiel 05060708 05060708

62 62 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Aktiviteiten Personeel Gecombineerde test

63 63 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen Bruto–investeringen van het boekjaar in MVA Boekwaarde van de MVA Aanschafwaarde van de MVA Geboekte Afschrijvingen in MVA Continuïteit Ratio’s / normwaarde = > 1 op 1 en 3 jaar Ouderdomsindicator / op termijn constant of stijgend – zoniet veroudering van het WCZ

64 64 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen Ratio’s Het dilemma van de continuïteit De evolutie van de ouderdomsindicator

65 65 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen Evolutie continu ï teit Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

66 66 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen Evolutie continu ï teit Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

67 67 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen Evolutie continu ï teit Basis = geaggregeerd gegeven & medianen (*) (*) slechts 10 voorzieningen gaven investeringen op binnen de post “Leasing en soortgelijke rechten”

68 68 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen Evolutie ouderdomsindicator Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

69 69 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Investeringen houden de ouderdomsindicator om hetzelfde niveau Ouderdomsindicator Geagg. gegeven Mediaan Investeringen

70 70 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Evolutie investeringen 150 0 mio EUR 100 50 Nominaal zien we een constant investeringsritme WZC geaggregeerde gegevens Investeringen 200

71 71 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Evolutie ouderdom 80 0 % 60 40 20 De ouderdom van de Vasta Activa gaat dit jaar licht vooruit WZC Geag.gegeven Investeringen

72 72 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Belang VIPA Cijfers MARA tonen ruimte voor uitbreidingen van WZC, minder voor het opstarten van nieuwe WZC (zie cash flow, solvabiliteit) Aandeel eigen middelen in de financiering van infrastructuur is in 2008 39% (Berekend als volgt: (Vaste activa – investeringssubsidies – fin. LT- schuld – Vervallende LT-schuld) / Vaste activa)) Betekenis VIPA voor dagprijs is in 2008 (ruim) meer dan 5 € (Berekend als volgt: 823/m² * 65 * 1,2137 / 33 jaar / 365 dagen)  Memorandum van Zorgnet Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen in 2009 Investeringen

73 73 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

74 74 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Activiteiten Zorgload Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

75 75 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Activiteiten Zorgload Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

76 76 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

77 77 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Recuperatie personeelskosten Subsidies en recuperaties bezoldigingen (738) Personeel

78 78 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA De diverse personeelsgroepen (n= ) Verhoudingsgetallen Personeelskosten De gewijzigde verhoudingen zijn te wijten aan de RVT-reconversie

79 79 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verzorgend – Niet verzorgend 10 50 60 0 % Extracomptabele gegevens voor voorzieningen 70 Niet-Verzorgend Verzorgend 20 Verhoudingsgetallen Personeelskosten 40 30 80 De gewijzigde verhoudingen zijn te wijten aan de RVT-reconversie

80 80 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA 62 (A1+A2+E1+Z1+Z2) * Personeel Forfait CDV 738 Personeelskost * # facturatiedagen Recuperaties personeelslasten # facturatiedagen (recht + niet rechtheb.) De berekening van de niet-gesubsidieerde loonkost ( ) + +

81 81 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Personeel Loonkost ten laste van de dagprijs ( voorz.) Niet gesubsideerde loonkost 12 € 26 16 15,53 19,20 23,79 25 % 75 % 50 % gemiddelde Obv verblijfsdagen Obv factur.dagen 13,69 17,53 21,53 25 % 75 % 50 % € Obv verblijfsdagen Obv factur.dagen 21,43 18,42 23,18 20,52 20 154 24

82 82 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Loonkost ten laste van de dagprijs ( voorz.) 22 26 28 20 € obv verblijfsdagen 30 mediaan geaggregeerde gegevens 24 Niet gesubsideerde loonkost Personeel Een significante daling in 2008 tgv verhoging dagforfait en recuperaties + inhaalbedragen ! 154 7,91%-5,80%-12,62%

83 83 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA 22,0 15,0 16,0 mediaangeaggregeerde gegevens Loonkost SM >< loonplafond 168 voorzieningen EUR uurloon loonplafond 16,95 loonplafond 16,95 Sociale Maribel Personeel 18,0 20,0 loonplafond + derde luik 20,25 € /u loonplafond + derde luik 20,25 € /u Het loonplafond met de correctie van het Derde Luik voor 2008 is net niet toereikend

84 84 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Saldo opbrengsten en kosten (geaggregeerd) 0 x1000 EUR zonder Derde Luik 168 voorzieningen Er is een belangrijke bijkomende financiering van de SM via het Derde Luik ! - 4000 - 10000 - 2000 - 6000 - 8000 Sociale Maribel Personeel met Derde Luik

85 85 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verplegend personeel 16 8 jaar Referentieperiode voor 173 voorzieningen De anciënniteit voor het verplegend personeel is slechts een weinig toegenomen mediaan geaggregeerde gegevens 10 Evolutie anciënniteit Personeel 14 12 -2jaar +2jaar Status quo +4jaar (vanaf 1 april 2008)

86 86 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Verzorgend personeel 12 8 jaar Referentieperiode voor 173 voorzieningen De anciënniteit voor het verzorgend personeel is eveneens slechts weinig toegenomen mediaan geaggregeerde gegevens 9 Evolutie anciënniteit Personeel 10 +2jaar +4jaar (vanaf 1 april 2008) 11

87 87 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Kiné Ergo Logo Animatie 8 10 11 7 jaar Referentieperiode voor 173 voorzieningen 12 Er is nog ruimte voor de financiering van de anciënniteit voor para-medici Mediaan Geaggregeerde gegevens 9 Evolutie anciënniteit Personeel 6 -2jaar +2jaar Status quo +4jaar (vanaf 1 april 2008)

88 88 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Inhoud Steekproef Balans Resultatenrekening Opbrengsten en kosten Ratio’s Investeringen Activiteiten Personeel Gecombineerde test

89 89 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA 40 60 80 0 % 0 criteria 20 100 3 criteria 1 criteria 2 criteria 4 criteria Gecombineerde test (n= 152) Gecombineerde test 75 % voldoet aan 3 criteria : een mooi rapport

90 90 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Gecombineerde test – aantallen (n=137) Gecombineerde test criterium solvabiliteitliquiditeitcontinu ï teitrentabiliteit


Download ppt "1 SECTORSTUDIE WOONZORGCENTRA Renaat Van Der Stock (Dexia) Saskia Mahieu (Zorgnet Vlaanderen ) Ann Goossens (Partezis) Woonzorgcentra Een samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google