De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 januari 2010 Woonzorgcentra

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 januari 2010 Woonzorgcentra"— Transcript van de presentatie:

1 21 januari 2010 Woonzorgcentra
Een samenwerking tussen Dexia, Zorgnet Vlaanderen en Partezis 21 januari 2010 Renaat Van Der Stock (Dexia) Saskia Mahieu (Zorgnet Vlaanderen ) Ann Goossens (Partezis)

2 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

3 Aantal deelnemende voorzieningen :
Steekproef Samenstelling Aantal deelnemende voorzieningen : Vlaanderen : Aantal voorz. erkend op 31/12/2008 A'pen : 111 voorz. = 33,33 % Limb : 35 voorz. = 51,43 % O-Vl. : 94 voorz. = 42,55 % W-Vl. : 84 voorz. = 69,05 % Vl.Brab. : 59 voorz. = 33,9 % 54 % totaal WGL De steekproef is aangegroeid met 9 % van 158 naar 173 voorzieningen

4 Steekproef Categorale indelingen RVT RVT capaciteit /
Totale capaciteit Zorgload Aantal O- en A-facturatiedagen / Alle gerealiseerde facturatiedagen 3 groepen : <20 % = hoog 20-30 % = gemiddeld >30% = laag Bovennormpersoneel Aantal VTE zorgpersoneel boven norm / Alle VTE aanwezig in de voorziening (incl. adm/tech en werkliedenpersoneel)

5 Steekproef Categorale indelingen Aantal woongelegenheden
4 groepen : < 80 woongelegenheden 80 – 100 woongelegenheden woongelegenheden >130 woongelegenheden

6 Steekproef Categorale indelingen RVT RVT capaciteit /
Totale capaciteit 51 57 59 6 RVT : -35% RVT : 35%-55% RVT : 55%-65% RVT : +65% WZC in de groep <35 % RVT bestaan uit 100 % ROB – het gaat om kleine WZC.

7 Steekproef Categorale indelingen Zorgload
Aantal O- en A-facturatiedagen / Alle gerealiseerde facturatiedagen (ROB+RVT+KV) 3 groepen : <20 % = hoog 20-30 % = gemiddeld >30 % = laag

8 Steekproef Categorale indelingen Bovennormpersoneel
Aantal VTE zorgpersoneel boven norm / Alle VTE zorgpersoneel aanwezig in de voorziening (incl. ADV) 84 56 30 <5 % 5% - 10% >10%

9 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

10 Geaggregeerde balans in relatieve cijfers
Verhoudingen rubrieken actief - passief Geaggregeerde balans in relatieve cijfers 69,1 57,6 30,9 15,8 0,2

11 Geaggregeerde balans in absolute cijfers
Verhoudingen rubrieken actief - passief Geaggregeerde balans in absolute cijfers 90

12 Balans Financiële schuldgraad (172/4 + 42 + 43) / (10/49)
Geeft de verhouding weer van de financiële schulden t.o.v. het balanstotaal (172/ ) / (10/49) Financiële schulden 172/4 LT-schulden die binnen het jaar vervallen 42 KT Financiële schulden 43 Balanstotaal 10/49 De minimale waarde bedraagt 0 % de maximale waarde 76,7 % 25e percentiel ligt op 1,3 %, de mediaan op 15,4 % en de 75e percentiel op 32,7%

13 Balans Bedrijfskapitaal
Gebouwen Eigen vermogen Uitr. Goederen Voorzieningen Leasing Schulden LT VA in aanbouw Bedrijfskapitaal Vorderingen Beleggingen Schulden KT Liquide middel. Geeft een beeld over de structuur van de balans Geeft aan of er voldoende permanent vermogen aanwezig is voor de financiering van de vaste activa Geeft aan in hoeverre het WZC schommelingen in haar exploitatie kan opvangen

14 Balans Structuur WZC % Financiële schuldgraad (*)
Bedrijfskapitaal (**) (*) leasing en erfpacht (172) + kredietinstellingen (173) + vervallen LT financiële schuld (42) + financiële schuld op KT (43) / Balanstotaal (**) overschot tussen het permanent vermogen en de vaste activa / balanstotaal (10/17 – 20/29)

15 Evolutie bedrijfskapitaal (geaggr. geg.)
Balans Samenstelling Evolutie bedrijfskapitaal (geaggr. geg.) (%) (%) A P A P Vaste activa Permanent vermogen Vaste activa Permanent vermogen % % % % Bedrijfskap. + Bedrijfskap. Vlottende activa % Bedrijfskap. % Vlottende activa KT-financ. KT-financ. % % % % Een lichte stijging van het bedrijfskapitaal

16 Balans Individuele voorzieningen Bedrijfskapitaal :
Geagg. gegeven Mediaan De mediaan en geag. gegeven liggen net boven de bissectrice

17 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

18 Gecorrigeerde omzet De diverse elementen van de gecorrigeerde omzet
( ) Werkingsopbrengsten 70 Subsidies in kapitaal en intresten 736 Werkingssubsidies 737 Werkingssubsidies en recup. personeelskosten 738 Recuperaties personeelskosten (andere expl.) 747

19 WZC / geaggregeerd gegeven
Resultatenrekening Verhoudingen rubrieken WZC / geaggregeerd gegeven

20 Geagg. resultatenrekening absolute cijfers over
Verhoudingen rubrieken Geagg. resultatenrekening absolute cijfers over WZC 43

21 Resultatenrekening Resultaat / Gecorg. omzet Resultaat :
Geagg. gegeven Mediaan De mediaan ligt duidelijk boven de bissectrice : een verbeterd resultaat

22 Resultatenrekening Resultaat / Gecorg. omzet
Spreiding bruto-bedrijfsresultaat # voorz. Positief resultaat aantallen Negatief resultaat Een zeer beperkt aantal WZC hebben een negatief bruto-bedrijfsresultaat

23 Resultatenrekening Resultaat / Gecorg. omzet Spreiding resultaat
# voorz. Positief resultaat aantallen Negatief resultaat Een duidelijke positieve kentering in het resultaat van 2008

24 Resultaatrekening 6% 4% 2% 0% Resultaat / Gecorg. omzet
Categoraal gegeven : Volgens grootte 2,0% 2,9% 2,4% 3,6% 2,6% 4,3% 3,3% 0% 2% 4% 6% WE <85 85-100 >130 Voor de meeste woonzorgcentra verbetert het resultaat

25 Resultaatrekening Resultaat / Gecorg.omzet.
Categoraal gegeven : Volgens zorgload % Laag >40 % O en A Middel % O en A Hoog < 25 % O en A Bestaat er een optimale zorgload ( % O- en A-dagen ) ?

26 Volgens aandeel RVT/ totaal WE
Resultaatrekening Resultaat / Gecorg.omzet. Categoraal gegeven : Volgens aandeel RVT/ totaal WE % -35% 35-55% 56-65% +65% Bestaat er een optimaal RVT-aandeel ?

27 Volgens aandeel Bovennormzorgpersoneel
Resultaatrekening Resultaat / Gecorg.omzet. Categoraal gegeven : Volgens aandeel Bovennormzorgpersoneel % 6-10% +10% -5% Er is een verband tussen resultaat en personeelsaantal boven norm.

28 (geaggregeerd gegeven) n=164
Resultatenrekening Personeelskost / Gecor. Omzet (geaggregeerd gegeven) n=164 % 80,0 75,0 Trend 70,0 Verhouding 65,0 Een forse daling ten gevolge van de inhaalbedragen derde luik

29 Per VTE : (geaggr. gegeven) n= 164
Resultatenrekening Zoom op personeelskost Per VTE : (geaggr. gegeven) n= 164 x EUR 55 +4,26 % Trend +3,53 % +3,66% 45 waarde 40 De stijging dit jaar ligt in de buurt van de gezondheidsindex

30 Resultatenrekening Cash flow
Geeft aan in hoeverre financiële middelen worden gegenereerd door de activiteit Resultaat + niet kaskosten – niet kasopbrengsten Door het resultaat te verbeteren verhoogt men de cash flow CF > vervallen LT-schuld Vrije marge op de CF = bijkomende investeringsmogelijkheden

31 Resultatenrekening Analyse gerealiseerde cashflow

32 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

33 Opbrengsten geaggregeerde gegevens Omzet (70) % WZC n = andere 100 suppl. 80 ZIV-tegem. 60 40 20 dagprijs De opbrengsten mbt de dagprijs nemen in verhouding verder licht af

34 Opbrengsten mio EUR Omzet (70) geaggregeerde gegevens WZC 600 andere suppl. 400 +10,88 % +7,50% +4,21% ZIV-tegem. 200 dagprijs +4,38 % +4,71 % +6,14 % Voor het eerst is de ZIV-tegemoetkoming belangrijker dan de dagprijs

35 Zorgnet Vlaanderen staat voor :
Opbrengsten Zorgnet Vlaanderen staat voor :   - Woonzorgcentra die ondernemen vanuit de doelstelling van toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare welzijns- en gezondheidszorg; - Zij herinvesteren eventueel gerealiseerde winsten in deze maatschappelijke doelstelling; - Vanuit een christelijk geïnspireerd ethisch denkkader plaatsen zij gezondheid in een perspectief van zin en doel van het leven en niet enkel in een economisch perspectief, en met als uitgangspunt de solidariteit met de meest kwetsbare groepen in de samenleving. ” 35

36 De leden zullen blijvend consequent daaraan handelen
Opbrengsten De leden zullen blijvend consequent daaraan handelen in het woonzorgcentrum, in de besluitvorming op Zorgnet Vlaanderen, in de vertegenwoordiging bij overheden, beleidsmakers, administraties, mutualiteiten, pers… Vb. verantwoorde prijszetting, kwaliteit van zorg in combinatie met goede managementpraktijken, gedifferentieerd aanbod (al dan niet in samenwerking) … Vb. RIZIV-dossier Codificatie van supplementen (transparantie, informatie verstrekken voor gepaste beleidsmaatregelen, geen niet-correcte vergelijkingen tussen woonzorgcntra) Vb. gezamenlijke verantwoordelijkheid voorz. en overheid (stijging dagprijs volgt evolutie gezondheidsindex - nakomen betaaltermijnen) 36

37 Woongelegenheden in één- en meerpersoonskamers
Opbrengsten Dagprijzen geaggregeerde gegevens Woongelegenheden in één- en meerpersoonskamers % WZC 100 Meerpersoons 80 60 40 Eénpersoons 20 Een verdere verlaging van het aantal meerpersoonskamers

38 Tegemoetkoming RIZIV De diverse elementen van de tegemoetkoming RIZIV
Het dagforfait personeelsnorm A1 bijkomende zorginspanningen A2 verzorgingsmateriaal B1 materiaal nosocomiale infecties B2 palliatieve functie C beheerskost en gegevensoverdracht D functiecomplement diensthoofden E coördinerend en raadgevend arts RVT F G bijkomende fin. kort verblijf bijkomende vorming (dementie) H liaisonfunctie kort verblijf (tijdelijk  A1 en A2) Z1 bijk. financieringsnorm palliatieve ( tot 31/12/2009) Z2 dagen boven quotum Partiële teg. De tegemoetkoming eindeloopbaan (ADV) De tegemoetkoming derde luik (boven norm)

39 Tegemoetkoming RIZIV Niet-Rechthebbenden
% Verhouding Niet-Rechthebbenden WZC met Niet-Rechthebbenden 3 2 1 mediaan geaggregeerde gegevens De integratie van de zelfstandigen doet het aantal niet-rechthebbenden dalen

40 Tegemoetkoming RIZIV Delen dagforfait
Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

41 Geaggregeerd gegeven ( WZC)
Tegemoetkoming RIZIV ADV / Derde luik Geaggregeerd gegeven ( WZC) Arbeidsduur vermindering Derde luik x mio EUR x mio EUR 60 10 8 40 6 4 20 2 ADV = % Derde luik = % loonkost

42 Geaggregeerd gegeven ( WZC)
Tegemoetkoming RIZIV ADV / Derde luik Geaggregeerd gegeven ( WZC) Arbeidsduur vermindering Derde luik EUR per facturatiedag EUR per facturatiedag 2 10 8 1,5 6 1 4 0,5 2 ADV = % Derde luik = % loonkost

43 Tegemoetkoming RIZIV Derde luik Spreiding Derde luik € € 10 % 25 % 50
Obv verblijfsdagen Obv factur.dagen 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2

44 Kosten : Goederen (60) (geaggr. gegeven)
Per verblijfsdag ROB – RVT - KV Kosten : Goederen (60) (geaggr. gegeven)

45 Kosten : Diensten (61) (geaggr. gegeven)
Per verblijfsdag ROB – RVT - KV Kosten : Diensten (61) (geaggr. gegeven)

46 Bezoldigingskosten (geaggr gegeven)
Per verblijfsdag ROB – RVT - KV Bezoldigingskosten (geaggr gegeven)

47 Geaggregeerde gegevens (n= 148)
Woonkost ( ) Per verblijfsdag ROB – RVT - KV Geaggregeerde gegevens (n= 148) 14 12 10 Afschrijvin-gen (630) 8 6 Energie 619 4 Onderhoud (613) 2 Huur (610) Vooral de energiekost kende een sterke stijging

48 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

49 >1 of Ratio’s De berekening van de acid-test
Vorderingen <1jaar + geldbeleggingen + liquide middelen Schulden < 1 jaar of 40/41 +50/53 +54/58 >1 42/48 49

50 Ratio’s Liquiditeit Liquiditeit (mediaan)
Bedrijfskapitaal (geag. geg.) % 20 2,0 18 1,8 16 1,6 14 1,4 12 1,2 1,0 10 Een positieve evolutie voor zowel de liquiditeit als het bedrijfskapitaal.

51 Ratio’s Liquiditeit De overgrote meerderheid haalt de norm van 1.
Acid test : Mediaan Geagg. gegeven De overgrote meerderheid haalt de norm van 1.

52 Resultaat / Gecorrigeerde omzet (mediaan)
Ratio’s Evolutie Resultaat. Resultaat / Gecorrigeerde omzet (mediaan) % 5 4 3 2 1 Tweede jaar op rij stijgt het resultaat.

53 Ratio’s Resultaat op gecor. omzet.
Geagg. gegeven Mediaan De grote meerderheid haalt een positieve waarde.

54 >30% of Ratio’s De berekening van de solvabiliteit Eigen Vermogen
Balanstotaal of 10/15*100 >30% 10/49 54

55 Ratio’s Solvabiliteit (Geagregeerd) 80 60 40 effectief eigen vermogen
20 kapitaal- subsidies De kapitaalsubsidies worden afgeschreven terwijl de solvabiliteit op peil blijft

56 Ratio’s Solvabiliteit
Mediaan Geagg. gegeven Solvabiliteit op een hoog niveau en positieve evolutie

57 of Ratio’s De berekening van het leverancierskrediet
Leveranciers + Wissels Aankopen goederen en diensten of ( ) * 365 60+61 57

58 Ratio’s Globaal betalingsuitstel leveranciers (mediaan)
# dagen 70 60 50 40 Het aantal dagen betalingsuitstel blijft boven cliëntenkrediet

59 of Ratio’s De berekening van het betalingsuitstel klanten Klanten
Werkingsopbrengsten – Geprod. vaste activa of 40/41* 365 70/ 59

60 of Ratio’s De berekening van het betalingsuitstel mutualiteiten
Vorderingen mutualiteiten Opbrengsten mutualiteiten of 4002 * 365 702 60

61 Ratio’s Cliëntenkrediet mediaan Evolutie globaal Evolutie mutualiteit
# dagen # dagen 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 05 06 07 08 05 06 07 08 Het aantal dagen cliëntenkrediet blijft relatief stabiel

62 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Aktiviteiten • Personeel • Gecombineerde test

63 op termijn constant of stijgend – zoniet veroudering van het WCZ
Investeringen Ratio’s Continuïteit Bruto–investeringen van het boekjaar in MVA / Geboekte Afschrijvingen in MVA normwaarde = > 1 op 1 en 3 jaar Ouderdomsindicator Boekwaarde van de MVA / Aanschafwaarde van de MVA op termijn constant of stijgend – zoniet veroudering van het WCZ

64 Investeringen Ratio’s Het dilemma van de continuïteit
De evolutie van de ouderdomsindicator 64

65 Investeringen Evolutie continuïteit
Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

66 Investeringen Evolutie continuïteit
Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

67 Investeringen Evolutie continuïteit
Basis = geaggregeerd gegeven & medianen (*) (*) slechts 10 voorzieningen gaven investeringen op binnen de post “Leasing en soortgelijke rechten”

68 Investeringen Evolutie ouderdomsindicator
Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

69 Investeringen houden de ouderdomsindicator om hetzelfde niveau
Geagg. gegeven Mediaan Investeringen houden de ouderdomsindicator om hetzelfde niveau

70 Investeringen Evolutie investeringen
geaggregeerde gegevens WZC mio EUR 200 150 100 50 Nominaal zien we een constant investeringsritme

71 Investeringen Evolutie ouderdom
Geag.gegeven WZC % 80 60 40 20 De ouderdom van de Vasta Activa gaat dit jaar licht vooruit

72 Investeringen Belang VIPA Cijfers MARA tonen ruimte voor uitbreidingen van WZC, minder voor het opstarten van nieuwe WZC (zie cash flow, solvabiliteit) Aandeel eigen middelen in de financiering van infrastructuur is in % (Berekend als volgt: (Vaste activa – investeringssubsidies – fin. LT-schuld – Vervallende LT-schuld) / Vaste activa)) Betekenis VIPA voor dagprijs is in 2008 (ruim) meer dan 5 € (Berekend als volgt: 823/m² * 65 * 1,2137 / 33 jaar / 365 dagen)  Memorandum van Zorgnet Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen in 2009 72

73 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

74 Activiteiten Zorgload Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

75 Activiteiten Zorgload Basis = geaggregeerd gegeven & medianen

76 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

77 Subsidies en recuperaties bezoldigingen (738)
Personeel Recuperatie personeelskosten Subsidies en recuperaties bezoldigingen (738)

78 Personeelskosten Verhoudingsgetallen
De diverse personeelsgroepen (n= ) De gewijzigde verhoudingen zijn te wijten aan de RVT-reconversie

79 Verzorgend – Niet verzorgend
Personeelskosten Verhoudingsgetallen % Verzorgend – Niet verzorgend 80 Extracomptabele gegevens voor voorzieningen 70 60 50 40 Verzorgend 30 20 10 Niet-Verzorgend De gewijzigde verhoudingen zijn te wijten aan de RVT-reconversie

80 ( ) + + Personeel De berekening van de niet-gesubsidieerde loonkost
Personeelskost 62 ( # facturatiedagen (recht + niet rechtheb.) (A1+A2+E1+Z1+Z2) * + * # facturatiedagen Forfait CDV + ) Recuperaties personeelslasten 738

81 Loonkost ten laste van de dagprijs ( voorz.)
Personeel Niet gesubsideerde loonkost Loonkost ten laste van de dagprijs ( voorz.) 154 gemiddelde Obv verblijfsdagen Obv factur.dagen Obv verblijfsdagen Obv factur.dagen 25 % 50 % 75 % 25 % 50 % 75 % 26 23,79 23,18 24 21,43 21,53 20,52 20 19,20 18,42 17,53 16 15,53 13,69 12

82 Loonkost ten laste van de dagprijs ( voorz.)
Personeel Niet gesubsideerde loonkost Loonkost ten laste van de dagprijs ( voorz.) 154 obv verblijfsdagen 30 28 26 24 -5,80% -12,62% 7,91% geaggregeerde gegevens 22 mediaan 20 Een significante daling in 2008 tgv verhoging dagforfait en recuperaties + inhaalbedragen !

83 Personeel Sociale Maribel Loonkost SM >< loonplafond
168 voorzieningen geaggregeerde gegevens mediaan EUR loonplafond + derde luik 20,25 €/u loonplafond + derde luik 20,25 €/u 22,0 20,0 18,0 loonplafond 16,95 loonplafond 16,95 uurloon 16,0 15,0 Het loonplafond met de correctie van het Derde Luik voor 2008 is net niet toereikend

84 Saldo opbrengsten en kosten (geaggregeerd)
Personeel Sociale Maribel x1000 EUR Saldo opbrengsten en kosten (geaggregeerd) met Derde Luik 168 voorzieningen - 2000 zonder Derde Luik - 4000 - 6000 - 8000 Er is een belangrijke bijkomende financiering van de SM via het Derde Luik !

85 Referentieperiode voor 173 voorzieningen
Personeel Evolutie anciënniteit jaar Verplegend personeel Referentieperiode voor 173 voorzieningen 16 +4jaar (vanaf 1 april 2008) 14 geaggregeerde gegevens 12 +2jaar Status quo 10 mediaan -2jaar 8 De anciënniteit voor het verplegend personeel is slechts een weinig toegenomen

86 Referentieperiode voor 173 voorzieningen
Personeel Evolutie anciënniteit jaar Verzorgend personeel Referentieperiode voor 173 voorzieningen 12 +4jaar (vanaf 1 april 2008) 11 +2jaar 10 geaggregeerde gegevens 9 mediaan 8 De anciënniteit voor het verzorgend personeel is eveneens slechts weinig toegenomen

87 Personeel Evolutie anciënniteit Kiné Ergo Logo Animatie jaar
Referentieperiode voor 173 voorzieningen 12 +4jaar (vanaf 1 april 2008) 11 +2jaar 10 9 Geaggregeerde gegevens 8 Status quo 7 Mediaan -2jaar 6 Er is nog ruimte voor de financiering van de anciënniteit voor para-medici

88 Inhoud • Steekproef • Balans • Resultatenrekening
• Opbrengsten en kosten • Ratio’s • Investeringen • Activiteiten • Personeel • Gecombineerde test

89 Gecombineerde test (n= 152)
% Gecombineerde test (n= 152) 100 4 criteria 80 60 3 criteria 40 2 criteria 20 1 criteria 0 criteria 75 % voldoet aan 3 criteria : een mooi rapport

90 Gecombineerde test – aantallen (n=137)
criterium solvabiliteit liquiditeit rentabiliteit continuïteit


Download ppt "21 januari 2010 Woonzorgcentra"

Verwante presentaties


Ads door Google