De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop
Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

2 Inleiding Bouwbesluit 2012
Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & termen Verbouwvoorschriften De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht

3 Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met +++++ en ------
Bouwbesluit 2003 versus 2012 Bouwbesluit 1992: prestatie-eisen woningen, kantoor, logies Bouwbesluit 2003: conversie naar tabelstructuur, prestatie- eisen alle functies Bouwbesluit 2012: “Groot onderhoud” Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met en een nieuwe aanpak, nieuwe begrippen, andere berekeningen, correcties en aanpassingen Omzetting bedoeld als “grote schoonmaak”, opruimen van onlogische dingen in de regelgeving. Bedoeld om meer samenhang te krijgen en weer leesbaar te maken Nieuwe Begrippen en berekeningen: gebruiksgebied, bedgebied, verblijfsgebied, verblijfsruimte, personenbenadering De tekeningen van bouwplannen veranderen nauwelijks qua plattegronden. Wel andere aanduidingen en termen Plattegronden, constructies en voorzieningen als installaties kunnen wel wezenlijk veranderen door; Eisen aan installatiegeluid Vervallen eis aan geluidwering tussen ruimten Hogere warmteweerstand EPG

4 Samenvoeging diverse besluiten
Bouwbesluit 2012 Besluit wegtunnels (Barvw) Woningwet EU-richtlijnen Bouwbesluit 2003 Gebruiksbesluit Bouwverordening Regeling Bouwbesluit NEN Bijlagen Wabo Check wie te maken heeft met tunnels: afwijzen… Toelichten bouwverordening  wat stond er in, wat blijft staan Welstand – bouwen op verontreinigde grond – parkeernormen (stedenbouwkundige voorschriften) Uitleggen Regeling Bouwbesluit  dateren + breedte van toepassing Als voorbeeld NEN 2645 – 1: wordt slechts voor klein deel aangewezen!!

5 Proces totstandkoming Bouwbesluit 2012
start vereenvoudiging Bouwbesluit 2003: 2005 start uniformering/integratie/afstemming: 2008 vanaf begin betrokkenheid externe organisaties (IOB/JTC/OPB) 3 reactierondes, 1 internetconsultatie  60 reacties; 30 externe onderzoeken; praktijktest; advies cie. Koudijs (brandveiligheidsvoorschriften); regelmatig overleg met TK. 4 april 2017

6 Proces totstandkoming Bouwbesluit 2012
30 juni 2011 AO Bouwbesluit 2012 Brief 10 juni 2011 beantwoording 178 kamervragen Bouwbesluit 2012 “Voorhang” 12 oktober 2011 AO Bouwbesluit 2012 Brief 11 augustus 2011 beantwoording 31 kamervragen Veegbesluit “Voorhang” 26 oktober 2011 VAO: 17 moties waarvan 12 aangenomen 28 november TK-brief over uitvoering moties 21 december 2011 TK-brief: 1 april 2012 gaat door! 18 januari 2012 AO Bouwbesluit 2012: overklauterbaarheid en Rc-waarden 19 april 2010 Amendement Woningwet Voorhang Vietsch 4 mei 2010 TK-brief Informatie nieuwe Bouwbesluit nav Motie Vietsch  30 juni 2010 AO Bouwbesluit 2012  23 november 2010: TK-brief aanbieden externe rapporten  9 februari 2011 AO Bouwregelgeving o.a. Bouwbesluit 2012  28 april 2011 TK-brief o.a. aanbieden concept-Bouwbesluit 2012  10 juni 2011 TK-brief Beantwoording 178 vragen over het concept-Bouwbesluit 2012  30 juni 2011 AO Bouwbesluit 2012: Brief 10 juni 2011 Bouwbesluit 2012  1 juli 2011 Verplichte voorhangprocedure in Woningwet  11 augustus 2011 TK-brief Antwoorden op 31 vragen van de commissie en gesteld tijdens het algemeen overleg van 30 juni 2011 inzake het Bouwbesluit 2012  8 september Aanbieden TK voorhang Veegbesluit Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012  12 oktober 2011 AO Bouwbesluit 2012: de schriftelijke beantwoording van de onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg van 30 juni inzake het Bouwbesluit 2012 het concept-veegbesluit (ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012) en  24 oktober 2011 TK-brief: consultatieronde bouwpartijen gewenste ingangsdatum 1 april 2012  26 oktober 2011 VAO: 17 oktober waarvan 12 aangenomen  28 november TK-brief over uitvoering moties: één motie wezenlijk andere uitvoering: Rc-waarde  21 december 2011 TK-brief: 1 april gaat door! 18 januari 2012 AO Bouwbesluit 2012: overklauterbaarheid en Rc-waarden 4 april 2017

7 Voorschriften Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012 – Staatsblad Veegbesluit – Staatsblad Wijzigingsbesluit Ministeriele regeling Bouwbesluit 2012 – stcrt Wijzigingsregeling Inwerkingtreding bij Koninklijk besluit Integrale tekst op

8 Hoofdstukindeling Bouwbesluit 2012
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Veiligheid Hoofdstuk 3 Gezondheid Hoofdstuk 4 Bruikbaarheid Hoofdstuk 5 Energiezuinigheid en Milieu Hoofdstuk 6 Installaties Hoofdstuk 7 Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen Bijlage Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Herschikking [ander plaatje!?] Nadruk op nieuwe hoofdstukken 6: Installaties: komt uit H2-H3-Gebruiksbesluit-Bouwverordening 8: Komt uit bouwverordening 9: uitleggen dat je daar ook moet kijken: correctie bestaande bouw…

9 Nieuwe en gewijzigde basisbegrippen
BB2012 Art. 1.1 Nieuwe en gewijzigde basisbegrippen Gebruiksgebied = vergelijkbaar met oude verblijfsgebied Functiegebied = gebruiksgebied waar kenmerkende activiteiten plaatsvinden, geen verblijf voor personen Verblijfsgebied = gebruiksgebied voor het verblijven van personen Bedgebied = verblijfsgebied met een of meer bedruimten Splitsing verblijfsgebied in VERBLIJFSGEBIED en FUNCTIEGEBIED GEBRUIKSGEBIED wordt overkoepelend verblijfsgebieden + functiegebied Voorschriften somt op verblijfsgebied (lucht, licht) soms op gebruiksgebied (vluchtafstanden) NU 263 subgebruiksfuncties  door nieuwe begrippen begrippen samen te voegen – minder subgebruiksfuncties BEDGEBIED is subgebruiksfunctie, kan in meerder gebruiksfuncties voorkomen ‘verblijfsgebied bestemd voor slapen’ vervalt dus Bedgebied in beschermd subbrandcompartiment Bedgebied  geluidwering in de zorg zwaarder dan verblijfsruimte Woningen: alleen bij schiphol consequenties + doorkoppelen van rookmelders + 10dB in bedgebieden Toilet, etc. GEEN verblijfsfunctie. Op de grens getekend: kan ook gezamenlijk gebruikt worden Goed op tekening aangeven, eisen hieraan gekoppeld. GEEN INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN!! 55% regeling nog steeds 55% verblijfsgebied van totale gebruiksoppervlakte (NIET GEWIJZIGD!) ZOLDER functieruimte: eis thermische isolatie tussen functieruimte en verblijfsruimte, dus NIET handig

10 Uitwerking: functie- en verblijfsgebied 2/1-kap woning
Verblijfsgebied: 2,60 hoogtelijn bepalend! Deel verkeersruimte ook verblijfsgebied te noemen. Kan nog steeds, deel overloop verblijfsgebied noemen. Vrij indeelbaar, maar wel hogere eisen!

11 Nieuwe termen en definities personenbenadering
Bezettingsgraad bleek in de praktijk (te) ingewikkeld Nu bij aanvraag om een omgevingsvergunning aangeven voor hoeveel personen een ruimte bedoeld is te gebruiken Absoluut minimum in algemeen voorschrift artikel (4 pers. per m2) Leidt tot vereenvoudiging aansturingstabellen In overeenstemming met gebruiksvoorschriften Bezettingsgraad was gebaseerd op stappen. BB 2012 is systematiek van Gebruiksbesluit overgenomen! Daardoor is het mogelijk dat bij de berekening van de ventilatiecapaciteit het resultaat op basis van de bezettingsgraad gunstiger uitkomt dan bij personenbenadering wanneer het aantal personen toeneemt. Indien de verhoging zou leiden tot een hogere klassen van de bezettingsgraad, is de personenbenadering veelal gunstiger. De personenbenadering is preciezer. De rode lijn geeft de beleidsneutrale lijn aan. Deze geeft de zogenoemde ‘rekenwaarde’ weer die aan het in het Bouwbesluit 2003 beoogde eisenniveau weergeeft. De horizontaal naar links en naar rechts betreft de bandbreedte. Bij brandveiligheidsvoorschriften en ventilatie scholen is de groene lijn in het Bouwbesluit 2012 als eisenniveau vastgelegd. Daarmee wordt aangesloten op jurisprudentie (juridische weg) en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijke bevestiging ONDERZOEK TU DELFT dat verzwaring van eisenniveau t.a.v. in jurisprudentie vastgelegd minimum eisenniveau uit oogpunt van veiligheid niet nodig is). PLAATJE TOEVOEGEN De bezettingsgraadklasse levert bij elke trede een verzwaring van eisen op met een factor 2,5. Bij personenbenadering is dit niet het geval.

12 Personenbenadering (tabel 1.2)
BB2012 Art. 1.2 Personenbenadering (tabel 1.2) Let op: minimum aantal personen! Maximum: artikel 7.13 (4 pers. per m2) Gebruiksfunctie Minimum aantal personen per m² VG 1 Woonfunctie nvt 2 Bijeenkomstfunctie A voor aanschouwen van sport 0,3 B andere gebruiksfunctie 0,125 3 Celfunctie A voor bezoekers B andere celfunctie 0,05 4 Gezondheidszorgfunctie A met bedgebied B andere gezondheidszorgfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige gebruiksfunctie 12 Bouwwerk geen gebouw zijnde Overzichtstabel met minimum aantal personen Minimum aantal personen gebaseerd op de onderwaarde van tabel 1 van BB2003. 0,3 komt overeen met onderwaarde klasse B2 (3,3 m² per persoon = 0,3 personen per m²) 0,125 komt overeen met onderwaarde klasse B3 (8 m² per persoon = 0,125 personen per m²) 0,05 komt overeen met onderwaarde klasse B4 (20 m² per persoon = 0,05 personen per m²).  Vergelijkbaar met NT (niet toegestaan) in het huidige Bouwbesluit. In sommige gevallen mochten bepaalde bezettingsgraadklassen niet worden toegepast. Dat is nu vertaald!  Bijvoorbeeld: sportfunctie  nu B1-B5 toegestaan, dus geen ondergrens, Ook straks niet!

13 Niveau van voorschriften
Bouwen en slopen = procedures Nieuwbouw = technische voorschriften Bestaand = minimum niveau en gebruik

14 Te bouwen - nieuwbouw Nieuwbouw: het oprichten van een bouwwerk
Regulier bouwwerk -> nieuwbouweisen van toepassing Tijdelijk bouwwerk: “Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven” Tijdelijk bouwwerk geregeld in artikel 1.14 BB

15 Te bouwen – veranderen, vernieuwen, verbouwen
geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk Hoofdstuk 2 t/m 5 – per voorschrift aangegeven Nieuwbouw Specifiek niveau Rechtens verkregen niveau Hoofdstuk 6 Gedeeltelijk vervangen -> rechtens verkregen niveau Geheel vervangen -> nieuwbouw Geen ontheffingsmogelijk meer

16 Rechtens verkregen niveau..
Voorbeeld: Artikel 4.4 Verbouw Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen (…) zijn de artikelen 4.2 en 4.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2,1 m. nieuwbouwniveau Rechtens verkregen niveau Dus nieuwbouw tenzij….; In art 4.4 wordt gesproken over alle vormen verbouw, maar geeft bepaalde vrs op rechtens verkregen niveau, en bepaalde vrs op specifiek niveau. Bijv art 4.20 laten lezen: dit gaat uit van GEDEELTELIJK vernieuwen, of veranderen of vergroten bouwwerk -> op geheel vernieuwen dus nieuwbouweisen van toepassing. Doel van het opzoeken van deze artikelen: cursisten doordringen van het feit dat ze goed moeten lezen wat er staat! Specifiek niveau, aangegeven met grenswaarde (minimaal best. bouw)

17 Rechtens verkregen niveau
BB2012 Art. 1.1 Rechtens verkregen niveau “Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk” Samengevat: kwaliteitsniveau van een rechtmatig gebouwd bouwwerk dat: feitelijk aanwezig is voor de verbouwing naar onderen is begrensd door het niveau voor bestaande bouw naar boven is begrensd door het niveau voor nieuwbouw Theoretisch wordt het rechtens verkregen niveau van een bestaand bouwwerk gevormd door het actuele kwaliteitsniveau van (het betreffende element van) het bouwwerk voor zover dat niveau rechtmatig is en niet is gelegen onder het voor zo’n bestaand bouwwerk geldend minimumniveau. Een kwaliteitsniveau is rechtmatig voor zover de kwaliteit van (het betreffende element van) het bouwwerk het resultaat is van toepassing van de technische voorschriften of de bouwvergunning die op de oorspronkelijke oprichting van het bouwwerk en op eventuele latere verbouwing(en) daarvan van toepassing waren. Van die rechtmatigheid zal in de regel sprake zijn wanneer geen sprake is van overtreding van (technische) voorschriften bij het (ver)bouwen, dat wil zeggen: - wanneer het bouwwerk destijds overeenkomstig de daarop ten tijde van de oprichting van toepassing zijnde voorschriften is opgericht; - nadien uitgevoerde bouwvergunningplichtige ingrepen overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde bouwvergunning(en) zijn verricht, en nadien uitgevoerde bouwvergunningvrije ingrepen zijn verricht overeenkomstig de technische bouwvoorschriften die daarop ten tijde van uitvoering van de betreffende ingreep van toepassing waren. What you see = what you get

18 Voorbeeld: dakkapel op zolder
Bestaande woning Rc=1.0 De bewoners van de rechterwoning willen een soortgelijke dakkapel als de buren een extra slaapkamer op zolder te maken. Aan welke Rc-waarde moet de dakkapel voldoen? Hint: Rc-waarde huidige dak: 2,5  2,5 is rechtens verkregen

19 Transformeren naar andere gebruiksfunctie

20 Artikel 4 Ww Indien een bouwwerk [..] gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting. TK , 29392, nr. 14 Overigens zijn die nieuwbouwvoorschriften dan alleen van toepassing op die bouwingreep en dus niet op de delen van dat bouwwerk die ongewijzigd blijven."

21 Enkele inhoudelijke wijzigingen
Bouwbesluit 2012 Enkele inhoudelijke wijzigingen

22 Constructieve veiligheid
Eurocodes in plaats van NEN-normen. Eurocodes zijn via Nationale Bijlagen afgestemd op NL-situaties Bestaande bouw: NEN 8700 4 april 2017

23 Afscheidingen van vloer, trap, hellingbaan
Nieuwbouw woonfuncties: openingen in afscheiding maximaal 200 mm (was 500) Overklauterbaarheid NIET geschrapt Woningwet per : installaties meenemen Radiatoren zijn OOK opstap (Woningwet, artikel 1) Het verschil bij de vloerafscheiding tussen BB2003 en BB2012 is de bovenste maat. - BB2003: bovenste opening moet  500 mm BB2012: bovenste opening heeft een extra horizontale afscheiding. De opening is opgedeeld in 2 openingen van maximaal 200 mm (i.p.v. 1 opening van 500 mm)  grote rode bal in het midden is dus nieuw, was 0,5 nu max 0,2 (kinderhoofdje) De nieuwe eis sluit aan bij de eis voor scholen -> eenduidig geworden. (Afbeeldingen: ministerie BZK)

24 Trap BB2012: afd. 2.5 Deregulering B2003: A en B trappen
B2012: nu alleen A trap Optrede woonfunctie 188 mm i.p.v. 185 mm Vervallen max. hoogte van 4 meter voor overige gebruiksfunctie net als bij een industriefunctie. Bordes 0,8 x 0,8 (was 1,1 x 1,1 of 1,2 x 1,2 m) Let op; breedte trap woningbouw min. 1,2 m indien meer dan 600 m² aan VG (art lid 10). oude kolom B trap had niets te maken met brandveiligheid Van 4 ‘smaken’ terug naar 2; vereenvoudiging! tredevlak 50 mm maakt spiltrappen meer mogelijk als hoofdontsluiting Belang bepalen opvang- en doorstroomcapaciteit bij U-bouw groter! Optrede treden Optrede treden 4 april 2017

25 Brandveiligheid Doel wijzigingen BB2012 brandveiligheid:
eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker zoveel mogelijk beleidsneutraal BB 2003 Bezettingsgraadklasse Brandcompartiment Rookcompartimenten Subbrandcompartimenten Twee vluchtroutes tenzij…. Rookvrije vluchtroute Brand- en rookvrije vluchtroute BB2012 Personen benadering Brandcompartiment Subbrandcompartimenten Beschermde subbrandcompartimenten Één vluchtroute tenzij…. Beschermde vluchtroute Extra beschermde vluchtroute In BB 2012 geldt voor U-bouw functies dat BC’ering in grote lijnen ongewijzigd is RC’ering gewijzigd is in subBC’ering SubBC’ering gewijzigd is in berschermde subBC’ering. NB. Voor woningbouw gaat dit schema niet op. Woning was subBC en wordt BC. 4 april 2017

26 Één versus twee vluchtroutes
subBC BC subBC BC NB: dit is een weergave van de eisen. Dus een beschermde vluchtroute ligt buiten een subBC, etc. NIET buiten ieder subBC begint een beschermde vluchtroute NB: Dit is een weergave van de filosofie uitgaande van 1 vluchtroute vanuit subBC. De feitelijke uitwerking is afhankelijk van de gebruiksfunctie. NB. Beschermde vluchtroute altijd buiten subBC Extra beschermde vluchtroute en veiligheidsvluchtroute altijd buiten BC Of extra beschermde of veiligheidsvluchtroute nodig is is afhankelijk van het aantal personen dat hierop is aangewezen. Bij sommige gebruiksfuncties moet een trappenhuis vanaf een bepaalde hoogte altijd een veiligheidsvluchtroute zijn. Beschermde vluchtroute, extra beschermde vluchtroute en veiligheidsvluchtroute voert via verkeersruimte. Eisen aan vluchtroute  niet te diep op ingaan. Onderstaande is puur informatief voor docent Loopafstand  binnen subBC maar ook van bijv. beschermde vluchtroute Aantal personen  in subBC, aangewezen op bijv. beschermde vluchtroute Aantal uitgangen  van bijv. subBC Doorgang  vrije breedte van uitgang subBC Draairichting  van uitgang subBC en verder Capaciteit route  van uitgang subBC maar ook van vkr en th Niet langs andere woningen  voorwaarde voor 1 vluchtroute WBDBO en WRD  geldt tussen subBC – BV, tussen BC en EBV maar ook bijv. tussen BV en EBV (in vluchtrichting) Toepassing materialen (euroklassen)  zwaardere eisen naarmate beschermingsniveau van vluchtroute hoger Vluchtroute Beschermde vluchtroute max 37 personen Extra beschermde vluchtroute (150) of veiligheidsvluchtroute

27 Vluchtroutes vluchtroute binnen subbrandcompartiment (subc)
BB2012: art Vluchtroutes vluchtroute binnen subbrandcompartiment (subc) subc Beschermde subbrandcompartimenten (o.a. cellen/patiëntenkamers) liggen in een subbrandcompartiment. Alleen maar onbeschermde vluchtroutes in een subbrandcompartiment. Is overeenkomstig BB2003: subbrandcompartimenten liggen in een rookcompartiment. bsubc bsubc Vlucht-route Punten van aandacht: Loopafstand wordt gerekend vanaf punt in gebruiksgebied. Eisen aan loopafstand gelden ook voor woonfunctie (30 m)! Dit is nieuw. Langere loopafstand gebaseerd op personenbenadering Langere loopafstand is niet voor alle functies toegestaan (60 m bijv. alleen voor industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie en overige gebruiksfunctie) Bij een gebruiksgebied dat niet nader wordt ingedeeld (bijv. sportzaal) wordt de loopafstand niet nader gecorrigeerd. Geen eisen aan vluchtroute binnen subBC, mag door VR voeren. Dit is nieuw. Wei eisen aan uitgang van beschermd subBC: Uitgang beschermd subBC is uitgang van subBC of Uitgang beschermd subBC is een uitgang waarbij een vluchtroute begint die niet door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een uitgang van het subBC voert. 4 april 2017

28 Doorstroomcapaciteit
Artikel 2.108: capaciteit per onderdeel Opening: personen/m/min Deur 135°: 110 personen/m/min Deur 90° en gang: 90 personen/m/min Trap: personen/m/min

29 Capaciteit vuchtroute binnen subbrandcompartiment
BB2012: art Capaciteit vuchtroute binnen subbrandcompartiment subc Bepaling van de doorstroomcapaciteit van de vluchtroute (art lid 1) op basis van: Gangen/ruimten: 90 pers /m vrije breedte Doorgangen afhankelijk van draaiopening deur: 90 pers/m 110 pers/m 135 pers/m Trappen: 45 pers/m trap 90 pers/m/trap ≤ 1 m ≤ 37 personen op deur die tegen vluchtrichting indraait (6.25 lid 3). Vlucht-route Punten van aandacht: Loopafstand wordt gerekend vanaf punt in gebruiksgebied. Eisen aan loopafstand gelden ook voor woonfunctie (30 m)! Dit is nieuw. Langere loopafstand gebaseerd op personenbenadering Langere loopafstand is niet voor alle functies toegestaan (60 m bijv. alleen voor industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie en overige gebruiksfunctie) Bij een gebruiksgebied dat niet nader wordt ingedeeld (bijv. sportzaal) wordt de loopafstand niet nader gecorrigeerd. Geen eisen aan vluchtroute binnen subBC, mag door VR voeren. Dit is nieuw. Wei eisen aan uitgang van beschermd subBC: Uitgang beschermd subBC is uitgang van subBC of Uitgang beschermd subBC is een uitgang waarbij een vluchtroute begint die niet door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte naar een uitgang van het subBC voert. voorbeeld gang 2 m.: 180 personen deur 1.5 m: 202 personen Maatgevend: 180 personen 4 april 2017

30 Capaciteit vluchtroute buiten subbandcompartiment
Voldoe je niet aan doorstroomcapaciteit (art lid 1)? Opvang- en doorstroomcapaciteit, zoals beschreven in MR Globale opzet: Na 1 minuut: uit bedreigd compartiment Na 3,5 minuut uit opvangruimte Na 6 minuten uit opvangruimte (30 WBDBO) Na 15 minuten uit gebouw Complexe berekening: gratis rekentool op website overheid LET OP: nieuwbouw, bestaande bouw, geen eisen. Eventueel via MR in de toekomst

31 Thermische isolatie Rc  3,50 m²K/W (was 2,5 m²K/W)
U  2,20 W/m²K (was 4,2 W/m²K) Verdere aanscherping per ? Geldt voor alle gebouwfuncties, behalve overige gebruiksfuncties Toepassing HR+-glas verplicht Let op bij dakkapellen, paneelconstructies, voorzetwanden, etc. Verbouw: rechtens verkregen niveau met minimum Rc = 1,3 m²K/W Houtskeletbouw geeft wat problemen. Vaak ca. 20% hout, levert al snel meer centimeters op! Gemiddeld glas in nu al 1,8 of beter. Dus geen problemen te verwachten. Functieruimte: let dus op met je zolder! Is deze functiegebied, dan dus de vloer isoleren!

32 Spuivoorziening “Ten minste een van de vereiste beweegbare delen in de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is ‘een beweegbaar raam” Dus geen deur? Uitgangspunt: niet alleen een voordeur! Hier toelichten wat de wetgever heeft beoogd (niet ventileren via de voordeur). Onbedoeld neveneffect: discussie over de overige deuren door gebruik van de term ‘raam’. Volgens Nota van toelichting is een schuifpui een raam, dus die mag wel. De opsteller van het BB heeft met ‘deur’ bedoeld: toegangsdeur. Achtergrond: in Vathorst kan bij veel woningen alleen via de voordeur/toegangsdeur gespuid worden. Praktisch gezien geen verschil tussen ventileren via openslaande deur of schuifpui. Let dus op de toepassing van de deur. (toegang tot woning, toegang tot buitenruimte, vluchten) Een frans balkon is geen deur, maar een raam, dus mag ook. (Afbeeldingen: ministerie BZK)

33 Installatiegeluid Beperking installatiegeluid woonfunctie, kinderopvang, onderwijsfunctie Maximaal 30 dB in woning, max. 35 dB kinderopvang en onderwijs ventilatie (MV/WTW) en verwarming (CV/WP) Aandachtspunten ontwerp: Installaties op open zolderruimten  kast Eisen opstelplaatsen (bevestigen aan zwaardere wanden) Beperking te hoog debiet afzuigpunt Niet geluid van je eigen toilet Vathorst! Mensen zetten installatie uit… In een kast plaatsen, deur ervoor, bevestigen aan zware wand ivm trillingen. Zie ook div. NPR’s Bron van belang. Let vooral op leidingverloop Is er een hogere capaciteit beschikbaar dan de vereiste capaciteit, dan kan volstaan worden met een meting bij de vereiste capaciteit. Overigens moet dan nog steeds worden voldaan aan eis t.a.v. regelbaarheid. Vaak wel hoogste stand!! Verzwaring geldt ten opzichte van de nu vaak toegepaste GIW-publicatie. Karakteristiek  afmeting van de ruimte is verdisconteerd. Deze eis kan dus zwaarder zijn in sommige gevallen.

34 Buitenberging en -ruimte
Alleen bij nieuwbouw woonfunctie Gemeenschappelijk bij kleine woningen 1m2 /w Onafhankelijk afmetingen woning Berging: Minimaal 5 m² groot, 1,8 m br. en 2,3 m h Bereikbaar vanaf openbare weg, aansluitend terrein of gemeenschappelijke verkeersruimte Buitenruimte Minimaal 4 m² groot, 1,5 m breed Bereikbaar vanuit VG woning

35 Planning Inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012
Met uitzondering van: Veilig gebouwonderhoud: 1 juli 2012 Milieubelasting: 1 januari 2013 (?) EPG: 1 juli 2013 (?) Plasbrandaandachtsgebieden en Veiligheidszones 1 januari 2013 4 april 2017

36 Meer informatie Informatiebrochures overheid ( Congres Bouwbesluit 2012 : 25 april 2012 ( Helpdesk bouwregelgeving Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

37 Veiligheid en beperking van hinder (hoofdstuk 8)
Geluidhinder (circulaire bouwlawaai) Grenswaarde langdurige geluidshinder (7:00-19:00 uur) Trillingshinder Grenswaarde gesteld aan langdurige trillingshinder.

38 Energie Prestatie Gebouwen
BB2012 Art. 5.2 Energie Prestatie Gebouwen Nieuwe norm NEN 7120: (EnergiePrestatie Gebouwen - EPG) Gelijkwaardige oplossingen bij NEN 5128 opgenomen in NEN 7120 EMG (NVN 7125): mogelijkheid gebruik gebiedgebonden maatregelen, zoals stadsverwarming, windmolens, collectieve warmtepompen e.d. EPC woonwagen = 1,30 Nu twee normen, woningbouw (NEN 5128) en U-bouw (NEN ….) Gelijkwaardigheidsberekening die nu standaard zijn zijn in 7120 meegenomen Gebiedsgebonden maatregelen kunnen worden meegenomen. Compensatie tussen woningen enigszins mogelijk op gebiedsniveau Consequenties EPG nog niet bekend. Daarvoor aparte infosessies (zie laatste sheet)

39 BB2012 Afd. 5.3 Milieuprestatie Kwantificering van de milieuprestatie van woonfuncties (geen woonwagens) en kantoorfuncties met GO > 100m² Geen prestatie-eis. Verdere voorschriften mogelijk via Regeling Bouwbesluit. Wat doet u er mee? Nagaan of de berekening is aangeleverd Nagaan of het de juiste berekening is Geen inhoudelijk oordeel of normstelling Feitelijk een indieningsvereiste Nu twee normen, woningbouw (NEN 5128) en U-bouw (NEN ….) Gelijkwaardigheidsberekening die nu standaard zijn zijn in 7120 meegenomen Gebiedsgebonden maatregelen kunnen worden meegenomen. Compensatie tussen woningen enigszins mogelijk op gebiedsniveau Consequenties EPG nog niet bekend. Daarvoor aparte infosessies (zie laatste sheet) EMG niet per 1 januari Aparte norm voor bepaling ventilatiestromen (NEN ) Milieuprestatie: op basis van milieudatabase, optellen van milieubelasting toegepaste materialen TREDEN BEIDEN NIET PER 1 APRIL 2012!

40 Veilig onderhoud gebouwen
BB2012 Afd. 6.12 Veilig onderhoud gebouwen Een gebouw: veilig onderhoud mogelijk anders (gebouwgebonden) voorzieningen Verantwoordelijkheid van de aanvrager Wat doet u er mee? Aanvrager dient “checklist gebouwonderhoud” in bij aanvraag omgevingsvergunning bouwen Nagaan of invulling overeenstemt met het gebouw Geen oordeel over juistheid gekozen oplossing i.r.t. ARBO Nu twee normen, woningbouw (NEN 5128) en U-bouw (NEN ….) Gelijkwaardigheidsberekening die nu standaard zijn zijn in 7120 meegenomen Gebiedsgebonden maatregelen kunnen worden meegenomen. Compensatie tussen woningen enigszins mogelijk op gebiedsniveau Consequenties EPG nog niet bekend. Daarvoor aparte infosessies (zie laatste sheet) EMG niet per 1 januari Aparte norm voor bepaling ventilatiestromen (NEN ) Milieuprestatie: op basis van milieudatabase, optellen van milieubelasting toegepaste materialen TREDEN BEIDEN NIET PER 1 APRIL 2012!

41 Sloopmelding Sloopvergunning Bouwverordening vervalt
Overige sloopstelsels blijven bestaat! Monumenten Beschermde stads- of dorpsgezichten Bestemmingsplan Procedure (schriftelijk): Sloopmelding vier weken voor aanvang Afwijking vijf werkdagen: asbest bij mutatie-/reparatieonderhoud Indieningsvereisten identieke aan vereisten sloopvergunning (art. 1.26, 6e lid) Indiening via Omgevingsloket Melding ontslaat je niet van plicht om: Te voldoen aan Bouwbesluit en Asbestverwijderingsbesluit


Download ppt "Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop"

Verwante presentaties


Ads door Google