De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 juli 2014 © Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 juli 2014 © Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop."— Transcript van de presentatie:

1 16 juli 2014 © Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

2 2 © Geregeld BV Inleiding Bouwbesluit 2012 Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & termen Verbouwvoorschriften De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht

3 3 © Geregeld BV Bouwbesluit 2003 versus 2012 Bouwbesluit 1992: prestatie-eisen woningen, kantoor, logies Bouwbesluit 2003: conversie naar tabelstructuur, prestatie- eisen alle functies Bouwbesluit 2012:“Groot onderhoud” Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met +++++ en ------ een nieuwe aanpak, nieuwe begrippen, andere berekeningen, correcties en aanpassingen

4 4 © Geregeld BV Samenvoeging diverse besluiten Bouwbesluit 2012 Besluit wegtunnels (Barvw) Woningwet EU-richtlijnen Bouwbesluit 2003GebruiksbesluitBouwverordening Regeling Bouwbesluit NEN Bijlagen Wabo

5 5 © Geregeld BV Proces totstandkoming Bouwbesluit 2012 start vereenvoudiging Bouwbesluit 2003: 2005 start uniformering/integratie/afstemming: 2008 vanaf begin betrokkenheid externe organisaties (IOB/JTC/OPB) 3 reactierondes, 1 internetconsultatie  60 reacties; 30 externe onderzoeken; praktijktest; advies cie. Koudijs (brandveiligheidsvoorschriften); regelmatig overleg met TK. 16 juli 2014

6 6 © Geregeld BV Proces totstandkoming Bouwbesluit 2012 30 juni 2011 AO Bouwbesluit 2012 Brief 10 juni 2011 beantwoording 178 kamervragen Bouwbesluit 2012 “Voorhang” 12 oktober 2011 AO Bouwbesluit 2012 Brief 11 augustus 2011 beantwoording 31 kamervragen Veegbesluit “Voorhang” 26 oktober 2011 VAO: 17 moties waarvan 12 aangenomen 28 november TK-brief over uitvoering moties 21 december 2011 TK-brief: 1 april 2012 gaat door! 18 januari 2012 AO Bouwbesluit 2012: overklauterbaarheid en Rc-waarden 16 juli 2014

7 7 © Geregeld BV Voorschriften Bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2012 – Staatsblad 2011-416 Veegbesluit – Staatsblad 2011-676 Wijzigingsbesluit Ministeriele regeling Bouwbesluit 2012 – stcrt-2011-23914 Wijzigingsregeling Inwerkingtreding bij Koninklijk besluit Integrale tekst op www.overheid.nlwww.overheid.nl

8 8 © Geregeld BV Hoofdstukindeling Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk 1Algemene bepalingen Hoofdstuk 2Veiligheid Hoofdstuk 3Gezondheid Hoofdstuk 4Bruikbaarheid Hoofdstuk 5Energiezuinigheid en Milieu Hoofdstuk 6Installaties Hoofdstuk 7Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Hoofdstuk 8Bouw- en sloopwerkzaamheden Hoofdstuk 9Overgangs- en slotbepalingen BijlageBrandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

9 9 © Geregeld BV Nieuwe en gewijzigde basisbegrippen Gebruiksgebied=vergelijkbaar met oude verblijfsgebied Functiegebied = gebruiksgebied waar kenmerkende activiteiten plaatsvinden, geen verblijf voor personen Verblijfsgebied = gebruiksgebied voor het verblijven van personen Bedgebied= verblijfsgebied met een of meer bedruimten BB2012 Art. 1.1

10 10 © Geregeld BV Uitwerking: functie- en verblijfsgebied 2/1-kap woning

11 11 © Geregeld BV Nieuwe termen en definities personenbenadering Bezettingsgraad bleek in de praktijk (te) ingewikkeld Nu bij aanvraag om een omgevingsvergunning aangeven voor hoeveel personen een ruimte bedoeld is te gebruiken Absoluut minimum in algemeen voorschrift artikel 7.13 (4 pers. per m 2 ) Leidt tot vereenvoudiging aansturingstabellen In overeenstemming met gebruiksvoorschriften

12 12 © Geregeld BV Personenbenadering (tabel 1.2) Let op: minimum aantal personen! Maximum: artikel 7.13 (4 pers. per m 2 ) GebruiksfunctieMinimum aantal personen per m² VG 1Woonfunctienvt 2Bijeenkomstfunctie A voor aanschouwen van sport0,3 B andere gebruiksfunctie0,125 3Celfunctie A voor bezoekers0,125 B andere celfunctie0,05 4Gezondheidszorgfunctie A met bedgebied0,125 B andere gezondheidszorgfunctie0,05 5Industriefunctienvt 6Kantoorfunctie0,05 7Logiesfunctie0,05 8Onderwijsfunctie0,125 9Sportfunctienvt 10Winkelfunctienvt 11Overige gebruiksfunctienvt 12Bouwwerk geen gebouw zijndenvt BB2012 Art. 1.2

13 13 © Geregeld BV Niveau van voorschriften

14 14 © Geregeld BV Te bouwen - nieuwbouw Nieuwbouw: het oprichten van een bouwwerk Regulier bouwwerk -> nieuwbouweisen van toepassing Tijdelijk bouwwerk: “Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven”

15 15 © Geregeld BV Te bouwen – veranderen, vernieuwen, verbouwen Verbouw: geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk Hoofdstuk 2 t/m 5 – per voorschrift aangegeven Nieuwbouw Specifiek niveau Rechtens verkregen niveau Hoofdstuk 6 Gedeeltelijk vervangen -> rechtens verkregen niveau Geheel vervangen -> nieuwbouw Geen ontheffingsmogelijk meer

16 16 © Geregeld BV Voorbeeld: Artikel 4.4 Verbouw Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen (…) zijn de artikelen 4.2 en 4.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2,1 m. Rechtens verkregen niveau.. nieuwbouwniveau Rechtens verkregen niveau Specifiek niveau, aangegeven met grenswaarde (minimaal best. bouw)

17 17 © Geregeld BV Rechtens verkregen niveau “Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk” Samengevat: kwaliteitsniveau van een rechtmatig gebouwd bouwwerk dat: feitelijk aanwezig is voor de verbouwing naar onderen is begrensd door het niveau voor bestaande bouw naar boven is begrensd door het niveau voor nieuwbouw BB2012 Art. 1.1

18 18 © Geregeld BV Voorbeeld: dakkapel op zolder Bestaande woning R c =1.0

19 19 © Geregeld BV Transformeren naar andere gebruiksfunctie

20 20 © Geregeld BV Artikel 4 Ww Indien een bouwwerk [..] gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting. TK 2005-2006, 29392, nr. 14 Overigens zijn die nieuwbouwvoorschriften dan alleen van toepassing op die bouwingreep en dus niet op de delen van dat bouwwerk die ongewijzigd blijven."

21 16 juli 2014 © Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Enkele inhoudelijke wijzigingen

22 22 © Geregeld BV Constructieve veiligheid Eurocodes in plaats van NEN-normen. Eurocodes zijn via Nationale Bijlagen afgestemd op NL-situaties Bestaande bouw: NEN 8700 16 juli 2014

23 23 © Geregeld BV Afscheidingen van vloer, trap, hellingbaan Nieuwbouw woonfuncties: openingen in afscheiding maximaal 200 mm (was 500) Overklauterbaarheid NIET geschrapt Woningwet per 1-4-12: installaties meenemen Radiatoren zijn OOK opstap (Woningwet, artikel 1) (Afbeeldingen: ministerie BZK)

24 24 © Geregeld BV Trap Deregulering B2003: A en B trappen B2012: nu alleen A trap Optrede woonfunctie 188 mm i.p.v. 185 mm Vervallen max. hoogte van 4 meter voor overige gebruiksfunctie net als bij een industriefunctie. Bordes 0,8 x 0,8 (was 1,1 x 1,1 of 1,2 x 1,2 m) Let op; breedte trap woningbouw min. 1,2 m indien meer dan 600 m² aan VG (art. 2.108 lid 10). 16 juli 2014 BB2012: afd. 2.5

25 25 © Geregeld BV Brandveiligheid BB 2003  Bezettingsgraadklasse  Brandcompartiment  Rookcompartimenten  Subbrandcompartimenten  Twee vluchtroutes tenzij….  Rookvrije vluchtroute  Brand- en rookvrije vluchtroute BB2012  Personen benadering  Brandcompartiment  Subbrandcompartimenten  Beschermde subbrandcompartimenten  Één vluchtroute tenzij….  Beschermde vluchtroute  Extra beschermde vluchtroute 16 juli 2014 Doel wijzigingen BB2012 brandveiligheid: eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker zoveel mogelijk beleidsneutraal

26 26 © Geregeld BV Één versus twee vluchtroutes Vluchtroute Extra beschermde vluchtroute (150) of veiligheidsvluchtroute Beschermde vluchtroute max 37 personen subBC BC subBC BC

27 27 © Geregeld BV Vluchtroutes vluchtroute binnen subbrandcompartiment (subc) Beschermde subbrandcompartimenten (o.a. cellen/patiëntenkamers) liggen in een subbrandcompartiment. Alleen maar onbeschermde vluchtroutes in een subbrandcompartiment. Is overeenkomstig BB2003: subbrandcompartimenten liggen in een rookcompartiment. 16 juli 2014 BB2012: art. 2.102 subc Vlucht -route bsubc

28 28 © Geregeld BV Doorstroomcapaciteit Artikel 2.108: capaciteit per onderdeel Opening: 135 personen/m/min Deur 135°:110 personen/m/min Deur 90° en gang: 90 personen/m/min Trap: 45 personen/m/min

29 29 © Geregeld BV Capaciteit vuchtroute binnen subbrandcompartiment  Bepaling van de doorstroomcapaciteit van de vluchtroute (art 2.108 lid 1) op basis van:  Gangen/ruimten: 90 pers /m vrije breedte  Doorgangen afhankelijk van draaiopening deur:  90 pers/m  110 pers/m  135 pers/m  Trappen:  45 pers/m trap  90 pers/m/trap ≤ 1 m  ≤ 37 personen op deur die tegen vluchtrichting indraait (6.25 lid 3). 16 juli 2014 BB2012: art. 2.108 subc Vlucht -route voorbeeld gang 2 m.: 180 personen deur 1.5 m: 202 personen Maatgevend: 180 personen

30 30 © Geregeld BV Capaciteit vluchtroute buiten subbandcompartiment Voldoe je niet aan doorstroomcapaciteit (art 2.108 lid 1)? Opvang- en doorstroomcapaciteit, zoals beschreven in MR Globale opzet: Na 1 minuut: uit bedreigd compartiment Na 3,5 minuut uit opvangruimte Na 6 minuten uit opvangruimte (30 WBDBO) Na 15 minuten uit gebouw Complexe berekening: gratis rekentool op website overheid

31 31 © Geregeld BV Thermische isolatie Rc  3,50 m²K/W (was 2,5 m²K/W) U  2,20 W/m²K (was 4,2 W/m²K) Verdere aanscherping per 1-1-2013? Geldt voor alle gebouwfuncties, behalve overige gebruiksfuncties Toepassing HR+-glas verplicht Let op bij dakkapellen, paneelconstructies, voorzetwanden, etc. Verbouw: rechtens verkregen niveau met minimum Rc = 1,3 m²K/W

32 32 © Geregeld BV Spuivoorziening “Ten minste een van de vereiste beweegbare delen in de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is ‘een beweegbaar raam” Dus geen deur? Uitgangspunt: niet alleen een voordeur! (Afbeeldingen: ministerie BZK)

33 33 © Geregeld BV Installatiegeluid Beperking installatiegeluid woonfunctie, kinderopvang, onderwijsfunctie Maximaal 30 dB in woning, max. 35 dB kinderopvang en onderwijs ventilatie (MV/WTW) en verwarming (CV/WP) Aandachtspunten ontwerp: Installaties op open zolderruimten  kast Eisen opstelplaatsen (bevestigen aan zwaardere wanden) Beperking te hoog debiet afzuigpunt

34 34 © Geregeld BV Buitenberging en -ruimte Alleen bij nieuwbouw woonfunctie Gemeenschappelijk bij kleine woningen 1m 2 /w Onafhankelijk afmetingen woning Berging: Minimaal 5 m² groot, 1,8 m br. en 2,3 m h Bereikbaar vanaf openbare weg, aansluitend terrein of gemeenschappelijke verkeersruimte Buitenruimte Minimaal 4 m² groot, 1,5 m breed Bereikbaar vanuit VG woning

35 35 © Geregeld BV Planning Inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 Met uitzondering van: Veilig gebouwonderhoud:1 juli 2012 Milieubelasting:1 januari 2013 (?) EPG:1 juli 2013 (?) Plasbrandaandachtsgebieden en Veiligheidszones 1 januari 2013 16 juli 2014

36 36 © Geregeld BV Meer informatie Informatiebrochures overheid (www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving)www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving Congres Bouwbesluit 2012 : 25 april 2012 (www.congresbouwbesluit.nl)www.congresbouwbesluit.nl www.rijksoverheid.nl/bouwregelgeving Helpdesk bouwregelgeving Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

37 37 © Geregeld BV Veiligheid en beperking van hinder (hoofdstuk 8) Geluidhinder (circulaire bouwlawaai) Grenswaarde langdurige geluidshinder (7:00-19:00 uur) Trillingshinder Grenswaarde gesteld aan langdurige trillingshinder.

38 38 © Geregeld BV Energie Prestatie Gebouwen Nieuwe norm NEN 7120: (EnergiePrestatie Gebouwen - EPG) Gelijkwaardige oplossingen bij NEN 5128 opgenomen in NEN 7120 EMG (NVN 7125): mogelijkheid gebruik gebiedgebonden maatregelen, zoals stadsverwarming, windmolens, collectieve warmtepompen e.d. EPC woonwagen = 1,30 BB2012 Art. 5.2

39 39 © Geregeld BV Milieuprestatie Kwantificering van de milieuprestatie van woonfuncties (geen woonwagens) en kantoorfuncties met GO > 100m² Geen prestatie-eis. Verdere voorschriften mogelijk via Regeling Bouwbesluit. Wat doet u er mee? Nagaan of de berekening is aangeleverd Nagaan of het de juiste berekening is Geen inhoudelijk oordeel of normstelling Feitelijk een indieningsvereiste BB2012 Afd. 5.3

40 40 © Geregeld BV Veilig onderhoud gebouwen Een gebouw: veilig onderhoud mogelijk anders (gebouwgebonden) voorzieningen Verantwoordelijkheid van de aanvrager Wat doet u er mee? Aanvrager dient “checklist gebouwonderhoud” in bij aanvraag omgevingsvergunning bouwen Nagaan of invulling overeenstemt met het gebouw Geen oordeel over juistheid gekozen oplossing i.r.t. ARBO BB2012 Afd. 6.12

41 41 © Geregeld BV Sloopmelding Sloopvergunning Bouwverordening vervalt Overige sloopstelsels blijven bestaat! Monumenten Beschermde stads- of dorpsgezichten Bestemmingsplan Procedure (schriftelijk): Sloopmelding vier weken voor aanvang Afwijking vijf werkdagen: asbest bij mutatie-/reparatieonderhoud Indieningsvereisten identieke aan vereisten sloopvergunning (art. 1.26, 6 e lid) Indiening via Omgevingsloket Melding ontslaat je niet van plicht om: Te voldoen aan Bouwbesluit en Asbestverwijderingsbesluit


Download ppt "16 juli 2014 © Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop."

Verwante presentaties


Ads door Google