De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2"— Transcript van de presentatie:

0 Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA
De borgtocht CURSUS Urbain Bruggeman Verantwoordelijke van ABA

1 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 6 Conclusies

2 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 6 Conclusies

3 1. Definitie van borgtocht
De borgtocht is een bedrag dat de opdrachtnemer in baar geld of andere in baar geld omzetbare middelen moet laten blokkeren teneinde in orde te zijn met zijn contractuele verplichtingen ten overstaan van de aanbestedende overheid, en waarover de aanbestedende overheid in bepaalde omstandigheden kan beschikken, zonder dat het in beslag genomen bedrag door de opdrachtnemer kan worden teruggeëist.

4 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 5 Conclusies

5 2. Waarom werd de borgtocht voorzien?
De wetgever en de uitvoerende macht hebben het stellen van een borgtocht borgtocht voorzien: Als wapen voor de aanbestedende overheid om een correcte uitvoering van de opdracht af te dwingen.

6 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 5 Conclusies

7 3. In welke wetgeving is de borgtocht voorzien?
Enkel in de algemene aannemingsvoorwaarden (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996)

8 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 6 Conclusies

9 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV
§ 1.- Bedrag van de borgtocht. De borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de verplichtingen van de aannemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd. Zij wordt bepaald op 5 percent van de oorspronkelijke aannemingssom.

10 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (2)
§ 1.- Bedrag van de borgtocht (vervolg). De berekeningsbasis van de borgtocht van de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten die geen totale prijs vermelden, wordt vastgelegd in de documenten betreffende de opdracht. Zoniet stemt de berekeningsbasis overeen met het geraamde maandelijkse bedrag van de opdracht vermenigvuldigd met zes.

11 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (3)
§ 1.- Bedrag van de borgtocht (vervolg 2). Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro afgerond. Worden evenzo afgerond, de aanvullende bedragen in speciën van de gedeeltelijk in publieke fondsen gestelde borgtocht, alsmede de gedeeltelijke terugbetalingen van de borgtocht overeenkomstig de opdracht.

12 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (4)
§ 1.- Bedrag van de borgtocht (vervolg 3). Tenzij het bestek het anders bepaalt, wordt geen borgtocht geëist : 1° voor de opdrachten voor aanneming van leveringen en van diensten waarvan de uitvoeringstermijn dertig kalenderdagen niet overschrijdt ;

13 § 1.- Bedrag van de borgtocht (vervolg 4)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (5) § 1.- Bedrag van de borgtocht (vervolg 4) 2° voor de opdrachten voor aanneming van diensten in de zin van de categorieën 6, 21, 24 en 25 van bijlage 2 van de wet van 24 december 1993. Categorie 6: financiële diensten; Categorie 21: diensten van juridische aard; Categorie 24: diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs; Categorie 25: gezondheids- en sociale diensten.

14 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (6)
§ 2.- Aard van de borgtocht Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling worden gesteld.

15 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (7)
§ 2.- Aard van de borgtocht (vervolg) De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht).

16 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (8)
§ 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling De borgtocht moet door de aannemer of door een derde gesteld worden binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, tenzij het bestek in een langere termijn voorziet.

17 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (9) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg) Binnen deze termijn stelt de aannemer de borgtocht op een van de volgende wijzen: 1° wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

18 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 2)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (10) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 2) 2° wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult ;

19 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 3)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (10) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 3) 3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

20 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 4)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (11) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 4) 4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Het bewijs wordt geleverd naar gelang van het geval door overlegging aan de aanbestedende overheid van :

21 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 5)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (12) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 5) 1° wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

22 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 6)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (13) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 6) 2° wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

23 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 7)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (14) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 7) 3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult ;

24 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 8)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (15) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 8) 4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Het bewijs wordt geleverd naar gelang van het geval door overlegging aan de aanbestedende overheid van :

25 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 9)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (16) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 9) 1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

26 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 10)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (17) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 10) 4° hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5° hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan.

27 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 11)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (18) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 11) Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar het bestek, alsmede de naam, de voornamen en het volledige adres van de aannemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de aannemer het deposito heeft verricht, met de vermelding "geldschieter" of "gemachtigde", naar gelang van het geval.

28 § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 12)
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (19) § 3.- Borgstelling en bewijs van borgstelling (vervolg 12) De termijn bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de aannemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Indien het bestek dit vereist, dienen deze periodes te worden vermeld en bewezen in de offerte of dienen zij, van zodra zij bekend zijn, onmiddellijk te worden medegedeeld aan de aanbestedende overheid.

29 § 4.- Aanpassing van de borgtocht
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (20) § 4.- Aanpassing van de borgtocht Wanneer de borgtocht door om het even welke reden niet meer aangepast is, met name als gevolg van de ambtshalve afhoudingen door de aanbestedende overheid, de bijkomende prestaties of de door de aanbestedende overheid besloten wijzigingen, welke het oorspronkelijk bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde met meer dan 20 percent doen af- of toenemen, dient de borgtocht te worden aangevuld ten belope van het vroegere bedrag of te worden aangepast.

30 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 5 AAV (21)
§ 4.- Aanpassing van de borgtocht (Vervolg) Wanneer de borgtocht niet meer integraal is gesteld en de aannemer nalaat het ontbrekende aan te vullen, kan de aanbestedende overheid van de te betalen bedragen een som, gelijk aan het ontbrekende afhouden en deze aanwenden om de borgtocht terug aan te vullen te stellen.

31 Verzuim van borgtochtstelling.
4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 6 AAV Verzuim van borgtochtstelling. Wanneer de aannemer, binnen de termijn bedoeld in artikel 5, § 3, eerste lid, het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd gesteld, geeft deze vertraging van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een straf van 0,02 % van de oorspronkelijke aannemingssom per dag vertraging. De volledige straf mag niet hoger zijn dan 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom.

32 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 6 AAV (2)
Wanneer de aannemer, na ingebrekestelling bij een ter post aangetekende brief, het bewijs van de borgstelling niet kan overleggen binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven, kan de aanbestedende overheid : 1° hetzij overgaan tot een borgstelling van ambtswege via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen ; in dat geval wordt de straf forfaitair vastgelegd op 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom;

33 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 6 AAV (3)
2° hetzij de maatregelen van ambtswege toepassen. In elk geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straffen of boetes wegens laattijdige uitvoering uit. De tekortkomingen inzake de bepalingen van de opdracht betreffende borgstelling geven geen aanleiding tot het opmaken van het proces-verbaal bepaald in artikel 20, § 2.

34 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 7 AAV
Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht Bij vertraging wegens laattijdige uitvoering of bij gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de opdracht, zelfs bij ontbinding of verbreking ervan, houdt de aanbestedende overheid van ambtswege de sommen die haar toekomen van de borgtocht af.

35 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 8 AAV
Door derden gestelde borgtocht Telkens de borgtocht door een derde wordt gesteld is deze, onverminderd de bepalingen van artikel 7, solidair borg en gebonden door elke gerechtelijke beslissing die naar aanleiding van om het even welke betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de opdracht wordt genomen, op voorwaarde dat hem van die betwisting in de hierna omschreven vorm kennis werd gegeven; de beslissing heeft voor hem kracht van gewijsde.

36 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 8 AAV (2)
Indien geen voorlopige oplevering is voorzien wordt de borgtocht ineens na de definitieve oplevering vrijgegeven. Voor de opdrachten voor aanneming van leveringen of van diensten kan de borgtocht ineens na de voorlopige oplevering van de gezamenlijke leveringen of diensten worden vrijgegeven, tenzij het bestek het anders bepaalt.

37 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 8 AAV (3)
In alle gevallen stuurt de aannemer het verzoek om totale of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven verleent de aanbestedende overheid, binnen vijftien kalenderdagen na de dag waarop het verzoek wordt ontvangen, handlichting aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult, aan de kredietinstelling of aan de verzekeringsonderneming. Na deze termijn heeft de aannemer recht op de betaling :

38 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 8 AAV (4)
1° hetzij van een intrest berekend overeenkomstig artikel 15, § 4, op de neergelegde bedragen, in geval van storting in speciën of publieke fondsen, eventueel verminderd met de gestorte intrest door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult. De aanvraag tot teruggave van de borgtocht geldt, in dat geval, als schuldvordering voor de betaling van deze intrest;

39 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 8 AAV (5)
2° hetzij van de gemaakte kosten voor het behoud van de borgstelling, in geval van collectieve borgstelling of van een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming.

40 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 20 AAV
Maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn : 1° het eenzijdig verbreken van de opdracht ; in dit geval verwerft de aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding ; deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere boete wegens laattijdige uitvoering op het deel waarop de verbreking slaat.

41 4. Overzicht van de wetgeving voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden Artikel 3 van het KB van 26 september 1996 Afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden Er kan niet afgeweken worden van de algemene aannemingsvoorwaarden dan voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken. De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken moet vooraan in het bestek bepaald worden. Bovendien moeten de afwijkingen van de artikelen 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het bestek, behalve wat de opdracht voor aanneming van diensten in de zin van categorie 6 van bijlage 2 van de wet betreft.

42 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 6 Conclusies

43 5. CASES Case 1 In een algemene offerteaanvraag wenst de aanbestedende overheid in het bestek te vermelden dat de opdracht afgesloten wordt voor drie jaar, met mogelijkheid tot het beëindigen van de opdracht na één of twee jaar. Zij wenst de borgtocht evenwel te berekenen op basis van de totaal bedrag van de offerte, gedeeld door drie (in feite wordt dan de borgtocht berekend op de bestellingen voor een contractuele periode van één jaar). Hoe vertolkt de aanbestedende overheid het hoofdstuk ‘borgtocht’ in het bestek?

44 5. CASES Case 1 - Oplossing Normaal bekeken moet de borgtocht worden berekend op het totaal bedrag van de opdracht, excl. BTW, voor de drie jaar samen, omdat het een contract betreft met een duur van drie jaar. Aangezien de aanbestedende overheid hierop wenst af te wijken, moet zij deze afwijking op artikel 5 van de AAV vooraan in het bestek vermelden en de afwijking vooraan in bestek of in het bestek zelf motiveren.

45 5. CASES Case 2 In een algemene offerteaanvraag wenst de aanbestedende overheid in het bestek te vermelden dat de opdracht afgesloten wordt voor één jaar, met mogelijkheid tot het verlengen van de opdracht met tweemaal één jaar (op basis van artikel 17, § 2, 2° b) van de wet. Zij wenst de borgtocht evenwel te berekenen op basis van de totaal bedrag van de bestellingen voor één jaar. Hoe vertolkt de aanbestedende overheid het hoofdstuk ‘borgtocht’ in het bestek?

46 5. CASES Case 2 - Oplossing Het betreft een overheidsopdracht met een duur van één jaar. Door de borgtocht te berekenen op het totaal bedrag van de offerte voor één jaar, respecteert de aanbestedende overheid perfect artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden en moet er in het begin van het bestek geen melding worden gemaakt van het feit dat er van artikel 5 van de AAV wordt afgeweken.

47 5. CASES Case 3 Bij een raamcontract voor de levering van kantoorbenodigdheden (opdracht volgens prijslijst), stelt de aanbestedende overheid vast dat het niet billijk is om de borgtocht te berekenen op basis van het totaal bedrag van de offerte. Ze beslist om in het bestek een forfaitair bedrag van ,00 euro als borgtocht te vermelden. Hoe vertolkt de aanbestedende overheid het hoofdstuk ‘borgtocht’ in het bestek?

48 5. CASES Case 3 - oplossing Het is duidelijk dat de aanbestedende overheid afwijkt van artikel 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden. Bijgevolg moet ze in het begin van het bestek melding maken van deze afwijking en moet ze vooraan het bestek of in het bestek zelf de afwijking motiveren.

49 5. CASES Case 4 Bij een raamcontract voor de levering van diensten dient de inschrijver slechts een forfaitaire mandagprijs in zijn offerte te vermelden. Het geraamd bedrag van de opdracht zal wel in de aankondiging van de opdracht worden vermeld. Hoe beschrijft de aanbestedende overheid het hoofdstuk ‘borgtocht’ in het bestek?

50 5. CASES Case 4 - oplossing Artikel 5 van de AAV voorziet een berekening van de borgtocht indien er geen totaal bedrag van de offerte kan worden vastgesteld. Men moet dan wel het geraamd bedrag van de opdracht per maand hebben. Dit kan men bepalen door het geraamd bedrag van de opdracht, vermeld in de aankondiging van de opdracht, te delen door de duur van de opdracht vermeld in het bestek. Dit bedrag moet men dan met zes vermenigvuldigen om het bedrag van de borgtocht te bekomen.

51 Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2
Waarom werd de borgtocht voorzien? 3 In welke wetgeving is de borgtocht voorzien? 4 Overzicht van de wetgeving voorzien in de AAV 5 Cases 6 Conclusies

52 6. CONCLUSIES De borgtocht dient duidelijk in het bestek te worden beschreven Het is aangewezen om na te gaan of een borgtocht berekend op de oorspronkelijke aannemingssom (= totaal bedrag van de offerte) als billijk kan worden beschouwd Aarzel niet om af te wijken van de algemene aannemingsvoorwaarden inzake de borgtocht als u dit wenselijk acht, maar vergeet dan de bepalingen van artikel 3 van het KB van 26 september 1996 niet toe te passen

53 6. CONCLUSIES (2) Bij verbreking van de opdracht ingevolge de bepalingen van artikel 20 van de AAV, verwerft de aanbestedende overheid de borgtocht van ambtswege Vermijd geschillen inzake de borgtocht. Treed daarom na de gunning van de opdracht in contact met de dienst boekhouding van de opdrachtnemer


Download ppt "Inhoudstafel 1 Definitie van borgtocht 2"

Verwante presentaties


Ads door Google