De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K[lehb – Beha’alotecha

Verwante presentaties


Presentatie over: "K[lehb – Beha’alotecha"— Transcript van de presentatie:

1 K[lehb – Beha’alotecha
echa - allot - ha - be Num.8:2 als je de lampen aansteekt Beha alotecha et ha nerot Hhle - alah hyyEle - alija

2 Mattheüs 5:1 “Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op”
Hhle - alah hyyEle - alija Mattheüs 5:1 “Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op” Rrhh-la leyv

3 Het draait om het Evangelie van het Koninkrijk
Mattheüs 4 23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. 24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. 25 En Hem volgden vele scharen uit Galilea en Dekapolis en Jeruzalem en Judea en het Overjordaanse.

4 Mattheüs 5:1 1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. 

5 Waar is het zondaarsgebed?
Mattheüs 4 18 Toen Hij nu langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers. 19 En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. 20 Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem. 21 En vandaar verder gegaan zijnde, zag Hij nog twee broeders, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen, en Hij riep hen. 22 Zij lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden Hem.

6 en leerde hen, zeggende:
edidasken Edidasken Onvoltooide tijd Mattheüs 5:1 1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem.  2 En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende:

7 dDml - Lamad is een levenslang proces
Discipel – Talmid - Leerling Geen examen! dDml - Lamad is een levenslang proces

8 De Bergrede, waarin de zaligsprekingen het fundament vormen van de nieuwe Wet.

9 rijmpje van van Alphen Jantje zag eens pruimen hangen, O! als eieren zo groot. 't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, Schoon zijn vader 't hem verbood. Hier is, zei hij, noch mijn vader, Noch de tuinman, die het ziet: Aan een boom, zo vol geladen, Mist men vijf, zes pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen, En niet plukken; ik loop heen. Zou ik om een hand vol pruimen Ongehoorzaam wezen? Neen ! Voort ging Jantje, maar zijn vader, Die hem stil beluisterd had, Kwam hem in het lopen tegen Vooraan op het middenpad. Kom mijn Jantje, zei de vader, Kom mijn kleine hartedief! Nu zal ik u pruimen plukken, Nu heeft vader Jantje lief. Daarop ging Papa aan 't schudden, Jantje raapte schielijk op. Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen, En liep heen op een galop.

10 Rijmende ideeën Mattheus 5:
3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. .

11 ZALIG Grieks: makarios - makarios Hebreeuws: rsa - esjer.
Psalm 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, Klh al rsa syah- yrsa Esjré ha’isj asjer lo halach Gelukkig/gezegend de man die niet wandelt

12 ZALIG / GELUKKIG Geluk = innerlijke vreugde

13 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
De omgangsstijl van het Koninkrijk 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

14 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Arm van geest Rijk van geest WIE heeft honger heeft dorst Arm van geest is de grondhouding

15 armen van geest Ptochoi toi pneumati Bedelaars van geest
De omgangsstijl van het Koninkrijk armen van geest Ptochoi toi pneumati Bedelaars van geest Bedelen is actief Bedelen om de geest te vullen. Verlangen naar onderwijs Cognitief zwakkeren? Een open houding naar het woord van God

16 want hunner is het Koninkrijk der hemelen
3+5 armen van geest = zachtmoedigen want hunner is het Koninkrijk der hemelen zij zullen de aarde beërven Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

17 Wie waren er op school populair?
Waar zoekt het bedrijfsleven naar? Hoe is de doorsnee prediker uit Amerika? assertief agressief arrogant dominant

18 En wat vraagt Jesjoea? armen van geest zachtmoedigen

19 Koninkrijk der hemelen
= Koninkrijk van God = Koninkrijk onder Gods leiding = daar waar Torah vanuit het hart geleefd wordt

20 Jesjoea leerde Matth.5:10  “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”

21 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Torah ZACHTMOEDIG: Psalm 25:8 Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, 9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. 10 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

22 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Jesjoea als voorbeeld ARM: Joh.5:19 de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. ZACHTMOEDIG: Matth.11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

23 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
De omgangsstijl van het Koninkrijk 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Verlangen naar iets dat ontbreekt.

24 4+6 De omgangsstijl van het Koninkrijk Zalig die treuren
= hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen vertroost/verzadigd worden. Psalm 119:172 Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid. Mattheüs 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

25 troosten ondersteunen bij verdriet en pijn
De omgangsstijl van het Koninkrijk troosten ondersteunen bij verdriet en pijn Hongeren & dorsten naar gerechtigheid Rechtvaardigheid Tzedaka Psalm 80:4 O God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Waar verlang je naar wanneer je troost nodig hebt? Waar hoger of dorst je naar?

26 Torah TREUREN OM ONRECHT, VERLANGEN NAAR GERECHTIGHEID:
De omgangsstijl van het Koninkrijk Torah TREUREN OM ONRECHT, VERLANGEN NAAR GERECHTIGHEID: Psalm 119:142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, uw wet berust op waarheid.

27 Jesjoea als voorbeeld TREUREN OM ONRECHT:
De omgangsstijl van het Koninkrijk Jesjoea als voorbeeld TREUREN OM ONRECHT: Gen.6:6 berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. HONGEREN & DORSTEN NAAR GERECHTIGHEID: Matth.3:15 Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.

28 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden
De omgangsstijl van het Koninkrijk 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

29 7+8 De omgangsstijl van het Koninkrijk Barmhartigheid
Zalig de barmhartigen/de reinen van hart want hun zal barmhartigheid geschieden/want zij zullen God zien. Barmhartigheid Hebr. Mxr –rachoem Liefhebben Erbarmen over Ontfermen Verwant aan rachem moederschoot

30 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Torah barmhartigheid Ex.20:want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden..

31 Jesjoea als voorbeeld De omgangsstijl van het Koninkrijk
BARMHARTIGHEID: Luc.6:36 Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. REIN VAN HART: 1 Joh.3:3  3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 

32 9 10 De omgangsstijl van het Koninkrijk Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Jesaja 48:22 De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede.

33 9+10 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Zalig de vredestichters/ de vervolgden om der gerechtigheid wil, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden/hunner is het Koninkrijk der hemelen. . Psalm 119:165 Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede [sjalom rav]

34 Torah vrede De omgangsstijl van het Koninkrijk Psalm 119:165
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.

35 VERVOLGT OM DE GERECHTIGHEID:
De omgangsstijl van het Koninkrijk Jesjoea als voorbeeld VREDESTICHTER: Jesaj 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. VERVOLGT OM DE GERECHTIGHEID: Joh.15:20 Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 

36 De omgangsstijl van het Koninkrijk
En dus ook van de gemeente Gal.5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Samenvatting: Zachtmoedig en arm van geest dat is open voor Tora onderwijs Verlangen naar gerechtigheid Barmhartig en rein van hart Vredestichter/ vervolgde om de gerechtigheid

37 Het resultaat van deze omgangsstijl
De omgangsstijl van het Koninkrijk Het is beter dat er kwaad over je gesproken wordt, dan zelf de kwaadspreker te zijn . Het resultaat van deze omgangsstijl 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.

38 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Matth.5:13   U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15   En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16   Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

39 Presenteert Jesjoea hier een nieuwe wet?
De omgangsstijl van het Koninkrijk Presenteert Jesjoea hier een nieuwe wet? We vragen hem zelf

40 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Matth.5: 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19   Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

41 De omgangsstijl van het Koninkrijk
Matth.6:9 Bidt u dan zo:   Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 14   Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15   Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

42 De omgangsstijl van het Koninkrijk
HAFTARALEZING Zach.2: 14 ‘Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen – spreekt de HEER. 15 Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. 16 Op heilige grond zal de HEER het volk van Juda voorgoed in bezit nemen en opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. 17 Wees stil voor de HEER, al wat leeft, want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.


Download ppt "K[lehb – Beha’alotecha"

Verwante presentaties


Ads door Google