De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar Betrouwbare persoonsgegevens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar Betrouwbare persoonsgegevens"— Transcript van de presentatie:

1 Naar Betrouwbare persoonsgegevens
NVVB Gelderland Geert Deenen

2 Project NBP

3 4 actielijnen 1. instrumenten ontwikkelen voor beoordelen van buitenlandse brondocumenten 2. kwalificatiestructuur ontwikkelen 3. randvoorwaarden voor certificering onderzoeken 4. mogelijkheden onderzoeken voor uitrol naar andere basisregistraties.

4 Wat is betrouwbaar?

5 Wat is betrouwbaar? Wat is waar?

6 Actielijn 2 en 3 Kwalificatiestructuur & certificering
We willen goede opleidingen die... - aansluiten bij wat de praktijk van ons vraagt. - onderstrepen het belang van onze beroepspraktijk. - Houvast geven en bijdragen aan verdere professionalisering.

7 Actielijn 2 Doorontwikkelen NVVB kwalificatiestructuur Beproeven kwalificatiestructuur Samenwerken met ketenpartners Aan de hand van mijlpalen

8 Stappen in kwalificatiestructuur
Bepalen module-indeling Samenstellen toetstermen en beheersingsniveaus Samenstellen toetsmatrijzen en geschikte toetsvormen Opstellen toetsbeleidsplan Maken lesmateriaal Maken examenmateriaal Kleinschalige beproeving Tussentijdse evaluatie en bijstelling Laatste beproeving Opleveren kwalificatiestructuur

9 input Toetstermen van BABZ en BOBZ Gemma processtructuur
Modulestructuur BZM Kennis van veel vakspecialisten, zoals: RDW, BPR, BZK, gemeenten, TIF, bureau documenten IND, RNI, progr . mGBA, Kmar, NVvB Project input ID-vaststelling , ID-fraude, ID-management Persoonsinformatievoorziening (o.a. mGBA, BRP, RmBS) Kanaalonafhankelijkheid Kerntaken en Werkprocessen op ons vakgebied

10 Kerntaken en werkprocessen

11 Toetstermen (1) resultaat obv input
Accordering van bestaande toetstermen “Ontdubbeling” van toetstermen ombuigen van een aantal toetstermen Toevoeging van een groot aantal nieuwe toetstermen

12 Toetstermen (2) taxonomiecode
Het niveau van de toetstermen K = kennis B = Begrip RV = Reproductieve vaardigheid PV = productieve vaardigheid

13 Toetstermen (3)

14 Toetstermen (4) Sorteren naar onderwerp Samenvoegen tot (deel)modulen
Bepalen vraagsoort per toetsterm Gesloten vragen open vragen praktijkopdracht

15 Modulen MBO-2 MBO-4 HBO proef

16 Modulen MBO-2

17 Modulen MBO-4

18 Modulen HBO

19 Examenvragen Beschrijving Taxonomiecode Soort vraag
Gesloten, open op praktijkopdracht Voor elke toetsterm minimaal één vraag Hergebruik van bestaande vragen Aanpassen van bestaande vragen Verwijderen van niet meer te gebruiken vragen Ontwerpen en vaststellen van nieuwe vragen

20 Stavaza vragen Gesloten en open vragen
Voor nagenoeg elke toetsterm is er een vraag Voldoende vragen om toetsen samen te stellen Aantal toetstermen – nog geen examenvraag Opdrachten uitgezet Praktijkopdrachten Opleiding constructeurs gepland Moeten nog geconstrueerd worden Opdrachten uitzetten Construeren Vaststellen

21 Stavaza examenvragen (2)
Processtappen (vragen) gesloten open praktijkopdrachten Opleiding constructeurs Afgerond gepland Opdracht aan constructeurs Construeren Vaststellen Gepland publiceren n.v.t.

22 Gesloten vragen een- uit- meervraag; meer- uit- meervraag;
Ja/nee vraag rangschikvraag; matchvraag (gelijk); matchvraag (ongelijk); invulvraag (alfanumeriek); invulvraag (numeriek). pagne=ICTU2013G

23 Open versus gesloten Voordeel van gesloten vragen:
Kandidaat; korte heldere vragen Constructeur: minder complex, vergt minder tijd Examen organisatie: breder toetsen NBP: efficiënter, makkelijker te controleren Automatisch vs handmatig Nadeel gesloten vragen: Niet alle niveaus (taxonomiecode) te toetsen

24 3 proeven omzetten van open vragen naar gesloten vragen
Van casusvragen naar losse open vragen ontwikkelen van open vragen met parallelle varianten daarvan

25 Ad 1. Van open naar gesloten vragen
Doel van de proef: Nagaan in hoeverre het haalbaar is om toetstermen waarbij nu de open vraagvorm is gekozen te toetsen met de gesloten vraagvorm. Als dit mogelijk blijkt, geven wij ook aan hoeveel verlies aan validiteit het eventueel met zich meebrengt. Dat wordt een kwalitatieve beoordeling in hoeverre de toetstermen zijn afgedekt.

26 aanpak Van zeer concreet en gedetailleerd naar abstract en algemeen
Bestaande casussen genomen uit de PM1 / PM2 / PM3 van BA-BZ/MLO-BZ 8 casussen geanalyseerd De vraag als basis genomen Welke vraag moeten we nu stellen om dezelfde antwoorden te krijgen? NB: moet blijven voldoen aan de toetsterm

27 Resultaten proef Conclusies:
Het is haalbaar om deze te toetsen met de gesloten vraagvorm. Consequentie: Veelal: per toetsterm meer vragen nodig om de inhoud goed af te dekken. Deze vragen veelal niet in hetzelfde examen te gebruiken Open eindje: Mocht tijdens de ontwikkeling of vaststelling blijken dat een gesloten vraagvorm toch niet mogelijk is: dan kan alsnog een open vraag ontwikkeld worden of kan meegenomen worden als onderdeel van een praktijkopdracht.

28 Ad 2. casus -> open vragen + parallelle varianten
Doel van de proef: a. Nagaan in hoeverre casusvragen kunnen worden losgelaten en vervangen door losse open vragen. b. Nagaan of het haalbaar is om bij de losse open vragen parallelle vragen te ontwikkelen. Nagaan hoeveel tijdsbesparing het ontwikkelen van parallelle vragen oplevert.

29 2 van casus naar open vragen
Conclusie: De aanpak met casusvragen kan prima worden losgelaten en vervangen door losse open vragen. Consequentie: bij elke vraag is een inleiding (casus) nodig is. Meer leeswerk voor kandidaten. Meenemen in evaluatie Oplossing: meer examentijd het ontwikkelen en vaststellen van losse vragen kost minder tijd Vanwege consistentie tussen alle vragen binnen een casus

30 3. Parallelle open vragen
Conclusie: Het is zeker haalbaar en ook aan te raden om parallelle versies van losse open vragen te ontwikkelen Het ontwikkelen van parallelle vragen levert een flinke tijdsbesparing op voor zowel het ontwikkelen als het vaststellen (+/- 40% minder tijd nodig).

31 bijeffect Open vraag Gesloten vraag Parallelle vraag Examen 1 Examen 2
Gehele vraag Deelvraag 1 Deelvraag 2 Mogen niet in hetzelfde examen voorkomen Versie 1 Versie 2

32 3. minder toetsen Aanleiding: Er waren toetsen met te weinig vragen
Doel: Bepalen welke toetsen verantwoord samengevoegd kunnen worden, zodat er examens ontstaan met voldoende vragen. Resultaat: Heeft geleid tot de huidige indeling Bijv: nationaliteit en afstamming bij MBO-4

33 Parallelle ontwikkeling
Invoering nieuwe regelgeving 1-11: toetstermen BRP-proof 9-12: examenvragen BRP- proof Duale periode ….. Toetstermen en vragen obv werkwijze LO3 Toetstermen en vragen obv werkwijze mGBA Permanent proces

34 De toets Vragen moeten nog beproefd worden…
De publieksvraag: Weet jij hoeveel 1 en 1 is? 2 11 Nee ja

35 vouchers Kabinet investeert eenmalig, een fors bedrag in opleidingen en examens. voucher kostendekkend voor betaling van de opleidingen aan de opleidingsinstelling aanmelden voor 1 december beperkt aantal deelnemers Mail naar om u aan te melden! opleiding-invoering-van-de-wet-brp-en-voorkomen-fraude- op-op

36 Meedoen aan Pilot? Wilt u met uw gemeente meedoen aan de pilot? Dan biedt het project het volgende aan: vergoeding van de opleiding gratis examens een erkend certificaat

37 ???? Opmerkingen / aanvulling / vragen / suggesties?


Download ppt "Naar Betrouwbare persoonsgegevens"

Verwante presentaties


Ads door Google