De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek Internationalisering Docenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek Internationalisering Docenten"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek Internationalisering Docenten
Hanzehogeschool Groningen Een nulmeting

2 Introductie Lectoraat I & IB HanzeConnect

3 Methodiek Onderzoek naar huidige competenties m.b.t. internationalisering docenten HG Digitale enquête Alle ± 1400 docenten HG Resultaten beschikbaar voor de hele HG Resultaten zijn ook uitgesplitst per opleiding

4 De Respons Populatie: alle ± 1400 HG-docenten Respons: 813 deelnemers (58%) 725 ‘relevante’ respondenten

5 Man of Vrouw Tabel – Geslacht Aantal % Man 424 59,9 (HG: 58%) Vrouw
284 40,1 (HG: 42%) Totaal 708 100,0

6 Leeftijd Tabel – Leeftijd Aantal % 21 tot en met 30 jaar 54 7,6
136 19,2 41 tot en met 50 jaar 238 33,6 51 tot en met 60 jaar 249 35,2 Ouder dan 60 jaar 31 4,4 Totaal 708 100,0

7 Voor de HG activiteiten verricht in het buitenland?

8 Voor de HG als docent in het buitenland gewerkt?
Tabel – Werk als docent in het buitenland voor HG Aantal % Ja 80 11,6 Nee 608 88,4 Totaal 688 100,0

9 Actief geweest in Engelstalig programma?
Tabel – Afgelopen drie jaar contact met studenten gehad in een Engelstalig onderwijsprogramma Aantal % Ja 287 42,4 Nee 390 57,6 Totaal 677 100,0

10 Engelstalige onderwijservaring?
Tabel – Heeft u ooit in het Engels lesgegeven? Aantal % Ja 404 59,6 Nee 274 40,4 Totaal 678 100,0

11 In welke talen kan worden lesgegeven?

12 Taalvaardigheden

13 Taalvaardigheidsniveaus
De Raad van Europa: “European Language Portfolio” A1, A2, B1, B2, C1 en C2. A1 = basic; C2 = native speaker Uitgangspunt HG: C1 definitie C1: “Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.”

14 Engels op C1-niveau Tabel – C1 niveau Aantal % C1 of hoger 274 45,5
Lager dan C1 328 54,5 Totaal 602 100,0

15 C1 per opleiding

16 Internationale Competenties
Culturele empathie Open-mindedness Sociaal initiatief Flexibiliteit Emotionele stabiliteit Self-efficacy (zelfvertrouwen)

17 Culturele empathie: het vermogen zich in te leven in de gevoelens, gedachten en gedragingen van leden van groepen met een andere cultuur.

18 Open-mindedness: het hebben van een open en onbevooroordeelde houding ten opzichte van andere groepen en andere culturele normen en waarden.

19 Sociaal initiatief. Dit is gedefinieerd als ‘de neiging om in een andere cultuur naar buiten te treden.’ Het gaat hier bijvoorbeeld om het kunnen aangaan van contacten met mensen van andere culturen.

20 Flexibiliteit: flexibel kunnen overschakelen van de enen op de andere gedragswijze, afhankelijk van wat in een bepaalde culturele context gewenst of gepast is.

21 Emotionele stabiliteit:
kunnen omgaan met psychische stress. In een interculturele context wordt men immers geconfronteerd met afwijkende culturele en interpersoonlijke situaties, waaraan het hoofd geboden moet kunnen worden.

22 Self-efficacy. Dit staat voor de mate van zelfvertrouwen. Dit is geoperationaliseerd door te kijken naar de mate waarin men het ‘aandurft’ een uur hoorcollege in het Engels te verzorgen

23 Interculturele competenties

24 Competenties onafhankelijk van:
De leeftijd van de docent; Het aantal jaren werkzaam als docent; Het geslacht van de docent .

25 Competenties hebben wel relatie met:
Buitenland-ervaring; Ervaring lesgeven Engelse taal; Docenten die buiten Nederland zijn geboren, scoren gemiddeld hoger dan docenten die in Nederland geboren zijn.

26 International communication

27 Bedrijfskundige Informatica

28 Internationale publikaties geschreven?

29 Kennis status diploma’s
Ik heb een goed inzicht in de status van diploma's (van mijn school / vakgebied) in het buitenland

30 Inzicht onderwijsstructuur
Ik heb een goed inzicht in de onderwijsstructuur in andere landen.

31 Kennis internationale arbeidsmarkt
Ik ben op de hoogte van de internationale arbeidsmarktsituatie voor studenten die afstuderen aan de school(s) waaraan ik les geef.

32 Attitude Internationalisering
Ik vind het terecht dat internationalisering een speerpunt is voor de Hanzehogeschool.

33 Belang buitenlandervaring
Ik vind het belangrijk dat studenten ten minste één keer tijdens hun studie een uitgebreide buitenlandervaring (in de vorm van studie of stage) hebben.

34 Internationalisering onderdeel van deskundigheidsbevordering?
Tabel – Hebt u, in het kader van deskundigheidsbevordering, opgenomen dat u actief bent of wilt zijn op het gebied van internationalisering? Aantal % Ja 199 33,7 Nee 266 45,0 Weet niet 126 21,3 Totaal 591 100,0

35 Internationalisering binnen aanstelling?
Tabel – Hoeveel procent van uw onderwijsactiviteiten zou u bij voorkeur voor internationale groepen willen verzorgen? Aantal % 0% 115 20,4 20% 234 41,6 40% 101 17,9 60% 46 8,2 80% 22 3,9 100% 45 8,0 Totaal 563 100,0

36 Voor meer informatie over het onderzoek:
HanzeConnect, Erik Kostelijk 06 –


Download ppt "Onderzoek Internationalisering Docenten"

Verwante presentaties


Ads door Google