De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidshuis Brabant-Oost. Justitie- keten Veiligheids- keten Zorg- keten Zorg- keten Gezamenlijke planvorming Excellent samenwerken in uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidshuis Brabant-Oost. Justitie- keten Veiligheids- keten Zorg- keten Zorg- keten Gezamenlijke planvorming Excellent samenwerken in uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidshuis Brabant-Oost

2

3 Justitie- keten Veiligheids- keten Zorg- keten Zorg- keten Gezamenlijke planvorming Excellent samenwerken in uitvoering Verbinding tussen justitie, veiligheid en zorg, planvorming en uitvoering

4 Meerwaarde van het Veiligheidshuis Gemeenten die deelnemen in het Veiligheidshuis, bereiken met deelname het volgende: –Aanpakken van problemen (casussen) die zonder inbreng van justitiële partners in de lokale zorgnetwerken niet of moeizaam oplosbaar zijn. –Meer effectiviteit en efficiency in de aanpak van complexe casussen –Sterkere sturing op de bijdrage van en betere samenwerking met partners aan het oplossen van lokale veiligheidsproblematiek –Kennis en expertise –Meer informatie over casussen / problematiek

5 Van ‘IST naar SOLL’ Regionale voorziening Geen entiteit, maar instrument IVB Van thematisch naar ‘casus op maat’ Regisseren, coördineren en faciliteren Opbouwen kennis en expertise Van output naar outcome Van kwantiteit naar kwaliteit Effectmonitoring Kleine formatie (ketenpersoneel)

6 ontwikkelingen Veiligheidshuizen in BZO ‘intern’ Samenwerken/fuseren VH Peelland (6) en VH regio Eindhoven (15) (vanaf 2011) 2 stuurgroepen en 1 regionale bestuurscommissie Toezegging dat in 2013 alle gemeenten bijdragen In januari één stuurgroep met afvaardiging vanuit ‘driehoeken’ nieuwe politieteams Samenstelling BM en Wethouder (PH’s) Niet conflicterend met opschaling Oost-Brabant

7 Ontwikkelingen Veiligheidshuizen BN Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, met stichtingsvorm (12 gemeenten) –Stichtingsbestuur, AB en DB + regiegroep (RVML) Veiligheidshuis Den Bosch en omgeving (8 gemeenten) –Stuurgroep Alle gemeenten dragen bij in bekostiging Verschillen in visie (breed / smal )

8 Ontwikkelingen extern Regie van Rijk (via OM) naar Gemeenten Verschuivingen in domeinen ‘zorg en veiligheid’ Decentralisatiebewegingen (gemeente nadrukkelijker verantwoordelijk voor zorg en veiligheid, zoals transitie Jeugdzorg) Centralisatiebewegingen politie/OM, zoals NP en ZSM

9 Landelijke visie Ministerie V & J Input position-papers 3RO

10 Kaders dóór en vóór alle landelijke partners Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrecht-, de zorgketen en (andere) gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Ondanks de positieve bijdrage die Veiligheidshuizen leveren aan de aanpak van lokale veiligheidsproblematiek zijn er verschillende knelpunten geconstateerd in de huidige vorm en werkwijze van de samenwerking. Ook zijn er signalen dat er ruimte is voor verdere optimalisering van de samenwerking en dat er verbetering mogelijk is op het gebied van de effectiviteit van Veiligheidshuizen.

11 Nieuwe visie Naast de ruimte die er moet zijn voor eigen invulling van de regionaal werkende Veiligheidshuizen is er behoefte aan helderheid over het gewenste perspectief van de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Het gezamenlijk vastgesteld kader beschrijft het toekomstperspectief van de Veiligheidshuizen en moet daarmee uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van de Veiligheidshuizen, door: Het vergroten van de helderheid over het doel, gewenste effect, en de focus van de Veiligheidshuizen; Het ondersteunen van goede aansluiting van organisaties en borging van taken en rollen binnen de samenwerking; Het vergemakkelijken van sturing op de samenwerking en het ondersteunen van Veiligheidshuizen bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden.

12 Veiligheidshuis óf ketenkantoor? Het is hierbij van belang om onderscheid te maken tussen het Veiligheidshuis en het ketenkantoor of bedrijfsverzamelgebouw, dat een verzamelnaam is voor verschillende ketenoverleggen. Aangezien deze twee verschillende entiteiten beiden vaak werken onder de naam (Zorg- en) Veiligheidshuis is de kans op begripsverwarring groot. Het voorliggende kader richt zich specifiek op het Veiligheidshuis als casusoverleg tussen de verschillende partners in de zorg-en strafrechtpartners én gemeenten!

13 smal Breed JEUGDJEUGD HGHG NAZORGNAZORG VPVP JEUGDJEUGD HGHG VPVP NAZORGNAZORG oud nieuw Complex (Casus op Maat ) VP minderjarig JCO School- verzuim 12+ 12 - Jib’s (+) SHG Eer- Gerelateerd geweld Etc… ISD VP-zorg Reso Nazorg S.K. Etc.. BIJ FPN T.O.M O.T.P. ISD VP-zorg Criteria: -H.I.C. - overlast -Top x -geweld VP-zorg Criteria: -H.I.C. - overlast -Top x -geweld ZSM – selectietafel VP-zorg Criteria: -H.I.C. - overlast -Top x -geweld Bureau informatievoorziening

14 Regulier casuïstiek waarbij samenwerking binnen één keten kan worden afgedaan Reguliere casuïstiek waarbij (bilaterale) samenwerking tussen ketens nodig is (bijv. Nazorg) Complexe casuïstiek in veiligheidshuizen waarbij samenwerking tussen verschillende ketens nodig is ‘Casus op maat ’ Veilgheidshuis ‘smal’ Reguliere samenwerking Lokaal of ketenkantoor Veiligheidshuis ‘breed ’

15 Wat is complexe problematiek? (criteria) Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; En: Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen, het lukt in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet om deze problematiek effectief aan te pakken; En: De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); Of: Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

16 ‘op zoek naar het poortje’ Vele vindplaatsen Vele aanmeldpunten (politie, CJG, SK’s, SHG, bemoeizorg, woonoverlast, jeugdprostitutie, loverboys, kondermishandeling, digitale platforms, raadsleden etc…. Weinig (dig.) informatieuitwisseling Vele systemen Geen overall-view Zowel ‘dubbels’ als ‘gaten’ in de ketenaanpak 2e lijns – poortje (?)

17 Bureau informatievoorziening Screening / triage Hotline met ZSM (+ digibord) Meerdere disciplines Meerdere kwaliteiten/competenties (administratief én proces) Proces en/of materiedeskundig GCOS (doorontwikkelen + genereren Marap’s) Één poortje (voor alle vindplaatsen) Criteria benoemen Aansluiting op ‘leertuinen’ MWB ?

18 Bestuurlijke omgeving + verbinding ZSM Bestuurlijke vertegenwoordiging per (nieuw) politieteam BM + Wethouder per ‘driehoek’. (nieuwe indeling)


Download ppt "Veiligheidshuis Brabant-Oost. Justitie- keten Veiligheids- keten Zorg- keten Zorg- keten Gezamenlijke planvorming Excellent samenwerken in uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google