De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toezichtrapportages en Statistiek Drs. Hendrik Jan Boehlé Divisie Statistiek en Informatie Afdelingshoofd Monetaire en Toezicht Statistiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toezichtrapportages en Statistiek Drs. Hendrik Jan Boehlé Divisie Statistiek en Informatie Afdelingshoofd Monetaire en Toezicht Statistiek."— Transcript van de presentatie:

1 Toezichtrapportages en Statistiek Drs. Hendrik Jan Boehlé Divisie Statistiek en Informatie Afdelingshoofd Monetaire en Toezicht Statistiek

2 De rol van Statistiek & Informatie binnen DNB Integratie van informatiebehoeften Welke partijen hebben behoefte aan informatie over pensioenfondsen? Waarom en welke gegevens? Opties voor gegevensverzameling E-Line DNB Planning consultatie en presentatie rapportagekader Inhoud presentatie

3 De rol van Statistiek & Informatie binnen DNB

4 Informatiebehoefte uit hoofde van statistische en beleidsdoeleinden Afzonderlijk opgelegde rapportages door verschillende instellingen niet efficiënt DNB streeft naar integratie van verschillende informatiebehoeften in bestaande rapportages Integratie van informatiebehoeften

5 CBS Ministerie van SZW AFM CPB De divisie Financiële stabiliteit Europese Centrale Bank Welke partijen hebben behoefte aan informatie over pensioenfondsen?

6 Waarom?: Wettelijke verplichting om Nationale Rekeningen op te stellen Europese verplichtingen tot het leveren van statistische informatie op basis van verordeningen van Eurostat Welke gegevens?: bedrijfseconomische cijfers informatie over premies, uitkeringen en deelnemersbestanden Waarom en welke gegevens? CBS

7 Beleggingen indeling naar valuta - Toezicht: euro en niet-euro - CBS: euro, dollar, pond, yen en overig Beleggingen in onroerend goed - Toezicht: indeling voor mature markets (kantoren, winkels, woningen, overig), geen indeling voor emerging markets - CBS: vraagt uitgebreidere indeling voor Nederland Voorbeelden CBS

8 Deelnemers - Toezicht: uitsplitsing naar actieven, slapers, gepensioneerden - CBS: uitsplitsing naar man/vrouw en uitsplitsing man/vrouw naar regio (NL, overig EU, overig EEA, USA/Canada, Japan en overig) Voorbeelden CBS

9 Waarom?: Om effecten van uitgevoerd beleid te toetsen Om nieuw beleid te ontwikkelen Welke gegevens?: Financiële gegevens en informatie over pensioenreglementen Moment van beschikbaar komen van informatie koppelen aan kwartaalrapportages Waarom en welke gegevens? Ministerie van SZW

10 Waarom?: Voor het doorbelasten van de toezichtkosten Welke gegevens?: Beheerd vermogen Waarom en welke gegevens? AFM

11 Divisie Financiële Stabiliteit (FS) Waarom?: Hoofdtaak van DNB is het nastreven van stabiliteit van het financiële stelsel en van de instellingen die van dat stelsel deel uitmaken. Welke gegevens?: informatie over: balanstotalen, balansstructuur, baten en lasten, rente- en valutarisico’s, type pensioenregelingen. Europese Centrale Bank Op hoofdlijnen zelfde informatiebehoefte als FS Waarom en welke gegevens? DNB/ECB

12 Waarom?: Om beleidsvoornemens te toetsen Welke gegevens?: Bedrijfseconomische cijfers en informatie over premies en deelnemersbestanden Waarom en welke gegevens? CPB

13 Kostendekkende premie Benodigde bijdrage Feitelijk ontvangen werkgeversbijdrage Feitelijk ontvangen werknemersbijdrage Voorbeeld Premies Toezicht

14 Uitsplitsing van ontvangen bijdragen naar soorten regeling (vaste uitkering, beschikbare premie of combinatieregeling) Uitsplitsing ontvangen werkgevers- en werknemersbijdragen naar periodiek en ineens, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Defined Benefit en Defined Contribution regelingen. Voorbeeld Premies CBS

15 Uitsplitsing van ontvangen bijdragen naar soorten regeling (vaste uitkering, beschikbare premie of combinatieregeling) (Gelijk aan informatiebehoefte CBS) Feitelijk ontvangen werkgeversbijdrage (Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Feitelijk ontvangen werknemersbijdrage (Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Premiepercentage Onderscheid naar periodieke premies en incidentele premies (Gelijk aan infobehoefte CBS) Voorbeeld Premies SZW

16 Kostendekkende premie (Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Feitelijk betaalde werkgeversbijdrage (Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Feitelijk betaalde werknemersbijdrage (Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Voorbeeld Premies CPB

17 Toezichtinformatie nodig voor alle onder toezicht staande pensioenfondsen In het geval van statistische informatie kan veelal worden volstaan met een steekproef Opties voor gegevensverzameling

18 A) Volledige integratie in nieuwe toezichtrapportages voor alle pensioenfondsen B) Volledige integratie in nieuwe toezichtrapportages voor een beperkte groep pensioenfondsen C) Gedeeltelijke integratie in nieuwe toezichtrapportages en gedeeltelijke integratie in Dra- rapportages voor een beperkte groep pensioenfondsen D) Hetzelfde als C, maar met voor bepaalde gegevens een dekking van de gehele populatie Opties voor gegevensverzameling

19 Rapportagetool Internet-applicatie T.b.v. uitoefenen prudentieel toezicht (o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen). Sinds juli 2004 operationeel, op dit moment rapportages voor: Elektronische geldinstellingen Geldtransactiekantoren Banken Wijze van aanleveren via e-Line DNB

20 Vervanging van verouderde rapportage-applicaties Één geïntegreerde oplossing voor alle rapportages Administratieve lastenverlichting: Rapporteren zo makkelijk mogelijk maken -Met panel van banken overlegd over functionaliteit Voorbereid zijn op de toekomst -Bazel 2 -Clean sheet verzekeringsmaatschappijen Waarom e-Line DNB?

21 Rapportageverplichtingen inzien Rapportages … …invullen/corrigeren …controleren …opslaan …insturen …importeren (combineren) …printen …exporteren naar Excel Wat kunt u met e-Line DNB?

22 1.De website: e-line.dnb.nl benaderen 2.“Rapporteren” kiezen 3.Inloggen 4.De e-Line DNB functionaliteit is beschikbaar Hoe werkt het?

23

24 De “ingang” van het systeem Overzicht alle rapportages die DNB van u verwacht Kenmerken van rapportages (naam, frequentie) Verslagperiode Status: (openstaand / in bewerking / voldaan) Verwachte inzenddatum Reeds gecontroleerd? Herrapportage? Rapportages openen om te bewerken Rapportageverplichting inzien: statusoverzicht

25

26 Juli/augustus -Afstemming van toezichtinformatiebehoefte met de sector -Inpassen van statistische informatiebehoeften in toezichtrapportage en opstellen rapportageformulieren Begin september -Nieuwe rapportage wordt voorgelegd aan pensioenkoepels en vertegenwoordigers Planning voor consultatie en presentatie Rapportagekader

27 September-november -Consultatie met verschillende overlegmomenten met de koepels en vertegenwoodigers December -Vaststelling definitieve rapportagekader -Presentatie van definitieve rapportages aan alle pensioenfondsen Planning voor consultatie en presentatie Rapportagekader


Download ppt "Toezichtrapportages en Statistiek Drs. Hendrik Jan Boehlé Divisie Statistiek en Informatie Afdelingshoofd Monetaire en Toezicht Statistiek."

Verwante presentaties


Ads door Google