De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toezichtrapportages en Statistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toezichtrapportages en Statistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Toezichtrapportages en Statistiek
Drs. Hendrik Jan Boehlé Divisie Statistiek en Informatie Afdelingshoofd Monetaire en Toezicht Statistiek

2 Inhoud presentatie De rol van Statistiek & Informatie binnen DNB
Integratie van informatiebehoeften Welke partijen hebben behoefte aan informatie over pensioenfondsen? Waarom en welke gegevens? Opties voor gegevensverzameling E-Line DNB Planning consultatie en presentatie rapportagekader Vanwege het grote belang van de pensioensector in NL bestaat er zowel bij DNB als bij een aantal andere instellingen behoefte aan informatie voor statistische- en beleidsdoeleinden. Om te voorkomen dat pensioenfondsen verschillende rapportages krijgen opgelegd, waarin voor een groot deel dezelfde informatie wordt gevraagd, heeft DNB het idee opgevat om de verschillende informatiebehoeften zoveel mogelijk te integreren. Hierbij zal rekening worden gehouden met alle partijen, dus niet alleen met de gebruikers van informatie maar juist ook met de toeleveranciers: de pensioenfondsen. Uitgangspunt hierbij is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen op een manier die voor de pensioenfondsen zo eenvoudig mogelijk is. (Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker). Hoe we dit willen doen, komt later in deze presentatie aan de orde, eerst zal worden beantwoord welke instellingen er behoefte hebben aan informatie en waarom eigenlijk.

3 De rol van Statistiek & Informatie binnen DNB

4 Integratie van informatiebehoeften
Informatiebehoefte uit hoofde van statistische en beleidsdoeleinden Afzonderlijk opgelegde rapportages door verschillende instellingen niet efficiënt DNB streeft naar integratie van verschillende informatiebehoeften in bestaande rapportages Vanwege het grote belang van de pensioensector in NL bestaat er zowel bij DNB als bij een aantal andere instellingen behoefte aan informatie voor statistische- en beleidsdoeleinden. Om te voorkomen dat pensioenfondsen verschillende rapportages krijgen opgelegd, waarin voor een groot deel dezelfde informatie wordt gevraagd, heeft DNB het idee opgevat om de verschillende informatiebehoeften zoveel mogelijk te integreren. Hierbij zal rekening worden gehouden met alle partijen, dus niet alleen met de gebruikers van informatie maar juist ook met de toeleveranciers: de pensioenfondsen. Uitgangspunt hierbij is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen op een manier die voor de pensioenfondsen zo eenvoudig mogelijk is. (Leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker). Hoe we dit willen doen, komt later in deze presentatie aan de orde, eerst zal worden beantwoord welke instellingen er behoefte hebben aan informatie en waarom eigenlijk.

5 Welke partijen hebben behoefte aan informatie over pensioenfondsen?
CBS Ministerie van SZW AFM CPB De divisie Financiële stabiliteit Europese Centrale Bank

6 Waarom en welke gegevens? CBS
Wettelijke verplichting om Nationale Rekeningen op te stellen Europese verplichtingen tot het leveren van statistische informatie op basis van verordeningen van Eurostat Welke gegevens?: bedrijfseconomische cijfers informatie over premies, uitkeringen en deelnemersbestanden Wettelijke verplichting geeft CBS daarmee ook een bevoegdheid. De statistiekwet geeft het CBS de bevoegdheid de benodigde gegevens bij Nederlandse ingezetenen op te vragen. Het is de bedoeling dat er een mandaatbesluit tot stand komt waarbij het CBS de bevoegdheid tot het opvragen van informatie bij o.a. pensioenfondsen aan DNB mandateert. Hierdoor zal er een juridische basis zijn voor het vragen van gegevens door DNB en het doorleveren van deze gegevens aan het CBS. De door Nederland geleverde statistieken leveren samen met statistieken uit andere landen informatie voor beleidsbeslissingen op Europees niveau. Om te voldoen aan de Europese verplichtingen heeft het CBS de bevoegdheid om bij Nederlandse ingezetenen de benodigde gegevens op te vragen. De door het CBS benodigde gegevens betreffen bedrijfs-economische gegevens, zoals cijfers uit de balans en de resultatenrekening en gegevens over beleggingen, maar ook informatie over premies, uitkeringen en deelnemersbestanden. Veel van deze informatie zal in de toezichtrapportages zijn opgenomen. Voor een aantal zaken heeft het CBS echter meer detail nodig. Zie voorbeelden CBS. Hierbij zullen we zoeken naar de meest praktische wijze van inpassen van de extra details in de toezichtrapportage of de rapportage betalingsbalans en sectorrekeningen. En soms ook het gevraagde detail ter discussie stellen.

7 Voorbeelden CBS Beleggingen indeling naar valuta
- Toezicht: euro en niet-euro - CBS: euro, dollar, pond, yen en overig Beleggingen in onroerend goed - Toezicht: indeling voor mature markets (kantoren, winkels, woningen, overig), geen indeling voor emerging markets - CBS: vraagt uitgebreidere indeling voor Nederland Toevoegen extra valuta lijkt hier een realistische optie, want zou voor pensioenfondsen niet al teveel extra werk op moeten leveren. Over de uitgebreidere indeling van het onroerend goed zullen we met het CBS bespreken of men niet aan kan sluiten bij de door Toezicht gehanteerde indeling (of de indeling die in de Betalingsbalans en Sectorrekeningen Rapportage wordt gebruikt) Praktische bezwaren van pensioenfondsen tegen gekozen indelingen zijn zaken die bij de consultatie aan de orde kunnen komen.

8 Voorbeelden CBS Deelnemers
- Toezicht: uitsplitsing naar actieven, slapers, gepensioneerden - CBS: uitsplitsing naar man/vrouw en uitsplitsing man/vrouw naar regio (NL, overig EU, overig EEA, USA/Canada, Japan en overig) De gevraagde gegevens over deelnemers is gebaseerd op een verordening van Eurostat. Het lijkt mij goed voorstelbaar, dat we de uitsplitsing man/vrouw toe zullen voegen aan de rapportage. Het CBS vraagt voor deelnemers echter niet alleen uitsplitsing naar man/vrouw, maar ook man/vrouw naar regio (NL, overig EU, overig EEA, USA/Canada, Japan en overig). Als pensioenfondsen een uitsplitsing man/vrouw moeten geven. Is het dan teveel gevraagd om de uitsplitsing man/vrouw naar regio te geven? De betalingsbalansrapporteurs moeten vanaf 2006 rapporteren wat zij aan pensioengerechtigden in het buitenland uitkeren (op basis van herziening rapportages voor sectorrekeningen) Overigens heeft het CBS deze gegevens over het boekjaar 2004 onlangs opgevraagd bij alle pensioenfondsen via de Structural Business Enquete (inzenddatum 31 augustus).

9 Waarom en welke gegevens? Ministerie van SZW
Om effecten van uitgevoerd beleid te toetsen Om nieuw beleid te ontwikkelen Welke gegevens?: Financiële gegevens en informatie over pensioenreglementen Moment van beschikbaar komen van informatie koppelen aan kwartaalrapportages SZW Wettelijke basis: Pensioenwet Informatie over reglementen is opgenomen in de stamkaart. De financiële gegevens zijn voor een groot deel opgenomen in de nieuwe toezichtrapportages.

10 Waarom en welke gegevens? AFM
Voor het doorbelasten van de toezichtkosten Welke gegevens?: Beheerd vermogen AFM Levering van gegevens aan AFM valt, naar ik aanneem, binnen het convenant met AFM. Gedragstoezicht Uitsplitsing naar collectieve en individuele regelingen is geen onderdeel van toezichtrapportage Effectentypisch gedragstoezicht Nu vormt het volume van aan- en verkopen nog een criterium voor AFM om de wijze en mate van het effectentypisch gedragstoezicht te bepalen. Dit criterium vervalt wellicht.

11 Waarom en welke gegevens? DNB/ECB
Divisie Financiële Stabiliteit (FS) Waarom?: Hoofdtaak van DNB is het nastreven van stabiliteit van het financiële stelsel en van de instellingen die van dat stelsel deel uitmaken. Welke gegevens?: informatie over: balanstotalen, balansstructuur, baten en lasten, rente- en valutarisico’s, type pensioenregelingen. Europese Centrale Bank Op hoofdlijnen zelfde informatiebehoefte als FS Waarom? Om ontwikkelingen bij pensioenfondsen te volgen, kwetsbaarheden te signaleren en situaties van financiële instabiliteit te voorkomen is behoefte aan informatie over de pensioensector. Wat? Balansstructuur: bijvoorbeeld percentage van verschillende soorten beleggingen ten opzichte van de totale activa Voor deze informatie geldt dat deze voor een groot deel al is opgenomen in de nieuwe toezichtrapportages of de bestaande dra-rapportages.

12 Waarom en welke gegevens? CPB
Om beleidsvoornemens te toetsen Welke gegevens?: Bedrijfseconomische cijfers en informatie over premies en deelnemersbestanden CPB Er is geen wettelijke basis waarop het CPB bevoegd is om informatie bij pensioenfondsen op te vragen. Onder de nieuwe pensioenwet zal SZW een aantal instellingen aanwijzen, die toegang zullen krijgen tot informatie over de pensioensector. Hoogstwaarschijnlijk zal het CPB één van de instellingen zijn die toegang krijgt tot deze informatie.

13 Voorbeeld Premies Toezicht Kostendekkende premie Benodigde bijdrage
Feitelijk ontvangen werkgeversbijdrage Feitelijk ontvangen werknemersbijdrage

14 Voorbeeld Premies CBS Uitsplitsing van ontvangen bijdragen naar soorten regeling (vaste uitkering, beschikbare premie of combinatieregeling) Uitsplitsing ontvangen werkgevers- en werknemersbijdragen naar periodiek en ineens, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Defined Benefit en Defined Contribution regelingen. De uitsplitsing naar betaalde bijdragen per soort regeling is onlangs door het CBS gevraagd in de Structural Business Enquete (inzenddatum 31 augustus) De uitsplitsing naar periodiek en ineens is opgenomen in huidige staten, maar komt niet meer terug bij informatiebehoefte toezicht. Het onderscheid naar DB en DC kan het CBS volgens mij op dit moment niet maken.

15 Voorbeeld Premies SZW Uitsplitsing van ontvangen bijdragen naar soorten regeling (vaste uitkering, beschikbare premie of combinatieregeling) (Gelijk aan informatiebehoefte CBS) Feitelijk ontvangen werkgeversbijdrage (Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Feitelijk ontvangen werknemersbijdrage Premiepercentage Onderscheid naar periodieke premies en incidentele premies (Gelijk aan infobehoefte CBS) 1 komt overeen met CBS 2 en 3 komen overeen met TZ 4 wordt gevraagd in huidige staten, staat niet in meest recente infobehoefte van TZ, maar wordt misschien nog opgenomen 5 komt overeen met CBS

16 Voorbeeld Premies CPB Kostendekkende premie
(Gelijk aan informatiebehoefte toezicht) Feitelijk betaalde werkgeversbijdrage Feitelijk betaalde werknemersbijdrage

17 Opties voor gegevensverzameling
Toezichtinformatie nodig voor alle onder toezicht staande pensioenfondsen In het geval van statistische informatie kan veelal worden volstaan met een steekproef

18 Opties voor gegevensverzameling
A) Volledige integratie in nieuwe toezichtrapportages voor alle pensioenfondsen B) Volledige integratie in nieuwe toezichtrapportages voor een beperkte groep pensioenfondsen C) Gedeeltelijke integratie in nieuwe toezichtrapportages en gedeeltelijke integratie in Dra-rapportages voor een beperkte groep pensioenfondsen D) Hetzelfde als C, maar met voor bepaalde gegevens een dekking van de gehele populatie Ons doel is om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Dan ligt het voor de hand om te kijken wat er uit reeds bestaande rapportages gehaald kan worden. Dit betekent dat optie a en b beide afvallen. Wij zullen ons daarom concentreren op optie c. Het is niet uitgesloten dat voor bepaalde gegevens toch behoefte is aan een volledige dekking van de populatie. Dan komt optie d in beeld.

19 Wijze van aanleveren via e-Line DNB
Rapportagetool Internet-applicatie T.b.v. uitoefenen prudentieel toezicht (o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen). Sinds juli 2004 operationeel, op dit moment rapportages voor: Elektronische geldinstellingen Geldtransactiekantoren Banken

20 Waarom e-Line DNB? Vervanging van verouderde rapportage-applicaties
Één geïntegreerde oplossing voor alle rapportages Administratieve lastenverlichting: Rapporteren zo makkelijk mogelijk maken - Met panel van banken overlegd over functionaliteit Voorbereid zijn op de toekomst - Bazel 2 - Clean sheet verzekeringsmaatschappijen Ontstaan vanuit DNB vóór fusie met PVK (vanaf 2002 in gebruik voor betalingsbalansrapportages)

21 …invullen/corrigeren …controleren …opslaan …insturen
Wat kunt u met e-Line DNB? Rapportageverplichtingen inzien Rapportages … …invullen/corrigeren …controleren …opslaan …insturen …importeren (combineren) …printen …exporteren naar Excel

22 Hoe werkt het? De website: e-line.dnb.nl benaderen
“Rapporteren” kiezen Inloggen De e-Line DNB functionaliteit is beschikbaar Dit sheet geeft aan hoe simpel het is om toegang tot e-line te verkrijgen en vervolgens de rapportage in te vullen (wel moeten rapporteurs voorwerk doen zoals het installeren van Java runtime)

23

24 Rapportageverplichting inzien: statusoverzicht
De “ingang” van het systeem Overzicht alle rapportages die DNB van u verwacht Kenmerken van rapportages (naam, frequentie) Verslagperiode Status: (openstaand / in bewerking / voldaan) Verwachte inzenddatum Reeds gecontroleerd? Herrapportage? Rapportages openen om te bewerken Dit sheet geeft aan hoe simpel het is om toegang tot e-line te verkrijgen en vervolgens de rapportage in te vullen (wel moeten rapporteurs voorwerk doen zoals het installeren van Java runtime)

25

26 Planning voor consultatie en presentatie Rapportagekader
Juli/augustus - Afstemming van toezichtinformatiebehoefte met de sector - Inpassen van statistische informatiebehoeften in toezichtrapportage en opstellen rapportageformulieren Begin september - Nieuwe rapportage wordt voorgelegd aan pensioenkoepels en vertegenwoordigers

27 Planning voor consultatie en presentatie Rapportagekader
September-november Consultatie met verschillende overlegmomenten met de koepels en vertegenwoodigers December Vaststelling definitieve rapportagekader Presentatie van definitieve rapportages aan alle pensioenfondsen


Download ppt "Toezichtrapportages en Statistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google