De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk"— Transcript van de presentatie:

1 Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk
Basiscursus Arbeidsmarktkennis 2007 Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk Dit jaarplan is opgesteld door Carmen Swinkels Jamila El Morabit Rob van Nikkelen Kuiper Rinske Schuttevaar Raymond Vonk Ronald van Wijnen dinsdag 18 november 2008 pagina 1

2 Missie en visie Op het werkplein Dwarsdijk wordt samengewerkt door de gemeente (SoZaWe) en het CWI en UWV (vanaf 1 januari 2009 samen UWV werkbedrijf) We zijn er voor de burgers van de stad die op zoek zijn naar werk of die geen inkomen (meer) hebben De uitgangspunten van onze dienstverlening zijn : De klant staat centraal; dienstverlening wordt vanuit het perspectief van de klant georganiseerd. Niet de producten of de processen van de partijen staan centraal, maar het effect dat deze diensten moeten hebben voor de klant. Klanten mogen van ons verwachten dat ze hun verhaal maar één keer hoeven te doen en dat door hen eerder verstrekte informatie in de vervolgdienstverlening consequent wordt benut. Werk staat centraal; onze dienstverlening is gericht op uitstroom naar werk. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om door betaald werk zo snel mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. De klant wordt aangesproken op deze verantwoordelijkheid. Het werkplein biedt ondersteuning en faciliteert de werkzoekende Doel is vinden van duurzaam werk; we willen zoveel mogelijk draaideurklanten voorkomen. Kortdurende baantjes moeten leiden tot perspectief op duurzaam werk. Directe uitplaatsing dan wel uitstroom uit de uitkering staat voorop. Hierbij wordt wel maatwerk geleverd. Individueel moet worden beoordeeld of directe uitplaatsing mogelijk is of dat meer ondersteuning noodzakelijk is om duurzaam werk te bereiken.

3 Werkwijze van het werkplein
Onderdelen van het dienstverleningsconcept werkplein De klant ontvangt dienstverlening op 1 locatie – het werkplein Diagnose op maat vindt plaats aan de kop van het proces. De diagnose bepaald het vervolg van het dienstverleningstraject en van in te zetten middelen. De dienstverlening aan de klant is geïntegreerd en waar mogelijk ontschot. De klant krijgt de dienstverlening die op dat moment nodig is om de kans op uitstroom naar werk te vergroten. De klant krijgt een vaste contactpersoon die het aanspreekpunt vormt voor de dienstverlening. We maken hierop een uitzondering voor klanten die onder de WIA vallen en voor WWB klanten die behoefte hebben aan zorg en activering. Aan hen wordt specialistische dienstverlening op het werkplein aangeboden. Multi-chanel dienstverlening; klanten kunnen de keten langs meerdere samenhangende kanalen bereiken. De klant kiest het kanaal dat het beste past. Werkgeversdienstverlening wordt op het werkplein georganiseerd in samenwerking met het werkgeversservicepunt DAAD Deze dienstverlening wordt op het werkplein (beurvloer) actief en integraal ingezet met het doel vraag en aanbod zo goed mogelijk te matchen.

4 Samenstelling van onze bestanden systemen CWI / UWV en SoZaWe juli / oktober 2008

5 Beeld werkzoekenden Totale bestand NWW is juli 2007 juli 2008 is gedaald, grootste reductie in 2007 gerealiseerd Bestand > 55 jaar stijgt terwijl totale bestand > 45 jaar daalt Sozawe heeft in de laatste 3 maanden bestandsreductie van ca. 200 tot 250 klanten gerealiseerd Zittend bestand WWB is veel groter dan zittend bestand WW (7700 tov 740) Het aantal WIA is in 2008 verdubbeld naar 100 Opleidingsniveau zittend bestand WW; ca. 55% VMBO of lager Opleidingsniveau zittend bestand WWB ca. 75% VMBO of lager Duur werkloosheid ca 90% langer dan 6 maanden Diversiteit aan nationaliteiten Multi problematiek; taalachterstanden, onvoldoende zelfredzaam, geen duidelijk beeld van de arbeidsmarkt , motivatie, normen en waarden Veel draaideurklanten in WW maar ook in de WWB Relatief veel 1-oudergezinnen Meervoudig sociale problemen : huisvesting, detentie, financieel, psychisch, verslaving

6 werkgeversdienstverlening / 4 grootste sectoren
Zakelijke dienstverlening : 1150 Waarvan Uitzendbureau Industrie en Bouw : 530 Detailhandel/groothandel : 337 Zorg en Welzijn : 116 Zakelijke dienstverlening 45% Administratie aangenomen MBO en 44% HBO 44% aangenomen productiepersoneel VMBO 24% administratief en 27 % productie moeilijk vervulbaar Industrie en bouw Vaak technische vacatures 38% aangenomen kandidaten MBO opleiding 46% moeilijk vervulbaar Detailhandel LBO/VMBO - MBO niveau 55% aangenomen kandidaten MBO en 19% VMBO 61% aangenomen personeel jonger dan 25 jr. Zorg en welzijn Afgeronde MBO opleiding 61% 37% moeilijk vervulbaar

7 belangrijkste sterkte / zwakte
Gebruik van meerdere vormen van groepsbemiddeling w.o DaadWerkt, werken aan werk, netwerk 45+, sollicitatietraining, workshops wo praktische beroepen Mogelijkheid van veel activiteiten en bemiddeling via de beursvloer, wo UZB's op de beursvloer Meer samenwerking met ketenpartners en samen oppakken van activiteiten tbv werkzoekenden Samenwerking met deelgemeente en anderen via kansen in IJsselmonde en via wijkaanpak 3076 Zwakte Uit de cijfers blijkt dat slechts 29% van ons werkzoekenden bestand de eigen vacatures vervuld. Vacaturevervulling is bijna 100% Discrepantie vraag aanbod agv laag niveau WZ we hebben veel vacatures die niet passen bij de werkzoekenden in ons bestand Ongunstige bereikbaarheid beursvloer voor werkzoekenden Veel groepsbemiddeling op zuidplein hoog waardoor geen verband tussen bemiddeling en beschikbare vacatures vestiging. Groot deel van WWB bestand is onbekend _ Kans kan nog een potentieel aan werkzoekenden opleveren

8 Belangrijkste kansen / bedreigingen
Aanboren bedrijventerreinen Barendrecht, Ridderkerk Pact op Zuid – aandachtswijken Samenwerking met deelgemeente / kansen in IJsselmonde – netwerken benutten Samenwerking met DAAD verbeteren zeker op terrein van Pact op Zuid, inzet arrangementen en subsidies, voorlichting aan MKB in de regio en meer en beter acquireren in de regio. Loonkostensubsidie 45+ / UWV Ketensamenwerking op het werkplein – samen opzetten en uitvoeren van activiteiten Bedreiging Economische teruggang waardoor hogere instroom en risico van minder vacatures Groot deel WZ laag- en ongeschoolden 70 % lagere school/VMBO Groot deel WZ onvoldoende zelfredzaam door combinatie van sociale problemen w.o. geen duidelijk beeld van de arbeidsmarkt, gebrekkige motivatie Duur werkloosheid ca 90% langer dan 6 maanden Leeftijdsopbouw bijna meer dan de helft 45+ er Veel draaideurklanten Relatief veel éénoudergezinnen

9 Doelen en resultaten Veel is vastgelegd Gemeente
– bestandsreductie WWB ivm schadelastbeperking – verhogen participatiegraad – bemiddelen bijzondere groepen w.o. Inburgeraars, NUG – meer mensen aan het werk Werkbedrijf – nieuwe instroom binnen 3-6 maanden aan het werk – of werkt aan werk – bemiddelen van werk naar werk – bemiddelen bijzondere groepen (w.o. inburgeraars, NUG) Door samen te werken met ketenpartners samen te werken met opleiders samen te werken met de deelgemeente gebruik te maken van de dienstverlening van DAAD gebruik te maken van de regionale arbeidsmarktmogelijkheden

10 Wat willen we in 2009 bereiken vragen en ideeën
Instroom Hoe houden we een (verwachtte) hogere instroom WW en WWB onder controle? Hoe bereiken we de NUG-ers en wat kunnen we voor eigenlijk hen betekenen? Hoe kunnen we hierbij de ketensamenwerking Gebruiken? Hoe kunnen we voor de nieuwe instroom intensieve aandacht / bemiddeling organiseren? Hoe kunnen we hierbij de werkgevers dienstverlening nog beter gebruiken? Ideeën Instroom meer samen opvangen - met RC’s – zo mogelijk ook met klantmanagers samen Meer groepsgewijze bemiddeling; intensieve aandacht in de groep inzetten als voorkeursinstrument. Op basis van diagnose meteen klanten inzetten in DaadWerkt, workshops (solliciteren en praktische beroepen), werken aan werk groepen en netwerk 45+ groepen. Aanwezige vacatures vestiging / zuidoever veel intensiever bij deze groepen onder de aandacht brengen. Intensiever gebruik beursvloer Werk & Scholing – wat kunnen zij voor ons betekenen – wat zouden wij van hen willen Samenwerking met DAAD; pijlen veel meer richten op Barendrecht en Ridderkerk.

11 Wat willen we in 2009 bereiken vragen
Zittend bestand vragen In de case load van Adv CWI / deels de RC’s en van het team werk zit een bestand dat al wat langer werkzoekend is. Hoe kunnen we deze groep beter bereiken en aan hen ook intensieve dienstverlening aanbieden? In de case load van het team re-integratie en deels bij RC’s bevinden zich werkzoekenden die gebruik maken van een re-integratie? aanbod. Op welke wijze onderhoud je contact met deze groep? Hoe zorgen we dat ook zij kunnen gaan uitstromen naar werk? De case load van team activering is erg groot, hoe wil je met zo’n groot bestand aan de slag? Ideeën De case load bemiddelbaar (maar al wel wat langer werkloos) samen analyseren en groepsgewijs gaan oppakken. Intensiever gebruik beursvloer voor deze groepen. Voor deze groepen aantal vacatures meer projectmatig op het werkplein aanpakken – voorbeelden SMART project – project procesindustrie – projecten matchmakers WWB Hoe verhoud het gebruik van reïntegratie (inzet RIB’s) zich tot het werk aanbod en hoe kun je na reïntegratie snel de stap naar werk gaan zetten? Moet je in het bestand activering niet meer met focusgroepen gaan werken.

12 Aanvullende ideeën We willen de administratieve druk voor de werkcoach / klantmanager verminderen In het ketenteam is een diagnose instrument / format ontwikkeld. Dit instrument willen we uniform gaan inzetten tbv het voeren van de diagnose gesprekken. Laten we als experiment eens een administratief medewerker toevoegen aan een groep van ca. 10 medewerkers (werkcoaches en klantmanagers). De medewerker (CW en KM) voert mbv het diagnose format het diagnose gesprek, maakt afspraken en vult dit in op het format. De administratief ondersteuner voert vervolgens gegevens in, in sonar / raak. In overleg met de medewerkers worden nog andere adm. ondersteunende taken uitgevoerd. Eleke week wordt met elkaar geëvalueerd of dit voldoende oplevert en bijgesteld. Na een af te spreken periode kunnen besluiten genomen worden over het vervolg. We willen de instroom meer samen oppakken Zet meer medewerkers al bij elkaar in een “ketenteam” Breidt bijv. het 1e ketenteam uit en vorm een 2e ketenteam van Adviseurs, Klantmanagers (werk) en RC’s. Pak samen de instroom op door een intake/diagnose te doen. Verdeel eventueel nog klanten op bloedgroep (dus WWB naar KM-ers en deels naar adviseurs CWI en WW naar RC’s en Adv.) Gebruik de diagnose format + ook hier een administratief ondersteuner voor de invoer in systemen.

13 Aanvullende ideeen Zet tbv de intensieve aanpak van de instroom in de eerste 3 maanden waar mogelijk (na diagnose) een groepsactiviteit als voorkeurinstrument in. Gebruik veel intensiever de groepsactiviteiten die wij al in huis hebben. Voeg een aantal groepsactiviteiten samen of verbind ze aan elkaar. Voorbeeld sollicitatietraining en werken aan werk. Deze activiteiten zouden op elkaar kunnen volgen waardoor de klant langer intensief in contact blijft. Deze activiteit niet meer apart maar samen met elkaar organiseren De bereikbaarheid en toegankelijkheid van vraagadviseur zal vergroot moeten worden. De bij vraagadviseur beschikbare vacatures moeten veel intensiever onder de aandacht komen bij klanten voor wie deze geschikt zijn. Medewerkers moeten altijd een vraagadviseur kunnen vinden om een klant aan te beiden of te bespreken vanwege mogelijk beschikbare vacatures Kunnen de matchmaker niet een veel actievere rol gaan spelen voor het hele werkplein, mogelijk ook samen met vraagadviseurs. Ook matchmakers hebben vacatures in behandeling dus het werk van beide lijkt op elkaar aan te sluiten

14 Wat hebben we hier nu aan? (is dit een ketenjaarplan)
Vervolg Plan is besproken in keten MT en daar als opzet goedgekeurd. Afspraak: in december met de medewerkers in de verschillende teams het plan bespreken en ideeën + suggesties uitwerken en verzamelen per team. Dit o.a. ook aan de hand van de vragen die in de pagina’s hiervoor geformuleerd zijn. De uitkomsten voor het keten MT van januari bundelen en in het MT vertalen naar verdere uitwerking van het plan met activiteiten voor de komende ca. 4 maanden MT maakt dan met afspraken over wie wat gaat doen. Verantwoordelijkheden benoemen en verdelen. In de werkoverleggen minimaal 1 x per maand het activiteiten plan bespreken (plan – do – check –act) Hetzelfde gebeurd in het keten MT na 6 en na 13 weken. Bij de start van de 4e maand wordt op basis van de evaluaties en bijstelling met alle medewerkers gekeken naar behaalde resultaten , een analyse gemaakt en worden afspraken gemaakt voor de komende 4 maanden. Dit doen we cyclisch 3 keer per jaar met elkaar. Motto – we gaan meer doenken (dat is al doende denken)

15 Bijlage 1 Dwarsdijk – werkzoekenden (NWW) ontwikkeling stand tov Kenmerk Rotterdam e.o. Toe-/ afname % +/- Dwarsdijk Totaal 37.397 -6.082 -14% 12.213 -1.641 -12% Man 16.479 -2.903 -15% 5.105 -814 Vrouw 20.917 -3.179 -13% 7.108 -827 -10% Leeftijd 15-27 jaar 2.853 -949 -25% 941 -336 -26% 27-45 jaar 15.996 -3.130 -16% 5.340 -1.020 45-65 jaar 18.548 -1.779 -9% 5.932 -205 -3% Opleidingsniveau basis 12.506 -1.264 4.150 -346 -8% vmbo 12.244 -2.260 4.208 -621 mbo / havo / vwo 9.437 -1.876 -17% 3.070 -537 hbo / bachelor 2.267 -488 -18% 568 -100 wo / master 884 -180 204 -31 niet geregistreerd 59 -14 -19% 13 -6 -32% Werkloosheidsduur 00-03 maanden 3.247 324 11% 740 -3 0% 03-06 maanden 2.726 -41 -1% 652 -35 -5% 06-09 maanden 1.948 -105 459 -178 -28% 09-12 maanden 1.589 -249 434 -132 -23% 12-15 maanden 1.006 -471 305 -158 -34% 15-18 maanden 1.142 -554 -33% 340 -194 -36% 18-21 maanden 958 -892 -48% 342 -198 -37% 21-24 maanden 832 -758 302 -162 -35% 2 tot 3 jaar werkloos 4.002 -1.732 -30% 1.354 -663 >= 3 jaar werkloos 19.946 -1.605 -7% 7.285 82 1%

16 Bijlage 2 Samenstelling NWW (kenmerken + indicatie) WW of WWB (eind juni 2008)
NWW naar kenmerken Rotterdam Dwarsdijk Kenmerken Totaal NWW WW WWB % WW % WWB Totaal 12.213 3.440 8.237 28% 67% Geslacht Man 5.105 1.735 3.161 34% 62% Vrouw 7.108 1.705 5.076 24% 71% Opleidingsniveau geen of basis 4.150 753 3.228 18% 78% vmbo 4.208 1.028 2.984 mbo / havo / vwo 3.070 1.254 1.686 41% 55% hbo/wo 772 405 327 52% 42% onbekend 13 12 0% 92% Leeftijd jonger dan 27 jaar 941 168 699 74% jaar 5.340 1.328 3.824 25% 72% jaar 5.932 1.944 3.714 33% 63% Route Route A 2.848 1.377 1.343 48% 47% Route B 7.779 1.693 5.795 22% Onbekend 1.586 370 1.099 23% 69% Werkloosheidsduur 0 - 6 maanden 1.392 761 544 39% maanden 893 433 425 1 - 2 jaar 1.289 577 641 45% 50% > 2 jaar 8.639 1.669 6.627 19% 77%


Download ppt "Ketenjaarplan 2009 Werkplein Rotterdam Dwarsdijk"

Verwante presentaties


Ads door Google