De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbelkringinleidersinstructie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbelkringinleidersinstructie"— Transcript van de presentatie:

1 Bijbelkringinleidersinstructie

2 Programma Kringen op Panoplia: een inleiding Liturgische aspecten
Inhoudelijke aspecten Tijdens de kringavond Valkuilen en problemen

3 Kringen op Panoplia

4 Kringen op Panoplia 1e halfjaar: Psalmen (7 kringen)
2e halfjaar: 1-2 Petrus (9 kringen)‏ 2 thema-kringen Godsbeelden Navolging van Christus 2 Plenaire bijbelkringen

5 Kringen op Panoplia Wat is het doel van een bijbelkring?
Een bijbelgedeelte verstaan Weten wat de schrijver wilde zeggen tot zijn publiek Weten wat God door de tekst wil zeggen tot ons Interpreteren en toepassen

6 Kringen op Panoplia Wanneer is een kring goed?
Als je persoonlijke kennis en vaardigheden opdoet en/of deze vergroot Speelt zich af in een gemeenschap van broeders en zusters Toepassing is niet alleen ‘dat je er iets concreets mee kunt’ – het is óók het verkrijgen van een dieper inzicht in wie God is

7 Liturgische aspecten

8 Liturgische aspecten Ideeën voor een liturgie: Zingen Gebeden
(Schrift)lezingen Muziek luisteren (CD Bijbelkringcommissie!) Mediteren over een bijbelvers

9 Liturgische aspecten Wat is het belang van zingen vooraf?
Helpt over drempel van gereserveerdheid heen Moment van toewijding Dient om de aandacht te richten op God Lofprijzing en dankzegging “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.” - Kolossensen 3:16

10 Liturgische aspecten Liedkeuze Streef naar liederen bij Bijbelgedeelte
Geef aan waarom je een psalm/lied hebt gekozen

11 Liturgische aspecten Gebed om de aanwezigheid van de Geest bij de opening van de Schrift Sta er bij stil tot Wie je gaat bidden. Wees ervan overtuigd dat God je wil horen in Christus Uitdrukking van dankbaarheid en afhankelijkheid Uitdrukking van geloof; lofprijzing Voorbede voor elkaar Geeft eenheid Persoonlijke ontwikkeling

12 Liturgische aspecten Gebed op kring Formuliergebed Stil gebed
Vrij gebed Kringgebed?

13 Liturgische aspecten Structuur van de liturgie Zorg voor een opbouw
Denk na over wat je wanneer doet Liturgie van tevoren op papier zetten Vooraf afspreken de liturgie in stilte en eerbied af te werken

14 Liturgische aspecten

15 Inhoudelijke aspecten

16 Inhoudelijke aspecten
Bijbelkringreader: Tekstverwijzingen Samenvatting commentaar Handreiking Inleider: Liedsuggesties Aandachtspunten

17 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan bijbelkring: Tekst doorlezen Structuur aanbrengen/verbanden zoeken (observeren)‏ Onderzoek naar de hoofdvraag en het antwoord erop (interpreteren)‏ Bedenken wat de tekst nu betekent (toepassen)‏

18 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 1. Tekst doorlezen Verschillende vertalingen Indien mogelijk: grondtaal (!)

19 Grondtaal: http://biblewebapp.com

20 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 2. Structuur aanbrengen Verdelen in alinea’s of strofen Kernwoorden opzoeken Herhalingen markeren

21 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 3. Interpreteren: Moeilijke begrippen nazoeken: Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van de Korachieten, een kunstig lied. Een liefdeslied. (Psalm 45:1)‏ Zoeken naar de hoofdvraag/-stelling van de perikoop: Wat wil de schrijver tegen zijn publiek zeggen?

22 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 3. Interpreteren: Commentaar lezen Studiezaal Theologie in de UB

23 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 4. Toepassen: Hoe zou je handelen als je in dezelfde situatie verkeerde als personen in het verhaal? Hoe handelen zij in werkelijkheid? Wat kun je van hun gedrag leren? Zoeken naar beloften en geboden Staat er een belofte voor je in dit gedeelte? Blijkt uit dit gedeelte dat God wil dat je iets doet? Wat zegt deze tekst over God? Wat zegt deze tekst over de mens?

24 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 4. Toepassen: Leef je in in verhaalpersonen Toen hij in Betanië in het huis van Simon (..) aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.” (Marcus 14,3-5)‏ Het flesje olie zou nu zo’n € ,- kosten. Vind je dit verspilling? Hoe zou je reageren op een dergelijke actie? Wat zegt het over Jezus dat hij heel anders reageert dan je zou verwachten? Wat vind je van de reactie van Jezus?

25 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 4. Toepassen: Zoek naar beloften en geboden Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente (1 Korinte 10:30-32) Geeft Paulus hier een algemene leefregel voor christenen? Zo ja, wat houdt deze regel in? - Ja, deze regel komt veel vaker voor, zie Rom 14:5-6 en Kol 3:17. De inhoud is: ‘wat je doet maakt (binnen zekere grenzen) niet uit, als je het maar tot eer van God doet. Hoe kun je dit gebod toepassen in je eigen leven?

26 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 4. Toepassen: Wat zegt deze tekst over God en wat over de mens? Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Mis- schien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God (Joël 2,12-14)‏ Wat kun je uit deze verzen over God leren? - God is genadig, liefdevol, geduldig, trouw – hij wil zonden vergeven en de straf kwijtschelden. Tegelijk is dat niet vanzelfsprekend (“Misschien…”)‏

27 Inhoudelijke aspecten
Stappenplan: 4. Toepassen: Zie ook:

28 Tijdens de kringavond

29 Tijdens de kringavond Hoofdlijn bewaken
Doel van een kring: bijbelgedeelte verstaan Focus ligt niet op details, maar op de grote lijn. Grijp terug op vorige kringen, houd de structuur van het betoog in de gaten Let op (terugkerende) thema’s binnen het bijbelboek

30 Tijdens de kringavond Goede vragen zijn:
Hulpmiddelen om doelstelling te realiseren Gericht op de boodschap van het gedeelte Gericht op situatie van de kringleden en niet in de richting van je eigen gedachten

31 Tijdens kringavond Kijk goed naar het type vragen dat je stelt:
Open of gesloten vragen Bidden jullie voor het eten? Vinden jullie het belangrijk voor het eten te bidden? Diepte- of breedtevragen Waarom vond Jezus bidden zo belangrijk? Kun je bijbelse voorbeelden noemen van mensen voor wie het gebed belangrijk was?

32 Tijdens kringavond Kijk goed naar het type vragen dat je stelt:
Kennisvragen Begripsvragen Analysevragen Verwerkingsvragen Evaluatievragen Toepassingsvragen

33 Tijdens de kringavond Vragen en het communicatieproces
Retorische vragen Moeten we niet meer bidden? Directe vragen Pietje, hoe vaak bid jij? Wedervragen Wat vind je er zelf van? Doorgeefvragen Jantje, kun je je iets voorstellen bij het probleem van Pietje?

34 Tijdens kringavond Minder goede vragen: Retorische vragen Vage vragen
Te persoonlijke vragen Te simpele vragen

35 Tijdens de kringavond Minder goede vragen (voorbeelden):
Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders (Lukas 22,32)‏ - Zijn jullie bekeerd? Te direct Geeft het punt van de tekst niet weer

36 Tijdens de kringavond Minder goede vragen (voorbeelden):
Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ (Matteüs 28.42)‏ - Hoe zou je dit gebed van Jezus karakteriseren? Vage vraag Het is niet duidelijk wat voor soort antwoord je wilt krijgen

37 Tijdens de kringavond Minder goede vragen (voorbeelden):
In mijn hevige toorn neem ik wraak op alle volken die niet hebben geluisterd. (Micha 5:14)‏ - Moeten we in onze tijd de toorn van God nog serieus nemen? Retorische vraag!

38 Tijdens de kringavond Minder goede vragen (voorbeelden):
Álles is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. (1 Kor 3,21b-23)‏ - Van wie zijn de gelovigen? Te simpele vraag! Voegt niets toe aan de kring – antwoord staat al letterlijk in de tekst

39 Tijdens de kringavond Gesprekstechnieken Doorvragen
Omgaan met stiltes (afh. van oorzaak) Verschillende meningen Verschillende persoonlijkheden Persoonlijke verhalen Samenvatten Tijdsmanagement

40 Valkuilen en problemen
Supermarktprincipe Groep puzzelaars Theekrans EHBO-post Startbaan Het bijbelkringtrauma

41 Concreet: Hoe pak ik het aan?
Begin met gebed! Begin op tijd: een week van tevoren Lees het tekstgedeelte meerdere malen in verschillende vertalingen Noteer vragen en aandachtspunten die bij je opkomen Lees de Bijbelkringreader Als er onduidelijkheden blijven, sla er dan een commentaar op na Bedenk een doel en een hoofdvraag voor de kring: wat wil je met deze kring bereiken? Probeer goede vragen te bedenken met een balans tussen observeren/interpreteren en toepassen. Gebruik hiervoor ook de handreiking Zorg voor een goede liturgie Maak een tijdschema

42 Afsluiting Je mag fouten maken Al doende leert men!
Word horig aan het Woord Bid om de Heilige Geest Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Matt 18,19-20)

43 Einde


Download ppt "Bijbelkringinleidersinstructie"

Verwante presentaties


Ads door Google