De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe parameterpakketten voor luchtanalyses

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe parameterpakketten voor luchtanalyses"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe parameterpakketten voor luchtanalyses
Nog een lange weg te gaan Hilde Van den Broeck

2 Emissie en Immissie L 1 Monsterneming en analyse met testbuisjes
van afgassen (emissie) en omgevingslucht (immissie) in daartoe geëigende situaties

3 Emissie L 2 Emissiemetingen - basispakket:
gasdebiet, stofgehalte in een gaskanaal, gewichtsindex van rookgassen, grijswaarde (Bacharach getal), koolstofmonoxide, zwaveloxiden en stikstofoxiden gasvormige chloriden en fluoriden, gassamenstelling voor volgende hoofdcomponenten: zuurstof, koolstofdioxide en watergehalte, aangevuld met temperatuur en druk, continue registrerende meting van volgende parameters: zwaveldioxide en stikstofoxiden zuurstof koolstofdioxide en koolstofmonoxide vluchtige organische componenten als totaal organisch koolstof

4 Emissie L 3 Emissiemetingen - stookinstallaties tot 10 MW
rookgastemperatuur, watergehalte, zuurstof, koolstofmonoxide en koolstofdioxide zwaveldioxide, stikstofoxiden, stofgehalte en gasdebiet L 4 Emissiemetingen - alle stookinstallaties: rookgastemperatuur, watergehalte, stofgehalte, gasdebiet continue registrerende meting van volgende parameters: zuurstof, zwaveldioxide stikstofoxiden. koolstofmonoxide en koolstofdioxide

5 Emissie L 5 Emissiemetingen - monsterneming en analyse van zware metalen: L5.1 zowel in stof als in gasfase: Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn en Hg. L5.2 andere metalen: nog te specifiëren

6 Emissie L 6 Emissiemetingen - monsterneming en analyse van anorganische stoffen uitgebreid pakket: L arseenwaterstof L chloorcyaan L fosgeen L 6.4 fosforwaterstof L broom en zijn damp- of gasvormige verbindingen uitgedrukt als HBr L chloor L cyaanwaterstof L 6.8 fluor en zijn damp- en gasvormige verbindingen uitgedrukt als HF L damp- en gasvormige anorganische chloorverbindingen L NH3 L N2O L waterstofsulfide

7 Emissie L 7 Emissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen - basispakket: aromatische koolwaterstoffen alifatische halogeenkoolwaterstoffen esters ketonen

8 Emissie L 8 Emissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen - uitgebreid pakket: L nitrilen, L olefinische koolwaterstoffen, L paraffinische koolwaterstoffen, L chloorbenzenen en chloortoluenen, L fenol, L homologen van fenolen, L ethers, L glycolethers, L alifatische amines, L alcoholen; L naftaleen L andere polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's), L dioxines (PCDDs en PCDFs), L aromatische amines, L sulfaatesters, L imines, L vinylchloride L andere reactieve gechloreerde verbindingen, L epoxyden, L formaldehyde L andere aldehydes L methacrylaten, L organometalen, L isocyanaten, L anhydrides, L carbonzuren, L nitro-aromatische koolwaterstoffen, L thio-alcoholen en thio-ethers, L amides, L ,2-iminodi-ethanol, L ethyleenglycol, L pinenen, L zwavelkoolstof, L bifenyl, L ethyleenoxide, L N-methylpyrolidine L hydrazine, L methylformiaat; L methaan L mercaptanen L PCB’s L dioxine-achtige PCB’s

9 Emissie L 9 Bepaling van niet-geleide emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) L9.1 uitvoeren van lekdetectieprogramma’s inclusief emissiemetingen L9.2 meting uit andere bronnen

10 Immissie L 10 Immissiemetingen - basispakket: de continue meting van:
zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide, ozon, zwevend stof met specifieke groottekarakteristiek PM 10 en PM 2,5 bepaling van metalen in zwevend stof en neervallend stof (nader te specifiëren)

11 Immissie L 11 Immissiemetingen - monsterneming en analyse van vluchtige en zeer vluchtige stoffen (Z)VOS: L vinylchloride L benzeen L andere componenten te specifiëren

12 Immissie L 12 Immissiemetingen - monsterneming en analyse van organische stoffen en andere stoffen: L vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) : naftaleen, acenafteen, acenaftyleen, fenantheen, anthraceen, fluoreen; L niet vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) : fluorantheen, pyreen,benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(g,h,i)peryleen, indeno(1,2,3,c,d)pyreen, dibenzo(a,h)anthraceen; L dioxines (PCDD en PCDF) L gesuspendeerd in omgevingslucht of als gas L als depositie in neerslagkruik L PCB L gesuspendeerd in omgevingslucht of als gas L als depositie in neerslagkruik L dioxine-achtige PCB L gesuspendeerd in omgevingslucht of als gas L als depositie in neerslagkruik L BTEX (automatische monitoren, veldmeting) L HF en HCl L SO2, NO2, O3 en BTEX dmv passieve samplers en analyse

13 Immissie L13 Bepaling van de belasting aan asbestvezels en andere vezels in omgevingslucht

14 Keuring L 14 Keuring en kalibratie van vast opgestelde en continu registrerende meetapparatuur voor volgende metingen: L anorganische gasvormige componenten L stof en op stof geadsorbeerde componenten L organische gasvormige componenten L dioxines

15 Geur L 15 Nemen van geurmonsters en uitvoeren van geuranalyse dmv olfactometrie dit omvat eveneens de bepaling van gasdebiet, temperatuur en watergehalte L 16 Andere monsternemingen, analyses en metingen die niet in de hierboven opgenoemde parameterpakketten zijn opgenomen

16


Download ppt "Nieuwe parameterpakketten voor luchtanalyses"

Verwante presentaties


Ads door Google