De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17."— Transcript van de presentatie:

1 Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17

2 Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Matteüs 26:31 Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht.

3 Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Matteüs 26:33 Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit!

4 Thomas Thomas

5 Waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg Johannes 14 :4 Waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.

6 Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Johannes 14:5 Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?

7 Filippus

8 Here, toon ons de Vader Johannes 14:8 Here, toon ons de Vader

9 Judas Iscariot

10 Wie zegt gij, dat Ik ben? Matteüs 16:13 Wie zegt gij, dat Ik ben? Caesarea Filippi

11 Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Matteüs 16:16 Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Caesarea Filippi

12 Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! … Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Matteüs 26:33-35 Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! … Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen.

13 De Hof van Getsemane

14 Simon Petrus …, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus. Johannes 18:10 Simon Petrus …, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus.

15 En Petrus volgde Hem van verre tot binnen de hof van de hogepriester en hij zat daar tussen de dienaars, zich warmende bij het vuur. Marcus 14:54 En Petrus volgde Hem van verre tot binnen de hof van de hogepriester en hij zat daar tussen de dienaars, zich warmende bij het vuur.

16 Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe, die zeide: Ook gij waart bij Jezus, de Galileeër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet, wat gij zegt. Matteüs 26:69b-70 Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe, die zeide: Ook gij waart bij Jezus, de Galileeër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet, wat gij zegt.

17 Toen hij naar het portaal ging, zag een andere hem en zij zeide tot hen, die daar waren: Die man was bij Jezus, de Nazoreeër. En wederom loochende hij het met een eed: Ik ken de mens niet. Matteüs 26:71-72 Toen hij naar het portaal ging, zag een andere hem en zij zeide tot hen, die daar waren: Die man was bij Jezus, de Nazoreeër. En wederom loochende hij het met een eed: Ik ken de mens niet.

18 Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. Matteüs 26:73-74 Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet.

19 Een ieder … die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Matteüs 10:32-33 Een ieder … die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

20 Niemand is rechtvaardig, ook niet een Romeinen 3:10 Niemand is rechtvaardig, ook niet een

21 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods

22 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

23 Matteüs 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

24 Maria van Magdala

25 Op weg naar Emmaüs

26 In de opperkamer

27 Johannes 20:27 Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde

28 Gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft. Marcus 16:7 Gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft.

29 … de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden Johannes 20:19 … de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden De opperkamer

30 Vrede zij u! Johannes 20:19,26 Vrede zij u!

31 Gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft. Marcus 16:7 Gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft.

32 Ik ga vissen Johannes 21:3 Ik ga vissen

33 Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. … En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren. Lucas 5:4,6 Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. … En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te scheuren.

34 Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mede. Johannes 21:3 Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mede.

35 Die discipel was een bekende van de hogepriester en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen, maar Petrus stond buiten aan de poort. De andere discipel dan, de bekende van de hogepriester, kwam naar buiten, en hij sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Johannes 18:15-16 Die discipel was een bekende van de hogepriester en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen, maar Petrus stond buiten aan de poort. De andere discipel dan, de bekende van de hogepriester, kwam naar buiten, en hij sprak met de portierster en bracht Petrus binnen.

36 Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Matteüs 18:15 Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

37 Ik ga vissen Johannes 21:3 Ik ga vissen

38 Ik ga vissen … Wij gaan met u mede. Zij vertrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. Johannes 21:3 Ik ga vissen … Wij gaan met u mede. Zij vertrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets.

39 Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Johannes 21:5-6 Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.

40 Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee Johannes 21:7 Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee

41 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Romeinen 14:4 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt?

42 Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen Johannes 8:7 Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen

43 Wij gaan met u mede. Johannes 21:3 Wij gaan met u mede.

44 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Galaten 6:1 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

45 De andere discipelen kwamen met het schip, … en zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drieenvijftig … Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd. … Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Johannes 21:8-13 De andere discipelen kwamen met het schip, … en zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drieenvijftig … Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd. … Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis.

46 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

47 Ik ken de mens niet Matteüs 26:74 Ik ken de mens niet

48 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

49 Wij leveren in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren. 1 Corinthiens 5:5 Wij leveren in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren.

50 Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen 2 Corinthiens 2:6-8 Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen

51 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

52 de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Lucas 22:61 de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.

53 En hij ging naar buiten en weende bitter. Lucas 22:62 En hij ging naar buiten en weende bitter.

54 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

55 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

56 God is liefde 1 Johannes 4:18 God is liefde

57 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

58 Vader, vergeef Lucas 23:34 Vader, vergeef

59 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

60 Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons Psalm 103:12 Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons

61 En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis … zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. Hebreeën 10:15,17 En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis … zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.

62 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

63 De liefde bedekt tal van zonden. 1 Petrus 4:8b De liefde bedekt tal van zonden.

64 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

65 Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Johannes 21:15 Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb.

66 Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Johannes 21:17 Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.

67 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Romeinen 11:29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

68 Toen Hij … langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers. En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Matteüs 4:18-19 Toen Hij … langs de zee van Galilea ging, zag Hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen; want zij waren vissers. En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

69 Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Johannes 21:17 Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren.

70 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

71 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief 1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief

72 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. 1 Petrus 2:25 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.

73 Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen 1 Petrus 3:8-9 Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

74 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?

75 Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? Johannes 21:17 Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief?

76 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Ezechiël 33:11 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen.

77 Wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven. Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend; om de gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven. Ezechiël 18:21-22 Wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven. Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend; om de gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven.

78 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? Johannes 21:15 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?


Download ppt "Johannes 21:15-17 Bijbellezing: Johannes 21:15-17."

Verwante presentaties


Ads door Google