De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Topzorg in de GGZ verpleegkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Topzorg in de GGZ verpleegkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Topzorg in de GGZ verpleegkunde
waar praktijk en kennis elkaar vinden Zorgbehoeften van depressieve ouderen in de thuissituatie Drs. Wim Houtjes

2 Workshop programma Korte inleiding Casuïstiek bespreking
Resultaten onderzoek Aanbevelingen

3 Een stukje theorie

4 Depressie is een kwelling
Depressieve stemming Verlies van interesse of plezier Verandering in gewicht Veel- of juist heel weinig slapen Psychomotore agitatie of remming Moeheid Gevoelens van zelfverwijt of schuld Verminderde cognitieve vermogens Gedachten aan de dood MDD 5 van de negen symptomen, minimaal een van de eerste twee.

5 Hoe vaak komt het voor: Hogere prevalenties bij allochtone ouderen!
Depressieve stoornis: 2% van de 55 plus Beperkte depressie: 10% Klinisch Relevante Depressieklachten: 13-14% Hogere prevalenties bij allochtone ouderen! Marokkaanse ouderen 34% KRD Turkse ouderen 62% KRD Ook hoge prevalenties bij geïnstitutionaliseerde ouderen 15% DS > 25% BD (MD richtlijn depressie, addendum ouderen) 2 van de vier symptomen KRD=klinisch relevante depressie

6 Risico factoren Cognitieve stoornissen
Gebrek aan of verlies van sociaal contact Lichamelijke ziekte Functionele beperkingen Depressie in anamnese Vrouwelijk geslacht Maar ook: medicatie, karaktereigenschappen, religie enz. kunnen een rol spelen (MD richtlijn depressie, addendum ouderen)

7 Welke rol spelen verpleegkundigen bij de behandeling van depressie?
activiteiten voortvloeiend uit een verpleegkundige diagnose activiteiten op verzoek van een arts activiteiten voor de zorgvrager (die dit zelf niet kan)

8 casuïstiek Lees de casus door en noteer de antwoorden op de volgende vragen: Noem 5 zorgaspecten (waar wil je meer van weten? Wat is voor jou het belangrijkste zorgaspect? Wat is je (verpleegkundige) diagnose? Welk beleid zet je uit?

9 Wat is er aan de hand? (1) Het niet duidelijk wat verpleegkundigen doen en wat het effect is van hun handelen Er wordt veel geput uit kennis van aanpalende vakgebieden Handelen is vaak gebaseerd op traditie, intuïtie en ervaring Verpleegkundige praktijk is onvoldoende in kaart gebracht

10 Wat is er aan de hand? (2) Weinig kennis beschikbaar over aard en omvang zorgbehoefte ouderen met een d.s. Publicaties over onderzoek op dit terrein ontbreken. Richtlijnen voor systematisch vaststellen van zorgbehoefte ontbreken. Het is onduidelijk hoe het best op de behoeften en zorgvragen van ouderen ingespeeld kan worden

11 Geringe beschikbaarheid relevante onderzoeksresultaten
Criteria literatuur: doelgroep (volwassenen) wetenschappelijke relevantie’ depressie als primair uitgangspunt’ Engels , Nederlands of Duitstalig Voldoende grote onderzoekspopulatie Datum van uitgave > 1990 MD richtlijn depressie: 71 artikelen met enige verpleegkundige relevantie na toetsing 17 artikelen bruikbaarheid na analyse 0 artikelen

12 Algemene probleemstellingen
Empirische kennis over aard en omvang van problemen en zorgbehoeften van ouderen met een depressieve stoornis ontbreekt Methodieken voor het systematisch vaststellen van zorgbehoefte bij ouderen met een depressieve stoornis ontbreken. Het is onduidelijk hoe ouderen met een depressieve stoornis door verpleegkundigen het meest effectief geholpen kunnen worden bij het verminderen van problemen en het lenigen van zorgbehoefte. Wetenschappelijke kennis en consensus ontbreekt binnen de beroepsgroep.

13 Algemene probleemstelling
Er is onvoldoende wetenschappelijke kennis over de specifieke problemen en zorgbehoeften waarmee ouderen als gevolg van een depressieve stoornis te kampen hebben Vraagstelling Wat zijn de meest voorkomende problemen/zorgbehoeften van ouderen met een depressieve stoornis.

14 Design: Kwantitatief beschrijvend dwarsdoorsnede onderzoek (Polit &Beck, 2004) Populatie en steekproef: Thuiswonende ouderen 60+, N=110 Diagnose depressieve stoornis (296,2 of 296,3) In behandeling bij Adhesie, Altrecht, Mediant, Symfora, Gelderse Roos, GGNet, Zwolse Poort, Riaggz Exclusie: Cognitieve problematiek en ernstige lichamelijke co-morbiditeit

15 Data verzameling Afname vragenlijst demografische factoren
Afname CANE, cliënt versie en mantelzorg versie. (30 en 20 minuten) Afname MADRS (15 minuten) Telefonische afname CANE met hulpverlener (15 minuten).

16

17

18 Steekproefkenmerken 1

19

20 steekproefkenmerken

21 Resultaten 1 Gemiddelde depressie ernst (MADRS-score):
Vrouwen 28,3 / 60 Mannen 29,6 / 60 Hoogste depressie score: Vrouwen 53 / 60 Mannen 48 / 60 Hoogst scorende depressie item = somberheid Vrouwen: 3,47 / 6 Mannen: 3,69 / 6

22 Resultaten 2 CANE scores Met needs Unmet needs Psychische nood 48,4%
28,4% Dag activiteiten 38,9% 25,3% Intimiteit 20% 24,2% Zintuigen 36,8% 16,8% Sociaal contact 17,9% 13,7% Geheugen 53,7% 11,6% Huishouden 4,2% Lichamelijke klachten 58,9% 9,5%

23 CANE scores NANDA vpk diagnoses Psychische nood
Hopeloosheid / machteloosheid / angst / geestelijke nood Dag activiteiten inactiviteit Intimiteit Gezinscoping,ontplooiings mogelijkheden Seksueel dysfuntioneren Zintuigen Zintuiglijke waarneming, gewijzigd Sociaal contact Inadequate sociale interactie / sociaal isolement / dreigende eenzaamheid Geheugen geheugentekort Huishouden Huishoudvermogen, verminderd Lichamelijke klachten Aanpassingsvermogen, verminderd / tekort in gezondheidsonderhoud

24 Opmerkelijk! Veel (ambulante) behandelaren zijn nog nooit bij de patiënt thuis geweest. Veel behandelaren hebben geen idee van de aard en omvang van de zorgbehoefte. Ondanks hoge MADRS-score vaak een lage contactfrequentie. Als de depressie opklaart, kan zorgbehoefte een probleem blijven

25 Aanbevelingen Depressie vraagt om een multi-disciplinaire aanpak
Medische diagnostiek alleen is te beperkt Zorg altijd voor een goede verpleegkundige diagnose gebaseerd op systematisch uitgevoerd behoeften onderzoek Laat de patiënt pas los als ook aan de zorgbehoefte tegemoet gekomen is!

26 Resultaten 2 Top 5 mannen

27


Download ppt "Topzorg in de GGZ verpleegkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google