De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 16 december 2010 Sylvie Fosselle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 16 december 2010 Sylvie Fosselle."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 16 december 2010 Sylvie Fosselle

3 Inhoud Situering ECO² Fundamenten ECO² Landschapsontwikkeling ECO² Procesverloop Financiering van de landschapsbouw Werking en Structuur van het landschapsfonds Vervolgacties 3

4 Situering ECO²

5 5 Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Extern verzelfstandigd agentschap Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Voogdijminister: Joke Schauvliege “samen investeren in de open ruimte” Inrichting en beheer van de open ruimte Kernafdelingen: Mestbank Platteland Landelijke inrichting Inrichten open ruimte, landelijke gebieden

6 6 Economie x ecologie = EFRO-project Doelstelling 2 “kenniseconomie en innovatie” Samenwerking tussen Vlaamse Landmaatschappij Boerenbond Agro|aanneming met steun van Agentschap voor Natuur en Bos, Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw Rurant vzw 3 luiken: Agro-beheersgroepen Agro-aannemingen Uitbouw landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone

7 7 Landschap in de Gentse Kanaalzone Gentse Kanaalzone RSV  economische poort Vlaanderen Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen (Kluizendok, RiemeN,…) Gentse Kanaalzone: behoud dorpen, goed wonen Enkele woonkernen slechte leefbaarheid Behoud dorpen, inspanningen i.f.v. leefbaarheid dorpen Buffers Gentse kanaalzone: Geen band meer met traditioneel landschap, ontwikkeling haven Koppelingsgebieden als buffer en overgang naar bedrijvenzones Aantrekkelijke koppelingsgebieden kunnen band met aanwezige open ruimte versterken

8 8 Opdracht VLM in de Gentse Kanaalzone Besluiten Vlaamse Regering 11 juni en 25 juni 2004: Uitwerken landinrichtingsproject voor de Gentse Kanaalzone Deelname aan verschillende overlegstructuren Goedkeuring sociale begeleidingsplan Opdracht VLM Oprichten van een grondenbank Begeleiden van landbouwers en tuinders bij onteigening

9 9 Koppelingsgebieden Rieme-Noord Rieme-Zuid Doornzele-NoordSint-Kruis-Winkel-Zuid Desteldonk-Noord Desteldonk-Zuid Rieme-Oost Langerbrugge-Zuid Doornzele-Kanaalzijde Klein Rusland-Oost

10 10 Recreatief park Avrijevaart en Molenvaardeken als ruggengraat voor ecologische infrastructuur Beboste zone als buffer voor Kluizendokcomplex Bestaand landschap aangevuld met kleine landschapselementen Net van langzame verkeersroutes Inrichting koppelingsgebieden (GRUP als basis voor inrichting)

11 11 Hierover gaat het wel Inrichting Koppelingsgebieden: GRUP Groene zones park, bosbuffer, ecologische infrastructuur e.a. (geen landbouw) Inrichting door overheid Gele zones = landbouwgebied Verweving buffering & landbouw = afstandsbuffer Intentie: visuele buffer met opgaand groen Hierover gaat het niet

12 12 Opwaarderen landschap in landbouwgebied Bestaande maatregelen: Beheersovereenkomsten Subsidies aanleg/onderhoud kleine landschapselementen (KLE) Subsidies aan particulieren via landinrichting Zoeken naar alternatieve oplossingen

13 Fundamenten ECO²

14 14 Randvoorwaarden Uitgaan van lokale situatie Havencontext ! Bedrijfsleven Maatschappelijk verantwoord ondernemen  Wensen goed ondernemingsklimaat Wensen goed imago, goed nabuurschap Bewoners Wensen groene buffers Zijn geëngageerd Landbouw Landbouwareaal daalt door uitbreiding haven  hoge druk op grond Boeren wensen verder landbouw te doen zonder onteigeningen  vrijwilligheid, invulling bepaald door landbouwers

15 15 Context biedt kansen voor landschapsontwikkeling Acute maatschappelijke vraag naar buffering  vraag Economische potenties  middelen Landbouwers mogelijks geïnteresseerd mits verdienen aan landschapsbouw  aanbod Markt project

16 16 Project boeren, bewoners en bedrijven bouwen samen aan het havenlandschap ECO² Gentse Kanaalzone

17 17 Biedende partij Landbouwers / grondgebruikers Vragende partij Burgers/bedrijven Sponsoring Procesbegeleiding Overheid: Goed leven/wonen/werken in leefbare Gentse Kanaalzone Initiator / facilitator / regisseur Win-win zoeken Overeenkomst Appreciatie Draagvlak Participatief – interactief beleid Innovatieve financiering Intentieverklaring: doelstellingen, output, aanpak (startmoment) Product Landschappelijke buffering Principeschema

18 Landschapsontwikkeling ECO²

19 19 Landschapsontwikkeling ECO² - Wat is dat? Niet: Natuurontwikkeling (geen waardevolle graslanden, lage perceelsranden, bossen etc.) Aankopen grond en aanplanten bomenrijen/houtkanten door overheid Wel: landbouwteelten gecombineerd met kleine landschapselementen Door Heggen, Houtkanten, Bomenrijen in landschap Vrijwillig Landbouwers uitnodigen zelf initiatief te nemen Landbouwers verdienen evenveel met buffering als met traditionele gewassen

20 20 Landschapsontwikkeling – Ook kleine stukjes helpen! Huidige situatie ECO² = combinatie landbouwgebruik en landschap

21 21 Landschapsontwikkeling - Perceelsrandbegroeiing

22 Procesverloop

23 23 Stand van zaken: procesverloop Fase 2: productvermarkting campagne  landschapsfonds Fase 3: productie uitvoering - opvolging Fase 1: productvorming landschapsontwikkeling Fase 0: voorbereiding onderzoek procesbegeleiding

24 Fase 0 voorbereiding Voortraject VLM: opdracht Vlaamse regering Contacten met gemeentebesturen, havenbedrijf, provincie, landbouwers, bewonersgroepen Duidelijke vraag naar buffering, geen onteigening van landbouwers Geen contact met bedrijven Overleg met lokale betrokken partijen ifv landschapsbouw door landbouwers (Boerenbond, stad Gent, gemeente Evergem, provinciebestuur, INBO, polders, VLM) Vrijwilligheid Flexibiliteit Hogere vergoeding voor landschapsbouw 24

25 Fase 0 voorbereiding Actorenanalyse Bestaande enquêtes en informatie GKZ Gesprek met bedrijven, bewonersgroepen, landbouworganisaties Opdeling in actoren en intermediairen (wie beïnvloedt wie) Inschakelen communicatiebureau (CIBE) Doelgroepenbenadering + dialoogtechnieken Fondsenwervingstrategie Procesbegeleiding Quick scan  actoren in kaart brengen, doelstelling definiëren, communicatieplan opmaken Doelgroepen apart benaderen om conflict te vermijden Eerst landbouwers, als zij niet meedoen: geen landschapsbouw, eerst product creëren, dan verkopen 25

26 Fase 0 voorbereiding Draagvlak creëren bij sleutelfiguren (lokale overheden, MiNaraad, landbouworganisaties, havenbedrijf, …) via overleg (vb. interactieve vergadering met afgevaardigden BB) Onderscheid tussen doelgroepen en intermediairen 26

27 27 Fase 1 productvorming Informatievergadering met landbouwers Uitnodiging per brief + telefonisch contact Informatief gedeelte: plenair, presentatie + informatieve vragen Duidelijk afbakenen waarover het gaat en waarover niet Focus op vrijwilligheid (afblokken oproerkraaiers), flexibiliteit, financiële aspect en engagement Transparant: we vragen engagement, momenteel onzeker of bedrijven financieren Informatiemapje: ppt, veelgestelde vragen, contactformulier, kaartmateriaal (werd naar alle afwezigen gestuurd) Interactief gedeelte: werkgroepen Positieve en negatieve aspecten project Iets vergeten? Zouden jullie mee instappen? Burgemeester (voorwoord) + afgevaardigden landbouworganisatie Communicatiebureau modereert (geen conflict met VLM)

28 Fase 1 productvorming Landschapsateliers Uitnodiging per brief (verslag vorige vergadering) + telefonisch contact Informatief gedeelte: korte herhaling + vragen Interactief gedeelte: werkgroep/koppelingsgebied: afspreken met buren Kaart- en fotomateriaal Iedereen duidt aan met stift Begeleiding van 2 vlmpersonen Wat is mogelijk? Geen verplichting, vrijwillig. Afgevaardigden landbouworganisaties Landbouwers moedigen elkaar aan Ook ontmoedigen… Landbouwers persoonlijk bezoeken Resultaat: 18 landbouwers, 7000m bomenrijen op kaart Voorstelling aan pers 28

29 29

30 30 Fase 2 productvermarkting Start campagne ‘Buffer boom(t)’ Informeren, sensibiliseren, mobiliseren burgers én bedrijven Broodzakken, affiches, infobladen, website, pers, bedrijvendossier… Informatievergaderingen: informatief + interactief gedeelte bewoners Verenigingsleven, scholen, bewonersgroepen Moeilijk te engageren Buffers zijn al lang beloofd, nog steeds niet gerealiseerd Gemengde gevoelens over landbouwers (en bedrijven) Bedrijfsleven Moeilijk te bereiken ahv bestaande bedrijfsverenigingen Brief minister, 2 X aanschrijven + telefonisch contact (tijdrovend) Zeer positief Ondersteund door lokale en regionale politici (schepen van haven, minister van leefmilieu, havenbedrijf) PR (infomapje, peterschap)

31 31

32

33 18 bedrijven ondersteunen: € 85.000

34 Ondertekening ECO²charter 34

35 Fase 3 productie 35 ECO²charter ondertekenen l andbouwers LOP bedrijven steun bewoners steun Landschapsfonds oprichten Contracten afsluiten Uitvoeren landschapsbouw

36 Oprichten landschapsfonds Voortraject met Koning Boudewijnstichting Installatievergadering met alle lokale actoren samen Uitnodiging per brief: stavaza + nota werking & structuur van het fonds + kandidaatstellingsformulier Verkiezing lokale adviesgroep en beheerscomité Geen overrompeling, wel engagement 36

37 37 Fase 3 productie: landschapsbouw

38 Procesverloop 38

39 Financiering landschapsbouw

40 40 Financiering: via 2 kanalen Overheid: generiek beleid Beheersovereenkomsten Gemeentelijke vergoeding Conform EU staatssteun Stimulans via private financiering (bedrijven, burgers) Landschapsfonds

41 Landschapsfonds: een multi-functionele tool Financieringstool Verzamelt geld om doel (landschapsbouw) te bereiken Financiering op lange termijn Democratisch beheer Bestuurscomité en lokale adviesgroep Alle actoren worden betrokken en nemen samen beslissingen Overheid ondersteunt Voortzetting van het samenwerkingsverband Bedrijven helpen bomen aanplanten, … Evaluatie van de landschapsbouw door alle partners Ruimte voor overleg en nieuwe ideeën 41

42 Werking en structuur van het fonds

43 Landschapsfonds Gentse kanaalzone Doelstelling: creëren van groenbuffer in agrarische zone van de koppelingsgebieden door landbouwers Duur : 20 jaar In schoot van Koning Boudewijnstichting (fiscale aftrekbaarheid) Beheer wordt overgedragen aan bestuurscomité Verantwoordelijk voor beheer Beslist over aanwending financiële middelen Hoe doelstelling bereiken Engagement en samenwerking KBS1 stem 3 afgevaardigden/oprichters1 stem Onafhankelijke voorzitter1 stem VLM (ondersteuning, expertise)geen stem min. 1x per jaar samenkomen 43

44 Landschapsfonds Gentse kanaalzone Lokale Adviesgroep Samenwerking en doelstellingen evalueren Aanbevelingen en adviezen voor bestuurscomité Per doelgroep max. 3 vertegenwoordigers (indien minder, evenveel van elke doelgroep) Waarvan per doelgroep één lid ook in bestuurscomité Engagement en samenwerking VLM ondersteuning/secretaris Voorzitter lokale adviesgroep Min. 1x per jaar samenkomen Plaats van overleg? -suggesties 44

45 45

46 Landschapsfonds Gentse kanaalzone Koning Boudewijnstichting: dagelijks beheer: secretariaat boekhouding Communicatie Financiering en rekening van het fonds: KBS beheert financiële middelen, bestuurscomité beslist hoe Stichters engageren zich werkingsmiddelen binnen te brengen (er is nu al € 85.000); bij onvoldoende middelen ontbinding/nieuwe fondsenwerving in ruil voor secretariaat en boekhouding: 5% uitgaven fonds naar KBS 46

47 Vervolgacties

48 Opvolging landbouwers ifv aanplant en beheer Evaluatie aanplanting en samenwerking fonds met lokale adviesgroep & bestuurscomté (maart 2011) Uitbetaling landbouwers(januari 2012) Verdere evaluatie fonds, nieuwe fondsenwerving ( na ….jaar) Kennis verspreiden en valoriseren 48

49 49 Meer weten? www.ecokwadraat.bewww.ecokwadraat.be/gentsekanaalzone Sylvie.fosselle@vlm.be 09 244 85 45 Stefan.debrabander@vlm.be 09 244 85 71 Leen.vannieuwerburgh@vlm.be 09 248 56 35


Download ppt "1. ECO² Landschappelijke buffering in de Gentse Kanaalzone 16 december 2010 Sylvie Fosselle."

Verwante presentaties


Ads door Google