De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg in de HA-praktijk Inleiding De kwaliteitscirkel Kwaliteitsverbeterprojekten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg in de HA-praktijk Inleiding De kwaliteitscirkel Kwaliteitsverbeterprojekten."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg in de HA-praktijk Inleiding De kwaliteitscirkel Kwaliteitsverbeterprojekten

2 Kwaliteitszorg in de HA-praktijk  Omdat van huisartsen wordt verwacht dat ze kwalitatief goede en doelmatige zorg leveren en dat ze verantwoording afleggen over de zorg die ze leveren implementatie van nieuwe ontwikkelingen vaak achterblijft bij de verwachtingen

3 Kwaliteitszorg in de HA-praktijk  Kwaliteitszorg ’is de continue en systematische aandacht die iedereen in een organisatie (zoals een ha-praktijk) besteedt aan het op peil houden en verder verbeteren van de kwaliteit van zorg’

4 Kwaliteitszorg in de HA-praktijk  Noodzaak / voorwaarde: De huisarts ontwikkelt beleid gericht op (continue) kwaliteitsverbetering  x Beslissingen worden genomen op basis van gegevens over feitelijke zorg x Er wordt een systematische aanpak gehanteerd x Er wordt samengewerkt met betrokkenen x Benodigde organisatorische aanpassingen worden gedaan

5 Kwaliteitszorg in de HA-praktijk  Aanbevelingen voor kwaliteitssysteem: x Stel realistische doelen voor kwaliteit van zorg x Stel prioriteiten t.a.v. onderwerpen voor kwaliteitsverbetering x Maak een jaarplanning voor verbeteractiviteiten x Voer beperkte, hanteerbare kwaliteitsverbeterprojecten uit x Maak gebruik van kwaliteitsyclus + instrumentarium & technieken x Benoem een kwaliteitscoördinator x Houdt regelmatig kwaliteitsoverleg met betrokkenen x Maak een (beknopt) jaarverslag

6 De kwaliteitscirkel Selectie van een geschikt onderwerp Toespitsing en afbakening Doelformulering en criteria VoormetingAnalyseren van knelpunten Opstellen van plan voor verandering Invoeren van veranderingen Nameting Evaluatie bereikte resultaten Voorbeeld

7 De kwaliteitscirkel 1) Selectie van een geschikt onderwerp 2) Toespitsing en afbakening 3) Doelformulering en afbakening 4) Voormeting 5) Analyseren van knelpunten 6) Opstellen van plan voor verandering 7) Invoeren van veranderingen 8) Nameting 9) Evaluatie bereikte resultaten Voorbeeld

8 De kwaliteitscirkel de planfase 1) Selectie van een geschikt onderwerp

9 Twee categorieën onderwerpen: zGesignaleerde problemen in de praktijk - klachten van patiënten - afspraken die mislopen - gegevens die zoek raken - etc. zVernieuwingen die men wil invoeren - nieuwe NHG-standaard - verbeteringen ‘afgekeken’ in een andere praktijk - plannen vanuit de HAGRO - etc. 1) Selectie van een geschikt onderwerp

10 NB! zNiet alle onderwerpen zijn even geschikt zBeschikbare tijd en middelen vaak beperkt  van belang: zRelevantie  is er een concreet belang? zMeetbaarheid  ‘t gaat om tastbare resultaten! zHaalbaarheid  afbakening. In de tijd realiseerbaar. 1) Selectie van een geschikt onderwerp

11 Afbakening. Overwegingen zijn: zAfgrenzen populatie zAfgrenzen consultfase zDeelaspecten kiezen v/e bepaald beleid zWelk te verwachten resultaat vs tijdsinvestering 1) Selectie van een geschikt onderwerp

12 Valkuilen algemeen: zKeuze op basis van hobbyisme i.p.v. analyse v. knelpunten zEen te groot en te omvangrijk onderwerp zTe vaag onderwerp met onvold. concretisering/afbakening zGeen praktische vraag stellen, maar een wetenschappelijke zOnderwerp richt zich op persoonlijk probleem zOnderwerp waarbij bij voorbaat al vaststaat dat er met de conclusie weinig tot niets gedaan zal worden 1) Selectie van een geschikt onderwerp

13 TIP: zNa 1e brainstorming in praktijk vaak stortvloed aan verbetermogelijkheden  ywijs niets af, maar maak een weloverwogen keuze ycombineer eventueel meerdere onderwerpen 1) Selectie van een geschikt onderwerp

14 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

15 2) Toespitsing en afbakening De kwaliteitscirkel de planfase

16 2) Toespitsing en afbakening TIP: zNa 1e brainstorming in praktijk vaak stortvloed aan verbetermogelijkheden  ywijs niets af, maar maak een weloverwogen keuze ycombineer eventueel meerdere onderwerpen

17 TIP: Stel zorgvuldig vast op welke onderdelen/ aspecten van een onderwerp kwaliteits- verbetering zich specifiek zal richten  zDie aspecten die het grootste rendement voor verbetering zullen opleveren zOf beperking tot díe aspecten die voorwaarde zijn voor andere verbeteringen Voer probleemanalyse uit 2) Toespitsing en afbakening

18 Probleemanalyse – methoden: zBrainstormen zSterkte zwakte analyseSterkte zwakte analyse zVisgraatdiagramVisgraatdiagram zStroomschemaStroomschema zHistogram - paretogramHistogram - paretogram 2) Toespitsing en afbakening

19 Sterkte/zwakte analyse: zWat doen we goed / niet goed? zHoe belangrijk is datgene wat we wel/niet goed doen? zeer belangrijk minder belangrijk goedslecht    -  - -- - - -  hoge prioriteit! consolideren! mag ‘t iets minder? geen prioriteit 2) Toespitsing en afbakening

20 Visgraatdiagram: zOorzaken van een probleem worden al brainstormend geordend in rubrieken persoonmiddelen sociaalpraktijk PROBLEEM 2) Toespitsing en afbakening

21 Visgraatdiagram - voorbeeld: persoonmiddelen sociaalpraktijk DM-patiënten komen niet op controle transportproblemen aan huis gebonden angst voor kritiek arts niet lastig vallen stigmati- sering problemen op het werk moeilijk afspraken maken ook contact met ZH dieet- probleem nut niet zien ontkenning 2) Toespitsing en afbakening

22 werkt af Nee, nog bezig, geen tijd, afwezig Ass. neemt op nee ja Verbindt toch door Arts belt terug Arts neemt op Arts bereik- baar laat terug bellen Stroomschema: 2) Toespitsing en afbakening

23 Histogram (Paretogram  ) (Paretogram  ) 2) Toespitsing en afbakening

24 Paretogram (Histogram  ) (Histogram  ) 2) Toespitsing en afbakening

25 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

26 3) Doelformulerin g en criteria De kwaliteitscirkel de planfase

27 Richtlijnen, d.w.z. algemene uitspraken over gewenste zorg: yNHG-standaard yAndere landelijke consensus yAfspraken o.g.v. consensus-discussie in de eigen praktijk 3) Doelformulering en criteria

28 Hulpmiddelen om het nagestreefde doel zo concreet en meetbaar mogelijk te maken: yIndicatoren (concreet meetbare aspecten van zorg) yCriteria (wat is wel/niet acceptabel?)  Praktijkdoel (welk nivo wil men bereiken ?) 3) Doelformulering en criteria

29 Valkuil: Verwarring tussen doel en middel  doel dient altijd een verbetering van zorg te betreffen en ook als verbetering van zorg meetbaar te zijn Voorbeeld: ‘het maken van een praktijkfolder’ is een middel en geen doel op zichzelf. 3) Doelformulering en criteria

30 TIP: Denk aan ‘SMART’: zS pecifiek: goed afgebakend onderwerp zM eetbaar: kwantitatief meetbaar zA cceptabel: iedereen vindt het een goed idee zR elevant: inspanning vs winst = positief zT ijdgebonden: er is een tijdlimiet Hulpvragen: yWat willen we veranderen? yWaaraan kunnen we aflezen dat het daadwerkelijk verbetering geeft? 3) Doelformulering en criteria

31 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

32 De kwaliteitscirkel: de diagnostische fase 4) Voormeting

33 Valkuil: Verkeerd inschatten wat we feitelijk doen!  meten = (z)weten  idealiter: continue systematische gegevensverzameling

34 1.Zelfregistratie 2.Gecomputeriseerde registratie 3.Kaartenbakonderzoek 4.Observatie in de spreekkamer 5.Analyse videobeelden 6.Praktijkobservatie 7.Patiënten enquête 8.Gegevens verzekeraar 9.Gegevens apotheek Methoden voor gegevensverzameling NB.: validiteit, betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid! 4) Voormeting

35 TIP: zMeet alleen datgene wat je hebt afgesproken in de doelen en niets meer (zonde v/d tijd!) zNeem de tijd voor het vaststellen van de meting (voorkomt teleurstelling achteraf) 4) Voormeting

36 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

37 De kwaliteitscirkel: de diagnostische fase 5) Analyseren van knelpunten

38 1.Vergelijk verzamelde gegevens met gestelde doelen 2.Analyseer waarom het nagestreefde doel binnen het huidige beleid niet is bereikt  knelpunten 3.Gebruik eventueel hulpmiddelen als histo- paretogram voor verdere analyse en presentatiehisto- paretogram

39 TIP: Indien een nieuw proces wordt ingevoerd: ygebruik je energie om precies te formuleren wat in het nieuwe proces bewerkstelligd moet worden (bijvoorbeeld bij invoering nieuwe procedures, protocollen, vaardigheden enz.) 5) Analyseren van knelpunten

40 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

41 6) Opstellen van een plan voor verandering De kwaliteitscirkel: de diagnostische fase

42 6) Opstellen van een plan voor verandering zOpstellen nieuwe afspraken, maken van een nieuw protocol enz. Valkuil: hiermee volstaan!!!  schenk veel aandacht aan de voorwaarden voor toepassing (bijscholing, aanschaf nieuwe middelen, opzetten v/e remindersysteem e.d.) zStel vast wanneer de resultaten opnieuw gemeten zullen worden

43 TIP: zMaak een flowchart van het nieuwe proces zBezie je knelpunten in de flowchart  probeer deze op te lossen voor invoering zVisgraatdiagram is óók te gebruiken bij het opstellen v/e veranderplan  probleem = kop en oorzaken = gratenVisgraatdiagram 6) Opstellen van een plan voor verandering

44 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

45 De kwaliteitscirkel de implementatiefase 7)Invoeren van veranderingen

46 Valkuil: aan de slag gaan en pas weer op het project terugkomen op het moment van de evaluatie Dus: kom regelmatig met alle betrokkenen terug op de vorderingen  yter motivatie yter herinnering aan de gemaakte afspraken yteneinde knelpunten bij de invoering zo vroeg mogelijk op te sporen 7) Invoeren van veranderingen

47 TIP: Maak altijd een implementatieplan  Wat heb je nodig om je werk (dit nieuwe proces) goed uit te voeren? en Hoe kan ik je helpen je werk goed uit te voeren? Antwoorden = materialen nodig voor implementatie

48 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

49 8) Nameting De kwaliteitscirkel de implementatiefase

50 8) Nameting zZie 4) Voormeting betreft immers een herhaalde meting!4) Voormeting

51 TIP: zGa er vanuit dat je vaker zult willen cq moeten meten  zhoudt de meting beperkt en toegespitst op datgene wat je voor het bereiken van de doelstelling moet weten 8) Nameting

52 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

53 9) Evaluatie bereikte resultaten De kwaliteitscirkel de implementatiefase

54 9) Evaluatie bereikte resultaten zVergelijk gegevens van begin- en eindmeting (stap 8 en stap 4) zIs het nagestreefde praktijkdoel behaald? yWat wel en wat niet? yWelke factoren hebben hierbij een rol gespeeld?

55 TIP 1: zHerhaal de procesevaluatie  y Is gedaan wat is afgesproken? y Welke investering in tijd en moeite hebben wij gepleegd y Wat zijn de problemen geweest in het uitvoeren van afspraken? 9) Evaluatie bereikte resultaten

56 TIP 2: zPresenteer gegevens zoveel mogelijk in grafieken. (deze zijn nl. sneller leesbaar dan tabellen) 9) Evaluatie bereikte resultaten

57 De kwaliteitscirkel Om terug te gaan naar de kwaliteitscirkel dubbelklik op de blauwe cirkel 

58 Kwaliteitszorg in de HA-praktijk EINDE


Download ppt "Kwaliteitszorg in de HA-praktijk Inleiding De kwaliteitscirkel Kwaliteitsverbeterprojekten."

Verwante presentaties


Ads door Google