De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 1 Boordtabellen - Indicatoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 1 Boordtabellen - Indicatoren."— Transcript van de presentatie:

1 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 1 Boordtabellen - Indicatoren

2 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 2 1. Indicatoren en boordtabellen 2. Op te volgen aspecten = op te nemen in controlebord 3. Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren 4. Omgaan met boordtabellen

3 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 3 Indicatoren en Boordtabellen Indicatoren zijn een middel: dienen bepaald in functie van wat men wenst op te volgen; wat men wenst op te volgen bundelt men in een boordtabel (controlebord)

4 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 4 Indicatoren en Boordtabellen Wat dient er te worden opgevolgd? Alle essentiële elementen die van belang zijn voor de organisatie

5 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 5 Op te volgen aspecten = op te nemen in controlebord Wat dient er te worden opgevolgd?  Bijdrage tot de strategie (incl. engagementen volgens BO)  Beheersing van de recurrente kernprocessen  activiteitsindicatoren  effectiviteit, efficiëntie, zuinigheid (economy)  (ethiek, integriteit)  Tevredenheid van klanten en stakeholders

6 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 6 Op te volgen aspecten = op te nemen in controlebord Wat dient er te worden opgevolgd?  Kwaliteitsbeheersing  Beheersing van de ondersteunende processen, en van de inzet van de middelen (effectiviteit, efficiëntie, zuinigheid, ethiek, integriteit)  financiële middelen, ontvangsten en uitgaven  personeel  ICT  Informatie en communicatie  facility management  legisiteke ondersteuning

7 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 7 Op te volgen aspecten = op te nemen in controlebord Dient dit alles in de boordtabel te worden opgenomen?  JA:voor alle belangrijke bedrijfsaspecten dienen indicatoren te worden gedefinieerd  Maar:voorzien in tabellen specifiek voor elk hiërarchisch niveau.  Op niveau agentschap vs. niveau afdeling  Geconsolideerd voor alle activiteiten vs. een specifieke  Voor het geheel vs. voor een provinciale afdeling  ….

8 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 8 Op te volgen aspecten = op te nemen in controlebord Dient dit alles in de boordtabel te worden opgenomen? Uitzonderingen: A. Doelstelling (SOD) prestatieniveau’s ivm recurrente processen projectmatige ontwikkelingen/verbeteringen B. Individuele prestatieopvolging elementen uit zijn/haar boordtabel functioneringscriteria persoonlijke verbeteringsacties

9 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 9 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Definitie van een indicator? Een indicator is een grootheid ( een parameter) die men in het oog dient te houden om de prestatie te meten (te kunnen opvolgen) Niet limitatief: Een aantal te leveren prestaties Een doorlooptijd Monetaire termen (max. kostprijs, bestedingen, efficiëntie, …) Een ratio (productiviteit, …) Een percentage Een tevredenheidsscore (waardering t.o.v. een waardenschaal, )

10 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 10 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Wat is een goede indicator?  Relevant:Een directe maatstaf voor de beoogde doelstelling  Specifiek:Voldoende precies en éénduidig  Geconsolideerd:Op voldoende niveau geaggregeerd – een beperking van het aantal indicatoren  Meetbaar:Gegevens zijn beschikbaar; +/- makkelijk te meten en te rapporteren  Stabiel:Stabiel in de tijd (niet nodzakelijk het resultaat) en reproduceerbaar

11 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 11 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Hoe ziet de totale set van indicatoren eruit?  Alle belangrijke zaken dienen te worden opgevolgd  Het aantal blijft beheersbaar

12 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 12 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Soorten indicatoren?  Outcome indicatoren: Geven een aanduiding ivm de (externe resultaten die men in de maatschappij wenst te bereiken.  Output indicatoren: Geven een aanduiding ivm de directe output van de processen; of m.a.w. van de geleverde prestaties  Proces indicatoren: Geven een aanduiding ivm het verloop van de processen (effectiviteit, efficiëntie, …)  Input indicatoren: Geven een aanduiding ivm de ingezette middelen

13 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 13 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Zijn de effecten meetbaar ? Kan de causaliteit worden vastgesteld? Is de output meetbaar? Outcome indicator Output indicator Proces- indicator Input- indicator middelen inspanningen

14 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 14 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Beheer van indicatoren? Voor elke indicator een beheerfiche: Duidelijke definitie Doel van de indicator De normstelling bij de indicator (vereist min.; gradatie; zone;…) Manier van meting en rapportering Frequentie van meting en rapportering Verantwoordelijke(n) voor meting en rapportering De ‘beheerder’ van de indicator De omschrijving van de processen voor aanpassingen

15 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 15 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren T.o.v. wat worden indicatoren gerelateerd? De vastgestelde waarde van een indicator krijgt slechts zin bij afweging: Afweging t.o.v.? - Een vooropgestelde waarde (prestatienorm) - Vorige perioden (M-1) - Een vergelijkbare periode (J-1) - Een cumulatieve evolutie - Externe waarden (benchmarks ) - ….

16 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 16 IndicatorMaandresultaatJaarcumul NrOmschrijvingJ-1JDoel% Afw.J-1JDoel% Afw.

17 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 17 Bouwstenen van de boordtabel = indicatoren Het bepalen van de gewenste prestatienorm Een leerproces; basis: waarden uit het verleden verbeteringspercentages t.o.v. huidige toestand (internationale) vergelijking positionering t.o.v. ‘best-practices’ relatieve kwaliteitsniveaus en/of tevredenheidsniveaus op basis van enquêtes tijdsnormering ….

18 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 18 Omgaan met boordtabellen  Dienen in de eerste plaats om sturing te geven bij het nastreven van de doelstellingen. = instrument voor de betrokken manager (PDCA)  Niet alle indicatoren dienen in aanmerking te komen voor de ‘prestatierapportering’. (Sommige indicatoren worden sterk beïnvloedt door externe factoren) (Zijn wel nodig om te kunnen evalueren en bijsturen)  Boordtabellen vormen de basis voor overleg  Indicatoren en streefwaarden worden aanvaard door de betrokken manager (cf. SMART)

19 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 19 Omgaan met boordtabellen  Opvolgingsinstrumenten zijn slechts een middel; geen doel op zich! Het doel van dit alles: resultaatgerichtheid - verbeteringsgerichtheid – betere communicatie - participatie, betrokkenheid - responsabilisering. Niet: afrekeningsgerichtheid  Basis voor open communicatie; coaching; feedback; ondersteuning  Opvolging en bijsturing is ook teamwerk Deelaspecten kunnen worden gedelegeerd.

20 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 20 Omgaan met boordtabellen Verdere aandachtspunten bij evaluatie:  Om misverstanden te voorkomen is het van belang om te voorzien in de toelichting van: - de keuze van de voorgestelde indicatoren, - de omschrijving van de indicatoren, -de toegepaste wijze van meten en rapporteren, - de keuze van de vooropgestelde prestatienorm, - de uitgangshypothesen, - de mogelijke invloed van externe factoren  Evaluatie vraagt steeds overleg en een goede dosis gezond verstand. “If a manager manages only by results, than every fool can be a manager”

21 RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 21 Bronnen voor oplijsting op te volgen elementen  Het eigen strategisch plan: -Strategische Organisatiedoelstellingen (SOD’s) -Operationele doelstellingen MLT  De beheersovereenkomst  De ‘Strategy-map’ en bijbehorende KSF’s (cf. Balanced scorecard benadering)  De ‘Leidraad Interne Controle / Organisatiebeheersing’ Ordenen volgens:  SOD’s  Ondersteunende processen


Download ppt "RMC bvba - Sept. 2008Boordtabellen 1 Boordtabellen - Indicatoren."

Verwante presentaties


Ads door Google