De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde1 Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde Sessie 4 Opbouw van de meetkunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde1 Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde Sessie 4 Opbouw van de meetkunde."— Transcript van de presentatie:

1 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde1 Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde Sessie 4 Opbouw van de meetkunde

2 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde2 Werken in de eerste graad : visietekst van het VVKSO M-VVKSO-2005-158 LEREN LEREN : ACCENT OP HET LEERPROCES Vanuit de basisschool vertrouwd met begeleid zelfstandig leren en interactief werken Actief leren Verantwoordelijkheid voor eigen leren stimuleren Leren krijgt een sociale dimensie (coöperatief leren) Verwerkingsstrategieën (leren leren) Aandacht voor het metacognitieve domein (zelfreflectie en zelfevaluatie)

3 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde3

4 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde4 Belangrijke items voor het uitwerken van een leerkrachtige omgeving 1) TAALBELEID : aandacht voor instructietaal en lesstructuur 2) AANGEPASTE WERKVORMEN : variatie in de werkvorm 3) INTEGRATIE VAN ICT : in alle leervakken en domeinen

5 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde5 Meetkundevorming vandaag Geschiedenis Griekse meetkunde De Elementen van Euclides Analytische meetkunde Projectieve meetkunde Niet-euclidische meetkunde Erlangen Programm Grundlagen der Geometrie

6 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde6 Meetkundevorming vandaag Deze visie deed zijn intrede in de schoolmeetkunde streng axiomastelsel afleiding van eigenschappen invarianties onder transformaties Voorbeelden: afstand, hoekgrootte, evenwijdigheid, loodrechte stand….

7 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde7 Meetkundevorming vandaag De huidige meetkundeaanpak probeert een evenwicht te brengen tussen enerzijds het ontdekken van eigenschappen, het beschrijven van vaststellingen uit de ruimte rondom ons en anderzijds een stabiel systeem van eigenschappen waarbinnen de onderlinge verbanden worden bestudeerd. Transformaties en invarianties kunnen aan bod komen, maar vormen niet de dragende kracht.

8 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde8 Meetkundevorming vandaag Aspecten van meetkunde Vormaspect Teken- en constructieaspect Reken- en meetaspect Nuttigheidaspect Logische aspect

9 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde9

10 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde10 Meetkundevorming vandaag Vormaspect Bij waarneming van de wereld en de ruimte rondom ons worden we vrij snel geconfronteerd met de vorm van de dingen. We benoemen dingen met termen zoals: rond, driehoekig, symmetrisch... Meetkundige objecten (figuren, ruimtefiguren…) worden beschouwd en benoemd op grond van hun vorm (vierkant, cirkel, balk, cilinder, kegel...). We kennen hen een naam toe op basis van kenmerkende eigenschappen die met vorm te maken hebben.

11 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde11 Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het herkennen van figuren als vierkant, rechthoek, cirkel …, kubus, balk…. Het benoemen van deze figuren, het beschrijven ervan met kenmerkende eigenschappen. Het gebruiken van standaardfiguren als model, bijv. om een figuur in te delen of op te bouwen. Hieraan zijn eindtermen verbonden.

12 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde12 Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van vormen, bijv. gelijkvormige figuren, congruente figuren…. Het herkennen van patronen in figuren (friezen, kunstwerken…). Het gebruiken van een patroon om een samengestelde figuur op te bouwen. Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van gelijkvormigheid en congruentie.

13 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde13 ALHAMBRA - Spanje

14 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde14 Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van vormen door middel van een transformatie die de ene figuur op de andere brengt. Het herkennen van symmetrie in een figuur, van een patroon van figuren (o.a. vlakvullingen). Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van transformaties.

15 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde15

16 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde16 Meetkundevorming vandaag Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van een ruimtelijke voorstelling van een ruimtefiguur met deze figuur zelf; het vergelijken en associëren van een vlak aanzicht van een ruimtefiguur met de figuur zelf; het onderling vergelijken en associëren van een ruimtelijke voorstelling en aanzichten van een ruimtefiguur.

17 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde17 Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect Meetkunde is verbonden met de kenmerken en eigenschappen van figuren, vlakke en ruimtefiguren, ruimtelijke situaties. Van dergelijke figuren en situaties worden voorstellingen gemaakt, concreet ook getekend op papier. Vaak is het voorstellen een middel om de situatie te modelleren.

18 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde18 Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van ruimtelijke situaties kunnen voorbeelden gemaakt worden met allerlei materiaal, zoals blokjes, staafjes, draad…. Het geeft inzicht in de samenstelling van de figuur. Dit leidt tot standaardruimtefiguren zoals balk, kubus, prisma, bol, cilinder, kegel….

19 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde19 Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van vlakke situaties en figuren kunnen voorstellingen gemaakt worden, zowel getekende situaties op papier als bijv. materiaal dat is uitgeknipt uit papier, karton… (cf. verzameling vlakke figuren, plattegronden, figuren met patronen…).

20 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde20 Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van ruimtefiguren, vaak beperkt tot standaardruimtefiguren, kunnen aanzichten getekend worden, perspectivische voorstellingen en uitslagen (ontwikkelingen) gemaakt worden.

21 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde21 Typ via Google in: Escher in the classroom (http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbescher. htm)

22 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde22 Meetkundevorming vandaag Teken- en constructieaspect - voorbeelden Bij het tekenen kan onderscheid gemaakt worden tussen - enerzijds een situatie schetsen, - anderzijds een nauwkeurige tekening. Het gebruik van adequaat tekenmateriaal zoals meetlat, geodriehoek, passer en liniaal.

23 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde23 Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect In de meetkunde gaat het niet alleen om de vorm van de figuren, maar vaak ook over de grootte ervan, zeg maar lengte, oppervlakte, inhoud, hoekgrootte …. Met andere woorden, het bepalen van de maat van bepaalde elementen is belangrijk en het uitvoeren van berekeningen met deze maatgetallen. Bijlage 1

24 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde24 Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect - voorbeelden Het nauwkeurig opmeten van bepaalde grootheden, zoals de lengte van een lijnstuk in een figuur, de hoekgrootte van een hoek. En het gebruik hierbij van meetmaterieel zoals meetlat, geodriehoek, eventueel bijzondere meetapparatuur. Het bepalen van een strategie om aan de noodzakelijke maten te komen. Het gebruik van adequaat gekozen meeteenheden.

25 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde25 Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect - voorbeelden Het bepalen van omtrek, oppervlakte, inhoud van figuren en verbanden er tussen (bijv. formules voor oppervlakte, inhoud). Het berekenen van oppervlaktes en inhouden van figuren op basis van die van benaderende standaardfiguren. Bijlage 2 : referentiematen via www.vvkbao.be Login : Gebruikersnaam : lkracht Paswoord : lkracht55 Leergebieden – wiskunde – publicaties

26 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde26 Meetkundevorming vandaag Reken- en meetaspect - voorbeelden Het kennen van relaties tussen grootheden en die gebruiken om de meetoperaties te beperken en de andere elementen te berekenen (Pythagoras, Thales, goniometrische getallen).

27 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde27 Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect Meetkunde in de basisschool en in de eerste graad heeft nog een grote toepassingswaarde in de werkelijkheid. Heel veel begrippen en toepassingen worden courant gebruikt in het dagelijkse leven. In die zin behoort wat aangeboden wordt nog tot een algemene kennis en vaardigheid die alle leerlingen moeten opbouwen.

28 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde28 Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect – voorbeelden Het herkennen en benoemen van vormen in allerlei situaties. Het gebruik van maten en meetinstrumenten, in het bijzonder de gebruiksvaardigheid van standaardmaten en een functionele voorstelling (of referentiemaat) ervan die als controlemiddel functioneert. Bijlage 3 : SI-stelsel

29 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde29 Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect – voorbeelden Het voorstellen (tekenen) van geobserveerde situaties als ondersteuning bij een verhaal, een opdracht, een verklaring, een praktische toepassing. Het gebruik van een plan, een plattegrond, een schema.

30 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde30 Meetkundevorming vandaag Nuttigheidaspect – voorbeelden Het berekenen van afmetingen, oppervlakten, inhouden. Het gebruik van meetkundige grootheden, maateenheden, meetvaardigheid in andere vakgebieden.

31 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde31 Meetkundevorming vandaag Logische aspect In de wiskunde wordt getracht een gemaakte bewering, een keuze in een oplossingsproces, een overgang in een redenering te onderzoeken en te argumenteren. Meetkunde is opgebouwd met interne samenhang. Nieuwe begrippen worden opgebouwd met eerder gekende begrippen. Via redenering tracht men de samenhang te begrijpen en te verklaren.

32 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde32 Meetkundevorming vandaag Logische aspect – voorbeelden Begrippen en eigenschappen beschrijven in een correcte en adequate wiskundetaal. Het ordenen van figuren op basis van de ordening in de kenmerkende eigenschappen.

33 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde33 Meetkundevorming vandaag Logische aspect – voorbeelden Het verklaren, argumenteren van de stappen die gezet worden bij een oplossingsproces. Beweringen over vlakke of ruimtelijke situaties onderzoeken op voorbeelden en tegenvoorbeel- den, ze al of niet veralgemenen en die veralgemening argumenteren.

34 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde34

35 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde35 Meetkundevorming vandaag Logische aspect – voorbeelden Oorzaakgevolg situaties onderzoeken in meetkundige situaties. Eigenschappen verklaren, argumenteren, bewijzen vanuit hun samenhang met andere eigenschappen.

36 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde36 Meetkundevorming bao Opbouw meetkunde basisonderwijs Twee leerdomeinen -Meten en Metend rekenen -Meetkunde

37 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde37 Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen O Meten en metend rekenen O nderscheid tussen twee fundamentele doelstellingen: -inzicht in het metriek stelsel, met de gebruikelijke standaardmaateenheden. - gebruiken metriek stelsel in toepassingen. Bijlage 4 : opdrachtenkaarten Meetvaardigheden en –attitudes het gebruik van meetinstrumenten nauwkeurigheid nastreven, ordelijk werken…

38 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde38 Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn Zich bewust worden van de grootheid en de kenmer- kende aspecten ervan. Zich bewust worden van de meetbaarheid van de grootheid. De meetactiviteit kunnen uitvoeren. Natuurlijke maateenheden Gebruik van een standaardmaat Meetinstrumenten gericht gebruiken en nauwkeurig aflezen Gebruik van het rekensysteem om resultaten te schatten en te berekenen.

39 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde39 Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn De grootheid of het maatgetal ervan (als resultaat van een meetact) gebruiken bij het oplossen van problemen. Grootheden gecombineerd gebruiken in toepassingen. Verschillende maateenheden – herleidingen Verschillende grootheden Schaal Tabellen - diagrammen - grafieken

40 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde40 Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn Voor de meeste grootheden is de leerlijn volledig afgewerkt in de basisschool. Dat betekent dat men er kan van uitgaan dat de belangrijkste doelstellingen effectief bereikt zijn. Wel is van belang deze kennis en vaardigheid te blijven ‘onderhouden’. Dat wil zeggen dat in het secundair onderwijs voldoende oefeningen aan bod moeten komen, waarin deze kennis en vaardigheden effectief worden gebruikt.

41 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde41 Bijlage 5

42 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde42 Meetkundevorming bao Meetkunde Oriëntatie in de ruimte. Vanaf kleuter tot 12 jaar: effectieve oriëntatie in de fysische ruimte. Leerlingen leren naar hun omgeving kijken met een ‘meetkundig oog’. Oog krijgen voor meetkundige aspecten en relaties Voor mentale observatie effectieve kijkoefeningen uitvoeren. Zich oriënteren, bijv. op basis van plan.

43 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde43 Meetkundevorming bao Meetkunde Figuren en vormen kwalitatief vergelijken Vormaspecten onderscheiden. Herkennen en gebruiken van standaardfiguren, zowel in het vlak als in de ruimte. Vormkenmerken van figuren hanteren om ze voor te stellen, te gebruiken en te classificeren.

44 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde44 Meetkundevorming bao Meetkunde Figuren vergelijken wat betreft grootte en vorm Vormkenmerken gebruiken bij meetopdrachten en het oplossen van problemen met een component metend rekenen.

45 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde45 Meetkundevorming bao Meetkunde Meetkundige relaties Relaties: evenwijdigheid, loodrechte stand, symmetrie, gelijkheid van vorm en grootte en gelijkvormigheid. Beheersingniveaus : herkennen tekenen benoemen.

46 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde46 Meetkundevorming bao Meetkunde Meetkundige kennis en vaardigheden toepassen Het herkennen en het gebruiken van patronen in figuren, het gebruik van adequaat tekenmateriaal, het werken met kijklijnen en schaduwbeelden.

47 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde47

48 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde48

49 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde49 Meetkundevorming so-a Metend rekenen Het maatschappelijk belangrijke in bao (verworven). In wetenschappen en technologische opvoeding. Oppervlakte/inhoud – formules Hoekgrootte Herhalingsoefeningen Oplossen van problemen Diagrammen en grafieken Een meerwaarde (zie p. 11)?

50 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde50 Meetkundevorming so-a Meetkunde Hogere beheersingniveaus definiëren verklaren bewijzen cf. oriëntering leerlingen verdere studies Toch ervaringsgericht!

51 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde51 Meetkundevorming so-a Meetkunde Meetkunde van observeren Observeren en voorstellen van de ruimte M entale (denk)handeling van observeren Ruimtelijke voorstelling perspectief aanzichten waaromvraag?! Plaatsbepaling referentiestelsel, co ö rdinaten

52 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde52 Meetkundevorming so-a Meetkunde Vormen en figuren Figuren definitie eigenschappen Grondelementen (vlak, rechte, punt) en de onderlinge relaties en de voorstelling ervan Lijnen die snijden op een vlakke voorstelling van een ruimtelijke situatie zijn in de ruimte niet noodzakelijk snijdend

53 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde53 Meetkundevorming so-a Meetkunde Vormen en figuren O verdracht vanuit een vast systeem(Griekse wortels van de meetkunde) is verlaten. Vanuit observatie en gebruik wordt een ordening aangebracht. In dat proces ontstaat de noodzaak regels voorop te stellen om redeneringen en besluitvorming toe te laten. In die zin wordt een beter inzicht gegeven in wat axiomatisering, verantwoording en bewijzen is, dan in een systeem dat als afgewerkt wordt overgedragen.

54 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde54 Meetkundevorming so-a Meetkunde Meet- en rekenaspect Ingebracht in de toepassingen. Een aantal eigenschappen gaan expliciet over de lengten van lijnstukken, de grootte van hoeken, de verhouding tussen maatgetallen … (cf. stelling van Pythagoras, stelling van Thales, gelijkvormigheid van driehoeken…).

55 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde55 Meetkundevorming so-a MeetkundeUitleggen Waarom is iets, zoals het is? (ICT!) Een vraag die in wiskunde fundamenteel aan bod moet komen. In het proces van argumenteren groeit de noodzaak tot heldere, wel omschreven begrippen, tot het bestuderen van de onderlinge relaties en samenhang en tot het verklaren en het bewijzen.

56 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde56 Meetkundevorming so-a MeetkundeUitleggen Beheersingniveaus Het is mogelijk dat men voor een bepaald onderdeel op het sterk geformaliseerde niveau werkt, maar dat men bij andere onderdelen nog in de verkenningsfase blijft.

57 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde57

58 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde58 Metend rekenen in de basisschool Leerlijn ( doelstellingen MR16-MR28) Standaardmaateenheden kennen. Referentiematen kennen en gebruiken. Resultaten van metingen en berekeningen lezen en noteren. Grootte schatten. Gemeten dingen sorteren. Gebruikelijke meetinstrumenten correct gebruiken. Factoren kennen die de nauwkeurigheid van een meting beïnvloeden. Een standaardmaateenheid kiezen en hierbij inzien, dat hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal is. In betekenisvolle situaties herleidingen uitvoeren.

59 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde59 Metend rekenen in de basisschool Bij lengte De maateenheden dam en hm worden niet meer aangeleerd. De formule voor de omtrek van de cirkel is aangebracht en in formulevorm gekend.

60 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde60 Metend rekenen in de basisschool Bij oppervlakte Maateenheden dam² en hm² niet meer gebruikt Landmaten niet in decimale vorm Doelstellingen MR 39 en 40 geven aan dat verschillende vormen dezelfde oppervlakte kunnen hebben De formules voor de oppervlakte van een rechthoek, een vierkant, een parallellogram, een driehoek en een cirkel zijn gekend en in formulevorm Expliciete formules voor vierkant, ruit en trapezium niet voorzien Andere figuren door omstructurering Oppervlakte van ‘grillige’ vormen

61 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde61 Metend rekenen in de basisschool Bij volume Doelstellingen MR 56 en 57 niet standaardiseren van het begrip volume aan specifieke ruimtefiguren Volumeberekening: een basisformule: oppervlakte grondvlak x hoogte

62 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde62 Metend rekenen in de basisschool Bij hoekgrootte De graad als maateenheid. Geen onderverdelingen aangeleerd. Doelstelling MR77: het gebruik van een geodriehoek

63 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde63 Metend rekenen in de basisschool Bij toepassingen Maatschappelijk belangrijke begrippen en vaardigheden: aflezen van tabellen, diagrammen ook nieuwere begrippen (MR90) Begrippen intuïtief via de toepassingen bijv. gemiddelde Keuzevaardigheid tussen benadering en exacte meting of berekening Doelstellingen MR 88 en 89: overzicht van begrippen en contexten (inspiratie aanpak eerste graad)

64 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde64 Metend rekenen in so-a Problemen Niet functioneren van referentiematen Ontbrekende maateenheden / tabel Herleidingen

65 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde65 Metend rekenen in so-a Problemen - referentiematen Geen realistische voorstelling van de grootteorde Hulp Leerlingen confronteren met goede referentiematen Vooraf schattend benaderen van het resultaat Plaatsen van een resultaat in de context van de vraagstelling

66 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde66 Metend rekenen in so-a Problemen – ontbrekende maateenheden Deca.., hecto… ontbreken Tabel onvolledig te benoemen Hulp Historische situering kan Tabel aanbieden als ondersteuning km100m10mmdmcm

67 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde67 Metend rekenen in so-a Problemen – herleidingen Minder getraind in herleidingen Herleidingen in contexten / realistische overgangen Hulp Dit standpunt volgen in het kader van context- gebonden wiskunde en het oplossen van problemen Kale herleidingsoefeningen vermijden

68 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde68 Leerplan eerste graad Lengte, afstand en hoek Zijn basiselementen van de meetkunde Doe-werkwoorden zoals gebruiken, meten, tekenen geen beheersingniveaus zelf meten en tekenen Correcte gebruik meetinstrument nauwkeurig aflezen correct noteren van het resultaat Methodiek van werkkaarten Spreiden in de tijd

69 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde69 Leerplan eerste graad Schaalbegrip Maatschappelijke verwachting Gebruik in toepassingen Zinvolle toepassingen van rekenen met getallen (bijv. breuken, decimale getallen) Gebruiken bij voorstellingen (cf. ruimtemeetkunde, plattegronden) Verhoudingsfactor bij oppervlakte en volume In de context van vraagstukken

70 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde70 Leerplan eerste graad Vraagstukken Vergelijk sessie 3 Getallenleer Gedifferentieerde aanpak nodig en mogelijk Aanpak via hoekenwerk contractwerk projecten Meerwaarde t.a.v. bao

71 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde71 Leerplan eerste graad Vraagstukken - meerwaarde? Meer complexe berekeningen Situaties met combinaties van verschillende grootheden Situaties waarbij de grootheid uit de context moet afgeleid Meer complexe situaties: gegevens te veel, dus te selecteren bijv. in een tabel, een grafiek of een diagram gegevens te weinig, die elders moeten opgezocht worden bijv. door ze af te lezen op een figuur door zelf een meting uit te voeren gegevens af te lezen met gebruik van een schaal zelf een vraag stellen bij een bepaalde situatie

72 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde72 Leerplan eerste graad Vraagstukken - meerwaarde? Situaties in combinatie met andere onderdelen Werken met benaderingen, met grootheden die niet exact berekenbaar of meetbaar Cf. verkeersintensiteit, stijgingspercentage De oplossing (de output) van het vraagstuk is ‘ongebruikelijk’ Bijv. de oplossing is een tabel, een diagram, een meetkundige figuur… De probleemstelling laat toe dat de leerlingen zelf een aantal (verschillende) opties nemen, die de oplossing beïnvloedt (cf. in een project ) > Bijlage 6 en 7

73 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde73

74 januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde74 SUCCES!


Download ppt "Januari 2007Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde1 Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde Sessie 4 Opbouw van de meetkunde."

Verwante presentaties


Ads door Google