De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde
Sessie 4 Opbouw van de meetkunde januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

2 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Werken in de eerste graad : visietekst van het VVKSO M-VVKSO LEREN LEREN : ACCENT OP HET LEERPROCES Vanuit de basisschool vertrouwd met begeleid zelfstandig leren en interactief werken Actief leren Verantwoordelijkheid voor eigen leren stimuleren Leren krijgt een sociale dimensie (coöperatief leren) Verwerkingsstrategieën (leren leren) Aandacht voor het metacognitieve domein (zelfreflectie en zelfevaluatie) januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

3 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

4 Belangrijke items voor het uitwerken van een leerkrachtige omgeving
1) TAALBELEID : aandacht voor instructietaal en lesstructuur 2) AANGEPASTE WERKVORMEN : variatie in de werkvorm 3) INTEGRATIE VAN ICT : in alle leervakken en domeinen januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

5 Meetkundevorming vandaag
Geschiedenis Griekse meetkunde De Elementen van Euclides Analytische meetkunde Projectieve meetkunde Niet-euclidische meetkunde Erlangen Programm Grundlagen der Geometrie januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

6 Meetkundevorming vandaag
Deze visie deed zijn intrede in de schoolmeetkunde streng axiomastelsel afleiding van eigenschappen invarianties onder transformaties Voorbeelden: afstand, hoekgrootte, evenwijdigheid, loodrechte stand…. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

7 Meetkundevorming vandaag
De huidige meetkundeaanpak probeert een evenwicht te brengen tussen enerzijds het ontdekken van eigenschappen, het beschrijven van vaststellingen uit de ruimte rondom ons en anderzijds een stabiel systeem van eigenschappen waarbinnen de onderlinge verbanden worden bestudeerd. Transformaties en invarianties kunnen aan bod komen, maar vormen niet de dragende kracht. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

8 Meetkundevorming vandaag
Aspecten van meetkunde Vormaspect Teken- en constructieaspect Reken- en meetaspect Nuttigheidaspect Logische aspect januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

9 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

10 Meetkundevorming vandaag
Vormaspect Bij waarneming van de wereld en de ruimte rondom ons worden we vrij snel geconfronteerd met de vorm van de dingen. We benoemen dingen met termen zoals: rond, driehoekig, symmetrisch... Meetkundige objecten (figuren, ruimtefiguren…) worden beschouwd en benoemd op grond van hun vorm (vierkant, cirkel, balk, cilinder, kegel...). We kennen hen een naam toe op basis van kenmerkende eigenschappen die met vorm te maken hebben. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

11 Meetkundevorming vandaag
Vormaspect – voorbeelden Het herkennen van figuren als vierkant, rechthoek, cirkel …, kubus, balk…. Het benoemen van deze figuren, het beschrijven ervan met kenmerkende eigenschappen. Het gebruiken van standaardfiguren als model, bijv. om een figuur in te delen of op te bouwen. Hieraan zijn eindtermen verbonden. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

12 Meetkundevorming vandaag
Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van vormen, bijv. gelijkvormige figuren, congruente figuren…. Het herkennen van patronen in figuren (friezen, kunstwerken…). Het gebruiken van een patroon om een samengestelde figuur op te bouwen. Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van gelijkvormigheid en congruentie.       januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

13 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
ALHAMBRA - Spanje januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

14 Meetkundevorming vandaag
Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van vormen door middel van een transformatie die de ene figuur op de andere brengt. Het herkennen van symmetrie in een figuur, van een patroon van figuren (o.a. vlakvullingen). Het ontdekken van eigenschappen van figuren op basis van transformaties. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

15 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

16 Meetkundevorming vandaag
Vormaspect – voorbeelden Het vergelijken en onderling associëren van een ruimtelijke voorstelling van een ruimtefiguur met deze figuur zelf; het vergelijken en associëren van een vlak aanzicht van een ruimtefiguur met de figuur zelf; het onderling vergelijken en associëren van een ruimtelijke voorstelling en aanzichten van een ruimtefiguur. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

17 Meetkundevorming vandaag
Teken- en constructieaspect Meetkunde is verbonden met de kenmerken en eigenschappen van figuren, vlakke en ruimtefiguren, ruimtelijke situaties. Van dergelijke figuren en situaties worden voorstellingen gemaakt, concreet ook getekend op papier. Vaak is het voorstellen een middel om de situatie te modelleren. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

18 Meetkundevorming vandaag
Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van ruimtelijke situaties kunnen voorbeelden gemaakt worden met allerlei materiaal, zoals blokjes, staafjes, draad…. Het geeft inzicht in de samenstelling van de figuur. Dit leidt tot standaardruimtefiguren zoals balk, kubus, prisma, bol, cilinder, kegel…. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

19 Meetkundevorming vandaag
Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van vlakke situaties en figuren kunnen voorstellingen gemaakt worden, zowel getekende situaties op papier als bijv. materiaal dat is uitgeknipt uit papier, karton… (cf. verzameling vlakke figuren, plattegronden, figuren met patronen…). januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

20 Meetkundevorming vandaag
Teken- en constructieaspect - voorbeelden Van ruimtefiguren, vaak beperkt tot standaardruimtefiguren, kunnen aanzichten getekend worden, perspectivische voorstellingen en uitslagen (ontwikkelingen) gemaakt worden. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

21 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Typ via Google in: Escher in the classroom ( januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

22 Meetkundevorming vandaag
Teken- en constructieaspect - voorbeelden Bij het tekenen kan onderscheid gemaakt worden tussen - enerzijds een situatie schetsen, - anderzijds een nauwkeurige tekening. Het gebruik van adequaat tekenmateriaal zoals meetlat, geodriehoek, passer en liniaal. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

23 Meetkundevorming vandaag
Reken- en meetaspect In de meetkunde gaat het niet alleen om de vorm van de figuren, maar vaak ook over de grootte ervan, zeg maar lengte, oppervlakte, inhoud, hoekgrootte …. Met andere woorden, het bepalen van de maat van bepaalde elementen is belangrijk en het uitvoeren van berekeningen met deze maatgetallen. Bijlage 1 januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

24 Meetkundevorming vandaag
Reken- en meetaspect - voorbeelden Het nauwkeurig opmeten van bepaalde grootheden, zoals de lengte van een lijnstuk in een figuur, de hoekgrootte van een hoek. En het gebruik hierbij van meetmaterieel zoals meetlat, geodriehoek, eventueel bijzondere meetapparatuur. Het bepalen van een strategie om aan de noodzakelijke maten te komen. Het gebruik van adequaat gekozen meeteenheden. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

25 Meetkundevorming vandaag
Reken- en meetaspect - voorbeelden Het bepalen van omtrek, oppervlakte, inhoud van figuren en verbanden er tussen (bijv. formules voor oppervlakte, inhoud). Het berekenen van oppervlaktes en inhouden van figuren op basis van die van benaderende standaardfiguren. Bijlage 2 : referentiematen via Login : Gebruikersnaam : lkracht Paswoord : lkracht55 Leergebieden – wiskunde – publicaties januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

26 Meetkundevorming vandaag
Reken- en meetaspect - voorbeelden Het kennen van relaties tussen grootheden en die gebruiken om de meetoperaties te beperken en de andere elementen te berekenen (Pythagoras, Thales, goniometrische getallen). januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

27 Meetkundevorming vandaag
Nuttigheidaspect Meetkunde in de basisschool en in de eerste graad heeft nog een grote toepassingswaarde in de werkelijkheid. Heel veel begrippen en toepassingen worden courant gebruikt in het dagelijkse leven. In die zin behoort wat aangeboden wordt nog tot een algemene kennis en vaardigheid die alle leerlingen moeten opbouwen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

28 Meetkundevorming vandaag
Nuttigheidaspect – voorbeelden Het herkennen en benoemen van vormen in allerlei situaties. Het gebruik van maten en meetinstrumenten, in het bijzonder de gebruiksvaardigheid van standaardmaten en een functionele voorstelling (of referentiemaat) ervan die als controlemiddel functioneert. Bijlage 3 : SI-stelsel januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

29 Meetkundevorming vandaag
Nuttigheidaspect – voorbeelden Het voorstellen (tekenen) van geobserveerde situaties als ondersteuning bij een verhaal, een opdracht, een verklaring, een praktische toepassing. Het gebruik van een plan, een plattegrond, een schema. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

30 Meetkundevorming vandaag
Nuttigheidaspect – voorbeelden Het berekenen van afmetingen, oppervlakten, inhouden. Het gebruik van meetkundige grootheden, maateenheden, meetvaardigheid in andere vakgebieden. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

31 Meetkundevorming vandaag
Logische aspect In de wiskunde wordt getracht een gemaakte bewering, een keuze in een oplossingsproces, een overgang in een redenering te onderzoeken en te argumenteren. Meetkunde is opgebouwd met interne samenhang. Nieuwe begrippen worden opgebouwd met eerder gekende begrippen. Via redenering tracht men de samenhang te begrijpen en te verklaren. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

32 Meetkundevorming vandaag
Logische aspect – voorbeelden Begrippen en eigenschappen beschrijven in een correcte en adequate wiskundetaal. Het ordenen van figuren op basis van de ordening in de kenmerkende eigenschappen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

33 Meetkundevorming vandaag
Logische aspect – voorbeelden Het verklaren, argumenteren van de stappen die gezet worden bij een oplossingsproces. Beweringen over vlakke of ruimtelijke situaties onderzoeken op voorbeelden en tegenvoorbeel-den, ze al of niet veralgemenen en die veralgemening argumenteren. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

34 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

35 Meetkundevorming vandaag
Logische aspect – voorbeelden Oorzaakgevolg situaties onderzoeken in meetkundige situaties. Eigenschappen verklaren, argumenteren, bewijzen vanuit hun samenhang met andere eigenschappen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

36 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Opbouw meetkunde basisonderwijs Twee leerdomeinen - Meten en Metend rekenen - Meetkunde januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

37 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen Onderscheid tussen twee fundamentele doelstellingen: - inzicht in het metriek stelsel, met de gebruikelijke standaardmaateenheden. - gebruiken metriek stelsel in toepassingen. Bijlage 4 : opdrachtenkaarten Meetvaardigheden en –attitudes het gebruik van meetinstrumenten nauwkeurigheid nastreven, ordelijk werken… januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

38 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn Zich bewust worden van de grootheid en de kenmer-kende aspecten ervan. Zich bewust worden van de meetbaarheid van de grootheid. De meetactiviteit kunnen uitvoeren. Natuurlijke maateenheden Gebruik van een standaardmaat Meetinstrumenten gericht gebruiken en nauwkeurig aflezen Gebruik van het rekensysteem om resultaten te schatten en te berekenen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

39 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn De grootheid of het maatgetal ervan (als resultaat van een meetact) gebruiken bij het oplossen van problemen. Grootheden gecombineerd gebruiken in toepassingen. Verschillende maateenheden – herleidingen Verschillende grootheden Schaal Tabellen - diagrammen - grafieken januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

40 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meten en metend rekenen - leerlijn Voor de meeste grootheden is de leerlijn volledig afgewerkt in de basisschool. Dat betekent dat men er kan van uitgaan dat de belangrijkste doelstellingen effectief bereikt zijn. Wel is van belang deze kennis en vaardigheid te blijven ‘onderhouden’. Dat wil zeggen dat in het secundair onderwijs voldoende oefeningen aan bod moeten komen, waarin deze kennis en vaardigheden effectief worden gebruikt. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

41 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Bijlage 5 januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

42 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meetkunde Oriëntatie in de ruimte. Vanaf kleuter tot 12 jaar: effectieve oriëntatie in de fysische ruimte. Leerlingen leren naar hun omgeving kijken met een ‘meetkundig oog’. Oog krijgen voor meetkundige aspecten en relaties Voor mentale observatie effectieve kijkoefeningen uitvoeren. Zich oriënteren, bijv. op basis van plan. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

43 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meetkunde Figuren en vormen kwalitatief vergelijken Vormaspecten onderscheiden. Herkennen en gebruiken van standaardfiguren, zowel in het vlak als in de ruimte. Vormkenmerken van figuren hanteren om ze voor te stellen, te gebruiken en te classificeren. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

44 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meetkunde Figuren vergelijken wat betreft grootte en vorm Vormkenmerken gebruiken bij meetopdrachten en het oplossen van problemen met een component metend rekenen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

45 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meetkunde Meetkundige relaties Relaties: evenwijdigheid, loodrechte stand, symmetrie, gelijkheid van vorm en grootte en gelijkvormigheid. Beheersingniveaus: herkennen tekenen benoemen.            januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

46 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Meetkundevorming bao Meetkunde Meetkundige kennis en vaardigheden toepassen Het herkennen en het gebruiken van patronen in figuren, het gebruik van adequaat tekenmateriaal, het werken met kijklijnen en schaduwbeelden. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

47 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

48 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

49 Meetkundevorming so-a
Metend rekenen Het maatschappelijk belangrijke in bao (verworven). In wetenschappen en technologische opvoeding. Oppervlakte/inhoud – formules Hoekgrootte Herhalingsoefeningen Oplossen van problemen Diagrammen en grafieken Een meerwaarde (zie p. 11)? januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

50 Meetkundevorming so-a
Hogere beheersingniveaus definiëren verklaren bewijzen cf. oriëntering leerlingen verdere studies Toch ervaringsgericht! januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

51 Meetkundevorming so-a
Meetkunde van observeren Observeren en voorstellen van de ruimte Mentale (denk)handeling van observeren Ruimtelijke voorstelling perspectief aanzichten waaromvraag?! Plaatsbepaling referentiestelsel, coördinaten januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

52 Meetkundevorming so-a
Vormen en figuren Figuren definitie eigenschappen Grondelementen (vlak, rechte, punt) en de onderlinge relaties en de voorstelling ervan Lijnen die snijden op een vlakke voorstelling van een ruimtelijke situatie zijn in de ruimte niet noodzakelijk snijdend januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

53 Meetkundevorming so-a
Vormen en figuren Overdracht vanuit een vast systeem(Griekse wortels van de meetkunde) is verlaten. Vanuit observatie en gebruik wordt een ordening aangebracht. In dat proces ontstaat de noodzaak regels voorop te stellen om redeneringen en besluitvorming toe te laten. In die zin wordt een beter inzicht gegeven in wat axiomatisering, verantwoording en bewijzen is, dan in een systeem dat als afgewerkt wordt overgedragen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

54 Meetkundevorming so-a
Meet- en rekenaspect Ingebracht in de toepassingen. Een aantal eigenschappen gaan expliciet over de lengten van lijnstukken, de grootte van hoeken, de verhouding tussen maatgetallen … (cf. stelling van Pythagoras, stelling van Thales, gelijkvormigheid van driehoeken…). januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

55 Meetkundevorming so-a
Uitleggen Waarom is iets, zoals het is? (ICT!) Een vraag die in wiskunde fundamenteel aan bod moet komen. In het proces van argumenteren groeit de noodzaak tot heldere, wel omschreven begrippen, tot het bestuderen van de onderlinge relaties en samenhang en tot het verklaren en het bewijzen. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

56 Meetkundevorming so-a
Uitleggen Beheersingniveaus Het is mogelijk dat men voor een bepaald onderdeel op het sterk geformaliseerde niveau werkt, maar dat men bij andere onderdelen nog in de verkenningsfase blijft. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

57 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

58 Metend rekenen in de basisschool
Leerlijn (doelstellingen MR16-MR28) Standaardmaateenheden kennen. Referentiematen kennen en gebruiken. Resultaten van metingen en berekeningen lezen en noteren. Grootte schatten. Gemeten dingen sorteren. Gebruikelijke meetinstrumenten correct gebruiken. Factoren kennen die de nauwkeurigheid van een meting beïnvloeden. Een standaardmaateenheid kiezen en hierbij inzien, dat hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal is. In betekenisvolle situaties herleidingen uitvoeren. januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

59 Metend rekenen in de basisschool
Bij lengte De maateenheden dam en hm worden niet meer aangeleerd. De formule voor de omtrek van de cirkel is aangebracht en in formulevorm gekend.    januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

60 Metend rekenen in de basisschool
Bij oppervlakte Maateenheden dam² en hm² niet meer gebruikt Landmaten niet in decimale vorm Doelstellingen MR 39 en 40 geven aan dat verschillende vormen dezelfde oppervlakte kunnen hebben De formules voor de oppervlakte van een rechthoek, een vierkant, een parallellogram, een driehoek en een cirkel zijn gekend en in formulevorm Expliciete formules voor vierkant, ruit en trapezium niet voorzien Andere figuren door omstructurering Oppervlakte van ‘grillige’ vormen januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

61 Metend rekenen in de basisschool
Bij volume Doelstellingen MR 56 en 57 niet standaardiseren van het begrip volume aan specifieke ruimtefiguren Volumeberekening: een basisformule: oppervlakte grondvlak x hoogte januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

62 Metend rekenen in de basisschool
Bij hoekgrootte      De graad als maateenheid. Geen onderverdelingen aangeleerd. Doelstelling MR77: het gebruik van een geodriehoek januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

63 Metend rekenen in de basisschool
Bij toepassingen      Maatschappelijk belangrijke begrippen en vaardigheden: aflezen van tabellen, diagrammen ook nieuwere begrippen (MR90) Begrippen intuïtief via de toepassingen bijv. gemiddelde Keuzevaardigheid tussen benadering en exacte meting of berekening Doelstellingen MR 88 en 89: overzicht van begrippen en contexten (inspiratie aanpak eerste graad) januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

64 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Metend rekenen in so-a Problemen      Niet functioneren van referentiematen Ontbrekende maateenheden / tabel Herleidingen januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

65 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Metend rekenen in so-a Problemen - referentiematen      Geen realistische voorstelling van de grootteorde Hulp Leerlingen confronteren met goede referentiematen Vooraf schattend benaderen van het resultaat Plaatsen van een resultaat in de context van de vraagstelling januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

66 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Metend rekenen in so-a Problemen – ontbrekende maateenheden      Deca.., hecto… ontbreken Tabel onvolledig te benoemen Hulp Historische situering kan Tabel aanbieden als ondersteuning km 100m 10m m dm cm januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

67 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Metend rekenen in so-a Problemen – herleidingen      Minder getraind in herleidingen Herleidingen in contexten / realistische overgangen Hulp Dit standpunt volgen in het kader van context-gebonden wiskunde en het oplossen van problemen Kale herleidingsoefeningen vermijden januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

68 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Lengte, afstand en hoek Zijn basiselementen van de meetkunde Doe-werkwoorden zoals gebruiken, meten, tekenen geen beheersingniveaus zelf meten en tekenen Correcte gebruik meetinstrument nauwkeurig aflezen correct noteren van het resultaat Methodiek van werkkaarten Spreiden in de tijd januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

69 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Schaalbegrip Maatschappelijke verwachting Gebruik in toepassingen Zinvolle toepassingen van rekenen met getallen (bijv. breuken, decimale getallen) Gebruiken bij voorstellingen (cf. ruimtemeetkunde, plattegronden) Verhoudingsfactor bij oppervlakte en volume In de context van vraagstukken januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

70 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Vraagstukken Vergelijk sessie 3 Getallenleer Gedifferentieerde aanpak nodig en mogelijk Aanpak via hoekenwerk contractwerk projecten Meerwaarde t.a.v. bao januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

71 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Vraagstukken - meerwaarde? Meer complexe berekeningen Situaties met combinaties van verschillende grootheden Situaties waarbij de grootheid uit de context moet afgeleid Meer complexe situaties: gegevens te veel, dus te selecteren bijv. in een tabel, een grafiek of een diagram gegevens te weinig, die elders moeten opgezocht worden bijv. door ze af te lezen op een figuur door zelf een meting uit te voeren gegevens af te lezen met gebruik van een schaal zelf een vraag stellen bij een bepaalde situatie januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

72 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
Vraagstukken - meerwaarde? Situaties in combinatie met andere onderdelen Werken met benaderingen, met grootheden die niet exact berekenbaar of meetbaar Cf. verkeersintensiteit, stijgingspercentage De oplossing (de output) van het vraagstuk is ‘ongebruikelijk’ Bijv. de oplossing is een tabel, een diagram, een meetkundige figuur… De probleemstelling laat toe dat de leerlingen zelf een aantal (verschillende) opties nemen, die de oplossing beïnvloedt (cf. in een project ) > Bijlage 6 en 7 januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

73 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde

74 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde
SUCCES! januari 2007 Actualisering leerplan eerste graad - Meetkunde


Download ppt "Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google