De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Modernisering van de KSZ-registers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Modernisering van de KSZ-registers."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Modernisering van de KSZ-registers

2 2 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Doel van de modernisering n Mede op vraag van de instellingen van Sociale Zekerheid is de Kruispuntbank bezig met de ontwikkeling van een belangrijk project rond de modernisering van de registers. n Het doel van deze modernisering is in hoofdzaak een alignering op de beschikbare gegevens in het Rijksregister. n De modernisering houdt vooral een kwaliteitsverhoging in van de beschikbare persoonsgegevens met onder meer het gebruik van speciale karakters en tekens, kleine letters en hoofdletters, nieuwe functionaliteiten, nieuwe velden en de uitbreiding van de maximum lengten bij bestaande velden. n Tijdens een overgangsperiode zullen de bestaande formulieren behouden blijven, maar worden de instellingen aangespoord om over te gaan op het gebruik van nieuwe technologieën via webservices.

3 3 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Kwaliteitsverhoging n Gebruik van code-tabellen -Doel: Gebruik van actuele codes in de gegevens geboorteplaats, nationaliteit, adres Controle structuur van de postcodes in het buitenland -Code tabellen: Rijksregistercodes in verband met de nationaliteit, landcodes van adres, gemeentecodes van Belgische geboorteplaatsen, Belgische straten en de structuur van buitenlandse postcodes. De KSZ voorziet de interpretatie van bepaalde codes naar een meer strikt gebruik in het KSZ-register, vooral wat betreft het gebruik van land- en nationaliteitscodes. De code-tabellen (CTMS) zullen consulteerbaar en downloadbaar gesteld worden door de KSZ, niet meer enkel via het portaal van de Sociale Zekerheid maar eveneens via webservice. De KSZ voorziet de mededeling van wijzigingen aan de code-tabellen en eventueel het doorsturen van mutaties Voor Belgische adresgegevens zal de mogelijkheid voorzien worden om straatcodes te gebruiken, maar eveneens de omschrijving van de straat op voorwaarde echter dat de schrijfwijze correct is. -Interne opslag codes bij de KSZ Door deze opslag zal het op termijn ook mogelijk worden om in de KSZ-registers opzoekingen op adres te verrichten. De juiste/meest recentste omschrijving wordt teruggegeven aan de ISS. -Gevolgen: Bijkomende gebruik van nieuwe code tabel voor Belgische straten, structuur van de buitenlandse postcodes Bestaande stromen (A1 + SSDN) –Juiste schrijfwijze van de Belgische straat –Controle op structuur van de buitenlandse postcode –Interne opslag van codes bij de KSZ

4 4 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS n Wijzigingsdatum versus invoegetredingsdatum -Per gegevensgroep worden twee type datums voorzien, namelijk de datum van wijziging en de datum van invoegetreding van een bepaalde gebeurtenis. Dit houdt in dat een correctie van een gegeven zal vallen onder de noemer ‘wijziging’ en zal derhalve geen nieuwe historiek creëren. Een nieuwe historiek zal enkel worden ingevoegd bij een gebeurtenis met een nieuwe datum van invoegetreding. -De cel Identificatie van de KSZ zal de mogelijkheid krijgen invoegingen te verrichten in historieke gegevens. -Gevolgen (A1 + SSDN): Geen onderscheid tussen correctie en wijziging. De aangebrachte wijzigingen worden steeds beschouwd als een correctie.

5 5 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Nieuwe functionaliteiten n Bij de groep ‘burgerlijke stand’ zal een link voorzien worden naar de partner n Creatie van een nieuwe gegevensgroep ‘gezinssamenstelling’, met vermelding van de ‘code-stand in het gezin’ n Naast de ‘datum van overlijden’ zal eveneens de ‘plaats van overlijden’ kunnen ingevoerd worden n Er zullen meerdere voorkomens kunnen ingevoerd worden voor de ‘burgerlijke stand’ en de ‘nationaliteit’ n Er worden fonetische opzoekingen voorzien op de combinatie van naam en drie voornamen n Opzoeking op adres in de KSZ-registers; deze opzoeking kan gecombineerd worden met de voornoemde fonetische opzoekingen op naam en drie voornamen n De cel Identificatie van de KSZ zal de mogelijkheid krijgen om verkeerde vervangingen terug te draaien n Gevolgen ( A1+SSDN) -Geen nieuwe functionaliteiten worden voorzien -Nieuwe gegevensgroepen/nieuwe gegevens in een bestaande gegevensgroep kunnen Niet geregistreerd worden Niet geconsulteerd worden Geen mutaties.

6 6 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Nieuwe velden en aanpassing van de lengtes n Nieuwe velden : partner, de gezinsleden, derde voornaam en plaats van overlijden n Aanpassing van de maximale lengtes -Groep namen en voornamen De drie voornamen krijgen elk een lengte van 24 De naam krijgt een lengte van 48 -Groep adressen Bij Belgische adressen worden het huisnummer en de indexwoning elk voorzien op 10 Bij buitenlandse adressen –De postcode wordt voorzien op 15 –Huisnummer en indexwoning worden elk voorzien op 10 –De straatnaam en de gemeentenaam worden elk voorzien op 48 n Gevolgen -A1: Bericht wijzigt niet Gegevensgroepen waarbij de gegevens niet conform zijn ‘oude’ structuur niet langer consulteerbaar of wijzigbaar -SSDN Uitbreiding lengtes heeft geen gevolgen voor het bericht zelf.

7 7 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Gebruik van speciale karakters en tekens n De KSZ zal zich aligneren op het universele UTF-8 formaat waarbij een selectie zal gemaakt worden van toegelaten en niet- toegelaten tekens. n Gevolgen (A1 +SSDN): -Gegevensgroepen met speciale karakters en tekens kunnen niet langer gewijzigd worden. -Speciale karakters en tekens worden omgevormd in hoofdletters voor de A1 berichten

8 8 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS De nieuwe database bij de KSZ De modernisering van de KSZ-registers met nieuwe functionaliteiten, nieuwe en uitgebreidere velden impliceert de creatie van een nieuwe databank bij de KSZ. Dit heeft voor gevolg dat de gegevens uit de oude databank moeten overgezet worden naar de nieuwe. De KSZ is hiertoe reeds gestart met de noodzakelijke voorbereidingen. Bij de overdracht van gegevens zal reeds in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met kwaliteitsverbetering. Om deze kwaliteitsverbetering in stand te houden is het echter noodzakelijk dat de bestaande stromen met A1-prefix dezelfde controles doorlopen dan de nieuwe webservices. Hiertoe zal de KSZ dan ook overgaan tot de aanpassing van de betrokken formulieren (zie volgende slide)

9 9 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Kwaliteitsverbetering via bestaande stromen De betrokken formulieren zijn de 601R voor de aanmaak van nieuwe BISnummers en L204 voor de bijwerking van bestaande BISnummers. Voor alle duidelijkheid, er zullen geen aanpassingen gebeuren aan de bestaande lay-outs maar er zal enkel strenger gecontroleerd worden op de aangeleverde kwaliteit van de gegevens. De bijkomende controles zullen een aantal nieuwe, en waarschijnlijk meer foutcodes (returncodes) weergeven. Het is nochtans de bedoeling om tijdens het validatieproces bestaande codes te hergebruiken, zij het met een meer uitgebreide definitie.

10 10 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Opstart van de nieuwe databank n De A1-stromen en de webservices SSDN Push blijven ondersteund, maar -Er worden geen nieuwe functionaliteiten aangeboden -Er is geen uitbreiding van lengtes van velden -Er worden geen nieuwe velden weergegeven n Gevolgen van bijwerkingen of creatie met A1-formulieren -Gegevensvelden die beantwoorden aan de nieuwe regels van de modernisering van de KSZ-registers zullen niet meer kunnen bijgewerkt worden dan op basis van diezelfde regels. Dit wil zeggen dat bv een naam geschreven onder de vorm van hoofdletter, kleine letter (Demol) niet meer zal kunnen gewijzigd worden naar het oude formaat met uitsluitend hoofdletters (DEMOL). De velden die beantwoorden aan de nieuwe regels zullen dus als het ware ‘bevroren’ worden. -Andere mogelijke gevolgen met A1-prefix + SSDN Niet steeds alle gegevens zullen kunnen gewijzigd worden De ‘bevroren’ gegevens van een INSZ zullen niet kunnen opgevraagd worden tenzij de Name-info; in voorkomend geval zal deze info worden weergegeven op haar maximum lengten minus 3 posities die zullen worden opgevuld met puntjes. Niet steeds alle gegevens van een groep zullen kunnen worden doorgegeven worden als mutatie n De cel Identificatie van de KSZ zal desgewenst de instellingen bijstaan in hun werkzaamheden

11 11 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Overstap naar nieuwe stromen n De nieuwe stromen zijn gebaseerd op standaard public webservices (via SOA platform) voor de creatie van nieuwe BISnummers, fonetische opzoekingen, actuele en historieke raadplegingen en mutaties. n In hetzelfde kader kunnen instellingen met de KSZ contact opnemen om concrete afspraken te maken naar het invullen en updaten van nieuwe gegevensgroepen (vb een initiële load van gegevens betreffende de gezinssamenstelling).

12 12 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Planning n Ondersteuning van de A1-formulieren wordt voorzien tot maximaal 3 jaar vanaf 01 januari 2011, dus uiterlijk tot 31 december 2013. n Een kortere planning kan steeds bilateraal afgesproken worden tussen de betrokken instelling en de KSZ. n De mogelijkheid wordt voorzien om desgewenst geleidelijk de formulieren af te schaffen zodat niet noodzakelijkerwijze een bigbang-operatie moet doorgevoerd worden. n Documentatie: -Beschikbaar 1 e trimester 2010: Gevolgen A1 berichten Gevolgen SSDN berichten -Nieuwe stromen 2 e trimester 2010

13 13 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Wijziging MID? n Er wordt gevraagd/overwogen vanuit bepaalde instellingen van de Sociale Zekerheid om van het gegeven ‘geslacht’ een verplicht gegeven te maken, zodat het volwaardig deel zal uitmaken van de verschillende type MID’s n ISS akkoord?


Download ppt "1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19/11/09 KSZ-BCSS Modernisering van de KSZ-registers."

Verwante presentaties


Ads door Google