De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Toekomstbestendige Begeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Toekomstbestendige Begeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Toekomstbestendige Begeleiding
april 2012

2 Agenda Presentatie Visiedocument Regiospecifieke situatie
1 Presentatie Visiedocument 2 Regiospecifieke situatie 3 Vervolgvragen

3 Agendapunt 1 Presentatie Visiedocument Regiospecifieke situatie
2 Regiospecifieke situatie 3 Vervolgvragen / aanpak

4 Definities / aanpak begeleiding
Huidige definitie begeleiding: Zelfredzaamheid bevorderen / behouden / compenseren Voorkomen van opname instelling of verwaarlozing Voor mensen met AWBZ grondslag Interventies gericht op: 1) Sociale redzaamheid 2) Bewegen en verplaatsen 3) Probleemgedrag 4) Psychisch functioneren 5) Geheugen en oriëntatiestoornissen Ondersteunende activiteiten: Praktische hulp mbt zelfredzaamheid Compenseren / herstellen regelvermogen (regie over eigen leven) Overnemen van toezicht (bijvoorbeeld voor cliënten met ernstige gedragsproblematiek).

5 Aanbod Vivent

6 Meerwaarde begeleiding
Meerwaarde vanuit professioneel perspectief: Kenelementen meerwaarde: kwaliteit, diversiteit en betrokkenheid:  Structuur / veiligheid / toezicht  Kennis ziektebeelden / gedragsproblemen  Persoonlijke verzorging  Medicatieveiligheid  Ondersteuning zelfstandig functioneren  Begeleiding / coaching mantelzorgers en vrijwilligers  Kennis van indicatiestelling (welke zorg is passend voor welke cliënt).  Goede samenwerking partners / keten  MD benadering van individuele problematiek  Objectiveren medische problematiek door medische expertise Meerwaarde vanuit cliënt -perspectief:

7 Testimonials Dagactiviteiten (Basis)
“Hersenen worden hier geactiveerd en geprikkeld. En als je thuis komt heb je iets te vertellen” “Ze krijgt structuur zodat haar familie meer vrijheid heeft en ontlast wordt” “Familie krijgt rust en ruimte om eigen te leven, en vinden het prettig dat moeder deze dagen veilig en verzorgd is. Doordat ze er overdag niet is heeft familie ‘s avonds energie om voor haar te zorgen” Mensen krijgen nieuwe impulsen, prikkels om te participeren en waardering te ervaren in onze maatschappij” “Het geeft me meer zelfvertrouwen” “Als mijn man niet naar dagactiviteiten zou gaan, moet hij opgenomen worden in een verpleeghuis. Hij is veeleisend thuis, vraag veel aandacht. Het geeft mij lucht!” “Zij is niet meer vrouw en partner, maar vooral verzorger, vraagbaak en veilige haven. Vader leunt op haar en kan haar geen uur missen, anders wordt hij onrustig en bang. Zonder Heesdonck zou zij het zeker niet volhouden en zij hij opgenomen moeten worden” “Door dagactiviteiten piekert ze niet meer en is niet meer gespannen en overstuur. Ze voelt zich veilig vanwege haar duizeligheid” “Ze wordt steeds geactiveerd om iets te doen, iets wat ze vroeger wel deed maar helemaal was krijtgeraakt. Het sociaal stimuleren van haar hersenen ziet ze eigenlijk nog als vervolg op revalidatie”

8 Testimonials Dagactiviteiten / Dagbehandeling (Plus)
“We zijn het geheugen kwijt en dan heb je hen nodig. Thuis zitten, dan beginnen we kinds te worden” “Dementie is gelukkig geen tumor of Alzheimer. Leven met dementie is mogelijk, maar dat moet je wel leren. Dat heb ik geleerd op de Kopgroep” “Deze zorg is belangrijk om met mijn hersens bezig te zijn. Thuis is dat lastig. Ik kom moeilijk uit mijn woorden. Verveel me thuis. Hier kan ik praten” “Bepaalde symptomen herkennen we bij elkaar. Oh, dat heb ik ook, zeggen we vaak. Niemand zegt: dat kan ik me niet voorstellen. Je leert van elkaars problemen” “Help mij om te gaan met mijn dementie. Ik wil hier graag bij begeleid en behandeld worden” “Ik merk wat ik nog WEL goed kan” “De deskundige leiding geeft mij ook een goed gevoel, ze gaan goed om met mijn problemen, in wat me opbeurt en dat ik daar beter mee om kan gaan”

9 Testimonials GTB (Individueel)
Alleenstaande dochter woont om de hoek bij vader en is overbelast. Dochter kan problemen rondom haar vader niet meer aan. “Jij zorgt ervoor dat de juiste zorg op het juiste moment ingezet wordt. Dat de mensen die komen ook passen bij mijn vader. Je werkt oplossingsgericht, en neemt zo nodig ook contact op met huisarts, apotheek, klinisch geriater en bemiddeld zelfs bij de aanvraag bij CIZ. Hierdoor wordt er een zorg van mij overgenomen, en heb ik af en toe toch momenten van rust. Zonder die momenten kan ik het niet lang volhouden” Meneer heeft moeilijkheden met woningbouwvereniging en die schakelen bemoeizorg in. Zij zien een 63 jarige man die alleen op de wereld is met drankproblematiek. De GTB’er brengt structuur in het leven van meneer en pakt problemen met meneer aan. Samen werken ze naar oplossingen. Ze is laagdrempelig naar binnen gegaan, boodschappen doen en vertrouwen winnen. Beetje bij beetje schoonmaken. Ze heeft de zorg voorzichtig een kant ingestuurd, er zijn goede collega’s bij gezocht om haar te helpen en om meneer te douchen. Ze heeft de juiste indicaties aangevraagd. “Ik snap er niets van hoe het zover met me heeft kunnen komen, wat ben ik blij met jullie””

10 Veranderingen (1) Doel overheveling: ondersteuning zelfredzaamheid / participatie burger: Per 1 januari 2013 wordt de functie Begeleiding van de AWBZ voor nieuwe aanvragers gedecentraliseerd naar de WMO. Per 1 januari 2014 is deze functie volledig (inclusief vervoer) gedecentraliseerd naar de WMO. Het aanbod moet aansluiten op het raamwerk van gemeenten: Raamwerk sociaal beleid ‘s-Hertogenbosch fase bijdragen meedoen opstappen uitvallen thema Werken Ik bied werk Ik heb een betaalde baan Ik werk met ondersteuning Ik werk niet Leren Ik help anderen met leren Ik heb voldoende basisniveau Ik leer met ondersteuning Ik wil of kan het leren Sociaal netwerk Ik doe vrijwilligerswerk Ik heb een eigen sociaal netwerk Ik doe mee aan activiteiten Ik ben eenzaam Ondersteunend wonen Ik bied anderen woonruimte of hulp bij wonen Ik woon zelfstandig Ik woon met ondersteuning Ik heb geen dak boven mijn hoofd Inkomen Ik ben weldoener Ik verdien mijn eigen inkomen Ik heb zelf niet genoeg geld Ik heb geen geld Gezondheid Ik zorg voor een ander Ik ben gezond Ik heb hulp(middelen) nodig Ik ben chronisch ziek

11 Veranderingen (2) Gemeenten staan voor 3 uitdagingen:
Overheveling begeleiding, én: Jeugdzorg, én: Wet Werken naar Vermogen Hoe gaan gemeenten hier mee om?: Zoeken naar integrale oplossingen Denken (dus) in arrangementen: ontschotting Sturen op resultaten ipv voorzieningen Indiceren wordt ‘gesprek met de klant’ Vertaalslag naar aanbod in cliëntgroepen. Voor Vivent zijn relevant: Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek (SOM 65+/PG 65+) Ouderen die door lichamelijke achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid Ouderen die door cognitieve achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte (SOM 0-64) Mensen die door progressief verlopende aandoeningen meervoudige problemen ondervinden op (vrijwel) alle levensgebieden Mensen met niet aangeboren hersenletsel met meervoudige problemen op alle levensgebieden die van tijd tot tijd zeer wisselend kan verlopen Palliatief terminale zorg Multiprobleemgezinnen

12 Risico’s Het betreft een totaal budget van bijna zes miljoen waarbinnen we de volgende risico’s lopen:  Doelmatigheids-korting’ van 5%.  Begeleiding -budget niet gelabeld  Totale budget voor Begeleiding zal afnemen  Gemeenten zullen inzetten richten op participatie: effect Begeleiding Groep Basis  Nieuwe spelers op de markt (aanbestedingen)  Locatie van projecten cruciaal voor gemeenten (voorkeur lokale aanbieders)  Tegengestelde financiële belangen begeleiding (overgang van WMO en intramuraal (AWBZ)  Groep cliënten en mantelzorgers die tussen wal en schip vallen  Coördinatie bij integrale zorgvraag loopt risico (meerdere kanalen / fin. bronnen)  Toename administratieve lasten (afspraken per gemeente)  Gemeenten weten niet goed om te gaan met Begeleiding Individueel: - GTB (meerwaarde?) - Palliatieve zorg (link AWBZ?) - Integrale V&V (doelgroep?)

13 Visie op de toekomst (1) Uitgangspunt is samenwerking Vivent – Welzijn: welbevinden van groepen in de buurt (onder regie van welzijn) en gezondheid van het individu (met ondersteuning van Vivent) moeten een aanvullend karakter krijgen. In dat kader zullen in 2012 vier pilots worden gestart i.s.m. welzijn Begeleiding Groep: Basis: Regie bij welzijn; inzet vrijwilligers met ondersteuning van Vivent (signaleren) Dus: Productmix aanpassen; geen Begeleiding Groep Basis maar juist nadruk op Plusgroepen: Plus: Regie bij Vivent; indien mogelijk ondersteuning van vrijwilligers Begeleiding Individueel: Inhoudelijk aanknopingspunt GTB naar gemeenten : één contact / concrete actie / ondervangt meerdere doelgroepen Palliatieve zorg / nachtzorg continueren (vereist afstemming gemeenten / zorgkantoor) Integrale V&V loopt straks via meerdere kanalen

14 Visie op de toekomst (2)

15 Vervolgstappen Stappen: Voorbereiden binnen de organisatie
Herindiceren Begeleiding Groep Basis naar Plusgroep. Proposities / arrangementen ontwikkelen Centraal / decentraal: - Centraal: Afbouw Begeleiding Groep –Basis, nieuwe focus Vivent –brede pilots i.s.m. welzijn GTB –aanpak als ‘binnenkomer’ bij gemeenten Continueren palliatieve zorg; afspraken maken met gemeenten en zorgkantoor Splitsing begeleiding PV/VP en Begeleiding bij integrale V&V - Decentraal / regio: Consultrol van Vivent bij Begeleiding Groep -Basis ‘nieuwe stijl’ (onder regie van welzijn) Focus op zorg –en behandelaspect bij Begeleiding Groep -Plus

16 Planning Planning gemeenten:
Veldverkenning en inventarisatie (november 2011 tot februari 2012) Visie en keuzenota (februari 2012 tot juni 2012) Voorbereiding invoering (juni 2012 tot oktober 2012) Implementatie (oktober 2012 tot januari 2013)

17 Agendapunt 2 Presentatie Visiedocument Regio-specifieke situatie
1 Presentatie Visiedocument 2 Regio-specifieke situatie 3 Vervolgvragen / aanpak

18 Initiatieven per gemeente
Initiatieven Dagactiviteiten per gemeente verder uitbreiden (i.s.m. welzijn) Doorontwikkeling andere Begeleiding –arrangementen: Palliatieve zorg / integrale V&V Kortdurend Verblijf Gespecialiseerde Thuis Begeleiding: Multi Problem –gezinnen Ouderen met dementie Nieuwe initiatieven samen met gemeenten en sociale partners ontwikkelen. Geen domeingedrag, maar nieuwe verbanden! Vereist tijdig anticiperen op keuzes van gemeenten

19 Agendapunt 3 Presentatie Visiedocument Regio-specifieke situatie
1 Presentatie Visiedocument 2 Regio-specifieke situatie 3 Vervolgvragen

20 Vervolgvragen Vragen?


Download ppt "Presentatie Toekomstbestendige Begeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google