De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders ‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders ‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders ‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders

2 Uitgangspunten leerconcept OWP n Inclusief leren (dagelijkse praktijk, samenleving en trends) n Georganiseerde leerondersteuning ontwikkelen gericht op: * vak- en talentontwikkeling * persoonlijke vorming * doorstroom mogelijkheden. n Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen m.b.t. sociale activering van burgers met beperkingen n Werken aan ‘andere’ beeldvorming.

3 Doel plan van eisen 1. Vasstellen uitgangspunten beoogde vernieuwing 2. Perspectieven in gang zetten voor duurzame kunstontwikkeling van mensen met beperkingen. 3. Voorwaarden creeren om participatie in de samenleving van mensen met beperkingen en kunstzinnige talenten te bevorderen. 4. Aansluiten bij VN-verdrag (2006) + inclusiefbeleid

4 Tijd en ruimte in OWP voor n Denken n Doen n Experimenteren n implementeren

5 n Haalbare doelen + resultaten n Aanbevelingen krijgen plek in eindrapportage n Voor duurzame ontwikkeling en inbedding is meer tijd en geld nodig. Korte periode

6 Functie OWP n Ontwerpen en ontwikkelen Inclusieve kunstmogelijkheden voor mensen met verstandelijke en psychiatrische beperkingen. n Ontwikkelen van nieuwe theorievorming die voortkomt uit onderzoeksbevindingen n Creatief vertalen van nieuwe theorievorming naar concrete (onderwijs)producten n Uitbreiding competenties Kunstbegeleiders en deelnemers

7 Deelnemers OWP n Vaste groep continueert ontwikkelproces n 6-8 leden; professionals en (student) onderzoekers n Vrijwilligers, talentvolle mensen met beperkingen en/of belangenbehartigers

8 OWP bijeenkomsten n Minimaal vijf (twee uur of langer) n Tussendoor werken aan praktische onderzoeksopdrachten n Collectieve OWP-bijeenkomsten voor afstemming en verbindinding. * interactie over opbrengsten * Presentaties in de vorm van workshops mini- theorien, inzichten, onderzoeks- methoden en technieken.

9 Taken en rol Facilitators  Voorwaardenscheppend in leren en ontwikkelen  Organiseren van collectieve bijeenkomsten  Bundelen van opbrengsten  Situaties creëren waarin leervermogen van deelnemes wordt aangsproken. (Dialoog, betekenisgeving, empoweren, leerruimte, ervaringsdeskundkigheid.)  Zoeken naar onderlinge afstemming  Werken vanuit resultaatgebieden.  Terugkoppeling proces en opbrengsten naar regie en stuurgroep

10 Resultaten landelijke enquete

11 Soortgelijke verdeling van doelgroep

12 Op eigen initiatief In figuur 2.1 is zichtbaar dat de

13 Via PGB-er (zorg)instelling 64 respondenten zijn van mening dat bij hun Atelier deeln

14 Belangrijkste doel CvK

15 Belangrijkste doel Ateliers

16 Financiering activiteiten

17 Aanbevelingen vooronderzoek n Kansen voor OWP’s in vinden van meer uitwisseling (beleid, commitment, regionale platformen met verbinding tussen kunst, zorg en onderwijs) n Rol voor landelijke organisaties in aanmoedigen van initiatieven, adviseren van financiering en beleid en uitrollen van netwerken n Mogelijkheden rol+inzet vrijwilligers onderzoeken n Uitzoeken wat deelnemers en docenten nodig hebben en waar dit mee te maken heeft. * beg. + werkw. wens- en behoeften bepaling * initieren van leerprocessen en georganiseerde leerondersteuning

18 Aanbevelingen vooronderzoek n Procesgestuurd en en resultaatgericht werken n Onderzoek naar hoe prof deelnemers als actor kunnen zien en empoweren n Werken aan ‘andere beeldvorming’ n Impliciete kennis uit de OWP’s expliciteren en overdraagbaar maken n Ontwikkelen van reflexieve competente professionals die persoonsgericht begeleiden en erop uit zijn verbindingen te maken met deelnemers en weg naar artistieke participatie

19 Aanbevelingen vooronderzoek n Beleidsaanbevelingen door stuurgroep naar rijks en gemeenteoverheden gericht op inclusief kunstbeleid en participatie n In- door en uitstroom verbeteren n Toegankelijkheid vergroten door actief naar buiten te treden n Sensitizing concepts operationaliseren en gebruiken in vervolgonderzoek

20 Schematische inbedding OWP 3 onderzoeken verbinden Stuurgroep Regiegroep Artistieke participatie OWP Nijmegen werkplek -leren OWP A’foort/ Utrecht In-door en uitstroom OWP Den Haag Beeldvorming en identiteits- ontwikkeling Collectief OWP OWP’s

21 Kenmerken  Expliciteren van bestaande en nieuwe leerweg voor competentie-ontwikkeling  Competentie-eisen kunstvak in beeld  Leerarragementen deelnemers: Leerondersteuning, krachtige leer- omgeving, persoonlijk leerplanportfolio  Leerweg professionals  Vernieuwende leervormen Leefinfrastructuur OWP 1 Werkplekleren

22 Kenmerken  Expliciteren van bestaande en nieuwe leerweg voor beeldvorming en identiteitsontwikkeling  Actorschap en Artistieke participatie bevorderen  Relationeel empowerment  Creatief proces – Creatief product  Reflexieve, ondersteunende professionals  Belangenbehartiging Leerinfrastructuur OWP 2 Beeldvorming

23 Kenmerken  Expliciteren van de bestaande en nieuwe leerweg voor in-, door- en uitstroom  Duurzaam en ma-verantwoord leren en werken binnen zorgateliers en CvK  Care bij Kunstontwikkeling  (Door)leerllijnen kunstontwikkeling ontwerpen t.b.v. in- door- en uitstroom Leerinfrastructuur OWP 3 In-door- en uitstroom

24 n OWP 1: Welke leerondersteuning draagt bij aan (leer)competentieontwikkeling van deelnemers? n OWP 2:Hoe kunnen professionals actorschap en artistieke participatie bij deelnemers met beperkingen bevorderen? n OWP 3: Welke (door)leerlijnen maken het mogelijk dat deelnemers met beperkingen gebruik kunnen maken van in-, door-, en uitstroommogelijkheden? Onderzoeksvragen OWP’s

25 Kennisbehoefen professionals n Welke kennis hebben prof? n Welke kennis had hen beter op weg geholpen? n Welke kennis hebben zij die voor andere projecten interessant is? n Vragen worden onderzocht vanuit indicatoren deelnemers als keuzevrijheid, participatie, creativiteit n Vragen worden onderzocht vanuit wensen prof. Welk typen kennisfaciliteiten hebben prof nodig waarmee kennisinfrastructuren ontwikkeld kunnen worden

26 FaseringTijdspad (bij benadering Activiteit 1.InitiatiefaseOktober 2009Ontwikkelen PvA 2. DefinitiefaseNovember 2009PvA gereed 3. OntwerpfaseDecember-januari 2010Onderzoeksdesign gereed 4. VoorbereidingsfaseFebruari 2010Op de werkplekken aan de slag 5. RealisatiefaseJuni 2010Concretisering conclusies en bevindingen 6. EvaluatiefaseJuli 2010Evaluatie projectresultaten Format plan van aanpak

27 Resultaatverwachting 1. Tussenrapportage Kunst Inclusief 2. Eindrapportage Kunst Inclusief 3. OWP’s ontwikkelen creatief inspirerend materiaal i.v.v. leerproducten voor Ateliers, Centra en onderwijs 4. Tweede landelijke studiedag 5. Verantwoording aan Raak Publiek

28


Download ppt "‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders ‘Kunst inclusief’ Programma van Eisen Het belang van Anders."

Verwante presentaties


Ads door Google