De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © Boot Advocaten Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking private en publieke partijen in gebiedsontwikkeling: contractering in Europees perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © Boot Advocaten Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking private en publieke partijen in gebiedsontwikkeling: contractering in Europees perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 1 © Boot Advocaten Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking private en publieke partijen in gebiedsontwikkeling: contractering in Europees perspectief “Gronduitgifte en Europees Recht” Alexandra Boot Boot Advocaten 16 februari 2012

2 2 © Boot Advocaten Dilemma’s en thema’s in de vastgoedsector

3 Gronduitgiften in Europees perspectief in gouden tijden 1991-2008. Bouwclaimmodel of joint venture model 3 © Boot Advocaten Publiek Privaat PPS Beheer BV Publiek Private Contractering

4 Financiële crisis 2008 Europees recht: aanbestedingsregels en staatssteun 4 © Boot Advocaten De gouden tijden voorbij

5 5 © Boot Advocaten “Gemeenten in financiële problemen door verliezen op grondposities” “Probleemvastgoed treft Heijmans” “Manoeuvreren langs rand van afgrond” “Herfinanciering loopt uit op drama” “Vestia: of failliet of ingrijpen in sector” “Planoptimisme nekt grondbedrijven” “Apeldoorn verzuimde goede afspraken te maken bij bouwclaims” De gouden tijden voorbij

6 6 © Boot Advocaten Europees Recht Privaat Recht Publiek Recht

7 Europese beginselen: gelijke behandeling: geen bevoor- of benadeling van partijen transparantie: duidelijke eisen en criteria voorafgaand aan de aanbesteding discriminatieverbod evenredigheid Aanbestedingsplicht 7 © Boot Advocaten

8 Bronnen: EG-verdrag: vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en vestiging Richtlijnen sinds 1971 BAO / BASS 2005 ARW 2004, 2005 De Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijn Aanbesteden 19 februari 2010 Nieuwe aanbestedingswet? Aanbestedingsplicht 8 © Boot Advocaten

9 Interpretatieve mededeling Europese Commissie inzake toepassing Gemeenschapsrecht overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten op geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking; C(2007)6661 PPS d.d. 5 februari 2008 Bij de selectie van een private partner zijn het beginsel van transparantie, gelijke behandeling en het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en de artikelen 43 EG inzake de vrijheid van vestiging en 49 EG inzake het vrij verrichten van diensten van toepassing. Selectie private PPS-partner 9 © Boot Advocaten

10 –Overheidsopdracht met betrekking tot uitvoering, hetzij ontwerp en uitvoering van werk, dan wel het laten uitvoeren van een werk met welke middelen dan ook dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. –Schriftelijke overeenkomst –Eisen –Bouwplicht –Bezwarende titel Aanbestedingsplicht van een werk 10 © Boot Advocaten

11 WOCO/ PPS Project 1 BV Project 2 BV Aanbestedingsplicht voor samenwerkingsverbanden 11 © Boot Advocaten

12 Definitie van een werk: –Geheel van bouwkundige of civiel technische werken dat bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen; –Gebiedsontwikkeling, infrastructuur, openbare delen, maar ook commercieel vastgoed! –Gronduitgiften inclusief exploitatierechten (lees: projectontwikkelingsrechten). Aanbestedingsplicht voor samenwerkingsverbanden 12 © Boot Advocaten

13 Europese Commissie: - Ingebrekestellingen Vathorst (2005) - Doornakkers (2010) - Ede (2010) Hof van Justitie: - Scala (2001) - Roanne / Auroux (2007) - Müller (2010) Nationale Rechtspraak: - Hof Den Haag 2008 - Rechtbank Alkmaar 2011 - Rechtbank Groningen 2011 13 © Boot Advocaten Aanbestedingsplicht

14 Minister onder Mitterand 1981 – 1986 Gemeenteraadslid 2001 – 2008 Honorair Burgermeester, Roanne December 2010 Jean Auroux - Roanne 14 © Boot Advocaten

15 15 © Boot Advocaten Burger Partij Amersfoort

16 16 © Boot Advocaten Convenant/ Raamovereenkomst Samenwerkings- overeenkomst Realisatieovereenkomst Huurovereenkomst Koopovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Aanbestedingsplicht

17 WIRA: elke belanghebbende kan tot uiterlijk zes maanden na sluiten van overeenkomst, die strijdig is met (Europese) aanbestedingsregels, vernietiging van de overeenkomst vorderen, of alternatieve sanctie opleggen (verkorten looptijd of boete 10% geraamde waarde opdracht). Aanbestedingsrisico’s en wetsbescherming 17 © Boot Advocaten

18 18 Sprake van staatssteun, art. 107 lid 1 VWEU (oud art 87 lid 1) als aan de volgende criteria wordt voldaan: 1.Steun door de Staat verleend of met staatsmiddelen bekostigd; 2.Komt ten goede aan bepaalde ondernemingen of producties; 3.Verschaft voordeel aan onderneming(en) dat zij niet langs normale, commerciële weg verkregen zou(den) hebben; 4.Potentiële bedreiging voor de mededinging en een potentiële beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten. Staatssteun © Boot Advocaten janee Staatssteun aanmelden tenzij uitzondering op aanmeldingsplicht. Er is geen sprake van staatssteun.

19 19 © Boot Advocaten Steunvormen bij PPS: Overheidssubsidies Afdekken onrendabele top Medefinanciering (subsidie) Niet marktconforme grondtransactie Garantiestellingen Erfpachtuitgifte als financieringsconstructie Staatssteun

20 20 © Boot Advocaten Vrijgestelde staatssteun: de-minimissteun (€ 200.000/3 jrn, €100.000/1 jr) Algemene groepsvrijstellingsverordening voor MKB steun in verband met investeringen, werkgelegenheid, onderzoek, ontwikkeling (duurzaamheid) Goedgekeurde steun: Regionale projectsteun Marktpassageplan Haaksbergen (EC beschikking C33/2005, 4 april 2006) Toegestane staatssteun

21 21 © Boot Advocaten Rb Alkmaar 20 april 2011Rb Groningen 10 juni 2011 ● Geen taxatie vooraf ● Wel taxatie vooraf ● Wel taxatie achteraf ● Geen taxatie achteraf ● Gemeente: geen staatssteun, ● Gemeente: wel staatssteun, geen nietige overeenkomst wel nietige overeenkomst Rb: geen staatssteun, geen nietige Rb: wel staatssteun, wel nietigeovereenkomst Rb Alkmaar ←vgl.→ Rb Groningen

22 22 © Boot Advocaten LET OP: HvJEG Residex: nietigheid integrale overeenkomst is ultímum remedium Rb Alkmaar ←vgl.→ Rb Groningen

23 Aroux / Roannejan.2007 Reiswijzerfeb. 2007 Brief VROM, Neprom en VNG10 jan. 2008 Achterhaald met mededeling EC PPS 5 feb. 2008 Standpunt landsadvocaat in TBR10 sept.2008 Achterhaald met Vzr. Rb Den Haag inzake Noordwijk24 sept.2008 ICER Rapport Auroux (kabinetsstandpunt)11 okt. 2008 Reiswijzer 2009sept. 2009 HvJEG arrest Müllermaart2010 Reiswijzer 2011april 2011 23 © Boot Advocaten De Politiek

24 Ter vermijding Europese aanbestedingsverplichting: Gemeente als publieke regisseur Gronduitgifte zonder bouwplicht en bestemming regelen in bestemmingsplan en exploitatieplan. Eisen conform regulerende bevoegdheden inzake stedenbouw (Müller). Met Europese aanbesteding: Gemeente als opdrachtgever Actieve grondpolitiek; langs contractuele weg verdergaande eisen stellen, bijvoorbeeld duurzaamheidseisen. 24 © Boot Advocaten Oplossingsrichtingen aanbestedingsrecht

25 Risico staatssteun elimineren door: Marktconforme prijs: - Taxatie voorafgaand aan onderhandelingen - Open en onvoorwaardelijke biedprocedure (aanbesteding), (mededeling EC 97/ 2009/03) - Bepalen marktconforme waarde volgens ‘kostenmethode’: optelsom van aanschafprijs en gemaakte kosten (Scott-arrest, C-290/07) - Bepalen marktconforme waarde aan de hand van regionale referentiewaarden (Seydaland-arrest, C-239/09) Melding overeenkomst Europese Commissie. 25 © Boot Advocaten Oplossingsrichtingen Staatssteun

26 1.Keuzes maken 2.Sterk politiek leiderschap 3.Coördinatie (the A-Team) 4.Communicatie 5.Vroegtijdig identificeren van juridische, fiscale hobbels 26 © Boot Advocaten Dilemma’s Samenwerking Publiek-Privaat

27 Boot Advocaten, Postbus 75810, 1070 AV Amsterdam Tel: 020-5041570 www.bootadvocaten.nl 27 © Boot Advocaten


Download ppt "1 © Boot Advocaten Rijksuniversiteit Groningen Samenwerking private en publieke partijen in gebiedsontwikkeling: contractering in Europees perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google