De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven."— Transcript van de presentatie:

1 Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.
Rentmeesterschap Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.

2 Het GROENE gat RENT MEESTER SCHAP Anno 2013

3 Wat is rentmeesterschap?
De mens heeft een opdracht ontvangen om bezig te zijn met het goed van zijn heer. Hij heeft daarbij tegelijk volmacht gekregen om het goed te beheren. Hij moet verantwoording afleggen van de wijze waarop hij rentmeester geweest is.

4 Genesis 2:15 “De Heere God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden” Anno 2013: De Heere God schiep de mens, zette hem op aarde op die te bewerken en te onderhouden

5 Te bewerken

6 Te onderhouden

7 Genesis 1 “schiep vissen, vogels, zaaddragende planten, vruchtbomen als voedsel. Dieren, vogels, etc. en de mens. Het was zeer goed

8 MAAR TOEN KWAM DE SLANG, EN WAT ER TOEN GEBEURDE, LATEN WE JE NU ZIEN…..

9 90 % van de grote vissen die we zo graag eten, zijn sinds het begin van de industriële visserij in de jaren vijftig verdwenen

10 Haaienvinnensoep: Elk jaar worden 200 miljoen haaien gevangen, van hun vinnen beroofd en weer teruggegooid om te sterven.

11 CONCLUSIE 80% van de visbestanden is volledig of gedeeltelijk overbevist, verscheidene vissoorten zijn met uitsterven bedreigd, de oceanen kampen met een zuurstoftekort, de CO2-uitstoot zorgt voor een sterke verzuring van het zeewater en bergen plastic klonteren samen tot een grote plastic soep. Dit alles maakt het vooruitzicht voor onze zeeën zeer somber.

12 Plastic?

13 Vraag, waar blijft ons plastic?

14 500 miljoen plastic tasjes
plastic waterflesjes

15 Wat is daarvan het probleem?
Plasticdeeltjes Dieren worden vergiftigd Plastic-happen Eerst zien dan geloven?

16

17 Calvijn n.a.v. Genesis 2:15 “we moeten ons erop toeleggen de grond aan de nakomelingen over te leveren, zoals wij die hebben ontvangen” Laten we verder kijken…

18 Bomen Per seconde er drie- tot vijfduizend vierkante meter bos verdwijnt, dat is ongeveer 1 voetbalveld per seconde. Maar het gaat de goede kant op…

19 Bossen zijn ecosystemen.
Bomen zetten CO2 om in zuurstof Bossen zwakken extremen

20 BED van hout Gevolgen te over… Gelukkig: het is voor ons een “ver van onze bed show”, maar voor hoelang nog?

21 Naast je bed, is ook vlees een aandachtspunt.
Aandeel vlees 80% !! Gevolgen: dieren sterven uit, woestijn Kiloknaller, think twice

22 Calvijn n.a.v. Genesis 2:15 “we moeten toezien dat de grond niet door zorgeloosheid uitgeput raakt”

23 Water 1 kilo chocolade liter 1 kilo rundvlees liter.

24 Wist je dat: Elke Nederlander heeft gemiddeld 70 tot 100 kledingstukken in de kast. We gooien per persoon 13 kilo kleding per jaar weg (208 miljoen kilo in totaal). Jaarlijks gooien alle huishoudens samen 800 miljoen kilo voedsel weg. Dit zijn vuilniswagens vol goed voedsel! Opvallend: 1 op de 5 sneden brood wordt weggegooid = broden per dag & 2 van de 5 pakken rijst belanden bij het afval

25 Vanwege de tijd gaan we hier niet verder op in..

26

27

28 De grondstofproductie t. b. v
De grondstofproductie t.b.v. elektronische aparaten gaat niet volgens de ARBO

29 ecosysteem uitputten eco-burnout Levensstandaard 3 planeten schaarste en milieurampen It is TimeToTurn.nl

30 Wat ziet God vandaag? Wat zie jij?
Ben jij heer in het beheer of heer over de schepping We kunnen je op een briefje meegeven dat..

31 Matrialisme, kapitalisme
Paradox rijkdom leidt  tot armoede Verootmoediging, schuld, vergeving, bekering.

32 Zingen Psalm 51 vers 1 Een psalm over schuld

33 Gena, o God, gena, hoor mijn gebed,
verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: uw goedheid wordt noch paal noch perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid: mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden! Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden

34 Zingen Heer, ontferm u over ons Opwekking 328

35 O Heer, ontferm U over ons (3x)
Kom en heel ons land Reinig met uw vuur Raak ons nu aan. Wij buigen neer en roepen tot u, Heer. O Heer, ontferm U over ons (3x)

36

37 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

38 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

39 En God zei: Zie, Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is,heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

40 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed
En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed Genesis 1:27-31

41  Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.

42 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; Genesis 2: 8-9 

43  De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
Genesis 2:15

44 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Genesis 3: 22-23

45

46 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U, Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Psalm 8: 2,4-5

47 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt. Psalm 104: 14-15

48 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Psalm 104: 24-25

49 De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Psalm 19:2

50 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,  in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Romeinen 8: 19-21

51 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,
En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Kolossenzen 1:19-20

52

53 Zingen Lof, aanbidding Opwekking 671

54 Van Uw liefde zal ik blijven zingen,) ik prijs Uw naam.)
U schiep zon en maan en sterrenpracht. Vader, U bent het geheim van het leven, alles toont Uw macht. U bent alles wat mijn hart verlangt. U bezielt mij, Heer, U houdt heel mijn leven veilig in Uw sterke hand. Lof, aanbidding, alle dank in mij) stroomt over uit mijn hart;) U maakt mij blij.) x2 Van Uw liefde zal ik blijven zingen,) ik prijs Uw naam.)

55 Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart;
Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam. Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is Zijn naam. Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw naam.

56 Lof, aanbidding, alle dank in mij)
U geeft regen, zon en overvloed. Vader, U bent het geheim van het leven, dat U bloeien doet. U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer, U bent heilig, hoogverheven maar ook heel dichtbij. Lof, aanbidding, alle dank in mij) stroomt over uit mijn hart;) U maakt mij blij.) x2 Van Uw liefde zal ik blijven zingen,) ik prijs Uw naam.)

57

58 Gods Bedoeling Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. Gen. 2:8 Paradijs En de Heere liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Waarvan de boom des levens centraal stond in de hof. En de bron van een rivier, kwam op in Eden om de hof te bevochtigen en hij splitste zich in vier hoofdstromen, de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. En er was goed goud, balsemhars en de edelsteen onyx. Ook waren al Gods levende schepsels aanwezig, in water, op land en in de lucht. Genesis 2 :9-19 Vrijheid Van al de bomen in de hof mag u vrij eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Relatie En God wandelde in het hof en zei tegen hen.. (Gen. 3:8)

59 Ons plaats Hoofddoel schepping Schepping geschapen tot Zijn vreugde!
En god zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed Gen. 1:31a Schepping is Gods eigendom De aarde is van de Here en al wat zij bevat, de wereld en die erin wonen Psalm 24:1 Mens is onderdeel van de natuur! Op de zesde dag schiep god de levende wezens van de aarde, daarna vormde God de mens uit het stof van de aardbodem. Gen .1:24, 2:7 Mens is kroon op scheppingswerk Toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt en hem met eer en glorie bekroond , U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd Psalm 8:6-7

60 Ons taak Gods Bedoeling met de mens
En God zei laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht , over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Gen. 1:26) Duidelijke opdracht, 3 x herhaald Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de levende wezens (Gen.1:28) De Heere God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden (Gen. 2:15) Daarom zond de HEERE God hem wem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was (Gen 3:23)

61 Ons tekortkomingen en gevolgen
Zondeval De aardbodem is omwille van u vervloekt met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. (Gen 3:17-18) Zondvloed Hosea 4:1-3  Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten, want de HEERE heeft een  rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid, en geen kennis van God in het land is.  Vloeken, liegen, moorden,stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad.  Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen. Openbaring 11:18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.

62 Gods liefde voor de schepping
Gods liefdevolle belofte Gods liefde voor de schepping Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Joh. 3:16-17 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde Want zoals de  nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. Jesaja 66:22

63 Conclusie Wat zou je doen als je wist dat morgen de Heere terug zou komen? “Ik zou een boompje planten” - Martin Luther- God geeft ontzettend veel om heel zijn schepping! Los van de schepping is los van God! Zijn belangrijkste prioriteit: dat de aarde tot bloei komt Duidelijke, verantwoordelijke opdracht Opdracht die vraagt om een nieuwe Levensstijl

64 Het groene gat ? ? ? Geen woorden, maar daden Bespaar Mij het lawaai van uw liederen; de klank van uw harpen wil Ik niet meer horen! Nee, het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek. (amos 5:21-24)

65 Verwerking Gedicht maken kleine zaal
Gelijkenis schrijven kleine zolder Liedje schrijven grote zolder Brief aan de kerkenraad schrijven grote zaal Brief aan JV-bestuur schrijven grote zaal 3 acties bedenken om duurzamer te leven grote zaal Verdiepen in ‘de groene kerk’ grote zaal

66 Ons plaats Ons taak Schepping is Gods eigendom
De aarde is van de Here en al wat zij bevat, de wereld en die erin wonen Psalm 24:1 Mens is onderdeel van de natuur! Op de zesde dag schiep god de levende wezens van de aarde, daarna vormde God de mens uit het stof van de aardbodem. Gen .1:24, 2:7 Mens is kroon op scheppingswerk Toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt en hem met eer en glorie bekroond , U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd Psalm 8:6-7 Gods Bedoeling met de mens En God zei laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht , over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Gen. 1:26) Duidelijke opdracht, 3 x herhaald Onderwerpen , heersen, bewerken, onderhouden


Download ppt "Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven."

Verwante presentaties


Ads door Google