De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst NVMO DBC’s op weg naar transparantie (DOT) 17 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst NVMO DBC’s op weg naar transparantie (DOT) 17 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst NVMO DBC’s op weg naar transparantie (DOT) 17 juni 2009

2 Onderwerpen 1.Principes van DOT 2.Nieuwe zorgproducten (productstructuur) 3.Registratieregels 4.Schema van invoering DOT 5.Normtijdentraject

3 Onderwerpen 1.Principes van DOT 2.Registratieregels 3.Schema van invoering DOT 4.Normtijdentraject

4 Plan DOT Het plan DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) van DBC Onderhoud beschrijft de vertaalslag van de DBC- systematiek naar de nieuwe zorgproductenstructuur

5 Van 30.000 DBC’s naar 3.000 zorgproducten Een zorgproduct is een clustering van verwante diagnoses (op basis van de ICD10-classificatie) en bijbehorende behandelingen. De belangrijkste verschillen tussen zorgproducten en DBC’s zijn: –Zorgproducten zijn als gevolg van de clustering medisch herkenbaar en kosten- en werklasthomogeen –Zorgproducten worden via een grouper automatisch afgeleid op basis van de diagnose en de geregistreerde zorgactiviteiten (valideren is niet meer nodig) –Zorgproducten zijn specialisme-overstijgend (per zorgvraag ontstaat één integraal zorgproduct met één integrale prijs)

6 Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme ZTBEDIZV = DBC ( decl.prod.) Diagnosecodes per specialisme 24 x Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Behandelcodes per specialisme 24 x Huidig Ca. 30.000 DBC’s Specialisme specifiek Beperkt medisch herkenbaar Kostenhomogeen Grofmazige validatie behandeling DBC’s versus zorgproducten DI  DBC Zorgproducten (en ‘add ons’) Nieuw Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme 24 x X Afleiden (via Grouper) Ca. 3.000 DBC Zorgproducten Specialisme overstijgend Medisch herkenbaar (Meer) kostenhomogeen Specifieke afleiding behandeling “vertaling” naar 1 diagnosecode- stelsel (via ICD-10) ZTZV

7 Basis van specialisme overstijgende producten ICD-10 hst.. etc.. Blok Blok Blok Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme Diagnosecodes per specialisme 24 x ‘mapping’ huidige diagnosecodes naar ICD10 hst/-blokken Zorgproduct groep ZPG’s gebaseerd op ICD10 … etc Totaal 121 ZPG’s

8 Hoofdindeling zorgproducten op basis van ICD-10 classificatie 0 : Pre MDC: Major Diagnostic Categories 2 : Nieuwvormingen (C00-D48) 4 : Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen 6 : Ziekten van zenuwstelsel (G00-G99) 7 : Ziekten van oog en adnexen (H00-H59) 8 : Ziekten van oor en processus mastoideus (H60-H95) 9 : Ziekten van hart en vaatstelsel (I00-I99) 10: Ziekten van ademhalingsstelsel (J00-J99) 11: Ziekten van spijsverteringsstelsel (K00- K93) 12: Ziekten van huid en subcutis (L00-L99) 13: Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel (M00-M99) 14: Ziekten van urogenitaal stelsel (N00-N99) 17: Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99) 18: Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd 19: Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S00-T98) 21: Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg (Z00-Z99)

9 ICD-10 hoofdstuk 2 : Nieuwvormingen (C00-D48) 4 Blokken: C00-C97: Maligne neoplasmata D00-D09: Neoplasmata in situ D10-D36: Benigne neoplasmata D37-D48: Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag

10 C00-C97: Maligne neoplasmata Zorgproductgroepen / analysegroepen: 20107 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mamma 20108 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata vrouwelijke g... 20109 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannelijke ge... 20110 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata nier en urine... 20112 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata schildklier e... 20117 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata slecht omschr... 28999 : Nieuwvormingen - Maligne- en neoplasmata onzeker/o... 29099 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata ademhalingsst... 29199 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata spijsverterin... 29299 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata lip, mond-, k... 29399 : Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata bot, gewricht... 29499 : Nieuwvormingen - Melanoom, overige maligne neoplas...

11 Operatieve/ therapeutische) producten Conser- vatieve klinische producten Ambulante producten De zorgproducten worden afgeleid door het zorgprofiel uit te vragen

12 Zorgproductgroep Zorgproduct Beslisboom: afleiding van Zorgproductgroep tot Zorgproduct

13 Zorgproductenviewer Demonstratie zorgproductenviewer via http://dbconderhoud.ppcnet.nl/

14 Onderwerpen 1.Principes van DOT 2.Registratieregels 3.Schema van invoering DOT 4.Normtijdentraject

15 Nieuwe registratieregels (1) Een set nieuwe registratieregels voor alle specialismen; er komt een toelichting per specialisme, deze is per 1-10-2009 in concept beschikbaar Openen zorgtraject: ongewijzigd, parallel traject mag (tenzij …..) Geen ‘echt’ onderscheid meer tussen zorgtype 11 en 21 Sluiten subtraject:  op vaste momenten (42, 90 of 365 dagen) Voor zt 11 staat termijn nog niet geheel vast

16 Nieuwe registratieregels (2) Klinisch traject met zorgtype 11 en 21: –Op de 42 e dag na ontslagdatum Niet-klinisch traject met zorgtype 11 en 21: –Op 42 e dag na operatieve ingreep –Op 90 e dag na opening (zorgtype 11) –Op 365 e dag na opening (zorgtype 21) In tempi behandeling –(bijvoorbeeld meerdere toedieningen, meerdere ingrepen) afsluiting na afronding van de gehele behandeling. Specifiek voor interne geneeskunde: –Bij inhoudelijke wijziging van behandelbeleid bij maligne aandoeningen

17 Nieuwe registratieregels (3) Zorgtype 13 (intercollegiaal consult): –Dag van ontslag Zorgtype 51 (opname op een IC-afdeling, interne doorverwijzing naar ondersteuner, incl. anesthesie als niet-poorter) –afsluiten op hetzelfde moment dat het subtraject (met zorgtype 11 of 21) van waaruit is verwezen, wordt afgesloten. Zorgtype 41 ((bij levering van een Overig Product (OVP) door een poorter op verzoek van de de 1e lijn of een andere instelling) –wordt afgesloten direct na uitvoering van de (laatste) zorgactiviteit als onderdeel van de OVP

18 Nieuwe registratieregels per 2011 De nieuwe registratieregels gaan per 1-1-2011 in. Wel worden ziekenhuizen geadviseerd om alvast een start te maken met de registratie van dure/wees geneesmiddelen volgens de nieuwe manier om zo de organisatie te laten wennen aan de nieuwe manier van registreren. : –registreren bij het zorgtraject –vastleggen van de toegediende hoeveelheid

19 Registratie per 1 juli 2009 Ter voorbereiding op de invoering van de zorgproductenstructuur, zullen ziekenhuizen en medisch specialisten de nieuwe tabel met zorgactiviteiten moeten gaan gebruiken bij de registratie per 1 juli 2009. Om tzt toch tot de juiste zorgproducten te komen, zijn voor de medisch oncologen nieuwe zorgactiviteitencodes vastgesteld die grotendeels overeenkomen met de huidige behandelassen. Een en ander vraagt wel aanpassing van de wijze van registreren.

20 Registratie van chemotherapeutische behandeling 1.Nieuwe zorgactiviteiten door omgezette behandelas 2.Verstrekking chemotherapie 3.Add on dure geneesmiddele n

21 1. Nieuwe zorgactiviteiten door omgezette behandelas Het volstaat om per DBC of zorgproduct éénmalig de begeleidingszorgactiviteit te registreren. Bijv. 039927 Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen. Conclusie: bij patient die 6 kuren krijgt wordt éénmalig 039927 vastgelegd.

22 Nieuwe zorgactiviteiten per 1 juli 2009

23 2. Verstrekking chemotherapie Registratie per kuur/verstrekking/toediening Bijv. 190052 Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname

24 3. Add on dure geneesmiddelen Steeds na iedere kuur per eenheid (bijv mg) verstrekt product Aparte declaratie, naast zorgproduct

25 Beslisbomen Bijv. mammacarcinoom, spijsverteringsstelsel Afsplitsing inwendige geneeskunde en/of behandelas begeleiding chemotherapie en zorgactiviteit verstrekking (dit in één knooppunt samengevat) Hierna volgt nog apart uitvragen van verschillende soorten begeleiding én verstrekking

26 Wijzigingsvoorstellen ingediend bij DBC Onderhoud Verzoek om zorgactiviteiten vast te stellen voor: Multidisciplinair overleg Consulten oncologisch verpleegkundige NB: voor second opinion bestaat reeds een zorgactiviteit: 190022, Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion

27 Onderwerpen 1.Principes van DOT 2.Registratieregels 3.Schema van invoering DOT 4.Normtijdentraject

28 Schema van invoering DOT Per 1 juli 2009 zijn er al veranderingen in de registratie van zorgactiviteiten. Het normtijdentraject (toedeling van de normtijden aan de verschillende zorgproducten) zal naar verwachting na de zomer starten. Per 1 januari 2010 schaduwregistratie Per 1-1-2011 gelden nieuwe registratieregels Declaratie op basis van de zorgproducten zal plaatsvinden per 1 januari 2011. Tevens ziekenhuisbekostiging op basis van DOT (geen FB-budget meer)

29 Onderwerpen 1.Principes van DOT 2.Registratieregels 3.Schema van invoering DOT 4.Normtijdentraject

30 Uitgangspunten normtijden toedeling aan zorgproducten Er zijn specialisme-specifieke en specialisme-eigen producten Minuutneutraliteit per specialisme Elk zorgproduct krijgt één normtijd Bestaande productie en normtijden zijn basis voor de bepaling van de beschikbare capaciteit per specialisme NIV heeft eigen simulatietool voor toewijzing normtijden in ontwikkeling

31 Samenvattend 1.Nieuwe productcatalogus (= DBC Zorgproducten) – Ca 3.000 DBC Zorgproducten, specialisme-overstijgend, medisch beter herkenbaar – met andere profielen, kostprijzen, normtijden, verkoopprijzen 2.Verandering in werkproces −Afleiden i.p.v. valideren (  geen validatie-controle meer) −Andere registratieregels (en afsluitregels) −Uitbreiding zorgactiviteiten tabel −Registreren dure-/weesgeneesmiddelen 3.Andere techniek −Gebruik landelijke Grouper voor ‘afleiden’ −Werken met twee systemen (DBC’s en ‘DOT’) gedurende tenminste een jaar

32 Voorstellen ZN productstructuur oncologische diagnosen (1) De medische herkenbaarheid is onvoldoende voor een gerichte zorginkoop. Daarnaast wil ZN sommige aandoeningen specifiek inkopen in bepaalde centra ZN stelt voor extra knooppunten in verschillende bomen aan te brengen op diagnoseniveau. Hierdoor ontstaan wel meer zorgproducten

33 Voorstellen ZN productstructuur oncologische diagnosen (2) Aan de basis van de bomen wil ZN dan weer liever clusteren onder andere om perverse prikkels ( alle patiënten iets >3 of iets > 6 dagen opnemen bijvoorbeeld) te verminderen. In de basis van de bomen (borstkanker, dikke darmca, prostaatca, blaasca) kunnen dan producten bijeen worden gevat, al is er minder kostenhomogeniteit. Bijv. mamma chemo: zorgproducten poliklinisch, dagbehandeling en klinisch worden samengevoegd. Daarbinnen dient wel transparantie te bestaan tav onderlinge procentuele verdeling.

34 Voorstellen ZN: maligne nieuwvormingen 1.Maligne neoplasmata mamma 2.Maligne neoplasmata spijsverteringsstelsel 3.Melanoom, overige maligne neoplasmata huid en premaligne dermatosen 4.Maligne neoplasmata nier- en urinewegen 5.Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen en prostaat

35 1. Maligne neoplasmata mamma Geen verschil tussen oud en nieuw Geen belemmering tav medische herkenbaarheid om in B-segment te blijven Voorstel samenvoegen zorgproducten borstkanker: ….

36 Zorgproducten Maligne neoplasmata mamma interne geneeskunde, voorstel ZN K=klinisch, D=dagopname, P=poliklinisch 1.Chemo immunotherapie K, D, P 2.Chemotherapie gemetastaseerd K, D, P 3.Chemotherapie adjuvant K, D, P 4.Hormonale ther gemetastaseerd K, D, P 5.Hormonale therapie adjuvant K, D, P 6.Pall/ Supportive care zwaar K,D>1, uitz. Licht ambulant 7.Pall/ Supportive care K,D=1 8.Algemeen K,D 9.Algemeen ov diagn/beeldvorming D,P>1 10.Licht ambulant P

37 Samengevat, ipv 29 producten 3 producten waarin chemotherapie 2 producten waarin hormonale therapie Hierin zitten alle vormen van toediening Binnen producten % verpleegdagen, opname, dagopname etc. Bij rest van zorg klinisch en dagopname>1 in een product

38 2. Maligne neoplasmata spijsverteringsstelsel Diagnoseknooppunt maken op slokdarm/cardia, maag, colerectaal, lever/galwegen, pancreas Dan geschikt voor B-segment Voorstel samenvoegen zorgproducten dikke darmkanker: ….ipv 26 producten

39 Zorgproducten Maligne neoplasmata colon interne geneeskunde, voorstel ZN K=klinisch, D=dagopname, P=poliklinisch 1.Chemo immunotherapie K, D, P 2.Chemotherapie gemetastaseerd K, D, P 3.Chemotherapie adjuvant K, D, P voorstel NVMO 4.Pall/ Supportive care zwaar K,D>1, uitz. Licht ambulant 5.Pall/ Supportive care K,D=1 6.Algemeen K,D 7.Algemeen ov diagn/beeldvorming D,P>1 8.Licht ambulant P

40 3. Melanoom, overige maligne neoplasmata huid en premaligne dermatosen Knooppunten maken op maligne en premaligne, vanwege onvoldoende medische herkenbaarheid van maligne tumoren onderling en tov premaligne Vervolgens in ontwikkeltraject voor inkoop onderscheid in basaalcelca, plaveiselcelcarc en melanoom

41 4. Maligne neoplasmata nier- en urinewegen Voldoende medisch herkenbaar om als analysegroep in B-segment te houden Voorstel samenvoegen zorgproducten blaaskanker: ….

42 5. Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen en prostaat Deel boom akkoord, prostaat is apart onderscheiden Testis en penis knooppunt maken (penis alleen in AvL) Voorstel samenvoegen zorgproducten prostaatkanker: …

43 Gevolgen van voorstellen ZN Meer medische herkenbaarheid Meer producten onderscheiden op diagnoseniveau Minder producten op ZA/ behandelniveau Minder kostenhomogeniteit

44 Negatieve gevolgen voor segment A en B Voor zh en specialist intensieve patienten worden % onderdeel van groter, goedkoper product Dit eist inzicht in de samenstelling van de eigen productenmix op zh niveau De prikkel is, om patienten korter of niet op te nemen Geen prikkel om minder kuren te geven

45 Positief voor segment A en B Zorginkoopproces eenvoudiger Doelmatigheidsprikkel: kan ook negatief uitvallen Innovatie bevorderd indien kosten dalen Innovatie geremd indien kosten van ZA stijgen Afhankelijk van onderhandeling: Deel van doelmatigheidsverbetering kan ten goede komen aan eigen organisatie: segment B Gehele doelmatigheidsverbetering komt ten goede aan eigen organisatie: Segment A

46 … vragen ?


Download ppt "Informatiebijeenkomst NVMO DBC’s op weg naar transparantie (DOT) 17 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google