De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk)

Verwante presentaties


Presentatie over: "dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk)"— Transcript van de presentatie:

1 dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk)
Optimalisering van de samenwerking tussen het buurtwerk, de gebiedswerking en het preventieteam van de stad Kortrijk Presentatie i.h.k.v. de Belgische prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2012 (8 juni 2012) dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk)

2 Overzicht presentatie
Aanzet tot het onderzoek (contextschets) Fasering en methode van het onderzoek Onderzoeksresultaten en aanbevelingen Evolutie sinds juli 2011 & stand van zaken Toekomstplannen (cfr. Case “Zuurstof in de Stad”) Conclusie

3 Aanzet tot het onderzoek (contextschets)
14/07/2010: businessplan gebiedswerking deelgemeenten Kortrijk 15/12/2010: toekenning onderzoek EMV (KATHO) 10/01/2011 – 10/07/2011: uitvoering onderzoek Stad Kortrijk Dhr. Stefaan Renard (coördinator gebiedswerking) Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (KATHO) Mevr. Evelien De Pauw (promotor) Dhr. Wim Hardyns (onderzoeker)

4 Aanzet tot het onderzoek (contextschets)
Kortrijk = Overleie, Pius X, Kortrijk West, Kortrijk Centrum, Kortrijk Oost, Kortrijk Zuid-Oost, Hoog Kortrijk, Lange Munte.

5 Fasering en methode van het onderzoek
Verkennende literatuurstudie Verkennende gesprekken coördinatoren Gebiedswerking Preventieteam Buurtwerk Opstellen semi-gestandaardiseerde vragenlijst Participatie en (samen)werking Middelen Beleidsbetrokkenheid Communicatie context

6 Fasering en methode van het onderzoek
Behoeftebevraging sleutelfiguren Heterogene groep van 13 sleutelfiguren Behoeftebevraging werkveld Groepsgesprek gemeenschapswachten Groepsgesprek gebiedswerkers Groepsgesprek buurtwerking Analyse behoeftebevraging sleutelfiguren en werkveld In 1ste instantie: visieontwikkeling In 2de instantie: instrumentarium

7 Fasering en methode van het onderzoek
Bespreking resultaten behoeftebevraging a.d.h.v. focusgroepen Zoveel mogelijk info verzamelen obv verschillende meningen binnen dezelfde plaats en tijd. 2 focusgroepen: Focusgroep ambtelijk niveau Focusgroep politiek niveau Ontwikkeling onderzoeksrapport (businessplan) Handleiding met opsomming ‘best practices’ Aanbevelingen

8 Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werking Gebiedswerking
= middel om leefbaarheid in gebied op te krikken vanuit integrale visie Opdeling in 2 niveaus: Basisgebiedsteam Projectteams Basisgebiedsteam gaat na in welke gebieden de leefbaarheid in het gedrang dreigt te komen Geen permanent gegeven Focus op risicogebieden Projectteams staan in voor procesbegeleiding bij (grootschalige) stadsprojecten Procesbegeleiding mbt burgerparticipatie, communicatie, acties en activiteiten, etc. Projectleiderschap obv inhoudelijke expertise andere (stads)diensten

9 Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werking Buurtwerk
Doelbewust inzetten in bepaalde buurt obv problemen mbt achterstelling, kwetsbare groepen, zwakke sociale cohesie Beroep doen op andere partners en buurt zelf, maar steeds opvatten als een middel om individu te versterken Direct aanwezig kunnen zijn in buurt: Signaalfunctie naar andere partners Draagvlak creëren onder bevolking ihkv vertrouwensopbouw Resultaatgericht werken Zich op bepaald moment overbodig maken in bepaald gebied Gebiedswerking en preventieteam komen in de plaats

10 Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werking Preventieteam
Werken vanuit 2 pijlers: Pijler mbt criminaliteitspreventie: focus op preventie overlast, criminaliteit en onveiligheid (negatieve oriëntatie) Pre-preventieve pijler: focus op proactie of pre-preventie door het wegnemen van structurele oorzaken onveiligheid en bevordering algemene leefkwaliteit (positieve oriëntatie) Goede koppeling tussen basisgebiedsteam gebiedswerking en pre-preventieve pijler preventieteam Basisteam gemeenschapswachten ihkv voelsprietfunctie Samenwerking tussen buurtwerkers en basisteam gemeenschapswachten om vertrouwensfunctie in gebied te optimaliseren

11 Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werking Preventieteam
Wegnemen dubbele pet in hoofde gemeenschapswachten: Creatie van duidelijk vastgelegd takenpakket binnen elke pijler van het preventieteam Nood aan goed functionerend detectiesysteem: Vlotter verloop klachtenbehandeling en –afhandeling Feedback leveren aan gemeenschapswachten Cfr. Kortrijk: Meldpunt 1777 Werkgroep ‘overlast’

12 Onderzoeksresultaten: Participatie en (samen)werking Basisgebiedsteam versus projectteams
Basisgebiedsteam gebiedswerkers en basisteam gemeenschapswachten mogen niet vasthangen aan bepaald gebied Als team verantwoordelijk voor de screening van de volledige binnenstad Projectteams: In hoofdzaak ambtelijke diensten of personen met inhoudelijke expertise Gebiedswerker  procesbegeleiding Projectleiderschap obv inhoudelijke criteria project

13 Onderzoeksresultaten: Middelen Instrumentarium
Stimuleren van ontmoeting belangrijk aspect voor de leefbaarheid en sociale cohesie van een gebied Nood aan gestroomlijnd en professioneel systeem: Inventaris beschikbaar instrumentarium Oplijsting activiteiten en verenigingen in verschillende stadsdelen Degelijk kalendermanagement en reserveringssysteem Vanuit economisch standpunt: maximale dienstverlening met zo weinig mogelijk gebouwen Afstemming tussen stad, OCMW en externe partners (zoals scholen) Cfr. case Sint Pauluskerk (Kortrijk)

14 Onderzoeksresultaten: Middelen Instrumentarium (case Sint Pauluskerk)

15 Onderzoeksresultaten: Communicatie Participatie bevolking
Participatieplan obv 4-tal belangrijke aspecten: Aandacht voor groter wordende groep gebruikers binnenstad ‘Verplichte community’ in hoofde van bevolking vermijden Stimuleren bottom-up benadering Op basis van positieve initiatieven en boodschappen Aandacht voor zowel traditionele (bv. buurtkrant) als nieuwe (bv. sociale netwerken, sms, , etc.) communicatiemiddelen Weliswaar niet overweldigend en steeds vrijblijvend

16 Evolutie sinds juli 2011 – stand van zaken
En nu?

17 Organogram: as is Matrixmodel 5 beleidsdirecties, 6 beheersdirecties
Stevig overlegmodel Veel projectwerking Veel ad hoc samenwerking Sterke verticale borging (van beleid tot uitvoering)

18 Limieten bereikt Sterke verkokering
Kleine teams met “chefs in bijberoep” Iedereen had minstens drie rollen Vergaderitis Consensusmodel, met veel vetomogelijkheden Eigen belang, sturing door “sectorieel denken” Beklemmend gevoel op de werkvloer, mensen “mogen” niet meer, gevoel van blokkage door chef

19 Organogram: to be Eenvoudig organogram
Grote teams met coachende “chef in hoofdberoep” Nadruk op samenwerken, horizontaal, bundelen van krachten Nadruk op projecten en netwerking Éénduidiger rollen Zodat mensen “willen, kunnen en mogen”

20 Preventie Upgrade van gemeenschapswachten van niveau E naar niveau D
Verstarring in werking: doel versus middelen Geïsoleerde werking Gevoel van “dweilen met kraan open” Werkgroep “overlast” werd ook “overlast” Resultaat: reflexiemoment

21 De “nieuwe” veiligheidsketen
Terug naar de basis

22 Duidelijke roldefinitie
Team preventie: ontwikkelt zelf acties stimuleert vooral samenwerking met partners binnen en buiten de stadsorganisatie Gemeenschapswachten: Informeren, monitoren, sensibiliseren en zijn aanspreekpunt Werken nauw samen met gebiedswerkers Zijn geen hulpverlener of agent

23 Gebiedswerking De sociologische verschillen tussen gemeentes en het stedelijk milieu met aandacht voor hun respectievelijke DNA Rol van gemeenschapswachten in gebiedswerking? Gebiedswerking als procesbegeleiding bij verandering stedelijk DNA Gebiedswerking: overal bevraagd, nooit aan zet?

24 In iedere deelgemeente
Ontmoetingscentrum als uniek aanspreekpunt Cultuurfunctionaris, eveneens gebiedswerker Gebiedsteam bibliotheekpersoneel personeel van het ontmoetingscentrum gemeenschapswacht(en) wijkagent(en) in de deelgemeente werkzaam OCMW-personeel.

25 In de binnenstad Vijf gebieden afgebakend
Aansturing vanuit de centrale huizen van de gemeente (stadhuis), het OCMW (het sociaal huis) en de politie (commissariaat). Op het werkveld eveneens gebiedsteams zoals in de deelgemeenten.

26 Binnenstad Projectmedewerkers gebiedswerking en preventie vormen één team. De gemeenschapswachten doen de monitoring van de vijf gebieden en zullen roteren (2 m). Per gebied is er één projectmedewerker die de analyses maakt en de gebiedsteams aanstuurt. Acties worden in teamverband bepaald en uitgevoerd. Acties kunnen ook meerder gebieden bestrijken of delen ervan

27 Buurtwerk Volledige overheveling van buurtwerk naar OCMW
OCMW doet algemene denkoefening over werking Wijkcentrum versus buurtcentrum Wie is aan zet? Geografische spreiding dienstencentra?

28 Buurtwerk Herlokalisatie van dienstencentra als centrale servicepunten in de binnenstad Dienstencentra focussen op dienstverlening, niet op hulpverlening (centraal) Buurtwerk loskoppelen van “huizen” Buurtwerk is projectmatig, op basis van monitoring

29 Andere evoluties De oprichting van de rechtstreekse gratis info- en hulplijn 1777 Omvorming van werkgroep “overlast” naar werkgroep “resa” (Respectvol Samenleven), met nadruk op prepreventieve actie (bv: eindejaar) 9 punten plan stadscriminaliteit

30

31 Toekomstplannen Samenwerken zorgt voor: Zuurstof in de Stad
Laatste jaar vaststelling van Stijgende criminaliteit en overlast in binnenstad Groter onveiligheidsgevoel Veel afstemmingsproblemen Gevoel van onmacht

32 Zuurstof in de Stad Laat mensen op werkvloer overleggen en brengt hen samen Ondersteun hen, stuur enkel op hoofdlijnen Betrekt alle actoren, ook de (semi) private Legt nadruk op positief verhaal Werkt aan beeldvorming en sociale cohesie Brengt mensen terug naar hun wijk Probeert complementair te zijn met repressieve luik

33 Conclusie Gros van aanbevelingen zijn gevolgd
Nieuwe manier van werken zorgt voor rust Opvolging is nodig, afstemming is belangrijker Verkokering versmacht, breedte geeft zuurstof Systemen kosten ook geld, dus Kis-principe Voorzie wel tijd Mensen maken het verschil Vooral mensen op de werkvloer…….

34 Contact Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk)
Domien Dessein (Stad Kortrijk) Evelien De Pauw (KATHO – EMV)


Download ppt "dr. Wim Hardyns (Universiteit Gent) Domien Dessein (Stad Kortrijk)"

Verwante presentaties


Ads door Google