De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Tabernakel Wat kunnen we ervan leren ? Noorden Naftali-Asher-Dan Zuiden Ruben-Simeon-Gad Oosten Isacar-Zebulon-Judah Westen Manasse-Benjamin-Efraim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Tabernakel Wat kunnen we ervan leren ? Noorden Naftali-Asher-Dan Zuiden Ruben-Simeon-Gad Oosten Isacar-Zebulon-Judah Westen Manasse-Benjamin-Efraim."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Tabernakel Wat kunnen we ervan leren ? Noorden Naftali-Asher-Dan Zuiden Ruben-Simeon-Gad Oosten Isacar-Zebulon-Judah Westen Manasse-Benjamin-Efraim

3 De bedoeling van het Tabernakel is te leren leven in een gemeeschap met als middelpunt het Heilige der Heilige "YHWH het centrum van aanbidding" Israël is het centrum van de aarde, Jerusalem is het centrum van Israël en het Heilige der Heiligen is het centrum van Jerusalem. De boodschap van de Tabernakel in de wildernis is om te tonen dat de focus van onze aandacht hoort te zijn op de plaats waar YHVH Zijn naam plaatste!

4 De Tabernakel Heilige der HeiligenArk van het Verbond Menora Tafel der toonbroden Brandoffer altaar Reukoffer altaar Koperen wasvat Binnenplaats of voorhof Omheining Poort - ingang

5 Een beperkte inhoud van De Tabernakel

6 Poort, deur of ingang Joh.10: 7 Yeshua zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.

7 Brandofferaltaar Jesaja 53:5, Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem,

8 Koperen wasvat Jesaja 1:16, Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen;

9 Reukofferaltaar Openb.8:4 En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.

10 Menora Een beeld van de Geest van Adonai

11 Tafel der Toonbroden Joh.6:35, Yeshua zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

12 Heilige der Heiligen

13 Wijsheid - Inzicht - Kennis Met deze drie dingen [wijsheid, inzicht en kennis] werd de wereld geschapen. Met deze drie dingen werd ook de Misjkan [Tabernakel] gebouwd. Met deze drie dingen werd ook de Tempel gebouwd. Ook wanneer G'd hem zal herbouwen in de tijd die komen zal, zullen het deze drie dingen zijn, die hem zullen bouwen

14 Dit is dus de Tabernakel temidden van de legerplaats

15 De Tabernakel of Tent der Samenkomst is er een verschil ? Misschien iets om over na te denken

16 Exodus 33:7-9 Moshe nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de HERE zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Wanneer Moshe uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en zij zagen Moshe na, totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Moshe in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en Hij sprak met Moshe.

17 Volgens bepaalde bronnen zou zich aan de voorkant van de poort een tent bevonden hebben. Die rechtstreeks tegenover de ingang van de voorhof was, de tent van Moshe, Aharon en zijn kinderen. Een speciale tent was opgezet voor de kist van Yoseph, zodat Moshe diens beenderen vanuit Egypte naar het land Israël kon meebrengen.

18 Lev.16:7-9 Hij (Aäron) zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des HEREN stellen bij de ingang van de tent der samenkomst, en Aäron zal over de beide bokken het lot werpen; één lot voor de HERE, en één lot voor Azazel. Dan zal Aäron de bok waarop het lot voor de HERE gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden.

19 Na de procedure van het offeren staat er : Lev.16:23 Daarna zal Aäron naar de tent der samenkomst komen en de linnen klederen uittrekken, die hij aangetrokken had, toen hij het heiligdom binnenging, en zal ze daar laten liggen. Lev.16:27-28 En de stier van het zondoffer en de bok van het zondoffer, waarvan het bloed gebracht werd om verzoening te doen in het heiligdom, zal men buiten de legerplaats brengen en hun huid, hun vlees en hun mest met vuur verbranden. Wie dat verbrandt, zal zijn klederen wassen, zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen.

20 Lev.17:5 opdat de Israëlieten hun slachtoffers brengen, die zij op het open veld plegen te offeren; zij moeten ze brengen voor de HERE, naar de ingang van de tent der samenkomst, tot de priester, om ze als vredeoffers de HERE te offeren. Lev 17:14 Want, wat de ziel van alle vlees betreft – het bloed ervan is zijn ziel; daarom heb Ik tot de Israëlieten gezegd: Gij zult van generlei vlees bloed eten, want de ziel van alle vlees is het bloed: ieder die het eet, zal uitgeroeid worden.

21 1 Tim.2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Mashiach Yeshua, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. Moshe, een beeld van Yeshua als bemiddelaar tussen het volk en de Eeuwige, een brug van zekerheid

22 Hebr.13:11-13 Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Yeshua, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen.

23 messiaanshetlevendwater.be Joh.10:11, Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;


Download ppt "De Tabernakel Wat kunnen we ervan leren ? Noorden Naftali-Asher-Dan Zuiden Ruben-Simeon-Gad Oosten Isacar-Zebulon-Judah Westen Manasse-Benjamin-Efraim."

Verwante presentaties


Ads door Google