De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Latijnse vertaling: “on his own impuls” = op eigen initiatief. Een juridisch document van een Paus, maar ook een soeverein vorst. Het heeft de status van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Latijnse vertaling: “on his own impuls” = op eigen initiatief. Een juridisch document van een Paus, maar ook een soeverein vorst. Het heeft de status van."— Transcript van de presentatie:

1 Latijnse vertaling: “on his own impuls” = op eigen initiatief. Een juridisch document van een Paus, maar ook een soeverein vorst. Het heeft de status van een decreet in het hele gebied, waarover de Paus of vorst heerst. (in Nederland zou het een Koninklijk Besluit heten)

2 Motu Proprio De eerste Motu Proprio van de Paus dateert uit 1484 door Paus Inocentius VII. In Engelstalige You Tube-filmpjes wordt gesproken over een Apostolic Letter.

3 Motu Proprio Voor ons is de Motu Proprio die de huidige paus Franciscus op 11 juli van dit jaar uitvaardigde, heel belangrijk. Deze is met ingang van 1 september in werking getreden en heeft betrekking op ALLE rechtspersonen, die onder de Vaticaanse curie opgericht zijn.

4 Een uitstapje naar ‘t verleden: Om te ontdekken waarom dat belangrijk is voor ons, kijken we naar de ontstaanswortels van de Staat der Nederlanden. Daarvoor moeten we eerst terug naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588, welke in de tweede helft van de 18 de eeuw in verval raakte. In vervolg op de Franse Revolutie in 1789 veroverde het Franse leger het Nederlandse grondgebied in 1795.

5 Een uitstapje naar ‘t verleden: Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en patriottische revolutionairen werd de Republiek op 19 januari 1795 omgedoopt tot de Bataafse Republiek. Er was behoefte aan een nieuwe grondwet, waarin de idealen zoals volkssoevereiniteit, hervorming van het staatsbestel en afschaffing van erfopvolging /familieregering geregeld konden worden. Deze grondwet van het vrije volk werd met de Staatsregeling van 1798 van kracht.

6 Een uitstapje naar ‘t verleden: Juridisch belangrijk is dat deze Grondwet een rechtsstelsel kende van Gewoonterecht (Common Law)! Inclusief rechtspraak met een jury. In 1799 kwam Napoleon Bonaparte in Frankrijk aan de macht en deze gebruikte zijn keizerlijke macht om een autoritair bewind in te stellen, waarbij zijn broer Lodewijk in 1805 tot koning van de Nederlandse Staat benoemd werd. Dit was het einde van de Bataafse Republiek.

7 Een uitstapje naar ‘t verleden: Het was onder de bezetting van Napoleon dat in 1811 de Burgerlijke Stand werd ingevoerd en iedere mens verplicht werd tot het dragen van een naam. De grondwet van het vrije volk uit 1798 is echter nooit herroepen. Met de bezetting door Napoleon en door de latere overwinnaars op Napoleon (1814) is het hoogste gezag (de jurisdictie) van het vrije volk verplaatst naar een buitenlandse mogendheid of een externe autoriteit.

8 Een uitstapje naar ‘t verleden: Met de Slag bij Waterloo verloor Napoleon dit hoogste gezag in 1814. De overwinnaars (Pruisen, Rusland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) sloten met het Verdrag van Parijs op 20 november 1815 een Verbond met de Heilige Drie-Eenheid ( lees: het Vaticaan als vertegenwoordiger van de staten Vaticaanstad, London City en Washington D.C).

9 Een uitstapje naar ‘t verleden: Hiermee werd dus een rechtspersoon, het Koninkrijk der Nederlanden, opgericht binnen de jurisdictie van het heilige Romeinse recht (Ancient Regime = voorloper Burgerlijk Recht). En aangezien de Bataafse Republiek is opgericht onder Gewoonterecht, is deze juridisch gezien een rechtmatige rechtspersoon wiens grondgebied is geannexeerd door een andere rechtspersoon onder soevereiniteit van het Vaticaan.

10 Een uitstapje naar ‘t verleden: Conclusie: Met het verdrag van Parijs in 1815 is in Nederland volkssoevereiniteit tegen de wil van het volk verandert in godsoevereiniteit, in naam van de “heilige en ondeelbare Drie-Eenheid”, met als zetbaas Koning Willem I van “Oranje Nassau”. Het in 1815 opgerichte Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigt alhier het Vaticaan = het Vaticaans rechtsysteem = canoniek recht. Gebed in een groeiende structuur van Civil Law (burgerlijk recht).

11 3 november 1848 De herziening van de Nederlandse Grondwet treedt in werking. Onder auspiciën van de liberale voorman Johan Rudolph Thorbecke wordt het parlementaire stelsel ingevoerd en ontstaat de Staat der Nederlanden met Koning Willem II als staatshoofd. Juridisch gezien blijft de Heilige Drie-Eenheid het hoogste gezag en blijft de annexatie van Nederland een (theoretisch) feit.

12 Motu Proprio Voor ons is de Motu Proprio die de huidige paus Franciscus op 11 juli van dit jaar uitvaardigde, dus belangrijk. Deze trad op 1 september in werking en heeft betrekking op ALLE rechtspersonen, die onder de Vaticaanse curie opgericht zijn. Dus ook de Staat der Nederlanden.

13 Wat zegt deze Motu Proprio? De politieke en diplomatieke immuniteit (immuun = onaantastbaar voor…) voor strafvervolging wordt opgeheven voor: Rechters Advocaten Magistraten Ambtenaren Officieren (van Justitie als wel in het leger)

14 Wat zegt deze Motu Proprio? Slechts hun integriteit, hun waarheidsvinding en rechtvaardigheid kan hen behoeden voor rechtsvervolging. Oftewel, de Liefde voor al wat leeft.

15 Wat zegt deze Motu Proprio? Te mooi om waar te zijn? Tenslotte is Paus Franciscus, luisterend naar de naam Maria José; van de familie Bergoglio, de eerste Jezuiet, die Paus geworden is. En wie iets over de Jezuieten gelezen heeft, weet dat zij aan de top van de machtspiramide staan.

16 We testen de Motu Proprio! Want er lopen rechtszaken, waar Vrije Mensen hun mensenrechten geschonden worden door hen te dwingen zich met de Natuurlijk Persoon te identificeren. We komen in ons leven politieagenten tegen, deurwaarders, belastinginspecteurs.

17 Wat zegt deze Motu Proprio? De politieke en diplomatieke immuniteit (immuun = onaantastbaar voor…) voor strafvervolging wordt opgeheven voor: Rechters Advocaten Magistraten Ambtenaren Officieren (van Justitie als wel in het leger)

18 Rechters Ambtenaren (van hoog tot laag = van Staatshoofd naar Secretaris Generaal naar Belastinginspecteur naar Politieagent naar de leerplichtambtenaar en de gemeentelijke WOZ heffingsambtenaar). Officieren ( van Justitie als wel in het leger, dhr Hazelhoff, CVOM, dhr Stikma CJIB, de bevelvoerend officier op vliegbasis Volkel, de Raad voor de “Kinderbescherming” )


Download ppt "Latijnse vertaling: “on his own impuls” = op eigen initiatief. Een juridisch document van een Paus, maar ook een soeverein vorst. Het heeft de status van."

Verwante presentaties


Ads door Google