De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPOVenray. Bijeenkomst 25 februari 2010 Optimaal onderwijs in een nieuwe demografische realiteit SPOVenray.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPOVenray. Bijeenkomst 25 februari 2010 Optimaal onderwijs in een nieuwe demografische realiteit SPOVenray."— Transcript van de presentatie:

1 SPOVenray

2 Bijeenkomst 25 februari 2010 Optimaal onderwijs in een nieuwe demografische realiteit SPOVenray

3 SPOVenray is verantwoordelijk voor optimaal onderwijs dat kinderen duurzaam toerust voor de toekomst. SPOVenray is zorgvuldig werkgever voor haar medewerkers. SPOVenray dient haar organisatie tijdig voor te bereiden op de toekomst.

4 Agenda Vooraf een aantal feiten. Traject van de nota. Medezeggenschap. Inhoud van de nota. Reeds gevoerd overleg.

5 Vooraf een aantal feiten De daling van de SPOVenray leerlingaantallen Prognose Focus SPOVenray –2007 (werkelijk) 4.138 123 4.261 –2024 2.784 81 2.865 –Dit is een daling van 33% Op basis van prognose van juni 2009 Pronexus, in opdracht gem. Venray Afname inkomsten vanuit het ministerie. Afname werkgelegenheid met ± 40 Fte t/m 2013-2014. Afname huisvestingsbehoefte met ruim 8.000 m².

6 Vooraf een aantal feiten Leerling prognoses zijn niet hetzelfde als geboortecijfers. Niet alle in Venray geboren kinderen gaan naar SPOVenray scholen. Kinderdagverblijf, Speciaal Onderwijs, Iederwijs, Islamitisch onderwijs, MOZON. De kinderen van Smakt gaan naar Holthees. (de dichtstbijzijnde school)

7 Vooraf een aantal feiten Opheffingnormen voor scholen worden per gemeente vastgesteld door het ministerie, op basis van het aantal inwoners per km². Enkele cijfers van omliggende gemeenten ­Venray 76 ­Horst 71 ­Helmond176 ­Venlo141 Bij 23 leerlingen stopt de minister de bekostiging

8 Vooraf een aantal feiten SPOVenray is zich zeer bewust van haar maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en vraagt op grond hiervan al sinds 1997 ontheffing aan voor de kleine scholen (<76 lln.). Deze ontheffing wordt toegekend op basis van de gemiddelde schoolgrootte van SPOVenray die ruim boven de 76 leerlingen ligt.

9 Vooraf een aantal feiten Het brengen van slecht nieuws is niet hetzelfde als slecht communiceren. Slecht nieuws verdwijnt niet als de boodschapper wordt teruggestuurd.

10 Traject van de nota 2008 - 2010 Prognoses: provincie Limburg 2008 Gemeente 2009 Interne beleidsontwikkeling (SPOVenray breed). Contact met dorpsraden Vredepeel, Heide, Veulen. Participeren in de gebiedspanels, bij het opstellen van WOP’s en DOP’s. Contacten met wethouders. Symposium leefbaarheid. Verkiezingen. Terugloop inkomsten vanuit het ministerie. Ontwikkelingen De Stek in Castenray.

11 Medezeggenschap Conform reglementen uit de wet medezeggenschap scholen (WMS). Medezeggenschap geschiedt door ouders en personeel. GMR voor bovenschools beleid SPOVenray. MR voor beleid op schoolniveau binnen SPOVenray kaders (kaders gefiatteerd door de GMR).

12 Medezeggenschap Het College van Bestuur ( CvB) van SPOVenray zet de beleidslijn uit in een concept - nota en neemt daarover een voorgenomen besluit. GMR toetst op kwaliteit, haalbaarheid, noodzaak en heeft instemmingsrecht. Na instemming wordt de nota definitief vastgesteld door CvB en Raad van Toezicht. Indien instemming onthouden wordt, dient de GMR dit met argumenten te onderbouwen.

13 Medezeggenschap Het CvB kan daarna of het beleid aanpassen en opnieuw inbrengen in de GMR. Of het probleem voorleggen aan de geschillencommissie medezeggenschap onderwijs. Die doet een bindende uitspraak. Er zijn wettelijke medezeggenschapstermijnen van 8 weken. In overleg en met toestemming van het CvB kan de termijn verlengd worden.

14 Medezeggenschap Gezien het maatschappelijk belang van dit voorgenomen beleid is toegezegd om extern het gesprek aan te gaan met de dorpsraden en de politiek, alvorens een definitief besluit te nemen. Dit is zeer uitzonderlijk! Dit maatschappelijk debat kon pas gestart worden nadat het voorgenomen beleid werd gepresenteerd aan de GMR (in casu 28-01-10).

15 Inhoud nota SPOVenray is verantwoordelijk voor optimaal onderwijs dat kinderen duurzaam toerust voor de toekomst. SPOVenray is zorgvuldig werkgever voor haar medewerkers. SPOVenray dient haar organisatie tijdig voor te bereiden op de toekomst. Niets doen is geen optie!

16 Inhoud nota Kwaliteit van het onderwijs. Financiën. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

17 Inhoud nota / kwaliteit In het kader van de wet op Passend Onderwijs neemt de complexiteit van het onderwijsproces toe. Hoge maatschappelijke eisen worden aan het onderwijs gesteld. Op termijn zal de school deel uitmaken van integrale kindcentra, waarin opvang en onderwijs verenigd zijn. De school dient een bepaalde omvang hebben om te kunnen functioneren in een integraal kindcentrum Kleine scholen lopen groot risico dat ze bij deze ontwikkelingen hun kwaliteit van onderwijs niet meer kunnen garanderen.

18 Inhoud nota / kwaliteit Van leerkrachten mag verlangd worden dat zij in hun onderwijsaanbod kunnen differentiëren op twee hoofdniveaus met daarnaast parallelle leerlijnen voor kinderen met specifieke leer- en ontwikkelingsvragen. Daarom gaat SPOVenray een ondergrens hanteren van vier groepen van twee leerjaren. Dan kan een locatie zelfstandig blijven bestaan. De overhead wordt dan gedeeld met een andere locatie. Op deze wijze kan de kwaliteit gewaarborgd blijven.

19 Inhoud nota / financiën Totaal tekort tot en met 2013-2014 € 1.507.082

20 Inhoud nota / financiën verloop leerlingaantallen

21 Inhoud nota / financiën Totaal tekort tot en met 2013-2014 € 2.810.732

22 Spreiding in de kerkdorpen Vredepeel/Merselo Hei / Leunen Hei, Leunen / Veulen Castenray / Oirlo

23 Spreiding in Venray centrum Landweert SWS Estafette PC De Hommel Petrus Banden Toverbal / SBO Focus Bongerd / Coninxhof OBS De Keg

24 Reeds gevoerd overleg Vanaf 2007 zijn in de gebiedspanels bij het opstellen van de DOP’s van Vredepeel, Heide, en recentelijk Castenray waarschuwingen afgegeven over het voortbestaan van de school. Mei 2008 bij de afdeling onderwijs aandacht gevraagd voor nieuw beleid inzake krimp samen met Stichting Peuterspeelzalen, Raayland en voormalig SSK (Spring). Vanaf 2008 overleg met de dorpsraden Vredepeel, Heide en in 2009 met Veulen.

25 Reeds gevoerd overleg Op 28 oktober 2008 ging SPOVenray mee met de gemeente en de dorpsraden om in Zuid-Limburg te ervaren hoe daar omgegaan wordt met krimp. In februari 2009 overleg met de wethouders onderwijs en leefbaarheid over de noodzaak van het voorgenomen beleid. Tijdens symposium leefbaarheid van de gemeente, 17 april 2009, kreeg onderwijs nauwelijks aandacht in de werkgroepen.

26 Reeds gevoerd overleg In de verkiezingstijd is duidelijk gecommuniceerd dat het voortbestaan van de scholen in Vredepeel, Heide en Veulen gevaar liep. In oktober 2009 tijdens de politieke avond met de kerkdorpen is dit nadrukkelijk aan de orde geweest. De politiek heeft toen uitspraken gedaan. Helaas …. hebben we moeten constateren dat de leerling-daling nauwelijks genoemd werd in de concept - strategische visie van de gemeente. Het ontbreekt nog steeds aan een integrale onderwijsvisie op basis van de krimp van het aantal leerlingen.

27 Toekomst GMR dient een uitspraak te doen over het voorgenomen beleid, in het voorjaar van 2010. Bij instemming, vanaf augustus 2010 zorgvuldig opstarten projecten voor de basisscholen in Vredepeel en Heide, in samenwerking met belanghebbenden. Uiterlijk 2015 dienen ook de projectplannen in de kerkdorpen Veulen en Castenray te zijn afgerond.

28 Leidende principes in ons beleid De kwaliteit van het onderwijs. Het sociaal welbevinden van kinderen. De taakbelasting van onze medewerkers. De financiële haalbaarheid van de instandhouding van de afzonderlijke scholen. De schoollocatie blijft open bij een minimale omvang van vier groepen.

29 Dankt u voor uw aandacht. SPOVenray


Download ppt "SPOVenray. Bijeenkomst 25 februari 2010 Optimaal onderwijs in een nieuwe demografische realiteit SPOVenray."

Verwante presentaties


Ads door Google