De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leefstijlprogramma: cultuurverandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leefstijlprogramma: cultuurverandering"— Transcript van de presentatie:

1 Leefstijlprogramma: cultuurverandering
“de tijd is rijp ” Leefstijlprogramma: cultuurverandering

2 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
Ik neem u mee: Achtergrond en uitgangspunten Succesvol cultuur veranderen Evaluatie en bijstelling De cliënt centraal Praktijkvoorbeeld Samenvatting cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

3 Achtergrond en uitgangspunten
Promens Care: fusie RIBW en de Leite 1400 cl. WMO gefinancierd 2000 AWBZ 2000 VG en 1400 GGZ cliënten Jong tot oud Ambulant-wonen, dagbesteding, leren en werken zwerfjongeren, dak- en thuislozen cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

4 Achtergrond en uitgangspunten
Uitgangssituatie: 2006/7 diagnose Ruud van Wijk: er is een probleem Pilot Leefstijl: sociale steun en voorbeeldgedrag 2009 Lichaam en geest: betrek cliënt bij verandering 2009 Zo kan het ook!: precies op het goede moment cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

5 Achtergrond en uitgangspunten
Projectplan Start: interviews 25 cl. en mw. in de organisatie! Urgentie gevolgen slechte leefstijl Visie op domein vrije tijd Visie op verantwoordelijkheid lichamelijke gezondheid Rolverdeling DB en Wonen tav bewegen Rol/ taken/ competenties medewerker Medewerker moet zelf goede voorbeeld geven cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

6 Succesvol cultuur veranderen
Leefstijlprogramma moet organisatiecultuur en gedragsveranderingsprogramma worden Bestuur en management committeren zich! a. inrichten projectstructuur b. Informatievoorziening c. visieontwikkeling d. bewustwording & scholing e. draagvlak & betrokkenheid f. borging en succesfactoren cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

7 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
a. Inrichten project Aanstellen projectleider, kenmerken Instellen projectgroep met rolverdeling 3 werkgroepen en aandachtsgebieden Zowel beleid- als sectormedewerkers en uitvoerders vertegenwoordigd Klankbordgroep zoeken naar hun toevoegende meerwaarde cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

8 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
Het projectteam cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

9 b. Informatievoorziening
Intranet Reguliere uitgaven Nieuwsbrief cliëntenraad Intranet: oa springplanken Uitgaven project blad Zo kan het ook!; intern en extern! Eerste nummer verspreiden bij kick off Bij de opening TT hal: iedereen óók extern wist van het project!! Filmpje RTV Drenthe cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

10 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
c. visie ontwikkelen Nog steeds in ontwikkeling Uitgangspunt: kwaliteit van leven & autonomie Erkenning ‘ernstig overgewicht is een sluipmoordenaar’ Rol medewerkers: bij voortduring noodzaak gedragsverandering onder de aandacht blijven brengen bij de cliënt cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

11 d. Bewustwording en scholing
Visie en de rol van de medewerkers Kennis van bewegen en voeding Opzetten van bewegingsactiviteiten Het aanboren van hulpbronnen Het slechten van belemmeringen Met het team op één lijn komen Het motiveren van de cliënt Het maken van het locatie leefstijlplan cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

12 e. Draagvlak & betrokkenheid creëren
Met alle interne- en externe sleutelfiguren contact leggen, informatie geven en relatie onderhouden Positief geluid!! In ‘t zonnetje zetten van successen (inventarisatie) Ruim baan voor enthousiasme en initiatieven. Pioniers, soms al actief voor het project! Kracht is als cliënten/medew. er zelf om vragen! Geef maximaal inspraak en vraag de ander naar zijn mening en inbreng cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

13 e. Inventarisatie bewegen en sport
DB KJG WVZ Nrd WVZ ZO WVZ ZW Eind-totaal Aantal locaties 22 5 16 14 9 66 Aantal activiteiten 79 25 31 45 34 214 Totaal aantal clienten 1.175 172 427 270 249 2.293 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

14 e. Draagvlak & betrokkenheid creëren
Succesfactor : Niet focussen op achterblijvers maar zet de koplopers in het zonnetje! Creëer open sfeer!! Medewerkers moeten het doen, maar leidinggevenden zijn cruciaal of ze het kunnen gaan doen. cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

15 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
f. Borgen cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

16 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
f. Borgen Leefstijl is verankerd in strategisch beleid en visie Medewerkers weten hun rol Geschoolde medewerkers/ aandachtsfunctionaris regionaal sectorplan en lokaal locatieplan Cliënten staan centraal financiële randvoorwaarden: subsidies en begroting samenwerkingspartners toegankelijk kennis toegankelijk: intranet & kennisgroep regionale netwerk/ uitwisselingsbijeenkomsten locaties cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl 16 16

17 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
f. succesfactor Visie: het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst Scholing van medewerkers en cliënten cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

18 Evaluatie & bijstelling leefstijlprogramma
Herijking doelstellingen, bijstelling beleid: Naast preventieplan ook een behandelplan Verlenging van het project tot medio 2013! Visie op papier Eerst nog niet in zorg en ondersteuningsplan Eenmalig extra leefstijl activiteitengeld €200,- per cliënt 2012 Succesfactor: leefstijl als strategisch doel cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

19 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
De cliënt centraal Centrale kick-off TT-hal Scholingsaanbod op leefstijl gebied Centrale cliëntenraad prijsvraag en beloning onderzoek ondersteunen deelname klankbordgroep Lokale cliëntenraad inventarisatie huidige sport en bewegen op locatie wensen en ideeën bespreken locatie leefstijlplan samen met team opstellen cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

20 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
De cliënt centraal Cliënt en PB-er Motivatie van cliënt: in scholing gebruiken we het model van ‘stages of change’ Onderdeel bespreking ondersteuningsplan Succesfactor: Omarm wat een cliënt zelf bedenkt! Sociale steun organiseren cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

21 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
De cliënt centraal Sociale steun Iedereen uit netwerk met invloed op gedrag Familie, ouders bij opvoeding/ thuiswonenden Vrienden, begeleiding Voorbeeldgedrag Hoog status model; de PB-er Medewerker de kritische succesfactor Voorlichting & scholing Succesfactor: de medewerker gaat zelf met zijn/ haar eigen leefstijl aan de slag: de ultieme voorbeeldfunctie! cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

22 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
Samenwerken Subsidies en geld (best practice zorgkantoor), Toegankelijkheid beweeg- en sportactiviteiten lokaal MEE, Sport Drenthe, gemeenten Beleidsbeïnvloeding gemeenten (toegankelijkheid, deskundigheid) Onderzoek (gewenste interventies, evaluatie scholing, belemmeringen GGZ cliënten) HHS, GGZDrenthe Deskundigheidsbevordering medewerkers HHS, GSN Motivering en scholing cliënten (ervaringsdeskundigen, modules cliënt en medewerkers) HHS Uitwisseling en best practice ontwikkeling cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

23 Enthousiasme maakt het verschil
cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

24 Voetbal mensen met een psychische beperking: ‘P-voetbal’
Kenmerken doelgroep, woonsituatie Aanleiding start Cliënten hoe er bij betrokken? Voorbereiding Vereniging, geld, sponsors en subsidie Verspreiding in de organisatie Hoogeveen en Meppel Randvoorwaarden Angst, schaamte emancipatie Kwartiermakerscup 2011 Amsterdam … Assen? Rol van Zo kan het ook! De wind mee, of tegen de stroom in? cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

25 Samenvatting succesfactoren
Leefstijl kiezen als strategische doelstelling Medewerkers moeten het doen, maar leidinggevenden zijn cruciaal of ze het kunnen gaan Niet focussen op achterblijvers maar zet de koplopers in het zonnetje! Creëer open sfeer!! Visieontwikkeling: het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

26 Samenvatting succesfactoren
Stimuleer en omarm wat een cliënt zelf bedenkt! Scholing van medewerkers en clienten De medewerker gaat zelf met zijn/ haar eigen leefstijl aan de slag: de ultiem voorbeeldfunctie! Sociale steun organiseren Enthousiasme maakt het verschil cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl

27 cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl
De oogst Bedankt voor jullie interesse! Vraag: Wat zijn jullie succesfactoren geweest? cultuurverandering aandacht voor gezonde leefstijl


Download ppt "Leefstijlprogramma: cultuurverandering"

Verwante presentaties


Ads door Google