De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multidisciplinair Overleg (MDO) GDT- en niet-GDT-overleg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multidisciplinair Overleg (MDO) GDT- en niet-GDT-overleg"— Transcript van de presentatie:

1 Multidisciplinair Overleg (MDO) GDT- en niet-GDT-overleg
Voorstelling Multidisciplinair Overleg (MDO) GDT- en niet-GDT-overleg TZP’s regio Ieper – sept./okt. 2012

2 SEL = GDT = Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg
(Vlaamse erkenning) = Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (Federale erkenning)

3 SAMENWERKING IN DE THUISZORG

4 SAMENWERKING IN DE THUISZORG
 De eerste stap naar meer samenwerking en communicatie is het gebruik van een communicatieschrift  Indien er concreter overleg nodig is, kan men overgaan tot een multidisciplinair overleg (MDO) (= overleg rond de tafel met alle betrokken hulpverleners)

5 SAMENWERKING IN DE THUISZORG
Communicatie zonder overleg rond de tafel Zorgplan = Communicatieschrift Communicatie met overleg rond de tafel (= MDO) 1. Overleg → personen met fysieke beperkingen: Zorgplan = GDT-overleg 2. Overleg → personen met problemen die niet fysisch/psychisch zijn Zorgplan = Registratieformulier niet-GDT-overleg 3. Overleg → personen met psychiatrische problematiek: Zorgplan = Begeleidingsplan i.k.v. OPP 3.

6 COMMUNICATIE - SCHRIFT

7

8

9 Multidisciplinair Overleg (= MDO)

10 WAT Een multidisciplinair overleg is een overlegbijeenkomst
met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines rond de individuele patiënt/cliënt/gebruiker met als doel de thuiszorg te optimaliseren.

11 AANVRAAG en ORGANISATIE
Aanvraag tot Multidisciplinair Overleg Organisatie: Voor een Multidisciplinair Overleg Tijdens een Multidisciplinair Overleg Na een Multidisciplinair Overleg

12 AANVRAAG Nood aan overleg? Nood vanuit de gebruiker en zijn omgeving
Opsomming van risicofactoren in de eerstelijnsgezondheidszorg geeft een indicatie van een risicosituatie

13 RISICOFACTOREN Thuiszorgsituatie – omgevingsfactoren Mentale Factoren
Gebruik van meer dan 5 geneesmiddelen Moeilijkheden bij verplaatsing Nieuwe thuiszorgsituatie Palliatieve patiënt Hulpbehoevendheid neemt toe Complexe hulpverlening (bv 24/24u) Mentale Factoren Dementie of andere cognitieve stoornis Meerdere zorgaanbieders komen aan huis Depressie of stemmingsstoornis onvoldoende/overbelaste mantelzorg Psychosociale problematiek Verslaving Fysieke en Medische factoren Eenzaamheid Zorgforfait B of 35 op Belscore Ondervoeding Ouder dan 85 jaar Verwaarlozing Recente hospitalisatie Conflicten

14 DOEL van OVERLEG Informeren Organiseren Beslissen Overtuigen Opvolgen
relevante gebeurtenissen in de thuiszorgsituatie Organiseren vb. taakafspraken, weekplanning Beslissen vb. uitbreiding van zorg - al dan niet rusthuisopname? Overtuigen cliënt staat centraal, welke beslissing wordt er genomen Opvolgen vb. vervolgoverleg, opvolging Mogelijkheid van combinatie van doelstellingen binnen één overleg

15 2. ORGANISATIE: VOOR een MDO
Is de patiënt/cliënt/gebruiker op de hoogte en is hij/zij akkoord dat er een overleg georganiseerd wordt? Screenen van de situatie Reden overleg? Wie neemt initiatief tot aanmelding? Welk resultaat/verbetering wens je te bereiken? Dringendheid overleg? Tot welke doelgroep behoort de gebruiker? (ouderenzorg, psychiatrische patiënt,…) Doel van het overleg (informatief, nood aan vernieuwde aanpak, …)

16 VOOR een MDO Zoek gemeenschappelijk moment Aanwezigheid gebruiker
Betrokken bij het overleg  mening Afspraken worden meer gedragen Meestal positieve invloed op verloop overleg Tip! Neem op voorhand het overleg met de gebruiker al door. Knelpunten kunnen samen worden overlopen Impact van de aanwezigheid

17 ORGANISATIE: TIJDENS een MDO
Start met voorstelling aanwezigen Doelstelling overleg duiden Eerlijke mening en evenwaardige inbreng van alle aanwezigen Hou gebruiker/mantelzorger in het oog of zij akkoord gaan met de gemaakte afspraken

18 TIJDENS een MDO Verantwoordelijkheid ligt bij alle zorgaanbieders
Taak organisator Structuur brengen Tip! checklist van alle levensdomeinen Regelmatig samenvatten

19 TIJDENS een MDO Gedeeld beroepsgeheim
Voorwaarden Tussen zorgaanbieders betrokken bij de HV Zorgaanbieders hebben hetzelfde hulpverleningsdoel Need to know - nice to know Informatie wordt meegedeeld in het belang van de hv en de gebruiker De gebruiker is geïnformeerd over het delen van informatie Toestemming gebruiker voor aanwezigheid andere zorgaanbieders op het overleg Ook als organisator MDO moet je toestemming krijgen om het overleg te leiden Tip! Op het overleg kan er delicate informatie besproken worden, het is daarom niet altijd aan te raden om alle informatie zwart op wit in het verslag neer te schrijven.

20 ORGANISATIE: NA een MDO
Verslag bevat de essentiële afspraken doorsturen naar alle betrokken zorgaanbieders én gebruiker/mantelzorg Opvolging van de gemaakte afspraken Eventueel opvolgoverleg plannen Polsen of de gemaakte afspraken haalbaar waren voor iedereen, waarom wel of niet Aanpassen afspraken of nieuwe afspraken maken

21 ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
Organiseer het overleg zelf (cfr. overeenkomst met SEL) of contacteer een organisator Contacteer de organisator met volgende gegevens: Patiënt: Naam, Adres, Rijksregisternr en Mutualiteit Deelnemers overleg: Naam Plaats overleg + vermoedelijke datum  Organisator bereidt GDT Zorgplan voor

22 LIJST ORGANISATOREN MDO
SEL MWVL heeft lijsten van organisatoren MDO ( → Midden West-Vlaanderen → Overleg in de Thuiszorg → Organisatie Overleg) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Betrokken (zorgaanbieder als) organisator Externe organisator

23 OVERHEID WIL MDO STIMULEREN

24 OVERHEID GEEFT OPDRACHT AAN SEL/GDT
Bewaken van kwaliteit van multidisciplinair overleg Multidisciplinaire vormingen organiseren Toezicht houden op organisatie van MDO Faciliteren van het MDO door de personen die een overleg wensen toe te leiden naar mogelijke organisatoren

25 OVERHEID VOORZIET VERGOEDINGEN VOOR MDO
Vergoeding voor overleg rond persoon met fysieke beperking Zorgplan = GDT-overleg Vergoeding voor overleg rond persoon met psychiatrische problematiek Zorgplan = Begeleidingsplan i.k.v. OPP (OPP = Overleg Psychiatrische Patiënt)

26 SEL VOORZIET VERGOEDINGEN VOOR MDO*
Vergoeding voor overleg (MDO) rond persoon met problemen die niet van fysische of psychische aard zijn of waarvan de problematiek niet aan de voorwaarden van de overheid voldoet Zorgplan = Registratieformulier niet-GDT-overleg * Afhankelijk van beschikbare middelen. Dit is geen verworven recht

27 GDT-overleg

28 GDT-ZORGPLAN Wat? Voorwaarden? Hoe? Vergoeding

29 WAT? Vergoeding voor teamoverleg
GDT = Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (cfr. federale overheid/RIZIV) Voorwaarden moeten voldaan worden Initiatief = gelijk wie

30 VOORWAARDEN Effectief samenkomen Huisarts is aanwezig
TVP is aanwezig (indien betrokken in zorg) Min. 3 disciplines waarvan 2 zorgaanbieders RIZIV gerechtigd zijn! Patiënt verblijft thuis (of binnen 8 dagen thuis) Patiënt is verminderd fysiek zelfredzaam Patiënt stemt in met deelnemers Patiënt is aanwezig (of geeft akkoord) 1x/jaar mogelijkheid tot indienen

31 INHOUD GDT-ZORGPLAN Aantal wijzigingen
Lay-out (8-6 blz) Aanvinken externe organisator of betrokken zorgaanbieder Overeenkomst in hoofde van de GDT Bijkomende in te vullen velden: datum van aanvraag overleg, aanvrager, ontvanger van de aanvraag, overlegorganisator Voor het formulier: – regio Midden West-Vlaanderen – overleg in de thuiszorg - GDT

32

33

34

35

36

37 AANDACHTSPUNTEN BIJ INVULLEN
Het GDT-zorgplan moet volledig ingevuld worden, maar onderstaande zaken ontbreken soms, waardoor we het overleg niet kunnen factureren: Klevertje van de mutualiteit (verplicht) Verklaring van de huisarts m.b.t. verminderde fysieke zelfredzaamheid (ondertekend, gedateerd en afgestempeld) Verklaring van de patiënt (2 handtekeningen nodig) Handtekeningen van alle deelnemers Korte omschrijving en verslag

38 NA HET GDT-OVERLEG Afwerken GDT Zorgplan Opsturen naar het SEL MWVL
(ev. samen met Vlaams Zorgplan = zorgfiche vanuit Communicatieschrift)

39 VERGOEDING (wettelijk bepaald)
Ten huize van patiënt: € 40* Andere locatie: € 30* Zorgverlener/zorgaanbieder met RIZIVnr wordt uitbetaald door mutualiteit Hulpverlener/zorgaanbieder zonder RIZIVnr wordt uitbetaald door de GDT (=SEL). Er is maar 1 forfait voor alle aanwezige hulpverleners. ( verdeling van forfait) Max. 4 forfaits/overleg * Bedragen van de vergoeding worden geïndexeerd

40 VERGOEDING (niet bij wet verplicht)
Het SEL voorziet extra vergoedingen: Zorgaanbieders zonder RIZIV-nr krijgen een gelijkwaardige vergoeding als zorgverstrekkers Organisator van het overleg: € 40 Deze vergoedingen worden voorzien vanuit het SEL-budget en worden procentueel verminderd als het SEL-budget – dat in de begroting voorzien wordt – overstegen wordt. Deze vergoedingen kunnen niet gezien worden als verworven recht.

41 Niet-GDT-overleg

42 NIET-GDT-ZORGPLAN Wat? Voorwaarden? Hoe? Vergoeding

43 WAT? GDT-voorwaarden zijn te beperkend en het SEL wil nog meer MDO stimuleren Basisprincipes voor Multidisciplinair Overleg (MDO) werden provinciaal vastgelegd Voorwaarden moeten voldaan worden Initiatief = gelijk wie

44 VOORWAARDEN Effectief samenkomen Huisarts is op de hoogte
Min. 3 prof. hulpverleners/zorgaanbieders van verschillende disciplines Patiënt verblijft thuis of thuiszorg wordt voorbereid Patiënt gaat akkoord met overleg Patiënt is zorgbehoevend Mogelijkheid tot meerdere overleggen/jaar

45 INHOUD REGISTRATIEFORMULIER
Bestaat uit 1 pagina (recto-verso) Te ondertekenen door gebruiker voor akkoord Te ondertekenen door deelnemers aan overleg Aanvinken waarom het geen GDT-overleg is Aanvinken als overleg thuis of elders doorging Gegevens aanvrager, ontvanger van aanvraag, organisator, datum aanvraag en datum overleg Noteren welke evaluatieschaal gebruikt werd Factuurgegevens

46

47 VERGOEDING (niet bij wet verplicht)
Ten huize van patiënt: € 40* voor deelname Andere locatie: € 30* voor deelname *Bedragen van deze vergoedingen worden geïndexeerd Zorgaanbieders zonder RIZIV-nr krijgen een gelijkwaardige vergoeding als zorgverstrekkers Organisator van het overleg: € 40 Deze vergoedingen worden voorzien vanuit het SEL-budget en worden procentueel verminderd als het SEL-budget – dat in de begroting voorzien wordt – overstegen wordt. Deze vergoedingen kunnen niet gezien worden als verworven recht.

48 Voor meer info: SEL Midden West-Vlaanderen Mandellaan 101
8800 Roeselare Tel Gsm


Download ppt "Multidisciplinair Overleg (MDO) GDT- en niet-GDT-overleg"

Verwante presentaties


Ads door Google