De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHS - Securities Holdings Statistics Hervé SAUVENIÈRE Afdelingshoofd Portefeuille Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHS - Securities Holdings Statistics Hervé SAUVENIÈRE Afdelingshoofd Portefeuille Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen."— Transcript van de presentatie:

1 SHS - Securities Holdings Statistics Hervé SAUVENIÈRE Afdelingshoofd Portefeuille Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen

2 2 Europese regelgeving ► Verordening (Regulation) van de ECB ● Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) Publicatieblad van de Europese Unie: PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6 ► Richtsnoer (Guideline) van de ECB ● In voorbereidende fase (februari 2013) ● Bepaalt de verplichtingen van de Nationale Centrale Banken betreffende de rapportering van de SHS statistieken (Securities Holdings Statistics) aan de ECB

3 3 Europese regelgeving Verordening ECB/2012/24 ► Beweegredenen ► Definities ► Populatie van informatieplichtigen ► Statistische rapportageverplichtingen ► Vrijstellingen ►... ► Eerste rapportage ► Bijlagen

4 4 Statistieken inzake aangehouden effecten Structuur van de presentatie 1. Directe rapportering (effecten aangehouden voor eigen rekening) 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers (bewaring van effecten voor rekening van cliënten) ● 2.1 Huidige rapportering ● 2.2 Aangepaste rapportering 3. Twee nieuwe rapporteringen ● 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet- ingezetenen ● 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

5 5 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening

6 6 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening ► Niets wijzigt ! ► Verzameling van gegevens bij : ● Kredietinstellingen, ICBs : gedekt door  het reglement m.b.t. schema A en de betalingsbalans  de Verordening van de ECB (ECB/2012/24) ● Verzekeringsondernemingen, Pensioenfondsen, Beursvennootschappen gedekt door  het reglement aangaande de betalingsbalans

7 7 ► Via : ● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Enquête S10PKI en S19PKI : Kredietinstellingen Enquête S10STB: Beursvennootschappen Tabellen 03.90 tot 03.92... 03.99 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening

8 8 ► Doel: De effecten aangehouden voor eigen rekening (effectsgewijs = de verzameling van gegevens uitgesplitst naar individuele effecten) ● Dekking Alle effecten ● Te verstrekken informatie - per effect Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code) Benaming van het effect Muntcode Nominale waarde / boekhoudwaarde / marktwaarde De post van de boekhoudstaat op het actief van de balans 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening

9 9 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.1 Huidige rapportering

10 10 ► Verzameling van gegevens bij : ● Kredietinstellingen, Beursvennootschappen : gedekt door het reglement aangaande de betalingsbalans ► Doel: De door hen in bewaring gehouden effecten (effectsgewijs) ● Dekking: alle effecten ► Via: ● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Enquête S11PKI : Kredietinstellingen Enquête S10STB: Beursvennootschappen Tabellen 05.90 tot 05.92 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.1 Huidige rapportering

11 11 Tabel 05.90 - Schuldbewijzen op ten hoogste één jaar toevertrouwd aan de instelling N° van de post v/d boekhoud- staat Identificatie van de effecten Munt Nominale waarde Boekhoud- waarde Markt- waarde ID Econ. sector van de cliënt CodeIDBenaming 05101115405060707190 001... Tabel 05.91 - Schuldbewijzen op meer dan één jaar toevertrouwd aan de instelling N° van de post v/d boekhoud- staat Identificatie van de effecten Munt Nominale waarde Boekhoud- waarde Markt- waarde ID Econ. sector van de cliënt CodeIDBenaming 05101115405060707190 001... Tabel 05.92 - Aandelen et gelijkgestelde effecten toevertrouwd aan de instelling N° van de post v/d boekhoud- staat Identificatie van de effecten MuntAantal Boekhoud- waarde Markt- waarde ID Econ. sector van de cliënt CodeIDBenaming 05101115402560707190 001... 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.1 Huidige rapportering

12 12 ► Economische sector van diegene die de effecten aan de aangifteplichtige heeft toevertrouwd (kolom 90) ● Huidige rapportering ● Aangepaste rapportering Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector Economische sector (kolom 90) 1Ingezeten kredietinstellingen of beursvennootschappen 2Ingezeten ICBs met monetair karakter 3Ingezeten ICBs met niet-monetair karakter 4Ingezeten rechtspersonen 5Ingezeten natuurlijke personen 6Niet-ingezetenen 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.1 Huidige rapportering

13 13 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

14 14 ► Economische sector van diegene die de effecten aan de aangifteplichtige heeft toevertrouwd (kolom 90) ● Huidige rapportering Aangepaste rapportering Economische sector (kolom 90) 1Ingezeten kredietinstellingen of beursvennootschappenTe splitsen 2Ingezeten ICBs met monetair karakterOngewijzigd 3Ingezeten ICBs met niet-monetair karakterOngewijzigd 4Ingezeten rechtspersonenMeer gedetailleerd 5Ingezeten natuurlijke personenOngewijzigd 6Niet-ingezetenenMeer gedetailleerd 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

15 15 ► Cliënten = ingezetenen van België ● Uitgebreidere rapportering - Verordening ECB/2012/24 Economische sector (kolom 90) ESR 2010Sectoren voor de ingezetenen van België 1100Niet-financiële vennootschappen4 1210Nationale centrale bank 1220Kredietinstellingen1 1230Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met monetair karakter2 1240Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met niet-monetair karakter3 1251 Securitisatietransacties verrichtende lege financiële instellingen (FVCs) 4 1259Overige financiële intermediairs m.u.v. FVCs4 1261Beursvennootschappen1 1269Financiële hulpbedrijven m.u.v. beursvennootschappen4 1270Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband4 1280Verzekeringsinstellingen4 1290Pensioenfondsen4 1311Federale overheid4 1312Gemeenschappen en gewesten4 1313Lokale overheid4 1314Sociale zekerheid4 1400Huishoudens5 1500Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens4 1999Niet-geïdentificeerde sector 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

16 16 ► Cliënten = ingezetenen van België ● Uitgebreidere rapportering : exhaustieve lijsten Economische sector (kolom 90) ESR 2010Sectoren voor de ingezetenen van België 1100Niet-financiële vennootschappen4 1210Nationale centrale bank 1220KredietinstellingenLijst1 1230Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met monetair karakterLijst2 1240Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met niet-monetair karakterLijst3 1251 Securitisatietransacties verrichtende lege financiële instellingen (FVCs) Lijst4 1259Overige financiële intermediairs m.u.v. FVCsLijst4 1261BeursvennootschappenLijst1 1269Financiële hulpbedrijven m.u.v. beursvennootschappenLijst4 1270Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverbandLijst4 1280VerzekeringsinstellingenLijst4 1290PensioenfondsenLijst4 1311Federale overheidLijst4 1312Gemeenschappen en gewestenLijst4 1313Lokale overheidLijst4 1314Sociale zekerheidLijst4 1400Huishoudens5 1500Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens4 1999Niet-geïdentificeerde sector 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

17 17 ► Cliënten = niet-ingezetenen ● Huidige rapportering ● Aangepaste rapportering - Reglement betalingsbalans * Exhaustieve lijst van landen en territoriale gebieden ! Rapportering beperkt tot effecten uitgegeven door ingezetenen van België ! Verblijfplaats (kolom 90) ESR 2010Niet-ingezetene sectoren 2111Europese Unie (eurogebied)Lijst*6 2112Europese Unie (buiten het eurogebied)Lijst*6 2200Niet-ingezetenen buiten de Europese Unie6 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Economische sector (kolom 90) 1... 2 3 4 5 6Niet-ingezetenenMeer gedetailleerd

18 18 ► Samenvatting van de aangepaste rapportering ● Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector voor de ingezetenen en voor de niet-ingezetenen : Europese regelgeving (SHS - ESR 2010) Reglement betalingsbalans ● Eerste levering op basis van de aangepaste rapportering : Begin 2014 Gegevens eind december 2013 ● Frequentie (onveranderd) : Maandelijks (T+11 werkdagen) Trimestrieel (T+25 kalenderdagen) 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

19 19 ● Dekking (onveranderd) : Toevertrouwd door ingezetenen van België : alle effecten Toevertrouwd door niet-ingezetenen : enkel de effecten uitgegeven door ingezetenen van België ● Bepaling van de economische sector : Definities in Verordening van de ECB (ECB/2012/24) Exhaustieve lijsten 1999 = niet-geïdentificeerde sector Bilateraal contact met de NBB aangemoedigd ! 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

20 20 ► Opheffing van de rapportering inzake het houderschap van gedematerialiseerde effecten van de Belgische staatsschuld (Rapportering bij rekeninghouders bij de Clearing) ● Reglementering : Koninklijk Besluit van 23-01-1991 en van 14-10-1991 tot wijziging ● Doel Houderschap van OLOs, thesauriebewijzen en schatkistcertificaten uitgegeven door de publieke administratie  voor eigen rekening  voor rekening van cliënten (ventilatie) Trimestriële rapportering per type effect en niet effectsgewijs ● Opheffing : als de aangepaste rapportering goed draait ten laatste eind 2014 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Gevolg

21 21 3. Twee nieuwe rapporteringen 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third Party Holdings

22 22 ► Third party holdings ● Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer ► Reden ● Gegevens elders niet beschikbaar ● De ECB wil geaggregeerde statistieken opstellen inzake aangehouden effecten op niveau van het eurogebied ► Ervaring ● One-off exercise maart 2012 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

23 23 ► Doel ● Effectsgewijze rapportering ● Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer ● Identificatie van het land van de houder van de economische sector van de houder ● Onderscheid in rapportering tussen niet-ingezetenen van het eurogebied en niet-ingezetenen buiten het eurogebied 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

24 24 ► Economische sector van de houder Economische sector van de niet-ingezetenen (eurogebied)Land Alle effecten 2111AHuishoudens 2111B Overige niet-financiële beleggers m.u.v. huishoudens 1 Economische sector van de niet-ingezetenen (buiten het eurogebied)Land Enkel de effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied (inclusief België) 2900X Overheid en Centrale bank 2900Y Overige beleggers m.u.v. overheid en Centrale bank 1 met name de niet-financiële vennootschappen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

25 25 ► Betrokken bewaarnemers ● Kredietinstellingen en Beursvennootschappen ► Vrijstelling ● Als houderschap voor rekening van niet-ingezetenen van België < 10 miljard euro ► In de praktijk ● Deelnemers van de one-off exercise van maart 2012 Te bepalen op basis van de balans eind september 2013 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

26 26 ► Eerste levering ● Begin 2014 ● Gegevens eind december 2013 ► Trimestriële frequentie (T+25 kalenderdagen) ► Via : ● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' ● Nieuwe tabellen 05.98 en 05.99 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

27 27 ► Via : ● Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Tabel 05.98 - Schuldbewijzen toevertrouwd aan de instelling Identificatie van de effecten Munt Nominale waarde Markt- waarde IDSectorLand CodeIDBenaming 101115405060709098 001 002... Tabel 05.99 - Beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs toevertrouwd aan de instelling Identificatie van de effecten MuntAantal Markt- waarde IDSectorLand CodeIDBenaming 101115402560709098 001 002... 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

28 28 ► Effecten die in aanmerking komen ● Effecten met een ISIN-code ► Beperkt tot de volgende financiële instrumenten : ● Kort- en langlopende schuldbewijzen ● Beursgenoteerde aandelen ● Deelbewijzen van ICBs ► Komen niet in aanmerking : ● Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen ● Afgeleide producten ► Definities in de Verordening ECB/2012/24 ► In de praktijk 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

29 29 ► In de praktijk ● Rapportering van de volgende effecten is mogelijk : effecten met een andere code dan de ISIN-code (CUSIP, SEDOL, …) andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs ► Filtering door NBB 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

30 30 ► Vrijstelling: als houderschap voor rekening van niet- ingezetenen van België < 10 miljard euro Jaarlijkse frequentie Eerste levering : situatie eind september 2013 Herziening van de vrijstellingen : principe van stabiliteit One-off exercise (maart 2012) Totaal bedrag van de effecten aangehouden voor rekening van niet-ingezetenen (in miljoen euro) Totaal voor alle niet-ingezetenen Totaal voor de niet-ingezetenen (eurogebied) Totaal voor de niet-ingezetenen (Europese Unie buiten het euro- gebied en buiten de Europese Unie)... 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third party holdings

31 31 3. Twee nieuwe rapporteringen 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

32 32 ► Reden : ● Bijdragen aan een goede beleidsvoering door autoriteiten die bevoegd zijn ter zake van : het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen de stabiliteit van het financiële stelsel de analyse van de doorwerking van het monetaire beleid ► Wat ? ● De portefeuille, effectsgewijs, van de volledige bankgroep 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

33 33 ► Bankgroep ● Moederkredietinstelling + dochterondernemingen + bijkantoren ● Financiële moederholding + dochterondernemingen + bijkantoren ● Opm: entiteit zonder dochteronderneming = groep als entiteit zelf geen dochteronderneming is ► Bepaling van de rapportagegroepen ● Door de ECB - de Raad van bestuur ● Op basis van 2 criteria : [1°] geconsolideerde balansactiva van de groep > 0,5 % van de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen uit de Europese Unie [2°] drempel < 0,5 % : groep voldoende relevant geacht (kwantitatieve en kwalitatieve criteria) 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

34 34 ► Een eerste lijst van 25 bankgroepen ● Op basis van criterium [1°] ● Voor België : 2 grote groepen ● Aangifte per moedermaatschappij aan de Nationale Centrale Bank van het land waarin de rapporterende entiteit ingezetene is 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

35 35 ► Doel ● De portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd, van de volledige bankgroep ► Drie methodes om de gegevens te rapporteren : ● 1° voor de groep als geheel aangehouden effecten ● 2° apart voor de ingezeten en niet-ingezeten entiteiten van de groep (eurogebied <> buiten het eurogebied) ● 3° apart voor elke entiteit van de groep 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

36 36 ► Effecten die in aanmerking komen ● Effecten met een ISIN-code ► Beperkt tot de volgende financiële instrumenten : ● Kort- en langlopende schuldbewijzen ● Beursgenoteerde aandelen ● Deelbewijzen van ICBs ► Komen niet in aanmerking : ● Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen ● Afgeleide producten ► Definities in de Verordening ECB/2012/24 ► In de praktijk 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

37 37 ► In de praktijk ● Rapportering van de volgende effecten is mogelijk : effecten met een andere code dan de ISIN-code (CUSIP, SEDOL, …) andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs ► Filtering door NBB 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

38 38 ► Te verstrekken informatie - per effect ● Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code) ● Benaming van het effect ● Muntcode ● Nominale waarde / marktwaarde ● De localisatie van de entiteit die het effect aanhoudt i.g.v. methode 1 : - i.g.v. methode 2 : BE, eurogebied, buiten het eurogebied i.g.v. methode 3 : land ● Identificatie die toelaat de consolidatie uit te voeren op het niveau van de groep 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

39 39 ► Eerste levering ● Begin 2014 ● Gegevens eind december 2013 ► Trimestriële frequentie ► Via : ● Bilateraal te definiëren met de informatieplichtigen ► Methodes om de gegevens te rapporteren : ● Gezamenlijk te definiëren met de informatieplichtigen ● Gemeenschappelijke methode voor alle informatieplichtigen ● Voorkeur NBB voor methode 3 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

40 40 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting

41 41 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting ► Uitbreiding van de huidige collecte ● Effecten aangehouden voor eigen rekening (Portefeuille) Niets wijzigt ● Bewaring van effecten voor rekening van cliënten Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector van de ingezetenen van België die de effecten aan de aangifteplichtige hebben toevertrouwd (ESR 2010) Meer gedetailleerde uitsplitsing van de verblijfplaats van de niet-ingezetenen (eurogebied, Europese Unie buiten het eurogebied, buiten de Europese Unie)

42 42 ► Twee nieuwe rapporteringen ● Bewaring van effecten voor rekening van niet- ingezetenen Third Party Holdings (beperkt tot de grote bewaarnemers) ● Effecten aangehouden door de grote bankgroepen Voor België : twee grote groepen Portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd Methode 3 (apart voor elke entiteit) ? Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting

43 43 ► Eerste levering ● Begin 2014 ● Gegevens eind december 2013 ► Opheffing van de rapportering inzake het houderschap van gedematerialiseerde effecten van de Belgische staatsschuld Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting

44 44 ► Implementatie van de nieuwe rapportering ● Aanpassing van de Belgische wetgeving aan de Europese regelgeving ● Aanpassing van de documentatie (handleidingen) Levering: einde eerste trimester 2013 (ten laatste) ● Voorbereiding van de exhaustieve lijsten Sectoren :Levering- 1ste trimester 2013 Eventuele herzieing- 4de trimester 2013 Landen : Levering- 1ste trimester 2013 ● Vrijstelling Third Party Holdings : Verzameling informatie en toekenning vrijstelling : 4de trimester 2013 ● Contact met de grote bankgroepen : Begin 2013 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting

45 45 ► Contacten NBB ● boppf@nbb.be boppf@nbb.be ● Cc: herve.sauveniere@nbb.beherve.sauveniere@nbb.be Statistieken inzake aangehouden effecten


Download ppt "SHS - Securities Holdings Statistics Hervé SAUVENIÈRE Afdelingshoofd Portefeuille Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google