De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SHS - Securities Holdings Statistics

Verwante presentaties


Presentatie over: "SHS - Securities Holdings Statistics"— Transcript van de presentatie:

1 SHS - Securities Holdings Statistics
Brussel, 18 december 2012 Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen Hervé SAUVENIÈRE Afdelingshoofd Portefeuille

2 Europese regelgeving Verordening (Regulation) van de ECB
Verordening (EU) nr. 1011/2012 van de ECB van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) Publicatieblad van de Europese Unie: PB L 305 van , blz. 6  Richtsnoer (Guideline) van de ECB In voorbereidende fase (februari 2013) Bepaalt de verplichtingen van de Nationale Centrale Banken betreffende de rapportering van de SHS statistieken (Securities Holdings Statistics) aan de ECB

3 Europese regelgeving Verordening ECB/2012/24
Beweegredenen Definities Populatie van informatieplichtigen Statistische rapportageverplichtingen Vrijstellingen ... Eerste rapportage Bijlagen

4 Statistieken inzake aangehouden effecten Structuur van de presentatie
1. Directe rapportering (effecten aangehouden voor eigen rekening) 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers (bewaring van effecten voor rekening van cliënten) 2.1 Huidige rapportering 2.2 Aangepaste rapportering 3. Twee nieuwe rapporteringen 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

5 Effecten aangehouden voor eigen rekening
1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening

6 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening
Niets wijzigt ! Verzameling van gegevens bij : Kredietinstellingen, ICBs : gedekt door het reglement m.b.t. schema A en de betalingsbalans de Verordening van de ECB (ECB/2012/24) Verzekeringsondernemingen, Pensioenfondsen, Beursvennootschappen het reglement aangaande de betalingsbalans

7 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening
Via : Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Enquête S10PKI en S19PKI : Kredietinstellingen Enquête S10STB : Beursvennootschappen Tabellen tot

8 1. Directe rapportering Effecten aangehouden voor eigen rekening
Doel: De effecten aangehouden voor eigen rekening (effectsgewijs = de verzameling van gegevens uitgesplitst naar individuele effecten) Dekking Alle effecten Te verstrekken informatie - per effect Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code) Benaming van het effect Muntcode Nominale waarde / boekhoudwaarde / marktwaarde De post van de boekhoudstaat op het actief van de balans

9 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.1 Huidige rapportering

10 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.1 Huidige rapportering Verzameling van gegevens bij : Kredietinstellingen, Beursvennootschappen : gedekt door het reglement aangaande de betalingsbalans Doel: De door hen in bewaring gehouden effecten (effectsgewijs) Dekking: alle effecten Via: Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Enquête S11PKI : Kredietinstellingen Enquête S10STB : Beursvennootschappen Tabellen tot 05.92

11 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.1 Huidige rapportering Tabel Schuldbewijzen op ten hoogste één jaar toevertrouwd aan de instelling N° van de post v/d boekhoud-staat Identificatie van de effecten Munt Nominale waarde Boekhoud-waarde Markt- waarde ID Econ. sector van de cliënt Code Benaming 05 10 11 15 40 50 60 70 71 90 001 ... Tabel Schuldbewijzen op meer dan één jaar toevertrouwd aan de instelling N° van de post v/d boekhoud-staat Identificatie van de effecten Munt Nominale waarde Boekhoud-waarde Markt- waarde ID Econ. sector van de cliënt Code Benaming 05 10 11 15 40 50 60 70 71 90 001 ... Tabel Aandelen et gelijkgestelde effecten toevertrouwd aan de instelling N° van de post v/d boekhoud-staat Identificatie van de effecten Munt Aantal Boekhoud-waarde Markt- waarde ID Econ. sector van de cliënt Code Benaming 05 10 11 15 40 25 60 70 71 90 001 ...

12 2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten
2.1 Huidige rapportering Economische sector van diegene die de effecten aan de aangifteplichtige heeft toevertrouwd (kolom 90) Huidige rapportering Aangepaste rapportering Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector Economische sector (kolom 90) 1 Ingezeten kredietinstellingen of beursvennootschappen 2 Ingezeten ICBs met monetair karakter 3 Ingezeten ICBs met niet-monetair karakter 4 Ingezeten rechtspersonen 5 Ingezeten natuurlijke personen 6 Niet-ingezetenen

13 2. Indirecte rapportering bij de bewaarnemers
Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering

14 2.2 Aangepaste rapportering
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Economische sector van diegene die de effecten aan de aangifteplichtige heeft toevertrouwd (kolom 90) Huidige rapportering Aangepaste rapportering Economische sector (kolom 90) 1 Ingezeten kredietinstellingen of beursvennootschappen Te splitsen 2 Ingezeten ICBs met monetair karakter Ongewijzigd 3 Ingezeten ICBs met niet-monetair karakter 4 Ingezeten rechtspersonen Meer gedetailleerd 5 Ingezeten natuurlijke personen 6 Niet-ingezetenen

15 2.2 Aangepaste rapportering
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Cliënten = ingezetenen van België Uitgebreidere rapportering - Verordening ECB/2012/24 Economische sector (kolom 90) ESR 2010 Sectoren voor de ingezetenen van België 1100 Niet-financiële vennootschappen 4 1210 Nationale centrale bank 1220 Kredietinstellingen 1 1230 Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met monetair karakter 2 1240 Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met niet-monetair karakter 3 1251 Securitisatietransacties verrichtende lege financiële instellingen (FVCs) 1259 Overige financiële intermediairs m.u.v. FVCs 1261 Beursvennootschappen 1269 Financiële hulpbedrijven m.u.v. beursvennootschappen 1270 Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband 1280 Verzekeringsinstellingen 1290 Pensioenfondsen 1311 Federale overheid 1312 Gemeenschappen en gewesten 1313 Lokale overheid 1314 Sociale zekerheid 1400 Huishoudens 5 1500 Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens 1999 Niet-geïdentificeerde sector

16 2.2 Aangepaste rapportering
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Cliënten = ingezetenen van België Uitgebreidere rapportering : exhaustieve lijsten Economische sector (kolom 90) ESR 2010 Sectoren voor de ingezetenen van België 1100 Niet-financiële vennootschappen 4 1210 Nationale centrale bank 1220 Kredietinstellingen Lijst 1 1230 Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met monetair karakter 2 1240 Instellingen voor collectieve beleggingen (ICBs) met niet-monetair karakter 3 1251 Securitisatietransacties verrichtende lege financiële instellingen (FVCs) 1259 Overige financiële intermediairs m.u.v. FVCs 1261 Beursvennootschappen 1269 Financiële hulpbedrijven m.u.v. beursvennootschappen 1270 Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband 1280 Verzekeringsinstellingen 1290 Pensioenfondsen 1311 Federale overheid 1312 Gemeenschappen en gewesten 1313 Lokale overheid 1314 Sociale zekerheid 1400 Huishoudens 5 1500 Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens 1999 Niet-geïdentificeerde sector

17 2.2 Aangepaste rapportering
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Cliënten = niet-ingezetenen Huidige rapportering Aangepaste rapportering - Reglement betalingsbalans * Exhaustieve lijst van landen en territoriale gebieden ! Rapportering beperkt tot effecten uitgegeven door ingezetenen van België ! Economische sector (kolom 90) 1 ... 2 3 4 5 6 Niet-ingezetenen Meer gedetailleerd Verblijfplaats (kolom 90) ESR 2010 Niet-ingezetene sectoren 2111 Europese Unie (eurogebied) Lijst* 6 2112 Europese Unie (buiten het eurogebied) 2200 Niet-ingezetenen buiten de Europese Unie

18 2.2 Aangepaste rapportering
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Samenvatting van de aangepaste rapportering Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector voor de ingezetenen en voor de niet-ingezetenen : Europese regelgeving (SHS - ESR 2010) Reglement betalingsbalans Eerste levering op basis van de aangepaste rapportering : Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Frequentie (onveranderd) : Maandelijks (T+11 werkdagen) Trimestrieel (T+25 kalenderdagen)

19 2.2 Aangepaste rapportering
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Dekking (onveranderd) : Toevertrouwd door ingezetenen van België : alle effecten Toevertrouwd door niet-ingezetenen : enkel de effecten uitgegeven door ingezetenen van België Bepaling van de economische sector : Definities in Verordening van de ECB (ECB/2012/24) Exhaustieve lijsten 1999 = niet-geïdentificeerde sector Bilateraal contact met de NBB aangemoedigd !

20 2.2 Aangepaste rapportering Gevolg
2. Indirecte rapportering Bewaring van effecten voor rekening van cliënten 2.2 Aangepaste rapportering Gevolg Opheffing van de rapportering inzake het houderschap van gedematerialiseerde effecten van de Belgische staatsschuld (Rapportering bij rekeninghouders bij de Clearing) Reglementering : Koninklijk Besluit van en van tot wijziging Doel Houderschap van OLOs, thesauriebewijzen en schatkistcertificaten uitgegeven door de publieke administratie voor eigen rekening voor rekening van cliënten (ventilatie) Trimestriële rapportering per type effect en niet effectsgewijs Opheffing : als de aangepaste rapportering goed draait ten laatste eind 2014

21 3. Twee nieuwe rapporteringen
3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third Party Holdings

22 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Third party holdings Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer  Reden Gegevens elders niet beschikbaar De ECB wil geaggregeerde statistieken opstellen inzake aangehouden effecten op niveau van het eurogebied Ervaring One-off exercise maart 2012

23 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Doel Effectsgewijze rapportering Effecten aangehouden door niet-ingezetenen en toevertrouwd aan een ingezetene bewaarnemer Identificatie van het land van de houder van de economische sector van de houder Onderscheid in rapportering tussen niet-ingezetenen van het eurogebied en niet-ingezetenen buiten het eurogebied

24 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Economische sector van de houder Economische sector van de niet-ingezetenen (eurogebied) Land Alle effecten 2111A Huishoudens 2111B Overige niet-financiële beleggers m.u.v. huishoudens 1 Economische sector van de niet-ingezetenen (buiten het eurogebied) Enkel de effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied (inclusief België) 2900X Overheid en Centrale bank 2900Y Overige beleggers m.u.v. overheid en Centrale bank 1 met name de niet-financiële vennootschappen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens

25 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Betrokken bewaarnemers Kredietinstellingen en Beursvennootschappen Vrijstelling Als houderschap voor rekening van niet-ingezetenen van België < 10 miljard euro In de praktijk Deelnemers van de one-off exercise van maart 2012 Te bepalen op basis van de balans eind september 2013

26 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Eerste levering Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Trimestriële frequentie (T+25 kalenderdagen) Via : Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Nieuwe tabellen en 05.99

27 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Via : Enquête NBB - 'Beleggingen in effecten' Tabel Schuldbewijzen toevertrouwd aan de instelling Identificatie van de effecten Munt Nominale waarde Markt-waarde ID Sector Land Code Benaming 10 11 15 40 50 60 70 90 98 001 002 ... Tabel Beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs toevertrouwd aan de instelling Identificatie van de effecten Munt Aantal Markt-waarde ID Sector Land Code Benaming 10 11 15 40 25 60 70 90 98 001 002 ...

28 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Effecten die in aanmerking komen Effecten met een ISIN-code Beperkt tot de volgende financiële instrumenten : Kort- en langlopende schuldbewijzen Beursgenoteerde aandelen Deelbewijzen van ICBs Komen niet in aanmerking : Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen Afgeleide producten Definities in de Verordening ECB/2012/24 In de praktijk

29 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings In de praktijk Rapportering van de volgende effecten is mogelijk : effecten met een andere code dan de ISIN-code (CUSIP, SEDOL, …) andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs Filtering door NBB

30 3.1 Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen
Third party holdings Vrijstelling: als houderschap voor rekening van niet-ingezetenen van België < 10 miljard euro Jaarlijkse frequentie Eerste levering : situatie eind september 2013 Herziening van de vrijstellingen : principe van stabiliteit One-off exercise (maart 2012) Totaal bedrag van de effecten aangehouden voor rekening van niet-ingezetenen (in miljoen euro) Totaal voor alle niet-ingezetenen Totaal voor de niet-ingezetenen (eurogebied) Totaal voor de niet-ingezetenen (Europese Unie buiten het euro-gebied en buiten de Europese Unie) ...

31 3. Twee nieuwe rapporteringen
3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen

32 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Reden : Bijdragen aan een goede beleidsvoering door autoriteiten die bevoegd zijn ter zake van : het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen de stabiliteit van het financiële stelsel de analyse van de doorwerking van het monetaire beleid Wat ? De portefeuille, effectsgewijs, van de volledige bankgroep

33 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Moederkredietinstelling + dochterondernemingen + bijkantoren Financiële moederholding + dochterondernemingen + bijkantoren Opm: entiteit zonder dochteronderneming = groep als entiteit zelf geen dochteronderneming is Bepaling van de rapportagegroepen Door de ECB - de Raad van bestuur Op basis van 2 criteria : [1°] geconsolideerde balansactiva van de groep > 0,5 % van de totale geconsolideerde balansactiva van de bankgroepen uit de Europese Unie [2°] drempel < 0,5 % : groep voldoende relevant geacht (kwantitatieve en kwalitatieve criteria)

34 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Een eerste lijst van 25 bankgroepen Op basis van criterium [1°] Voor België : 2 grote groepen Aangifte per moedermaatschappij aan de Nationale Centrale Bank van het land waarin de rapporterende entiteit ingezetene is

35 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Doel De portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd, van de volledige bankgroep Drie methodes om de gegevens te rapporteren : 1° voor de groep als geheel aangehouden effecten 2° apart voor de ingezeten en niet-ingezeten entiteiten van de groep (eurogebied <> buiten het eurogebied) 3° apart voor elke entiteit van de groep

36 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Effecten die in aanmerking komen Effecten met een ISIN-code Beperkt tot de volgende financiële instrumenten : Kort- en langlopende schuldbewijzen Beursgenoteerde aandelen Deelbewijzen van ICBs Komen niet in aanmerking : Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen Afgeleide producten Definities in de Verordening ECB/2012/24 In de praktijk

37 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
In de praktijk Rapportering van de volgende effecten is mogelijk : effecten met een andere code dan de ISIN-code (CUSIP, SEDOL, …) andere financiële instrumenten dan schuldbewijzen, beursgenoteerde aandelen en deelbewijzen van ICBs Filtering door NBB

38 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Te verstrekken informatie - per effect Identificatiecode van het effect (bij voorrang de ISIN-code) Benaming van het effect Muntcode Nominale waarde / marktwaarde De localisatie van de entiteit die het effect aanhoudt i.g.v. methode 1 : - i.g.v. methode 2 : BE, eurogebied, buiten het eurogebied i.g.v. methode 3 : land Identificatie die toelaat de consolidatie uit te voeren op het niveau van de groep

39 3.2 Effecten aangehouden door de grote bankgroepen
Eerste levering Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Trimestriële frequentie Via : Bilateraal te definiëren met de informatieplichtigen Methodes om de gegevens te rapporteren : Gezamenlijk te definiëren met de informatieplichtigen Gemeenschappelijke methode voor alle informatieplichtigen Voorkeur NBB voor methode 3 

40 Statistieken inzake aangehouden effecten
Samenvatting

41 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting
Uitbreiding van de huidige collecte Effecten aangehouden voor eigen rekening (Portefeuille) Niets wijzigt Bewaring van effecten voor rekening van cliënten Meer gedetailleerde uitsplitsing van de economische sector van de ingezetenen van België die de effecten aan de aangifteplichtige hebben toevertrouwd (ESR 2010) Meer gedetailleerde uitsplitsing van de verblijfplaats van de niet-ingezetenen (eurogebied, Europese Unie buiten het eurogebied, buiten de Europese Unie)

42 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting
Twee nieuwe rapporteringen Bewaring van effecten voor rekening van niet-ingezetenen Third Party Holdings (beperkt tot de grote bewaarnemers) Effecten aangehouden door de grote bankgroepen Voor België : twee grote groepen Portefeuille, effectsgewijs, niet-geconsolideerd  Methode 3 (apart voor elke entiteit) ?

43 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting
Eerste levering Begin 2014 Gegevens eind december 2013 Opheffing van de rapportering inzake het houderschap van gedematerialiseerde effecten van de Belgische staatsschuld

44 Statistieken inzake aangehouden effecten Samenvatting
Implementatie van de nieuwe rapportering Aanpassing van de Belgische wetgeving aan de Europese regelgeving Aanpassing van de documentatie (handleidingen) Levering: einde eerste trimester 2013 (ten laatste) Voorbereiding van de exhaustieve lijsten Sectoren : Levering - 1ste trimester Eventuele herzieing - 4de trimester 2013 Landen : Levering - 1ste trimester 2013 Vrijstelling Third Party Holdings : Verzameling informatie en toekenning vrijstelling : 4de trimester 2013 Contact met de grote bankgroepen : Begin 2013

45 Statistieken inzake aangehouden effecten
Contacten NBB Cc:


Download ppt "SHS - Securities Holdings Statistics"

Verwante presentaties


Ads door Google