De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » op de aangevers van aardolie 13 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » op de aangevers van aardolie 13 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » op de aangevers van aardolie 13 maart 2012

2 De aardoliebalans, een belangrijk instrument De objectieven van de gegevensverzameling: nationale en internatioinale verplichtingen Christian Fetie 13 maart 2012

3 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.De actuele wetgeving 3.De internationale verplichtingen 4.De nationale vraag naar gegevens 5.Het belang voor de aangevers 6.De voornaamste gegevensbron voor de secteur

4 Introduction  Talrijke gegevensgebruikers –Administraties –Internationale organismen (EU, AIE, UNO,…) –Media, NGO’s, consultants, particulieren –Beroepsverenigingen en verbruikers  Gegevens die essentieel zijn voor elk energiebeleid –Stijging van de olieprijzen –Milieuaspecten –Constante evolutie van de vraag (gedragswijzigingen van de verbruiker, van het industrieel weefsel,…)

5 Actuele wetgeving - wettelijke basis  Wet van 29 april 1999 vervolledigd door de wet van 16 juli 2012  K.B. van 11 maart 2003 (B.S. 31/03/2003) gewijzigd door het K.B. van 10 augustus 2005 (M.B. 19/08/2005)  M.B. van 14 september 2006 (B.S. 20/10/2006) tot bepaling van de modellen van vragenlijsten  R.E. 1099/2008/EG (JOL 14/11/2008)  …

6 Actuele wetgeving – voornaamste elementen van verplichting  De oliebalans betreft –Elke onderneming die olieproducten uitslaat (wat ook het betrokken volume moge zijn!) –Elke onderneming die meer dan 25.000 ton per jaar in- of uitvoert (alle producten in aanmerking genomen) Importen / exporten = inslag/uitslag op/uit het Belgisch grondgebied (met uitz. van transit) –Elke onderneming die meer dan 25.000 ton per jaar produceert, opslaat, aankoopt of verkoopt (in het vrije verkeer gebracht of op de Belgische markt), verdeelt of enkel vervoert

7 Actuele wetgeving – voornaamste elementen van verplichting  Na te leven termijnen –Wettelijk : 20/M+1 (« voor de twintigste van de maand volgend op de periode waarop de informatie betrekking heeft ») –In de praktijk: 20/M+2 (hierna is het onmogelijk om de verplichting na te leven om de internationale vragenlijsten tijdig op te sturen – bijgevolg is Belgie laattijdig )  Vragenlijsten –Moeten niet worden gewijzigd (worden gebruikt door een informaticaprogramma dat de gegevens verwerkt)

8 Actuele wetgeving – voornaamste elementen van verplichting  Sancties –« Art. 9. De inbreuken op de bepalingen van de artikelen 4, 5 en 7 worden gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met een geldboete van vijftig euro tot twintigduizend euro of met één van die straffen alleen. »  Objectief –Een globaal zicht verkrijgen dat volledig precies is om aan onze nationale en internationale verplichtingen te voldoen

9 Internationale verplichtingen  Diverse instellingen  IEA – Internationaal Energie Agentschap –Europese Commissie Eurostat AD Energie – Europees Observatorium van de energiemarkten –UNO (UN Statistics Division) –IEF – International Energy Forum JODI – Joint Organisations Data Initiative

10 Internationale verplichtingen  Talrijke vragenlijsten  JodiOil Vragenlijst op korte termijn –Termijn : 25/M+1 Gebaseerd op de oliebalansen van de « grote » operatoren !!! Schatting van de MOS – vooral om de tendensen te bepalen Precisie is noodzakelijk op het niveau van de stocks, de productie en de importen / exporten

11

12 Internationale verplichtingen  Talrijke vragenlijsten –Maandelijkse oliestatistieken (MOS) Gebaseerd op de oliebalans !!! Er wordt een steeds grotere precisie vereist – voornaamstse gegevensbron voor het IEA en EUROSTAT Gegevens gepubliceerd door EUROSTAT en IEA – ter beschikking van de gebruikers (media, consultants, analisten) > 2012 : gegevens ter beschikking van de federaties Berekening van de strategische stocks (APETRA) !!! Termijn : 25/M+2

13 Internationale verplichtingen  Talrijke vragenlijsten –Jaarlijkse vragenlijst (OilAQ) – IEA, EUROSTAT, UNSD –Hoge graad van precisie vereist – indien nodig herziening van de maandelijkse gegevens –Gebaseerd op de verbeterde maandelijkse aangiften –Termijn : September N+1 –Overige –Driemaandelijkse vragenlijst inzake de prijzen –Vragenlijst « hernieuwbare energieën» –Elektriciteitsbalans (cross-check) –Globale energiebalans (jaarlijks) –SOM (import van ruwe olie)

14

15

16 Nationale Aanvragen  Ministeriële en parlementaire vragen Importen en energieafhankelijkheid –Libische crisis, Iraanse crisis Productie en raffinage (autonomie) Prijzen en verkochte volumes (mazout, LPG, brandstoffen) Gebruik per sector (landbouw, industrie, particulieren) Milieu-aspecten (volumes die worden gebruikt door de luchtvaart, de scheepvaart) Slagkracht in geval van crisis –Werkelijke strategische en commerciële stocks

17

18 Nationale aanvragen  Energiebeleid van de Gewesten Behoefte aan precieze gegevens Verkoop van brandstoffen per Gewest  Publicaties van de FOD Economie Jaarverslag Internetsite  Vragen « pers » De publieke opinie is van belang en het is essentieel dat de verstrekte gegevens zo betrouwbaar mogelijk zijn

19 Voornaamste gegevensbronnen  De gegevens die verzameld zijn dank zij de oliebalans zijn de belangrijkste informatiebron inzake de Belgische oliesector Institutionele gebruikers –Federale en gewestelijke adminstraties. Ministeriële kabinetten, internationale organisaties Professionele- en privé-gebruikers –Federaties –ONG, media –De aangevers zelf –Een precies imago van de markt verstrekken dat toelaat aan de operatoren om zich te positioneren

20 Beknopt…  De balans niet vervolledigen met foute gegevens of foute gegevens verstrekken: Is onwettelijk en strafbaar Geeft een slecht imago weer van België Leidt de aangevers en hun vertegenwoordigers (federaties) in verwarring Loopt het risico op meer administratieve lasten (nieuwe vragenlijsten, gewestelijke aanvragen, nieuw sancties,…)

21 Dank uw voor uw aandacht Return Basic PPT

22 Actuele toestand van de oliebalans Geregistreerde voortgang en belangrijkste problemen Christian Fetie 13 maart 2012

23 Inhoud 1.Werkwijze van de vragenlijst 2.Procedure van verificatie 3.Naleving van de termijnen 4.Geïdentificeerde problemen 5.Overwogen oplossingen

24 « aardolie » operatoren Maandelijkse gegevens Globalisering van de gegevens IEA, EUROSTAT  MOS  JODI Globale energiebalans AIE, EU, UNO  jaargegevens Controle van de gegevens Oliebalans Publicaties  Brochures (Jaarverslag « De energiemarkt»)  Internetsites (beSTAT) Informatie  Opvolging en analyse van de markten  Prospectieve

25 Werkwijze van de vragenlijst  4 luiken –Luik A – bewegingen in het vrije verkeer (vooraleer dat de douane- en accijnsrechten worden betaald) Belangrijkste top-down informatiebron Productie, importen/exporten (per product), stocks, transfert van producten, uitslaan van productie, bunkering,… Uitslag => terbeschikkingstelling van de markt (levering aan de verbruiker, aan een tussenpersoon,…) EN eigen gebruik (buiten de raffinaderijen)

26 Werkwijze van de vragenlijst  4 luiken –Luik B – bewegingen op de Belgische markt (na betaling van de douane- en accijnsrechten) Zowel voor deze die actief zijn in het luik A als voor alle verdelers, tussenpersonen, vervoerders,… die olieproducten kopen, verkopen, stockeren of leveren In de praktijk weinig toegepast aangezien de gegevens onvoldoende en te weinig betrouwbaar zijn

27 Werkwijze van de vragenlijst  4 luiken –Luiken Detail Importen/Exporten – detail van de invoer / uitvoer (inslag / uitslag in luik A) Essentieel om te bepalen welke staten leveranciers en klanten zijn - Luik C – leveringen per economische sector Detail van luik A of B, per gebruikstype van het product (economische sector = type van activiteit) Bijvoorbeeld: de diesel voor het wegverkeer is volledig toegewezen aan het transport, zelfs indien de vrachtwagen toebehoort aan een cimentfabriek Kan trimestrieel worden vervolledigd

28 Verificatieprocedure  Jaarbalans –Globalisering van de maandelijkse gegevens De laatste maandelijkse gegevens van 2011 zouden moeten worden gestuurd voor 20 februari – 92 % OK Identificatie van de fouten en weglatingen Verbetering door de aangevers (versturen naar elke aangever van zijn globale balans met eventueel een lijst van vragen of te verifiëren punten) Schatting van de ontbrekende gegevens

29 Verificatieprocedure  Cross-checks –Talrijke gegevens zijn beschikbaar bij de administratie Strategische opslag, fiscaliteit, nationale rekeningen, andere sectorale balansen Onmogelijk om ze direct te gebruiken (verschillende bepalingen, specifieke wettelijke basissen,,…) –Voorbeeld : niet-bruikbare statistische oliestatistieken voor fiscale doeleinden, maar contrôle van de samenhang van de eindgegeven –Geen rechtstreeks gebruik Maakt het mogelijk om een aantal onjuiste waarden te identificeren!

30 Naleving van de termijnen  Belangrijke voortgang sedert 2008 –Maar… 2011 : 70 tot 85 % van de aangiften ontvangen voor 20/M+2 ± 30 % van de verklaringen ontvangen voor 20/M+1 !!! –Geregelde herinneringen zijn noodzakelijk –Het is moeilijk om te beschikken over precieze gegevens op korte termijn –Belangrijke geschatte hoeveelheid voor JODI en MOS –Probleem in termen van stocks Berekening van de strategische stocks gebaseerd op de MOS !

31 Geïdentificeerde problemen  Enkele frequente fouten –Stockaangiften –« Stock einde maand M » is normaal gelijk aan « Stock begin maand M+1 » –Stock einde december 2011 = stock begin januari 2012 Wie moet de stock vervolledigen? –Degene die hem aanhoudt onder zijn eigen accijnsnummer –Negatieve gegevens - in principe onmogelijk Negatieve stocks !!! Negatief inverbruikstelling !!!

32 Geïdentificeerde problemen  Enkele frequente fouten –Interpretatie van de definities Gasoil verwarming tegen Gasoil Extra Bio-benzine / biodiesel ≠ bio-componenten voor menging (bio-ethanol of biodiesel die toegevoegd zijn aan de « klassieke » producten om de milieunormen te eerbiedigen) –Bio-benzine = E85 (benzine van plantaardige oorsprong) –Biodiesel = FAME (B100)

33  Enkele frequente fouten  Invoer/Uitvoer Inslag/uitslag in luik A = Invoer / Uitvoer –De som van de gedetailleerde invoer / uitvoer per land van oorsprong / bestemming moet gelijk zijn aan de aangegeven inslag/uitslag in luik A (voor elk product) Ontvangsten / Leveringen op de vrije markt ≠ Inslag/ Uislag (Invoer / Uitvoer) –Het betreft aankopen/verkopen op de vrije markt, maar gerealiseerd in België Geïdentificeerde problemen

34  Enkele frequente fouten - Getransfereerde producten = 0 ! Het betreft producten die van benaming veranderen / bestemming => volledig « debiet » (vermindering van het volume van het product) moet overeenstemmen met een « krediet » (stijging van het volume van een ander product, dat in principe gelijksoortig is) –Additieven / componenten van de mengeling Gelijksoortige logica aan deze van de getransfereerde producten Deze componenten worden in principe toegevoegd aan andere producten

35 Geïdentificeerde problemen  Enkele frequente fouten - Luik B Levering aan een aangever = levering aan een onderneming die de oliebalans vervolledigt (lijst geleverd door de administratie) Levering aan een niet-aangever –In principe = levering aan elke maatschappij/ onderneming die geen deel uitmaakt van de lijst met aangevers –In de praktijk = levering aan de finale verbruiker

36 Problèmes identifiés  Enkele frequente fouten –Luik C Economische sector = gebruikstype van het product –Transformatie (elektriciteitsproductie, wkk) –Transport (brandstof !!!) –Industrie (grondstof, chemie, petrochemie) –Residentieel (verwarming) –Landbouw (verwarming of brandstof) Schatting gedaan door de aangever op basis van het klantentype Vervolledigen met het mogelijke maximum aan precisie

37 Geïdentificeerde problemen  Enkele frequente fouten –De oliebalans moet worden vervolledigd in ton Indien nodig worden conversiecoëefficënten verstrekt door het handboek –De vragenlijst moet niet worden gewijzigd Indien dit noodzakelijk is voor interne redenen (informaticaprogramma’s, …) moet men ons daar absoluut van verwittigen !

38 Voorgestelde oplossingen  Nieuw formulier on line (2013 ?)  Verdeling van de luiken in functie van het type van aangever –Raffinaderij, invoerder, vliegveld, bunkering, verdeler, opslagfirma,…  Nieuw procedé voor de gegevensinzameling « bottom up » om de balans te vervolledigen –Jaarlijkse verkopen van brandstoffen (betreft de servicestations en de mazoutverdelers)

39 Overwogen oplossingen  Beter communiceren met u: –Bijhouden van het handboek –Bijhouden van de officiële lijst met aangevers –Bijhouden van de codes NC betreffende elk product –Bezoeken van de sites en identificatie van de individuele problemen –Specifieke informatievergaderingen  Uw voorstellen ?

40 Ik dank u voor aandacht Christian.Fetie@economie.fgov.be Return Basic PPT


Download ppt "Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » op de aangevers van aardolie 13 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google