De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht presentatie PRESTA-COACH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht presentatie PRESTA-COACH"— Transcript van de presentatie:

1

2 Overzicht presentatie PRESTA-COACH
1.Prestatie- management 2.PRESTA systeem 3.Methodiek PRESTA- COACH 4.Case HURA 5.SCAN en SCAN instrument 6.Systeem SCANA 7.Bepalen van KSF en PI’s 8.Instrument KRISPI 9.Systeem PRESTA 10.Meten van PI’s en rapport BSC 11.Coaching van de onderneming

3 Opzet Bedrijven helpen te sturen op factoren die bepalend zijn voor hun toekomstig succes Doelgroep: KMO en middengrote bedrijven Project van het LUC in samenwerking met Limburgse bedrijfsadviseurs Opstart deels gesubsidieerd (EFRO)

4 Prestatiemanagement Prestatiemanagement of resultaatgericht ondernemen of performance management Niet enkel analyse van cijfers van verleden (balansen en resultaten, ratio’s) Zoeken naar succesbepalende factoren van de onderneming en die aansturen Sturen via een Visuele Rapporteringstool

5 PRESTA systeem Kritische succesfactoren voor de toekomst
Gekoppeld aan strategie van de onderneming Maandelijkse rapportering over de KSF en PI’s Business balanced scorecard (BSC) Meetpunten om bedrijf beter te sturen Begeleiding door een team van adviseurs

6 Methodiek van PRESTA-COACH
1. Het intake gesprek 2. Het scannen van de bedrijfsprocessen 3. Het bepalen van de kritische succesfactoren (KSF) en prestatie indicatoren (PI) 4. Het meten van de PI en het rapporteren via de Balance scorecard (BSC) 5. Het coachen van de onderneming

7 Case HURA Verhuurbedrijf van infrastructuur componenten 4 vestigingen
4 000 verschillende types machines, totaal machines beschikbaar klanten Klanten huren gemiddeld 2 keer/jaar 50 personeelsleden

8 Intake gesprek De onderneming heeft interesse voor prestatiemanagement
De consultant informeert de bedrijfsleiding over de aanpak van PRESTA-COACH

9 SCAN van diverse aspecten van bedrijfsvoering
Initiële analyse die resulteert in evaluatie rapport over: Het ondernemingsaanbod De juiste vertaling van beleid in de organisatie en in het productie/service proces De sterkten en zwakten, risico’s en opportuniteiten van de onderneming

10 SCAN van diverse aspecten van bedrijfsvoering
SCAN bestaat uit 2 luiken: SCAN deel 1: de corporate management aspecten SCAN deel 2: de operationele aspecten Evaluatie is 2-voudig: Een waarde van A tot E over de relevantie of het belang van het aspect in functie van het resultaat van de onderneming Waardeoordeel van fase 1 tot 4 over de kwaliteit van het aspect

11 Het SCAN instrument

12 Het SCAN instrument

13 Invoer via SCANA

14 Fase per aspect

15 Gemiddelde fase per groep van aspecten

16 Fase per aspect

17 Aspecten corporate management:

18 Methodiek van PRESTA-COACH
Het intake gesprek Het scannen Het bepalen van de kritische succesfactoren (KSF) en prestatie indicatoren (PI) Het meten van de PI en het rapporteren via de Balance scorecard (BSC) Het coachen van de onderneming

19 Bepalen van KSF en van PI
Steunend op de resultaten van de SCAN en gebruik makend van het instrument KRISPI (een generiek lijst van KSF en PI’s) wordt een specifieke lijst van KSF en PI bepaald Er wordt een relatie gelegd tussen KSF/PI en de bedrijfsfuncties. Daartoe wordt een meetmodel (PI-meting) bepaald dat de PI-meting variabelen bevat

20 KRISPI:Generieke lijst KSF en PI’s

21 Specifieke lijst KSF en PI’s van HURA
Onderne-mingsgebied KSF PI PI-meting PI-meting variabelen Personeel 1.Opgeleid personeel Opgeleid personeel Gemiddeld aantal opleidingsdagen per personeelslid 1. Totaal aantal opleidingsdagen 2. Aantal personeelsleden Procentueel aantal personeelsleden die opleiding hebben gevolgd 1. Aantal personeels-leden die opleiding volgden 2.Aantal personeelsleden 2. Arbeidsklimaat Absenteïsme wegens ziekte Procentueel aantal personeelsleden met ziekteverlet 1. Aantal personeels-leden met ziekteverlet 2.aantal personeelsleden Procurement en leverancier 3. Een beleid voor de aankoopfunctie Beschikken over actuele prijzen van producten die regelmatig worden aangekocht % artikelen waarvoor actuele prijzen beschikbaar zijn 1. Aantal artikelen waarvoor actuele prijzen beschikbaar zijn 2. Totaal aantal artikelen die aangekocht worden Klant en markt 4. Klantenrelatie gericht op klantenbehoud Herhaalaankopen Gemiddeld aantal verkoopstransacties of aankopen per actieve klant 1. Aantal verkoopstransacties 2. Aantal klanten Verloren klanten Ratio niet-actieve klanten tov het aantal klanten 1. Aantal niet actieve klanten 2. Het aantal klanten 5. Klantenwerving Nieuwe klanten Procentueel aantal nieuwe klanten 1. Aantal nieuwe klanten Ratio omzet nieuwe klanten tov totale omzet 1. Omzet nieuwe klanten 2. Totale omzet

22 Specifieke lijst KSF en PI’s van HURA
Financiën 6. Rentabiliteit Relatie uitgaven onderhoud met omzet Ratio onderhoudskost infrastructuur-componenten tov totale omzet 1. Onderhoudskost te verhuren infrastructuur-componenten 2. Totale omzet Ratio uitgaven voor vervanging onderdelen voor infrastructuur-componenten tov omzet gerealiseerd 1. Uitgaven vervangonderdelen Relatie investeringen en omzet Ratio afschrijvingen investeringen tov omzet 1. Afshrijvingen investeringen Proces en product 7. Procesuitvoe-ring en controle Efficiency van het salesproces Gemiddelde tijd salesactiviteit per klanttransactie 1. Aantal uren sales-activiteit 2. Aantal klantentransacties Aandeel interne transporttijd Ratio interne transporttijd tov sales transactie tijd 8. Procesinnovatie Cyclustijd van salestransactie Gemiddelde % cyclustijd per sales transactie

23 Bepalen van KSF en PI:m.b.v. systeem PRESTA
Het PRESTA systeem biedt de functies: De selectie van KSF/PI uit KRISPI Creatie van bijkomende eigen KSF/PI Automatisch genereren van specifieke data warehouse voor opslag gegevens over PI-meting variabelen

24 Systeem PRESTA, kiezen voor HURA

25 Selectie van KSF en PI’s uit generieke lijst KRISPI

26 Creatie van specifieke KSF en PI’s

27 Methodiek van PRESTA-COACH
Het intake gesprek Het scannen Het bepalen van de kritische succesfactoren (KSF) en prestatie indicatoren (PI) Het meten van de PI en het rapporteren via de Balance scorecard (BSC) Het coachen van de onderneming

28 Het meten van de PI’s en het rapporteren via de BSC
In het prestatiemanagement komt de nadruk te liggen op de maandelijkse opvolging van een set van PI’s, belangrijke business drivers in de BSC Meetwaarden voor de PI-meting-variabelen moeten maandelijks beschikbaar zijn. Aan de hand van historische cijfers en/of redelijke inschattingen zullen de normwaarden voor de PI-meting worden bepaald

29 Normwaarden en meetwaarden voor de PI’s
KSF PI PI-meting NORM- WAARDE maand PI-meting variabelen METINGEN huidige 1. Opgeleid personeel Opgeleid personeel Gemiddeld aantal opleidingsdagen per personeelslid 1 1. Totaal aantal opleidingsdagen 2. Aantal personeelsleden 40 50 Procentueel aantal personeelsleden die opleiding hebben gevolgd 20 % 1. Aantal personeelsleden met opleiding 7 2. Arbeidsklimaat Absenteïsme wegens ziekte Procentueel aantal personeelsleden met ziekteverlet 5% 1. Aantal personeelsleden met ziekteverlet 4 3. Een beleid voor de aan-koopfunctie Beschikken over actuele prijzen van producten die regelmatig worden aangekocht % artikelen waarvoor actuele prijzen beschikbaar zijn 70% 1. Aantal artikelen waarvoor actuele prijzen beschikbaar zijn 2. Totaal aantal artikelen die aangkocht worden 400 1000 4. Klantenrelatie gericht op klantenbehoud Herhaalaan-kopen Gemiddeld aantal verkoopstransacties of aankopen per klant 3 1.Aantal verkoopstransacties 2. Aantal klanten 30000 15000 Verloren klanten Ratio niet actieve klanten tov het aantal klanten 30% 1. Aantal niet actieve klanten 2. Het aantal klanten 7500

30 Normwaarden en meetwaarden voor de PI’s
5. Klantenwerving Nieuwe klanten Procentueel aantaal nieuwe klanten 0.8 % 1. Aantal nieuwe klanten 2. Aantal klanten 100 15000 Ratio omzet nieuwe klanten tov totale omzet 2% 1. Omzet nieuwe klanten 2. Totale omzet 2500 65000 6. Rentabiliteit Relatie uitgaven onderhoud met omzet Ratio onderhoudskost infrastructuur-componenten tov omzet gerealiseerd 28% 1. Onderhoudskost te verhuren infrastructuur-componenten 2 Totale omzet 21000 Ratio uitgaven voor vervanging onderdelen voor infrastructuur-componenten tov totale omzet 15% 1. Uitgaven vervangonderdelen Relatie investeringen en omzet Ratio afschrijvingen investeringen tov totale omzet 25% 1. Afshrijvingen investeringen 20000 7. Procesuitvoe-ring en controle Efficiency van het salesproces Gemiddelde tijd salesactiviteit per klantentransactie 1.5 uur 1. Aantal uren salesactiviteit 2. Aantal klantentrans-acties 6000 Interne transporttijd Ratio interne transporttijd tov sales transactie tijd 50 % 75% 8.procesinno-vatie Verkorting cyclustijd van sales transactie Gemiddelde % cyclustijd per sales transactie 70% 60%

31 Het meten van de PI’s: Gebruik van PRESTA

32 Invullen normwaarden in PRESTA

33 Het meten van de PI’s: de BSC
De metingen worden gepresenteerd via een grafische rapportering en geëvalueerd ten opzichte van de vooropgestelde normen Alle details zijn per maand zichtbaar met een trendrapport over de afgelopen maanden

34 Het meten van de PI’s: BSC in het PRESTA systeem

35 Balanced score card: detail

36 De BSC: evolutie over de tijd

37 Methodiek van PRESTA-COACH
Het intake gesprek Het scannen Het bepalen van de kritische succesfactoren (KSF) en prestatie indicatoren (PI) Het meten van de PI en het rapporteren via de Balance scorecard (BSC) Het coachen van de onderneming

38 Coaching van de onderneming
De consultant zal samen met een expertenteam van het LUC conclusies trekken uit de resultaten en formuleert een advies over hoe het bedrijf kan bijsturen en hoe verdere coaching (evt buiten project) kan gebeuren

39 Conclusie Het belangrijkste resultaat van de PRESTA-COACH benadering is het opzetten van een meetsysteem om prestaties te kunnen meten en te vergelijken met de strategische doelstellingen van de onderneming, het creëren van een focus op het behalen van lange termijn-doelstellingen, het creëren van een intern communicatiemiddel en het beter kunnen beheersen van cruciale bedrijfsprocessen.

40 Meer informatie Limburgs Universitair Centrum Jeanne Schreurs: 0475/497099 Marc Voets: 0495/514770


Download ppt "Overzicht presentatie PRESTA-COACH"

Verwante presentaties


Ads door Google