De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Elektronische) Leeromgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Elektronische) Leeromgeving"— Transcript van de presentatie:

1 (Elektronische) Leeromgeving
Sociale Media in de BPV Jan Kees Meindersma Mieke van Keulen Concept v0.1

2 Wat speelt er in de BPV? Inleiding
Al jaren zijn er knelpunten en klachten rond het uitvoeren van de beroepspraktijkvorming (BPV) binnen BOL opleidingen van het MBO. Gebrekkige communicatie en afstemming tussen de school, het leerbedrijf en de student liggen vaak ten grondslag aan veel van de knelpunten. Web 2.0 en social media zijn in de kern gericht op communicatie en lijken ideale instrumenten te zijn om hierin verbetering aan te brengen. Kennisnet wil een bijdrage leveren aan het oplossen van deze knelpunten door het ontwikkelen van een samenhangend concept. Het concept heeft als uitgangspunten: Er wordt maximaal gebruik gemaakt van web 2.0/social media die nu al vrij beschikbaar zijn op het internet Het concept is direct toepasbaar. De school, het leerbedrijf en de student hoeven geen grote (ict) veranderingen door te voeren om het concept toe te passen Het concept draagt bij aan het oplossen van de 9 belangrijkste knelpunten in de BPV De fasen uit het BPV protocol zijn richtinggevend geweest in de uitwerking van de knelpunten en oplossingen.

3 De 9 belangrijkste knelpunten in de BPV
VERANTWOORDING VAN DE AANPAK Voorbereiding & Matching BPV-periode Beoordeling Evaluatie Voorbereiding en matching Studenten komen onvoorbereid het bedrijf binnen Scholen en leerbedrijven hebben er moeite mee om tot een gezamenlijke positionering van de BPV te komen BPV-periode Het leerbedrijf weet niet wat de studenten moet leren Leervragen die studenten tijdens de stage hebben, worden door de school te weinig voorzien van een passend aanbod Het is onvoldoende duidelijk wie de aanspreekpunten zijn vanuit de school en vanuit het bedrijf De frequentie en intensiteit van de begeleiding vanuit de school is onvoldoende Beoordeling Tijdens de stage wordt onvoldoende tijd besteed aan reflectie op de voortgang en het zichtbaar maken van spontane leerervaringen De afronding van de stage verloopt inefficiënt en moeizaam Evaluatie Knelpunten in BPV-trajecten blijven bestaan i.p.v. dat ze structureel opgelost worden

4 Verantwoording van de aanpak
Deskstudy van bestaande onderzoeken Gesprekken in de praktijk (BPV coördinatoren, studenten, leerbedrijven) Expertise Cinop, Twynstra Gudde en Kennisnet Resultaat: Een lijst met de 9 belangrijkste knelpunten met een onderscheid tussen oorzaak en gevolg (wat gaat er mis) Klik hier voor de uitgebreide lijst

5 Knelpunten 1-3 1 2 3 Oorzaken Knelpunt Wat gaat er mis
De gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen zijn onvoldoende scherp Het leerbedrijf is niet betrokken bij de afspraken die de school en de student maken De student wordt in de opleiding onvoldoende voorbereid op de stage Studenten komen onvoorbereid het leerbedrijf binnen De student kan het werk niet goed doen De student haalt onvoldoende uit zijn stage Praktijk is ontevreden over gedrag en houding van studenten Het ontbreekt aan structurele samenwerking Er is te weinig strategische overleg tussen BPV-coördinator en HRM manager Contact is voornamelijk 1-op-1 en sterk persoonsafhankelijk Scholen en leerbedrijven hebben er moeite mee om tot een gezamenlijke positionering van de BPV te komen School en leerbedrijf blijven twee gescheiden werelden De student krijgt te maken met verschillen tussen de werelden Het is niet duidelijk wat school en leerbedrijf minimaal van elkaar kunnen en mogen verwachten Er wordt te weinig informatie uitgewisseld tussen school en leerbedrijf De school informeert het leerbedrijf onvoldoende over de leerinhoud die in de stage centraal dient te staan Het leerbedrijf weet niet wat de student moet leren De student kan tijdens zijn stage niet werken aan de benodigde opleidingscompetenties De student boekt onvoldoende voortgang Het leerbedrijf ziet de student als extra, goedkope kracht Het aanbod van het leerbedrijf sluit onvoldoende aan op de leerbehoefte 1 2 3

6 Knelpunten 4-6 4 5 6 Oorzaken Knelpunt Wat gaat er mis
Scholen laten studenten ‘los’ tijdens de stage; studenten worden niet gestimuleerd tussentijd leervragen aan de school te stellen. De koppeling tussen theorie/ vaardigheidlessen op school en de stage is dun; het leeraanbod vanuit school is onvoldoende online en on time beschikbaar Praktijk en theorie staan niet met elkaar in verbinding Leerbedrijf denkt te veel vanuit functie en stimuleert studenten te weinig om leervragen te stellen Leervragen die studenten tijdens de stage hebben, worden door de school te weinig voorzien van een passend aanbod Studenten weten niet dat ze tussentijds leervragen kunnen stellen en blijven met hun leervragen zitten Studenten worden niet / onvoldoende in hun leerbehoeften voorzien De toegevoegde waarde van de stage voor de opleiding van de student is laag Studenten worden niet op maat ondersteund bij hun leervragen De school en het leerbedrijf maken alleen impliciete afspraken over rolverdeling Verantwoordelijkheden zijn vaak niet formeel belegd Leerbedrijven richten zich alleen op de uitvoering van de stage, niet op de fases daar omheen Het is onvoldoende duidelijk wie de aanspreekpunten zijn vanuit de school en vanuit het bedrijf Het is voor de student onvoldoende duidelijk wat hij wanneer moet doen De studenten/school/bedrijf weten niet bij wie ze terecht kunnen Klachten worden pas achteraf gemeld i.p.v. tijdens de stage Het bezoeken van stageplekken wordt als erg arbeidsintensief ervaren, vooral door logistiek rondom bezoeken POP/PAP staat los van de begeleiding De frequentie en intensiteit van de begeleiding vanuit de school is onvoldoende De student voelt zich niet ondersteund door de school Leerbedrijven voelen zich onvoldoende ondersteund 4 5 6

7 Knelpunten 7-9 7 8 9 Oorzaken Knelpunt Wat gaat er mis
Afwezigheid begeleide reflectie op ervaringen tijdens de stage Er is onvoldoende ruimte voor reflectie en voortgangsmonitoring georganiseerd Het eindverslag / proeve van bekwaamheid neemt een te dominante rol in gedurende de gehele stage Doordat afronding van de stage vaak veel papierwerk is, is dit erg arbeidsintensief Tijdens de stage wordt onvoldoende tijd besteed aan reflectie op de voortgang en het zichtbaar maken van spontane leerervaringen De stage kent onvoldoende diepgang Rendement van de stage is niet optimaal; er kan meer uit de stage geleerd worden Overzicht voortgang student gedurende de stage ontbreekt De student voelt zich te weinig ondersteund Onvoldoende informatie-uitwisseling tussen school en leerbedrijf over beoordelen stage Verantwoordelijkheden en procedures m.b.t. de beoordeling zijn niet vastgelegd Huidige beoordelingsvormen zijn erg arbeidsintensief (voor school en leerbedrijf) Beoordelaars hebben niet de juiste competenties De afronding van de stage verloopt inefficiënt en moeizaam De kwaliteit van de beoordeling is onvoldoende. Hierdoor ontstaan ook problemen met afronden van examenonderdelen De beoordeling voegt te weinig toe aan het leerproces van de student Veel onduidelijkheden over rollen en taken Ervaringen worden door school en leerbedrijf niet gedeeld Veel wisselingen in bezetting op de school Geen periodieke evaluatie tussen school en leerbedrijf Ad hoc cultuur Knelpunten in BPV-trajecten blijven bestaan i.p.v. dat ze structureel opgelost worden Veel problemen worden ad hoc opgelost De aandacht van de school en het leerbedrijf gaat op aan het oplossen en repareren van veelal dezelfde problemen 7 8 9

8 Sociale media in de BPV Leervraag Netwerk Blogboek Wereld van de
Kwaliteits-verbetering Wereld van de de student Wereld van de BPV verantwoordelijke Strategische samenwerking directie

9 Wat zijn de kritische factoren?
Blogboek De student houdt wekelijks een online blogboek bij om zijn leerervaringen gedurende de BPV zichtbaar te maken Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de kritische factoren?

10 Blogboek Wat is het? (1) NAAR BLOGBOEK

11 Blogboek Wat is het? (2) NAAR BLOGBOEK

12 Blogboek Wat is het? (3) NAAR BLOGBOEK

13 Blogboek Hoe werkt het? Evaluatie Voorbereiding & matching Beoordelen
NAAR BLOGBOEK Voorbereiding & matching Op school wordt de student voorbereid op het werken met een blogboek Een student leest blogboeken van andere (oud) studenten om informatie te krijgen over het leerbedrijf (werkwijze en werkzaamheden, cultuur, feitelijke informatie, etc) voor een goede voorbereiding en matching met het leerbedrijf Evaluatie Het blogboek geeft de BPV coördinator input voor het evaluatiegesprek over de samenwerking tussen het leerbedrijf en de school en is een bron voor de kwaliteitscyclus van de BPV in de school De deelnemer kan aan de hand van het blogboek makkelijker reflecteren op het geheel van de stage Evaluatie Voorbereiding & matching BPV-periode De student houdt minimaal wekelijks een blogboek bij waarin hij zijn persoonlijke ervaringen en zijn vorderingen ten aanzien van zijn leerdoelen beschrijft De student gebruikt het blogboek om te kunnen reflecteren op zijn stage Medestudenten leren van elkaar door elkaars blogboek te lezen en hierop te reageren De BPV begeleider en/of de praktijkbegeleider heeft vaste momenten waarop hij reageert op het blogboek in de vorm van commentaar of feedback Beoordelen Beoordelen Door het blogboek ontstaat er een archief over de gehele BPV-periode van de student; de leerontwikkeling wordt zichtbaar Het blogboek vervangt het stageverslag en maakt onderdeel uit van de summatieve toetsing BPV-periode

14 Blogboek Wat zijn de voordelen?
NAAR BLOGBOEK Door het lezen van andere blogboeken is de student beter voorbereid op de stage Leervragen en knelpunten die studenten tijdens de stage hebben, worden door de begeleiders eerder gesignaleerd De intensiteit van de begeleiding neemt toe zonder dat het aantal fysieke stagebezoeken toeneemt De eindbeoordeling vindt plaats op basis van een tijdens de stage opgebouwd verslag in plaats van alleen het achteraf opgestelde stageverslag

15 Blogboek Wat zijn de kritische factoren? Things to do
NAAR BLOGBOEK Things to do Afspraken maken over het gebruik Wie doet wat? (rol van de praktijkbegeleider, van de BPV begeleider en van de student) Hoe vaak wordt er een blogboek bijgehouden door de student? Hoe vaak wordt het blogboek beoordeeld/ bekeken door de BPV begeleider en praktijkbegeleider? Hoeveel tijd krijgt de BPV begeleider om de blog na te kijken? Welke afspraken maak je over de mate van openheid van het blogboek (wie mogen het blogboek allemaal lezen)? Hoe wordt het blogboek ingepast in de beoordelingssystematiek (rekening houdend met geldende regelgeving)? Hoe bereid je studenten en begeleiders voor op deze manier van werken? Wat zijn de consequenties als het blogboek niet goed wordt bijgehouden? Afspraken over de inhoud Wat moeten studenten vastleggen? Hoe open of voorgestructureerd is het blogboek? Waar zal de BPV begeleider/praktijkbegeleider op beoordelen? Praktische vragen In hoeverre hebben studenten en begeleiders voldoende toegang tot computers en internet? In hoeverre is het werken met een blogboek bekend bij studenten en begeleiders?

16 Voorbeelden www.blog.com www.bloggers.nl www.blogger.com

17 Netwerk Voor de BPV bouwt
de student via LinkedIn aan een netwerk binnen en buiten de school Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de kritische factoren?

18 Netwerk Wat is het? (1) NAAR NETWERK

19 Netwerk Wat is het? (2) NAAR NETWERK

20 Netwerk Wat is het? (3) NAAR NETWERK

21 Netwerk Wat is het? (4) NAAR NETWERK

22 Netwerk Hoe werkt het? Evaluatie Voorbereiding & matching Beoordelen
NAAR NETWERK Voorbereiding & matching De BPV begeleider stimuleert het gebruik van LinkedIn in de voorbereiding op de BPV De student heeft/maakt een LinkedIn profiel. Hierin plaatst hij o.a. zijn CV, informatie over de huidige opleiding en leerdoelen/wensen, POP / PAP In de sollicitatiefase oriënteert de student zich via LinkedIn op stagemogelijkheden bij verschillende bedrijven en linkt zich aan de interessante mensen De opleiding maakt op LinkedIn een groep aan voor stagiaires met contacten, links, nuttige websites, onderwijsmateriaal, etc. De opleiding creëert een groep op LinkedIn waarin alumni van de eigen opleiding bereikbaar worden voor vragen over de BPV Evaluatie De student evalueert na afloop van zijn BPV wat zijn loopbaanwensen zijn en past op basis van deze evaluatie eventueel zijn netwerk en profiel aan Evaluatie Voorbereiding & matching Beoordelen BPV-periode BPV-periode De student plaatst ervaringen bij zijn profiel (beschrijving van de opleiding, stages,etc) op LinkedIn (soort CV) Student kan lid worden van een groep van medestagiaires De student kan eventueel gericht vragen stellen via zijn LinkedIn netwerk De student kan zijn blog en zijn Twitter koppelen aan LinkedIn Beoordelen Het leerbedrijf en de student plaatsen een referentie/aanbeveling op elkaars LinkedIn profielen BPV docent plaatst indien wenselijk referenties op het LinkedIn profiel van de student

23 Netwerk Wat zijn de voordelen?
NAAR NETWERK De student bereidt zich beter voor op de stage (maakt een bewustere keuze voor het bedrijf waar hij/zij stage gaat lopen) Leerbedrijven hebben door het LinkedIn profiel van de student een beter beeld bij wat de student moet leren

24 Netwerk Wat zijn de kritische factoren? Things to do
NAAR NETWERK Things to do Afspraken maken over het gebruik Wie beheert de groepen vanuit de opleiding (zowel huidige groepen als bereikbaarheid oud-studenten)? Hoe open /gesloten wordt er gewerkt met LinkedIn? Wat wordt er wel/niet gekoppeld aan het profiel van een student? Welke afspraken worden er gemaakt over de werkwijze/’gedragsregels’? Op welke manier kan de huidige voorbereiding op de BPV worden vervangen/ondersteund door LinkedIn? Afspraken over de inhoud Maak afspraken over wat er in het profiel van de student nodig is om LinkedIn functioneel in te kunnen zetten in de BPV Praktische vragen Wat hebben studenten, BPV begeleiders en praktijkbegeleiders nodig om de nieuwe werkwijze via LinkedIn te kunnen uitvoeren? De student, school en het leerbedrijf moeten voldoende toegang hebben tot internet en een computer

25 Voorbeelden

26 Wat zijn de kritische factoren?
Leervraag De student kan via zijn telefoon en/of pc zijn leervraag direct stellen aan zijn begeleiders en medestudenten Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de kritische factoren?

27 Leervraag Wat is het? (1) NAAR LEERVRAAG

28 Leervraag Wat is het? (2) NAAR LEERVRAAG 28

29 Leervraag Hoe werkt het? Evaluatie Voorbereiding & matching Beoordelen
NAAR LEERVRAAG Voorbereiding & matching In de voorbereiding op de stage wordt gesproken over het belang van snelle begeleiding in het geval van (adhoc) leervragen. De student stelt minimaal één leervraag per week De student leert dat hij via telefoon/pc (twitter, yammer) verschillende personen kan raadplegen om antwoord te krijgen op zijn (adhoc) leervragen en wat de voor- en nadelen zijn van deze openheid De student en de BPV begeleider spreken af hoe de telefoon/pc een oplossing kan zijn voor deze (adhoc) leervragen en maken afspraken over het gebruik Evaluatie De BPV begeleider, praktijkbegeleider en de student halen uit de gebundelde vragen de belangrijkste evaluatiepunten Evaluatie Voorbereiding & matching BPV-periode De student kan tijdens zijn stage direct vragen stellen aan de bpv begeleider, (mede)studenten en externen (korte termijn) Medestudenten en ander geïnteresseerden reageren wanneer zij willen (afhankelijk van mate van openheid van het middel) De BPV begeleider houdt regelmatig zijn telefoon en/of pc in de gaten om de (adhoc) leervragen te volgen De vragen en de reacties worden gedurende de stage gebundeld door de BPV begeleider. De begeleider krijgt het overzicht van alle vragen die de student heeft gesteld. En worden behandeld in terugkomdagen Beoordelen BPV-periode Beoordelen De gebundelde vragen vormen een aanvullende bron in de formatieve beoordeling van de student

30 Leervraag Wat zijn de voordelen?
NAAR LEERVRAAG De student heeft een direct aanspreekpunt in het geval van adhoc leervragen Spontane leervragen en knelpunten in de stage worden direct zichtbaar en eerder voorzien van een antwoord en worden gesteld op het moment dat ze zich voordoen… authentiek dus.

31 Leervraag Wat zijn de kritische factoren? Things to do
NAAR LEERVRAAG Things to do Afspraken maken over het gebruik Hoe gaan we elkaar bereiken: welke middelen zetten we in (twitter, yammer)? De inzet van middelen is afhankelijk van openheid en privacy van de vragen Welke momenten bouwen we in om terug te komen op de (adhoc) leervragen? Welke mensen commiteren zich aan de afspraken? Welke afspraken maken we over omgang, privacy en openheid van de vragen? Op welke manier krijgen deze leervragen een plek in de stagebegeleiding en in de beoordeling? Afspraken over inhoud Wat voor type vragen kunnen worden gesteld via de telefoon/pc? Bij het gebruik maken van een open media als twitter moet met de privacy en de veiligheid van de student en het leerbedrijf rekening gehouden worden Praktische vragen Hebben studenten en de begeleiding voldoende toegang tot computers/telefoon en internet? Is de begeleiding gewend te werken met middelen als twitter, yammer?

32 Voorbeelden www.twitter.com www.yammer.com
Twitter is openbaar en voor iedereen toegankelijk (met eventueel mogelijkheden van afscherming) Yammer kan je afscheiden voor een bepaalde groep en wordt daardoor in veel in organisaties gebruikt

33 Kwaliteitsverbetering
Door elektronische gegevens over de BPV te verzamelen en deze regelmatig te analyseren, ontstaan structurele verbeteringen in de BPV Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de kritische factoren?

34 Kwaliteitsverbetering
Wat is het? KWALITEITS- VERBETERING

35 Kwaliteitsverbetering
Hoe werkt het? KWALITEITS- VERBETERING Check De kwaliteitscyclus van de BPV wordt op een structurele manier ingezet. Er wordt nagedacht over relevante informatie en hoe deze wordt gebruikt De BPV verantwoordelijke zet o.a. een elektronische vragenlijst uit bij de bedrijven en de BPV begeleiders studenten De BPV verantwoordelijke maakt een analyse van de webbased informatiegegevens en van de bestaande bedrijfsvoeringgegevens (harde cijfers vanuit tevredenheidsonderzoeken, crm, financiën, etc.) In een analyse van de gegevens worden conclusies zichtbaar gemaakt Do Tijdens de BPV periode verzamelt de BPV verantwoordelijke de relevante informatie die hij gebruikt voor de checkfase Check Do Act Op basis van de analyse worden maatregelen bedacht om de BPV in de volgende ronde te verbeteren Er vindt een terugkoppeling plaats richting BPV begeleiders, leerbedrijven en studenten Alle maatregelen worden geregistreerd in een centrale informatiedatabase die voor iedereen toegankelijk is Plan Act Plan De BPV verantwoordelijke bereidt de nieuwe BPV periode voor op basis van de geformuleerde maatregelen

36 Kwaliteitsverbetering
Wat zijn de voordelen? KWALITEITS- VERBETERING De kans is groter dat knelpunten in BPV structureel worden opgelost Het leerbedrijf en de school kunnen op basis van relevante informatie tot betere afstemming over de strategische positionering van de BPV komen

37 Kwaliteitsverbetering
Wat zijn de kritische factoren? KWALITEITS- VERBETERING Things to do Afspraken maken over het gebruik Welke informatie is wel of niet geschikt is voor de kwaliteitscyclus? Welke afspraken worden gemaakt over de toegankelijkheid van informatie? Welke functie/persoon wordt verantwoordelijk voor de BPV kwaliteitscyclus? Afspraken over de inhoud Welke onderwerpen zijn belangrijk om mee te nemen in de evaluatie? (afgeleid van de smart doelstellingen/kpi’s) Praktische vragen/eisen Is er goede ict infrastructuur die de instrumenten kunnen ondersteunen? Is er een koppeling van informatie met overige systemen binnen de school? Welke informatie-tools gebruikt de school al?

38 Voorbeelden www.surveymonkey.com
SurveyMonkey biedt een systeem waarmee je onderzoeken kan uitvoeren, kan beheren en analyseren en waarmee ja als organisatie verbetering kan toepassen

39 Wat zijn de kritische factoren?
Strategische samenwerking STRATEGSICHE SAMENWERKING De school en het leerbedrijf realiseren een betere samenwerking op directieniveau Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de kritische factoren?

40 Strategische samenwerking
Wat is het? STRATEGSICHE SAMENWERKING

41 Strategische samenwerking
Hoe werkt het? STRATEGSICHE SAMENWERKING Evaluatie Evalueer samen met het leerbedriif of het plan van aanpak nog volstaat Evalueer of er aanpassingen nodig zijn in de lijst van keuze voor de bedrijven Keuze maken voor een aantal bedrijven Maak een keuze voor een aantal bedrijven waarmee je intensief de samenwerking wil aangaan. Bijvoorbeeld op basis van het aantal stagiaires dat werkt bij een leerbedrijf, een leerbedrijf met perspectief op groei en pr waarde of op basis van de positie in de regio In de praktijk brengen Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Aandachtspunten hierbij zijn dat het aansluit bij het BPV beleid en dat er eigenaren zijn, bijvoorbeeld de accountmanager Er zijn regelmatig contactmomenten tussen de school en het leerbedrijf op directieniveau om informatie uit te wisselen. Social media en web 2.0 bieden mogelijkheden om op een eenvoudige manier informatie uit te wisselen of voor contact te zorgen tussen de school en het leerbedrijf. Bijvoorbeeld: google docs, sharepoint, wikispaces De afspraken worden gemonitord. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van web 2.0/social media. Bijvoorbeeld door een webagenda of digitaal takenoverzicht Organiseer regelmatig bijeenkomsten met je netwerk van leerbedrijven Evaluatie Keuze maken voor aantal leerbedrijven In de praktijk brengen Plan van aanpak maken Plan van aanpak maken De school bekijkt per leerbedrijf welke kansen er zijn om de samenwerking optimaal te benutten, bijv; zoveel mogelijk studenten plaatsen De school en het leerbedrijf maken afspraken om die kansen te benutten Tussen de school en het leerbedrijf wordt een plan van aanpak gemaakt

42 Strategische samenwerking
Wat zijn de voordelen? STRATEGSICHE SAMENWERKING De scholen en leerbedrijven kunnen beter tot een gezamenlijke positionering van de BPV komen Er is meer sturing mogelijk op de afspraken tussen het leerbedrijf en de school De kwaliteitsverbeterpunten worden opgenomen in het strategisch beleid tussen de school en het leerbedrijf

43 Strategische samenwerking
Wat zijn de kritische factoren? STRATEGSICHE SAMENWERKING Things to do Is er een actueel overzicht van relatiegegevens? Zijn er afspraken over wie wat doet, wat de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling is, hoe de bestuurlijke en werkorganisatie op elkaar zijn afgestemd en welke coördinatiemechanismen worden toegepast? Is het mogelijk je als school te verdiepen in het leerbedrijf; is duidelijk wat de spelregels en omgangsvormen zijn om tot besluitvorming en afspraken te komen? Is het mogelijk voor de school en het leerbedrijf om de gezamenlijke belangen voorop te blijven stellen? (win-win situatie) Staat de school op een toegankelijke en open manier in contact met de leerbedrijven?

44 Voorbeelden


Download ppt "(Elektronische) Leeromgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google