De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-conferentie SRE 13-10-2005 Gemeenten en Centrum Indicatiestelling Zorg Partners in integrale dienstverlening Regionale WMO-conferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-conferentie SRE 13-10-2005 Gemeenten en Centrum Indicatiestelling Zorg Partners in integrale dienstverlening Regionale WMO-conferentie."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-conferentie SRE 13-10-2005 Gemeenten en Centrum Indicatiestelling Zorg Partners in integrale dienstverlening Regionale WMO-conferentie

2 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 2 Wetenschappelijk onderzoek aandacht Nederlanders op dit tijdstip En de andere 20%…….. 80%

3 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 3 Even voorstellen… Ronald de Meij Regiodirecteur Centrum Indicatiestelling Zorg Midden en Zuidoost Brabant

4 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 4 Waarom integrale service?

5 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 5 De feiten (2004) rond HV? 1.Van de ruim 35.000 indicaties in deze regio 2.Is ongeveer 20% alleen HV 3.Van alle indicaties met HV is 42% alleen HV 4.De rest 58% ook andere Awbz functies 5.Bij vervolgindicaties 50% ook andere Awbz-functies 6.In de loop van de tijd (3 tot 5 jaar) heeft 80% van HV ook andere Awbz-functies nodig Deze feiten leiden tot de conclusie dat slechts een beperkt aantal cliënten alleen voor huishoudelijke verzorging wordt geïndiceerd. Het overgrote deel dan de cliënten hebben op het moment van indiceren of in de jaren erna tijdens vervolgindicaties te maken met zowel HV (Wmo) als met de functies van de Awbz

6 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 6 Toegang tot HV: welke opties heeft u als gemeente? Optie 1: zelf toegang organiseren Optie 2: uitbesteding aan CIZ Optie 3: uitbesteding aan marktpartij Optie 4: uitbesteden aan zorgaanbieder

7 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 7 Optie 1: de gemeente gaat zelf toegang organiseren Pro Directe koppeling beleid – uitvoering Integraal wonen, zorg, welzijn (indien gemeente Wvg zelf uitvoert) Toegang is gezicht naar burger, versterkt loket Eenvoudige criteria (bijv. leeftijd, inkomen) maakt toegang organiseren eenvoudiger Eigen WVG organisatie eenvoudig uit te breiden Con Gemeente geen kennis en instrumenten indicatiestelling HV Kleine gemeenten onvoldoende schaal en continuïteit Cliëntenorganisaties wantrouwend: indiceren, toekennen en uitvoeren (weer) in 1 hand

8 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 8 Optie 2: uitbesteding aan CIZ pro CIZ heeft ervaring met indicatiestelling HV CIZ voert Wvg indicaties uit voor 230 gemeenten CIZ indiceert bij complexe vragen integraal (alle functies) en niet claimgericht HV Cliëntenorganisaties willen onafhankelijkheid Geen(Europese) aanbesteding; geen BTW Naleving strenge criteria door externe partij Overgang HV naar gemeenten relatief eenvoudig 1 loket voor zorgvraag voor 1 of meerdere functies

9 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 9 Optie 2: uitbesteding aan CIZ con CIZ kan en wil slechts op beperkt aantal criteria maatwerk voor de gemeenten bieden (welke nog bepalen) Sentiment rond RIO-verleden Uitbesteden aan een instelling die primair voor de AWBZ werkt; ‘CIZ ontziet de AWBZ’ Een centralistische club die onvoldoende inspeelt op de wensen van de gemeenten Te traag Te duur Geen samenhang met Wvg voorzieningen indien indicatiestelling Wvg niet is uitbesteed aan CIZ

10 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 10 Optie 3: uitbesteding aan marktpartij Pro Aanbesteding leidt tot onderhandelingen en bij voldoende aanbod tot prijsconcurrentie Marktpartijen effectiever en efficiënter dan een ambtelijke organisatie Con Aanbesteding verplicht

11 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 11 Optie 4: uitbesteden aan zorgaanbieder Pro Goedkoop Gemeente besteed toegang en uitvoering uit aan 1 organisatie Con Toegang niet onafhankelijk Gemeente afhankelijk van 1 aanbieder (wordt monopolist)

12 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 12 Conclusies obv geïnterviewde gemeenten Alle 4 de opties zijn zeer goed mogelijk en zullen voorkomen Er is niet 1 optie die evident meer voordelen heeft Startpositie (wel/geen Wvg) en gemeentepolitiek (wel/geen voorkeur voor uitbesteden; belang onafhankelijkheid) belangrijk voor keuze Integratie keten versus onderdelen uitbesteden Twijfels in hoeverre inhoudelijke indicatiestelling nog nodig is Bij complexe zorgvragen maakt een onafhankelijke indicatiestelling de gemeente minder kwetsbaar

13 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 13 Visie CIZ op indiceren na WMO Onze primaire taak is indiceren voor de AWBZ Daarnaast (op contractbasis) indiceren voor gemeenten, omdat Indiceren onze specialiteit is Wij de kennis en vaardigheden voor indicaties Wvg/HV en SMA in huis hebben en steeds verder professionaliseren en doorontwikkelen De samenhang tussen wonen, welzijn en zorg voor de cliënten behouden blijft door hetzelfde indicatiestellingsbureau te laten indiceren voor de Wmo en de AWBZ. Wij op dit moment voor 230 gemeenten Wvg voorzieningen indiceren waarmee de samenhang tussen Wvg/Wmo en AWBZ gerealiseerd is

14 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 14 Onze randvoorwaarden 1.Het CIZ is geen marktpartij, is niet BTW-plichtig en neemt niet deel aan aanbestedingen 2.Het CIZ zal kostendekkende tarieven hanteren 3.Het CIZ zal meerdere modulen met verschillende kostprijzen gaan aanbieden 4.Volledig maatwerk voor elke gemeente niet mogelijk

15 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 15 CIZ speelt in op veranderingen in de wetgeving Zolang de Wmo er nog niet is continueren wij voor elke gemeente die dat wenst onze dienstverlening voor Wvg voorzieningen en SMA Zodra de Wmo van kracht is zullen wij ons aanbod naar de gemeenten aanpassen

16 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 16 Strategie dienstverlening CIZ aan gemeenten 1.Doelstelling 2.Wat aanbieden 3.Hoe aanbieden 4.Hoe organiseren

17 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 17 Doelstellingen CIZ CIZ wil de expert (en marktleider) in indiceren voor zorg en wonen zijn en blijven Cliënten hebben belang bij één instantie die - in samenhang – de toegangsvraag in het kader van de Wmo en AWBZ kan afhandelen

18 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 18 Wat aanbieden 1.Indicatie(adviezen) Woon-,vervoers- en rolvoorzieningen (huidige Wvg voorzieningen), HV, aanvullende diensten (SMA) Passing en selectie 2.Beslisboom HV en Wvg Zodat medewerkers zorgloket/gemeente de eenvoudige aanvragen direct kunnen afhandelen; de complexe worden naar CIZ verwezen; eventueel in aanmeldmodule 3.Kwaliteitstoetsing Steekproefsgewijs toetsen van door gemeente afgegeven indicaties (proces en inhoud) 4.Kennisoverdracht Onderricht in indicatiestelling HV en/of gebruik beslisboom 5.Management informatie En beleidsinformatie

19 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 19 Reactie geïnterviewde gemeenten op deze 5 potentiële diensten 1.Indicatie(adviezen) Logisch, maar dan ‘onafhankelijk en niet bureaucratisch’ 2.Beslisboom HV en Wvg Zeer interessant: gemeenten handelen een deel zelf af, CIZ alleen voor de complexe indicaties 3.Kwaliteitstoetsing ‘Charmant’: een check door een ZBO is niet verkeerd 4.Kennisoverdracht Mooi voorstel, maar CIZ gaat vast niet zijn eigen concurrentie opleiden. Wel logisch in combinatie met beslisbomen en complexe indicaties door CIZ 5.Management informatie Hiervoor is gemeente primair verantwoordelijk; wel MI geleverde prestaties en aanzet tot BI (cliëntprofielen)

20 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 20 Hoe aanbieden Gemeente wijst in WMO-verordening het CIZ aan als ‘ locale alleen bevoegde uitvoerder’ PxQ (met randvoorwaarden) in een jaarcontract Beslisboom in combinatie met indiceren complexe vragen door CIZ Het CIZ werft niet actief bij gemeenten die de WvG laten uitvoeren door een derde Bijdrage aan zorgloket moet CIZ-diensten ondersteunen

21 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 21 De keten van WMO diensten Info en advies Vraag- verheldering Toegang, indicatie Beschik- king Uitvoe- ring Toezicht Verant- woording Welzijn Woonv. Rolv. Vervoerv HV GPK ………… ………..

22 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 22 De keten van WMO diensten Info en advies Vraag- verheldering Toegang, indicatie Beschik- king Uitvoe- ring Toezicht Verant- woording Voor gemeenten de vraag of ze delen van deze keten wil uitbesteden Kan uitbesteding zonder onderbreking van de keten? (ICT!) Welke onderdelen wil de gemeente fysiek in een loket onderbrengen? Welzijn Woonv. Rolv. Vervoerv HV GPK ………… ………..

23 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 23 Mogelijke bijdrage CIZ aan loket Info en advies Vraag- verheldering Toegang, indicatie Beschik- king Uitvoe- ring Toezicht Verant- woording Opleiding Folders Opleiding Verwijzen naar CIZ 19 SIP’s Aanmeldm. Beslisboom Onderzoek Voor welke diensten is fysieke aanwezigheid op een loket van een CIZ medewerker gewenst resp. noodzakelijk? (bijvoorbeeld spreekuur in loket)

24 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 24 Mogelijke bijdrage CIZ aan loket Info en advies Vraag- verheldering Toegang, indicatie Beschik- king Uitvoe- ring Toezicht Verant- woording Opleiding Folders Opleiding Verwijzen naar CIZ 19 SIP’s Beslisboom frontoffice backoffice IndicerenMI Kwal.toetsing

25 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 25 Eenvoudige indicaties onderscheiden van complexe indicaties SIP’s en beslisboom HV door gemeente (loket) aanbieders of frontoffice indicatiebureau SIP’s en beslisboom HV door gemeente (loket) aanbieders of frontoffice CIZ Door indicatiestellers bij gemeente, aanbieders of indicatiebureau Door indicatiestellers van het CIZ WMO AWBZ Complex Eenvoudig

26 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 26 Aanbod HV Optie 1 Wij bieden indicatiestelling HV aan met de AWBZ criteria en met een verdeling over de procedures conform de beslisboom routebepaling in het RWP (dus uniform voor elke gemeente) Optie 2 Wij bieden indicatiestelling HV aan met voor enkele criteria maatwerk per gemeente Optie 3 CIZ biedt een geautomatiseerde beslisboom HV aan waarmee medewerkers in zorgloketten/gemeenten een deel van alle HV aanvragen kunnen indiceren, de meer complexere gevallen worden ‘uitgeworpen’ en doorverwezen naar het CIZ. Optie 4 CIZ biedt een geautomatiseerde beslisboom HV aan, enkele criteria maatwerk

27 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 27 Kansen voor integrale service Gemeente is het gezicht naar de burgers CIZ faciliteert integrale aanpak in loket Kennis delen, instrumenten bieden, etc. Koppelen databases: burgers niet lastig vallen met informatie verzamelen Deskundigheid CIZ is aanvullend pop deskundigheid van gemeenten in loket Indien nader onderzoek door CIZ in loket …….

28 Wmo-conferentie SRE 13-10- 2005 28 Gemeente en CIZ: partners in integrale service!


Download ppt "Wmo-conferentie SRE 13-10-2005 Gemeenten en Centrum Indicatiestelling Zorg Partners in integrale dienstverlening Regionale WMO-conferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google