De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20051 Instrumenten Financieel Management 4 november 2005 BSN Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20051 Instrumenten Financieel Management 4 november 2005 BSN Nederland."— Transcript van de presentatie:

1

2 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20051 Instrumenten Financieel Management 4 november 2005 BSN Nederland

3 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20052 Onderwerpen Jaarrekening Van ‘Loo van Eck De artikelen Kostprijsbepaling Subset vragen Terugblik visiedag Case BLM Verkoopprijs en assortimentsbeslissingen Beslissingsondersteunende calculaties Budgetteren Investeringsbeslissingen Waarde van een onderneming Ratio-analyse

4 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20053 Kostprijzen

5 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20054 Kostprijsbepaling Systemen De functies van kostprijzen De indeling van kosten Inrichting van de systemen

6 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20055 Kostenprijsbepaling Kosten: De geldswaarde van de voor het produceren van goederen en diensten noodzakelijkerwijze opgeofferde productiemiddelen Waarde Prijs KostenDekking Verspillingen Prijsgrondslag Opportunity costs Sunk costs

7 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20056 Kostprijsbepaling Systemen: Enkelvoudige opslagmethode Meervoudige opslagmethode Kostenplaatsmethode

8 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20057 Enkelvoudige opslagmethode Per functie Uurtarief = bruto jaarsalaris*overheadfactor declarabele uren per jaar Overheadfactor= totale bedrijfskosten + winstopslag bruto jaarsalarissen fee-earners Andere verschijningsvormen Direct costing Bruto margemethode

9 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20058 Direct costing Verkoopprijs -/- variabele kosten = dekkingsbijdrage vaste kosten Let op: variabele kosten niet directe kosten !!! Bruto margemethode Verkoopprijs -/- inkoopprijs = bruto marge Globale resultatenanalyse Waardering exclusief dekking voor vaste kosten

10 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20059 Meervoudige opslagmethode Meerdere opslagpercentages ter dekking van de kosten van verscheidene afdelingen Cijfers in € 1.- AdvieswerkProject uitvoering Bruto jaarsalaris fee-earner75,00037,500 Sociale lasten17,50012,500 Autokosten etc. 12,500+ 7,500+ Personeelskosten fee-earner105,00057,500 Opslag fee-earner10%10,500+ 30% 17,250+ Totale personeelskosten115,50074,750 Opslag indirecte kosten 40%46,200+ 40%29,900 Opslag holdingkosten10% 11,550+ 10% 7,475+ Totale kosten173,250112,125 Directe uren1.2001.400 Uurtarief excl. winstopslag144 80 Winstopslag25% 36+ 25% 20+ Calculatorisch uurtarief 180 100

11 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200510 Meervoudige opslagmethode Calculatorisch uurtarief Cijfers in € 1.- AdvieswerkProjekt uitvoering Meervoudig180100 Enkelvoudig194 83 Verschil (14)(7%) 17 20% (75,000 x 3.1)/1200 = 194 (37,500 x 3.1)/1400 = 83

12 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200511 Kostenverbijzondering Kostenverbijzondering: Het zo volledig en correct mogelijk toekennen van de totale bedrijfskosten aan de kostendragers Synoniemen: kostenallocatie, cost allocation Kostendragers: De produkten die een bedrijf vervaardigt of de opdrachten (jobs) die het in uitvoering neemt Kostenverdelingsvraagstuk of kostendekkingsvraagstuk

13 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200512 Kostenplaatsmethode Synoniem: productiecentramethode, standaardkostprijsmethode Transfer price: dekking van kosten voor interne levering van goederen of diensten Soorten kostenplaatsen Profit center: afdeling met verantwoordelijkheid voor kosten en dekking Cost center: afdeling met verantwoordelijkheid voor alleen de kosten Revenu center afdeling met verantwoordelijkheid voor allen de opbrengsten

14 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200513 Kostenplaatsmethode Kostenplaats: Verzameling van alle kosten die in een productieorganisatie gemaakt worden voor de uitoefening van een bepaalde functie Ingesteld tbv de kostprijscalculatie en kostenbeheersing Meestal een afdeling

15 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200514 Kostenplaatsmethode Registratie van de kosten naar: Kostensoorten Kostenplaatsen Kostendragers Kostenverdeelstaat en kostendekkingsstaat Kostenverdeelsleutel

16 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200515 Kostenplaatsmethode Kostenverdeelstaat Kosten soorten Kosten plaatsen Hulpkosten plaatsen Zelfstandige kostenplaatsen Laatste kostenplaatsen Kostendrager + + + + T T T

17 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200516 Kostenplaatsmethode Doorbelastingen: Directe methode Step down-methode Reciprocal methode Inzichtelijkheid is bepalend voor het gebruik van de informatie

18 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200517 De functies van kostprijzen Periodieke resultaatbepaling Tarief en kostprijsberekening Resultaten analyse Management informatie Planning en beheersing

19 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200518 De functies van kostprijzen Periodieke resultaatbepaling Period matching: Toekennen van opbrengsten en kosten aan periodes Voorzichtigheidsprincipe: opbrengsten nemen als ze zijn gerealiseerd kosten nemen zodra ze bekend zijn Relatie met het productieproces: het ontstaan van de producten en de inzet van productiefactoren

20 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200519 De functies van kostprijzen Tarief en kostprijsberekening totale kosten Kostprijs= totale aantal geproduceerde eenheden

21 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200520 De functies van kostprijzen Resultatenanalyse Bedrijf/afdeling Bestedingsresultaat:werkelijke kosten -/- begrote kosten Bezettingsresultaat:(werkelijke bezetting -/- normatieve bezetting)*tarief Per tarief Prijsverschillen:(werkelijke prijs -/- begrote prijs)*werkelijk verbruik Per project/Product Transactieresultaat:verkoopsprijs -/- calculatorische kostprijs Efficiencyresultaat:(werkelijk verbruik -/- normatieve verbruik)*tarief

22 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200521 De functies van kostprijzen Management informatie Investeringsbeslissingen Assortimentsamenstelling Prijsbeleid Make or buy beslissingen

23 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200522 De functies van kostprijzen Planning en beheersing VoorcalculatieNacalculatie Verschillenanalyse Management by exception

24 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200523 Kostprijsbepaling Complicaties: Variabiliteit Toerekenbaarheid Waardering Investering Overlopende activa/passiva

25 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200524 De indeling van kosten Variabiliteit Vaste (constante) kosten: Kosten waarvan het totaal niet of sterk vertraagd reageert op veranderingen in de activiteitenomvang per stuk variabel Variabele kosten: Kosten waarvan het totaal toeneemt of afneemt bij een zelfs geringe toeneming of afneming van de produktie-activiteiten per stuk vast

26 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200525 De indeling van kosten Variabiliteit Vaste kosten: Periodekosten Schaalvoordelen Relevant range Sunk costs Variabele kosten: Volumegebonden kosten Proportioneel variabel Progressief/degressief variabele kosten Trapsgewijs variabele kosten

27 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200526 De indeling van kosten Variabiliteit Differentiële of incrementele kosten Differentiële kostprijs Marginale kosten en opbrengsten Cost-volume analyse Contributiemarge Break-even point

28 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200527 De indeling van kosten Toerekenbaarheid Directe kosten: Kosten die specifiek ten behoeve van een bepaald soort product zijn gemaakt Indirecte kosten: Kosten die niet speciaal voor een soort product zijn gemaakt, maar voor de gehele productie en afzet Prime kosten Overhead kosten

29 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200528 De indeling van kosten Kostensoorten Categorische kostenindeling: Grond Grond- en hulpstoffen Arbeid Duurzame produktimiddelen Diensten van derden Belastingen

30 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200529 De indeling van kosten Kostenplaatsen: Functionele indeling Een geheel van gegroepeerde taken Inkoop Produktie Veiligheid Marketing Administratie

31 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200530 Kostprijsbepaling Kostprijsbepalingssysteem: rekeningschema wijze van begroten analyse mogelijkheid wijze van denken

32 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200531 Kostprijsbepaling Inrichting van de systemen: Business Balanced Scorecard Activity based costing

33 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200532 Business Balanced Scorecard kritische succesfactoren CSF’s omgevingsfactoren performance indicatoren PI’s Bedrijfsmissie bedrijfsstrategie doelstellingen tolerantiegrenzen

34 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200533 Business Balanced Scorecard Bedrijfsperspectieven W&V, Balans, Cashflow klantentevredenheid, retention rate personeelstevredenheid, doorloop- tijden, uitval, ziekte opleiding, time to market, time to develop, leervermogen van de organisatie FINANCIEEL hoe zien aandeelhouders het bedrijf KLANTEN hoe zien klanten het bedrijf INTERNE BEDRIJFSPROCESEN proceskwaliteit INNOVATIE verbeteren van processen/producten kern-competenties

35 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200534 Business Balanced Scorecard Een geheel van oorzaak- en gevolgrelaties Kwantificeren van de relaties Grafische weergave Vier tot zes bedrijfsperspectieven Een tot drie CSF’s per perspectief Een tot vier PI’s per CSF Elke PI zijn eigen toterantiegebied Verantwoordelijkheid plus acties

36 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200535 Activity based costing Costdrivers: Factoren die variaties in de indirecte kosten goeddeels verklaren Kostentoerekening gebaseerd op Output: delingscalculatie Input: opslagmethode Proces: productiecentramethode en activety based costing

37 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200536 Activity based kostenmanagement Doelstelling Het beheersen van kostenveroorzakers, en niet zozeer die kosten zelf. Door de kostenveroorzakers te beheersen, beheerst men op lange termijn ook de kosten zelf. Kostenveroorzakers Oorzaken die ten grondslag liggen aan het ontstaan van kosten van activiteiten Denkend in DDD De factoren die bepalend zijn voor de mate van inzet van productiemiddelen Activiteiten Datgene wat een organisatie doet, de manier waarop de tijd wordt besteed en de resultaten van het proces

38 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200537 Activity based kostenmanagement Implementatie Inventarisatie van activiteiten Hoe gedetailleerd, hoe waarborg je volledigheid Bepalen van kostenveroorzakers (cost drivers) Meetbaarheid en causaliteit Vaststellen van de inzet van productiefactoren (cost pools) Toerekenbaarheid Toerekenen van de kosten van activiteiten aan producten Tarieven per cost driver Denkend in DDD Bepalen van de per activiteit te realiseren dekking

39 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200538 Subset vragen Subset groep 1 Vragen 1. Hoe ziet financiële strategie vorming eruit? 2. Hoe verloopt idealiter dit proces? 3. Gaarne ondersteuning bij ALP onderwerpen ?

40 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200539 Subset vragen Subset groep 1 Stelling 1. Niet cash is king maar future free cashflows is king! ?

41 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200540 Subset vragen Subset groep 2 Vragen 1. Wanneer gebruik je indirecte/directe kosten en wanneer vaste/variabele kosten? 2. Hoe kun je op objectieve en representatieve wijze de prijselasticiteit van dienstverlening vaststellen? ?

42 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200541 Subset vragen Subset groep 2 Stellingen 1. Fatsoen is niet te regelen ?

43 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200542 Subset vragen Subset groep 3 Vragen 1. Hebben ratio’s wel informatiewaarde als de achter liggende branche gegevens onvoldoende bekend zijn? 2. Hoe ga je bij kostprijsbepaling en verkoopbeslissingen om met moeilijk voorspelbare externe factoren? 3. Is er een richtlijn voor de mate van up to date zijn voor financiële sturingsinformatie? 4. Wat is de beste mannier om als bedrijf financieel de vinger aan de pols te houden? ?

44 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200543 Pauze

45 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200544 Verkoopprijs en assortimentsbeslissingen

46 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200545 Verkoopprijs en assortimentsbeslissingen Product/dienst: 1. Fysiek produkt 2. Totaal produkt 3. Emotioneel produkt Markt: 1. Volledige concurrentie 2. Oligopolie 3. Monopolie

47 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200546 Verkoopprijs en assortimentsbeslissingen Overige factoren  Prijszetter / Prijsvolger  Korte termijn / Lange termijn  Bezetting  Opportunity costs  Prijsdiscriminatie/prijsdifferentiatie

48 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200547 Beslissingsondersteunende calculaties

49 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200548 Beslissingsondersteunende calculaties Make our buy beslissingen Produktiekosten van machine A en van machine B Dekking van vaste kosten in een verliessituatie De break even-analyse Het capaciteitsvraagstuk De economische levensduur

50 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200549 Make our buy beslissingen Vaste kosten €500.000,= Variabele kosten € 20,= Kosten uitbesteding € 40,= Het indifferentiepunt 40q = 500.000 + 20q 20q = 500.000 q = 25.000 onderdelen< 25.000 onderdelen: uitbesteden

51 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200550 Productiekosten van machine A en van machine B Machine AMachine B Vaste kosteen per jaar€ 600.000,=€ 800.000,= Variabele kosten per eenheid€ 8,=€ 6,= Het indifferentiepunt 8q + 600.000 = 6q + 800.000 2q = 200.000 stuks q = 100.000 stuks> 100.000 stuks, machine B aanschaffen

52 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200551 Dekking van vaste kosten in een verliessituatie Vaste kosten € 400.000,= per jaar; Variabele kosten € 26,= per stuk Verkoopprijs € 30,= per stuk, maar met € 2,= dalend per jaar Verkoopvolume Jaar 1 2 3 4 5 Stuks100.000 75.000 50.000 25.000 nihil Verwachte verkoopopbrengst van productiemidelen nihil Bij onmiddelijke stopzetting valt de gehele dekking van de vaste kosten weg

53 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200552 De break even-analyse Vaste kosten € 800.000,= per jaar; variabele kosten € 75,= per stuk Verkoopprijs (exclusief omzetbelasting) € 200,= per stuk Opbrengst:200q Productiekosten:800.000 + 75q Break even-punt:200q = 800.000 + 75q 125q = 800.000 q = 800.000/125 = 6.400 stuks

54 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200553 De break even-analyse c Break even afzet q = p-v c : Vaste kosten per jaar p : Verkoopprijs (exclusief omzetbelasting) per stuk v : Variabele kosten per stuk p-v : Brutowinstmarge

55 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200554 De break even-analyse Break even-punt: Totale brutomarge = totale vaste kosten

56 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200555 De break even-analyse Kosten/totale opbrengst totale kosten Opbrengsten variabele kosten vaste kosten aantal stuks

57 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200556 Het capaciteitsvraagstuk Rationele overcapaciteit Initiële overcapaciteit Overcapaciteit vanwege de ondeelbaarheid van het produktiemiddel Seizoenovercapaciteit Overcapaciteit als veiligheidsmarge Onvermijdelijk en voorzienbaar, derhalve doorberekenen

58 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200557 Het capaciteitsvraagstuk Irrationele overcapaciteit Overcapaciteit als gevolg van planningsfouten in het verleden Conjuncturele overcapaciteit Vermijdbaar of onvoorzienbaar, derhalve niet doorberekenen Overcapaciteit is structureel, onderbezetting is tijdelijk

59 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200558 De economische levensduur Technische levensduur De maximale periode waarover een productiemiddel een bijdrage aan de productie kan leveren Economische levensduur De maximale periode waarover het economisch verantwoord is van een productiemiddel gebruik te maken

60 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200559 De economische levensduur Complementaire kosten Alle kosten die gemaakt moeten worden voor het vervaardigen van een produkt, muv de kosten van het produktiemiddel waarvan men de levensduur wil bepalen Loonkosten Grondstofkosten Kosten van diensten van derden Kosten van het duurzame produktiemiddel Afschrijving Rente ?

61 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200560 De economische levensduur Kostprijs Skp economische levensduur gebruiksduur

62 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200561 Budgetteren

63 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200562 Budgetteren Defenities: Het vertalen van operationele plannen naar financiële gevolgen Het naar beneden managen van de verwachtingen van je baas

64 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200563 Budgetteren Functies: Nadere invulling geven aan middellange termijn plan Allocatie van productiemiddelen Ondersteuning van operationele planning en beheersing Basis voor resultaten analyse Kostprijsberekening Ondersteuning financiering

65 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200564 Investeringsselectie

66 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200565 Investeringsselectie Het investeringsbedrag Investeringsbeoordeling Onzekerheid Keuze uit diverse projecten

67 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200566 Het investeringsbedrag Investeren Het aanleggen van activa die gezamenlijk een bepaalde productie mogelijk maken Soorten Initiële Uitbreidings Vervangings Sociaal, wettelijk of maatschappelijk vereiste De investeringsbegroting

68 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200567 Investeringsbeoordeling Selectiecriteria Terugverdientijd Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Netto contante waarde Interne rentabiliteit

69 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200568 Terugverdientijd Pay back period Het aantal perioden dat nodig is om de huidige investeringsuitgaven terug te verdienen via de positieve netto ontvangsten die in de toekomst uit de investering voortvloeien Investering = ∑ netto-ontvangsten Prioriteitenvolgorde houdt geen rekening met netto-ontvangsten na de pay out time tijdruimtelijke verdeling van de cash flows

70 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200569 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Gemiddeld geïnvesteerd bedrag = aanschaffingsbedrag + restwaartde 2 Gemiddelde boekhoudkundig rendement = gemiddelde nettokasstroom -/- gemiddelde afschrijving gemiddeld geïnvesteerd bedragX 100%

71 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200570 Netto contante waarde Future value = Present value + rente = Voorbeeld: bedrag € 1.000; rente 10%; twee jaren Einde jaar 1 € 1.000 + (€ 1.000 x 10/100) = € 1.100 2 € 1.100 + (€ 1.100 x 10/100) = € 1.210 Of 2 € 1.000 x (1 + 10/100) = € 1.210

72 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200571 Netto contante waarde Begrippen Enkelvoudige rentesamengestelde rente Interestoverdisconto over startkapitaaleindkapitaal Netto contante waarde = ∑ contante waardes van de opbrengsten - / - inverstering

73 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200572 Netto contante waarde Hoeveel is nu 8 jaren lang € 150.000,= ontvangen waard bij 8% rente 2 78 CW = € 150.000 / 1,08 + € 150.000 / 1,08 + ……. + € 150.000 + € 150.000 2 7 8 CW = € 150.000 x ( 1 / 1,08 + 1 / 1,08 + …… + 1 / 1,08 + 1/ 1,08 ) 6 7 1,08CW = € 150.000 x ( 1 + 1 / 1,08 + …… + 1 / 1,08 + 1/ 1,08 ) -/- 8 0,08CW = € 150.000 x ( 1 – 1 / 1,08 ) CW = € 861.995,84

74 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200573 Netto contante waarde Future value = Precent value + rente n Precent value x (1 + p/100) = future value Precent value = n Future value / (1+ p/100)

75 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200574 Netto contante waarde Precent value = n Future value / (1+ p/100) Voorbeeld: bedrag € 1.210; rente 10%; twee jaren Begin jaar 2 € 1.210 / ( 1 + 10/100) = € 1.100 1 € 1.100 / ( 1 + 10/100) = € 1.000

76 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200575 Interne rentabiliteit Interne rentevoet = Rente percentage waarbij de NCW nihil is Wiskundig complextrail and error Uitgangspunt is de reciproke van de terugverdientijd

77 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200576 Waardebepaling van ondernemingen

78 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200577 Waardering van ondernemingen Netto verwachte contante waarde van de toekomstige opbrengsten DirectIndirect dividendensynergetisch eigen vermogenstrategisch

79 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200578 Waardering van ondernemingen Goodwill = prijs -/- boekhoudkundige waardering boekhoudkundige waardering: aandelen:eigen vermogen activa:boekwaarde Goodwill aandelen:onbelast activa:Vpb

80 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200579 Waardering van ondernemingen Netto last goodwill bij activa-transactie VerkoperKoper prijs154154 Vpb 35%5454----- inkomsten100kosten 100

81 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200580 Waardering van ondernemingen Financiële performance uit het verleden Indicatie voor toekomstige opbrengsten

82 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200581 Waardering van ondernemingen Methodes eigen vermogen + goodwillfactor * ANPAT eigen vermogen + goodwillfactor * ANPBT x maal het bedrijfsinkomen x maal het aantal FTE’s de normatieve benadering vergoeding van de investering CW

83 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200582 Waardering van ondernemingen Case: waardering Bedragen in € 1.000  bedrijfsinkomen1.000  kosten800-/-  PBT200  tax 40%80-/-  PAT120  eigen vermogen200  FTE’s10

84 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200583 Waardering van ondernemingen Gevraagd:  EV + 7x PAT  EV + 4x PBT  1x het bureau-inkomen  100 per FTE

85 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200584 Waardering van ondernemingen Kwaliteit van de winst verloop normalisatie componenten marktontwikkeling ouderdomsopbouw personeel conflicting accounts klantenbinding hockey stick

86 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200585 Ratio-analyse

87 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200586 Ratio-analyse Ratio’s Verhoudingscijfers: W&V posten in % Balansposten in % W&V posten in % van balansposten niet financieel Tijdvergelijking Bedrijfsvergelijking benchmarking Normatief

88 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200587 Ratio-analyse Beoordeling van: De liquiditeit De solvabiliteit De rentabiliteit Activititen

89 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200588 Beoordeling van de liquiditeit Beschikbaarheid van middelen om kortlopende verplichtingen te voldoen Nettowerkkapitaal = vlottende activa -/- kortlopende schulden Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden Acid test = Quick ratio = (vlottende activa -/- voorraden) / kortlopende schulden

90 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200589 Beoordeling van de liquiditeit Kasstroomoverzicht Staat van herkomst en bestedingen van middelen herkomstbestedingen middelen vrij makenmiddelen inzetten activapassivaactivapassiva Nadere detaillering: afschrijvingen, winst en dividend

91 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200590 Beoordeling van de solvabiliteit Beschikbaarheid van middelen om alle schulden af te lossen Debt ratio = vreemd vermogen / totale vermogen x 100% Interest coverage ratio = (winst vóór belasting + rentelasten) / rentelasten Weerstandsvermogen Off balance-financiering

92 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200591 Beoordeling van de rentabiliteit De verhouding tussen opbrengst en investering R ev = nettowinst / eigen vermogen x 100% R tv = {(winst vóór belasting -/- rentelasten) / totale vermogen} x 100% Bedrijfsresultaat = IFO = Income from operations EBIT = Income before interest and taxes K vv = (rentelast / vreemd vermogen) x 100% Hefboomformule R ev = (1-b) x {R tv +(R tv -/- K vv ) x VV / EV} b is belastingpercentage

93 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200592 Beoordeling van activiteiten De omloopsnelheden van Het totale vermogen De gemiddelde voorraad De gemiddelde duur van Aan afnemers verstrekte kredieten Van leveranciers ontvangen krediet

94 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200593 Beoordeling van activiteiten Omloopsnelheid totale vermogen Omzet / totaal vermogen winst vóór belasting + rentelasten R tv = totaal vermogen X 100% winst vóór belasting + rentelasten omzet R tv =omzet X totaal vermogen X 100% R tv = brutowinstmarge maal de omloopsnelheid van het totaal vermogen

95 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200594 Beoordeling van activiteiten Omloopsnelheid totale vermogen nettowinst R ev = eigen vermogen X 100% nettowinst omzet totaal vermogen R ev = omzet X totaal vermogen X eigen vermogen X 100% R ev = nettowinstmarge X omloopsnelheid van het totale vermogen X X 1 / percentage eigen vermogen

96 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200595 Beoordeling van activiteiten Omloopsnelheid van de gemiddelde voorraad = Omzet / gemiddelde voorraad Let op vergelijkbare waardering Gemiddelde opslagduur = (1 / omloopsnelheid van de voorraad ) X 365

97 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200596 Beoordeling van activiteiten De gemiddelde duur van Aan afnemers verstrekte kredieten gemiddelde debiteurentegoed GDA = jaar verkopen op rekeningX 12 Cashmanagement in de praktijk debiteurenstand maandeinde DBO = maand omzetX 30

98 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200597 Beoordeling van activiteiten De gemiddelde duur van Van leveranciers ontvangen krediet gemiddeld crediteurensaldo GDL = jaarinkopen op rekeningX 12 Cashmanagement in de praktijk crediteurensaldo maandeinde DPO = inkopen van de afgelopen maand X 30

99 4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 200598 Beoordeling van activiteiten Andere ratio’s als activiteitsmeter Dupont schema per medewerker Bezettings- en beladingsgraad Verkopen per m² m² kantoorruimte per medewerker Verhouding investeringen en afschrijvingen Groei en winstgevendheid relatie


Download ppt "4 november 2005 Tjalling Palmbergen©Instrumenten BSN 20051 Instrumenten Financieel Management 4 november 2005 BSN Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google