De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpakkingenbelasting Zaltbommel 1 october 2008 Zaltbommel 1 october 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpakkingenbelasting Zaltbommel 1 october 2008 Zaltbommel 1 october 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Verpakkingenbelasting Zaltbommel 1 october 2008 Zaltbommel 1 october 2008

2 2 AgendaAgenda Overzicht invoering verpakkingenbelasting Verpakkingenbelasting in hoofdlijnen Wat te doen? Rondvraag en afsluiting

3 3 Invoering verpakkingenbelasting Regels voor verpakkingen Maart 2005 Besluit beheer verpakkingen en karton Januari 2006 Inwerkingtreding besluit Verpakkingenbelasting Februari 2007 Coalitie akkoord September 2007 Belastingplan 2008 Januari 2008 Invoeringswet Diverse data 2008 Brieven aan de kamer, Handreiking September 2008 Belastingplan 2009

4 4 Coalitieakkoord Pijler IIIEen duurzame leefomgeving Waar de mate van milieuvervuiling en milieubevordering onvoldoende in de marktprijzen tot uiting komt, zullen waar mogelijk positieve en/of negatieve financiële prikkels - heffingen, gedifferentieerde belastingen en (tijdelijke) subsidies - worden ingevoerd. (‘—”) Uitgangspunt is dat heffingen pas aan de orde zijn als consumenten of bedrijven alternatieven voor hun milieubelastende gedrag hebben. Financieel kader 2008-2011 Verpakkingenbelasting 250 miljoen euro NB: De verwachte opbrengst was vanaf het begin een punt van aandacht. 2008250 / 2 = 125 + 115 = 240 miljoen euro 2009 en verder 250 + 115 = 365 miljoen euro

5 5 Belastingplan 2008 (Memorie van Toelichting) Pijler IIIEen duurzame leefomgeving Met deze verpakkingenbelasting wordt ingevolge het Coalitieakkoord een opbrengst van € 250 miljoen (i.e. 240 of 365) gerealiseerd. Een dergelijke belasting past tevens in het streven om de mate van milieuvervuiling in de marktprijzen tot uitdrukking te laten komen. Een belasting op verpakkingsmateriaal kan bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en een verschuiving naar verpakkingsmaterialen met een minder schadelijke invloed op het milieu.

6 6 Advies Raad van State Waarom een nieuwe belasting? Opbrengst staat voorop. Is onderzocht of deze opbrengst niet (beter) door een andere belastingmaatregel had kunnen worden gerealiseerd? Wat is de toetsbare (kwantitatief) beoogde milieudoelstelling? Hoe wordt de effectiviteit gemeten? Is aandacht besteedt aan doeltreffendheid (beleidseffectiviteit) en doelmatigheid (kosten efficiency)? Complexiteit Door de vergaande differentiering van de verpakkingen is het voorstel aanmerkelijk complexer dan de bestaande regelingen. Is hier rekening mee gehouden? Antwoord van de regering: Daarbij is het gelukt om de administratieve lasten van deze nieuwe belasting laag te houden en deze belasting kosteneffectief te laten zijn.

7 7 Ontwikkelingen in 2008 Handreiking administratie van de Belastingdienst Gepubliceerd medio mei en van de website gehaald medio juni. Fiscale vergroeningsbrief van de Staatssecretaris van 30 mei “Vereenvoudigde en meer robuuste verpakkingenbelasting” Intensief overleg met het bedrijfsleven over de praktische toepassing Brief van de Staatssecretaris van 2 juli De opbrengst blijft gegarandeerd en de belasting zal beter aansluiten bij de gegevens uit de bestaande bedrijfsadministratie. Brief van de Staatssecretaris van 18 juli Het overleg met VNO-NCW is inmiddels succesvol afgerond, waarbij overeenstemming is bereikt over door te voeren vereenvoudigingen. Belastingplan 2009 (Prinsjesdag) Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen Brief van 2009 Schattingsaangifte en eerste voorlopige betaling doorgeschoven naar december

8 8 Agenda Verpakkingenbelasting in hoofdlijnen

9 Wat is een verpakking? Iedereen op 1 lijn? Een aantal eenvoudige voorbeelden: verpakking of niet? Rietje ook? JaNee Ja/nee NeeJa uitgezonderd uitgezonderd

10 10 Wat is een verpakking? Belastingplan 2008 alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van andere producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele traject van producent tot gebruiker of consument, wegwerpartikelen die voor dit doel worden gebruikt daaronder begrepen. (‘—”) Wijzigingen belastingplan 2009 Er komt een apart besluit met een lijst van verpakkingen die als logistieke hulpmiddelen worden aangemerkt en daardoor worden uitgezonderd van de verpakkingenbelasting. Dit besluit wordt eind december vastgesteld. Sommige producten hebben naast een verpakkingsfunctie ook een andere functie. Als de verpakkingsfunctie niet het belangrijkste is, dan worden ze niet meer als verpakking aangemerkt. In een apart besluit wordt vastgesteld om welke producten het gaat. Dit besluit wordt eind december vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk worden deze verpakkingen dus uitgezonderd van de verpakkingenbelasting. U hoeft deze verpakkingen nu niet op te geven.

11 11 Wat is een verpakking? Toelichting op het Belastingplan 2009 De volgende lijst van logistieke hulpmiddelen wordt voorgesteld: – pallets, inclusief opzetranden, palletboxen en tussenplaten, bedoeld om in combinatie met een pallet te worden gebruikt en even groot als de pallet – vaten, drums, containers en fusten met een inhoud vanaf 20 liter – kratten met een inhoud vanaf 8 liter – dozen met een inhoud vanaf 1 m3 – bigbags met een inhoud vanaf 250 liter – kokers, kernen, hulzen, spoelen en haspels met een lengte vanaf 50 cm Producten met meer functies dan alleen verpakken: – (gevulde) injectiespuiten – pennen en markeringsstiften – correctierollers – wegwerpaanstekers

12 12 Wie is belastingplichtig? Wet belastingen op milieugrondslag Bent u een ondernemer voor de BTW? Bent u in Nederland gevestigd of beschikt u hier ten lande over een vaste inrichting? Indien u tot een fiscale eenheid (BTW) behoort dan is de FE belastingplichtig! Stelt u, in de uitoefening van uw bedrijf of beroep, verpakte producten ter beschikking aan een ander in Nederland? Brengt u, in de uitoefening van uw bedrijf of beroep, verpakte producten in Nederland? Let op, de drempel is 15.000 KG Loonverpakkers zijn alleen in 2008 belastingplichtig Ja Nee Producent Importeur

13 13 Wat zijn de belastbare feiten ProducentImporteur Eerste terbeschikkingstelling in Nederland In 2008 geldt een speciale regeling voor verkooppuntverpakkingen Zich ontdoen van in Nederland gebrachte verpakkingen

14 14 Case belastbare feiten Uw bedrijf Afnemer in Nederland Afnemer in China / België Leverancier China / België Leverancier Nederland Uw logistiek dienstverlener

15 15 Wat zijn de tarieven? De tarieven per kilo verpakkingsmateriaal 2008 2009 Materiaalsoort PrimairNiet primair a.aluminium€ 0,5731 € 0,2011 € 0,8766 b.kunststof€ 0,3554 € 0,1247 € 0,4339 c.overige metalen€ 0,1126 € 0,0395 € 0,1461 d.biokunststof€ 0,0641 € 0,0225 € 0,0733 e.papier en karton€ 0,0641 € 0,0225 € 0,0733 f.glas€ 0,0456 € 0,0160 € 0,0662 g.hout€ 0,0228 € 0,0080 € 0,0194 h.andere materialen€ 0,1017 € 0,0357 € 0,1619 algemeen tarief € 0,50 € 0,50 € 0,50algemeen tarief € 0,50 € 0,50 € 0,50 statiegeldverpakkingen ? ? ?statiegeldverpakkingen ? ? ?

16 16 Overzicht wijzigingen 01-01-0801-01-09 Wijziging definitie verpakkingenX Componenten hoeven niet meer apart te worden aangegevenX Wijziging definitie importeurX Schrappen van het samenwerkingsverband uit de concerndefinitieX Introductie forfait voor geïmporteerde verpakkingenX Verlagen van het tarief voor biokunststof naar papier en kartonX Introduceren van een algemeen tariefX Introductie statiegeld tariefX Invoeren van maatwerk in de uitvoering, zoals sectorafsprakenX Introductie teruggaafregeling voor indirecte export (per 1 april 2008) Halvering aantal tarievenX Doorschuiven belastingplicht loonverpakkers naar opdrachtgeversX Wijziging van de belastingplicht voor verkooppuntverpakkingenX

17 17 Agenda Wat te doen?

18 18 Gegevens verzamelen Primaire methode: Wegen van alle verpakkingen Toepassen bij relatief weinig producten en weinig verpakkingen Secundaire methode: Vaststellen van gewichten door gebruik van alternatieve methoden Toepassen bij bedrijven met relatief veel producten en/of veel verpakkingen

19 19 Primaire methode - Wegen Eenmalig: Opstellen van procedure voor het vastleggen van gewichten van de producten per materiaalsoort. Aandachtspunten daarbij zijn: soort weegschaal? hoeveel decimalen? hoeveel te wegen? hoe vastleggen? Mee laten lopen van de componenten van een verpakking met hoofdverpakking Autoriseren van de procedure door management Determineren en vastleggen van het gewicht per verpakking

20 20 Primaire methode (vervolg) Periodiek: Updaten van gegevens van gewichten in geval van wijzigingen en nieuwe producten Bepalen van de volumes per materiaalsoort Berekenen van te betalen belasting per materiaalsoort Uitvoeren van cijferbeoordelingen en verbandcontroles Autoriseren van af te dragen belasting door het management

21 21 Secundaire methoden Gebruik maken van informatie bronnen zoals bijvoorbeeld: Vaststellen van aanwezigheid van branche afspraken informatie verzameld in het kader van het Verpakkingenbesluit controleren van (getekende) inkoopspecificaties opvragen gewichten bij leveranciers gebruik maken van afvalstromen Zorg voor goede procesgang en vastlegging van procedures, uitvoering van de procedures en de berekeningen. Uitvoeren van steekproeven Overleg (pro actief) met de fiscus wordt belangrijker naar mate het schattingselement een grotere rol gaat spelen en is vereist indien gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire regeling.

22 22 Consequenties voor IT Een betrouwbare aangifte vraagt om een betrouwbare primaire vastlegging Deze is verankerd in: Een goed begrip van de wetgeving Een adequate inrichting van bedrijfsprocessen Een juiste vertaling van wetgeving en processen in de IT systemen Tax ITAO/IC

23 23 Resume Maak een stappenplan Zorg dat uw organisatie zo veel als mogelijk compliant is, voordat in overleg met de fiscus wordt getreden Besteed aandacht aan fiscaliteit procesgang en vastlegging IT omgeving KPMG heeft zijn expertise op deze drie gebieden voor de verpakkingenbelasting gebundeld. Uiteraard zijn wij u gaarne van dienst!

24 Belangrijke data 30 juni 2008 Voorziene datum voor indiening van de schattingsopgaaf 2008 en de eerste voorlopige betaling. Was voor veel belastingplichtigen niet haalbaar en is daarom verschoven.Voorziene datum voor indiening van de schattingsopgaaf 2008 en de eerste voorlopige betaling. Was voor veel belastingplichtigen niet haalbaar en is daarom verschoven. 30 september 2008 Uiterste datum voor de geschatte opgaaf 2008 en de eerste voorlopige betaling. Het te betalen bedrag was de helft van het geschatte jaarbedrag.Uiterste datum voor de geschatte opgaaf 2008 en de eerste voorlopige betaling. Het te betalen bedrag was de helft van het geschatte jaarbedrag. 31 december 2008 Uiterste datum tweede voorlopige betaling. Het bedrag is de (andere) helft van het geschatte jaarbedrag of het gehele jaarbedrag.Uiterste datum tweede voorlopige betaling. Het bedrag is de (andere) helft van het geschatte jaarbedrag of het gehele jaarbedrag. 31 maart 2009 Uiterste datum aangifte 2008 + verrekening van de voorlopige betalingen.Uiterste datum aangifte 2008 + verrekening van de voorlopige betalingen. Uiterste datum voor de eerste voorlopige betaling 2009. Bedrag is een kwart van het jaarbedrag over 2008. Op verzoek kan eventueel een andere grondslag worden gebruikt.Uiterste datum voor de eerste voorlopige betaling 2009. Bedrag is een kwart van het jaarbedrag over 2008. Op verzoek kan eventueel een andere grondslag worden gebruikt.

25 25 Afsluiting KPMG Meijburg & Co Eibert de Vries devries.eibert@kpmg.nl 06 - 52 078 932 010 - 453 69 08


Download ppt "Verpakkingenbelasting Zaltbommel 1 october 2008 Zaltbommel 1 october 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google