De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale Update BDO Belastingconsulenten Maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale Update BDO Belastingconsulenten Maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale Update BDO Belastingconsulenten Maart 2011

2 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 2 Overzicht Vennootschapsbelasting Autokosten Sociale voordelen Herkwalificatie van interest in dividenden Grootte van de vennootschap (artikel 15 W.Venn.) Aftrek definitief belaste inkomsten Notionele intrestaftrek Investeringsaftrek Bijzondere aanslag geheime commissielonen Personenbelasting Voordelen van alle aard BTW Verkopen van onroerende goederen

3 Vennootschapsbelasting

4 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 4 Autokosten Variabele fiscale aftrekbaarheid van autokosten (andere dan brandstof) volgens de CO 2 -uitstoot Brandstof: aftrek teruggebracht tot 75 % vanaf 1 januari 2010 Terugbetaling van autokosten (vergoeding voor gebruik privé-wagen) Tarief: 0,3178 EUR/km (1/7/2010 – 30/6/2011) Opsplitsing terugbetaling : 70 %: aftrekbaar volgens de CO 2 -uitstoot 30 % (brandstof): 75 % aftrekbaar VAA bedrijfswagen in mindering van verworpen uitgaven?

5 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 5 Autokosten Voor benzinewagens Aftrek % vanaf 01/01/2010CO 2 uitstoot (g/km) 50> 205 indien geen CO 2 gegevens ter beschikking van DIV 60> 180 tot max. 205 70> 155 tot max. 180 75> 125 tot max. 155 80> 105 tot max. 125 90> 60 tot max. 105 100Max. 60

6 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 6 Autokosten Voor dieselwagens Aftrek % vanaf 01/01/2010CO 2 uitstoot (g/km) 50> 195 indien geen CO 2 gegevens ter beschikking van DIV 60> 170 tot max. 195 70> 145 tot max. 170 75> 115 tot max. 145 80> 105 tot max. 115 90> 60 tot max. 105 100Max. 60

7 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 7 Sociale voordelen Principe: niet-belast bij genieter en niet-aftrekbaar bij werkgever Comm. IB nr. 53/214: beperkte lijst toch fiscaal aftrekbaar (niet-limitatieve opsomming) gezelschapsreizen voor het personeel van ten hoogste één dag; geschenken in natura, in specie of in de vorm van betaalbons (geschenk- of surprisecheques, boekencheques, aankoopbonnen) die een geringe waarde hebben mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan) huwelijkspremies tot 200 EUR Maaltijdcheques: vrijstelling in hoofde van de werknemer, is een specifieke vrijstelling en is geen sociaal voordeel meer werkgeversbijdrage: aftrekbaar ten belope van maximaal 1 EUR

8 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 8 Herkwalificatie van interest in dividenden Artikel 18, eerste lid, 4° WIB Intresten van rentegevende voorschotten worden geherkwalificeerd in dividenden wanneer één van de volgende grenzen wordt overschreden: marktrente totaalbedrag van rentegevende voorschotten is hoger dan de som van de belaste reserves bij het begin en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbare tijdperk (indien totale bedrag reserves negatief is, wordt dit bedrag niet afgetrokken van het gestorte kapitaal) Gevolgen gedeelte van de intrest dat is geherkwalificeerd is niet aftrekbaar verschuldigde roerende voorheffing bedraagt 25% (geen verlaagde tarieven toepasselijk)

9 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 9 Herkwalificatie van interest in dividenden Voorbeeld Uitgangspunten: -Gestort kapitaal einde BT: 100.000 EUR -Belaste reserves begin BT: 40.000 EUR -Overgedragen verlies: - 50.000 EUR -Rentegevende voorschotten: 1.000.000 EUR -Rentevoet (= marktrente): 5% -Verschuldigde rente: 50.000 EUR Herkwalificatie: -Rente: 5.000 EUR (100.000 EUR x 5%) -Dividend: 45.000 EUR ((1.000.000 EUR – 100.000 EUR) x 5%)

10 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 10 Herkwalificatie van interest in dividenden Rentegevende voorschotten Artikel 18, tweede lid WIB: elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening Geldlening: geen definitie in fiscale wet conform het gemeen recht impliceert een geldlening dat er geld wordt overgemaakt (artikel 1892 Burgerlijk Wetboek) fiscus hanteert een zeer ruime definitie diverse cassatierechtspraak

11 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 11 Herkwalificatie van interest in dividenden Rentegevende voorschotten Hof van Cassatie, 16 november 2006: geldlening kan de vorm aannemen van een inschrijving op rekening-courant Hof van Cassatie, 4 september 2009: geldlening kan de vorm aannemen van een inschrijving op rekening-courant, maar zo’n inschrijving impliceert niet noodzakelijk een geldlening Hof van Cassatie, 15 oktober 2010: overhandiging van geld in het kader van een geldlening kan gebeuren door schuldvernieuwing.

12 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 12 Herkwalificatie van interest in dividenden Rentegevende voorschotten Hof van Cassatie, 15 oktober 2010: schuldvernieuwing een aan de koper verleend uitstel van betaling van de volledige koopprijs is op zichzelf geen geldlening doch op basis van bijkomende elementen is bewijs geleverd van het feit dat een geldlening tot stand is gekomen: Geen terugbetalingstermijn van de koopprijs, hetgeen er volgens Cassatie op wijst dat het saldo van de koopprijs op langdurige wijze ter beschikking zou worden gesteld aan de koper Koper had het saldo van de koopprijs in zijn balans geboekt als “schuld op meer dan één jaar” Koper had de aan de verkoper betaalde intresten geboekt als “intrest lening aandelen”

13 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 13 Grootte van de vennootschap Artikel 15 W.Venn. Kleine vennootschap: voor het voorlaatste en laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschreden: - omzet (excl. BTW): 7.300.000 EUR - balanstotaal: 3.650.000 EUR - jaargemiddelde personeelsbestand: 50 tenzij personeelsbestand van meer dan 100 CBN-advies 2010/5 Verbonden ondernemingen: criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde wijze berekenen en jaarlijks gemiddeld tewerkgestelde werknemers optellen

14 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 14 Grootte van de vennootschap Artikel 15 W.Venn. Laatst en voorlaatst afgesloten boekjaar: ‐als gedurende twee opeenvolgende jaren niet meer dan één criteria overschreden, klein voor het derde jaar ‐ als in een boekjaar meer dan één criteria overschreden, groot voor de twee volgende boekjaren Jaar 1234567 Meer dan één criterium overschreden NEEN JANEEN JA Grootte van de vennootschap KLEIN GROOT KLEIN

15 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 15 Grootte van de vennootschap Overzicht van de fiscale voordelen (artikel 15 W.Venn) 120% aftrek voor beveiligingskosten (artikel 185 quater WIB) Investeringsaftrek voor beveiliging (artikel 201, vierde lid WIB) Afschrijving naar wens van de bij de aankoop horende kosten (artikel 196 §2 WIB) Geen pro rata beperking van de eerste afschrijvingsannuïteit (artikel 196 §2 WIB) Verhoogd tarief notionele intrestaftrek (artikel 205 quater §6 WIB) Aanleg investeringsreserve (artikel 194 quater §1 WIB) Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste drie boekjaren (artikel 218 §2 WIB)

16 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 16 Grootte van de vennootschap Verlaagd tarief vennootschapsbelasting Artikel 215 derde lid WIB Belastbare winst ≤ 322.500 EUR Aandelen > 50% in handen van natuurlijke personen Dividenduitkering ≤ 13% van het gestort kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk Minimum bezoldiging bedrijfsleider (natuurlijk persoon): 36.000 EUR Geen financiële vennootschap

17 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 17 Aftrek definitief belaste inkomsten Voorwaarden Minimum-participatievoorwaarde Ten minste 10% deelneming of Aanschaffingswaarde van ten minste 2.500.000 EUR (vóór 1 januari 2010: 1.200.000 EUR) Minimum-bezitsduur van één jaar Volle eigendom Eventueel na dividenduitkering Taxatievoorwaarde: 7 categorieën uitsluitingen

18 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 18 Aftrek definitief belaste inkomsten Overdraagbaarheid Dividenden ontvangen vanaf 1 januari 2010: Belgische dividenden Dividenden EER Dividenden afkomstig van een land met een dubbelbelastingverdrag (clausule van gelijke behandeling) Dividenden ontvangen vóór 1 januari 2010: bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve ontheffing

19 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 19 Aftrek definitief belaste inkomsten Meegekochte dividenden Feiten: A doet acquisitie van B voor 100 mio EUR Één jaar later keert B een dividend uit van 35 mio EUR dat bestaat uit 3 mio EUR (winst gerealiseerd na de overname) en 32 mio EUR (winst vóór acquisitie) 3 mio EUR wordt geboekt als financiële opbrengst 32 mio EUR wordt in mindering gebracht van aanschaffingswaarde van de deelneming CBN-advies nr. 151/2 “een vermindering van de investering moet worden afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de betrokken aandelen bij elke uitkering, om welke reden ook, die samen met de vorige uitkeringen die sinds de verwerving gebeurden, meer zou belopen dan het gecumuleerde bedrag van de winst per aandeel die is gerealiseerd sinds de datum waarop de betrokken aandelen zijn verworven”

20 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 20 Aftrek definitief belaste inkomsten Meegekochte dividenden Vonnis Rb. Brugge, 20 januari 2010 : Fiscaal recht volgt boekhoudrecht, tenzij specifieke fiscale afwijking Krachtens artikel 17 WIB vormen de uitgekeerde reserves een belastbaar dividend. Kritiek rechtsleer Dividend veronderstelt een effectieve verrijking in hoofde van de aandeelhouders (in casu werd bij het bepalen van de overnameprijs van de aandelen B reeds rekening gehouden met deze reserves) Dividend veronderstelt een verrijking die de substantie of het wezen van de roerende goederen niet aantast (in casu daalt de waarde van de aandelen, geboekt als FVA, conform het CBN-advies, na de dividenduitkering, waardoor de substantie van de aandelen afneemt)

21 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 21 Notionele intrestaftrek Tarief Basistarief: Aanslagjaar 2010: 4,473 % Aanslagjaar 2011: 3,800 % Aanslagjaar 2012: 3,425 % Verhoging basistarief met 0,5 % voor kleine vennootschappen Vanaf aanslagjaar 2010: verwijzing naar artikel 15 W.Venn in globo Voorheen: verwijzing naar artikel 15 §1 W.Venn.

22 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 22 Investeringsaftrek Overzicht percentages AJ 2011 en AJ 2012 Alle vennootschappen: Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende uitgaven, rookafzuig- of verluchtingssysteem in horeca-inrichtingen en oplaadstations voor elektrische voertuigen: 13,5% op AW Investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3% op AW Vennootschappen zoals bedoeld in artikel 201, eerste lid, 1° WIB (aandelen behoren voor meer dan de helft toe aan één of meer natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen) of artikel 15 W.Venn Investeringen in beveiliging: 20,5% op AW Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen Investeringen in zeeschepen: 30% op AW Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling: 20,5% van de afschrijvingen

23 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 23 Volgorde fiscale aftrekken 1.Definitief belaste inkomsten 2.Octrooi –inkomsten(niet overdraagbaar) 3.Notionele intrestaftrek(7 jaar overdraagbaar) 4.Vorige verliezen 5.Investeringsaftrek

24 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 24 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Wetgeving Artikel 219 WIB Circulaire nr. Ci.RH.421/605.074 van 1 december 2010 Aanpassing administratieve commentaar op artikel 219 WIB aan administratieve standpunten en laatste wetswijzigingen

25 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 25 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag 1) Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave 2) Voordelen van alle aard die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave 3) Verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden 4) De in artikel 53,24° WIB bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard

26 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 26 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden (..), met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever

27 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 27 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave Comm.IB nr.57/62: verplichting tot opstellen van fiches en opgaven heeft slechts betrekking op de bedragen die worden betaald: ofwel aan personen die niet onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving ofwel aan personen die onderworpen zijn aan de boekhoudwetgeving, maar krachtens het BTW-Wetboek, vrijgesteld zijn van de aflevering van facturen voor de geleverde prestaties

28 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 28 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave Comm.IB nr.57/63: steeds fiche en opgave voor commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's aan handelaars en handelsvennootschappen, onderworpen aan boekhoudwetgeving, maar geen facturatieplicht door BTW-Wetboek (bv. advocatenvennootschap) erelonen aan vrije beroepers die niet onderworpen zijn aan boekhoudwetgeving, maar die: ofwel onderworpen zijn aan de BTW (belastingconsulenten, landmeters, architecten,…) ofwel niet onderworpen zijn aan de BTW bij toepassing van artikel 44 BTW- Wetboek (bv. notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders,….)

29 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 29 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave Comm.IB nr.57/63: steeds fiche en opgave voor voordelen van alle aard aan zelfstandigen toegekend door hun leveranciers bv. toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers enz. aanbieden, duurzame gebruiksgoederen die handelaars gratis van leveranciers krijgen Administratieve tolerantie: Comm.IB nr. 25/9

30 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 30 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave Comm.IB nr.57/64: geen fiche en opgave voor bedragen of voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar 125 EUR niet overschrijdt handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering worden gebracht op de facturen betreffende de leveringen waarop de restorno's betrekking hebben vergoedingen aan buitenlandse podiumkunstenaars en sportbeoefenaars

31 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 31 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Kosten als bedoeld in artikel 57 WIB die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave Bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden (..), met uitzondering van de sociale voordelen Inclusief: voordelen van alle aard, geherkwalificeerde huur,….. Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever

32 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 32 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Voordelen van alle aard die niet zijn verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave bv. renteloze lening toegestaan door een vennootschap aan een personeelslid zelfs indien geen boeking als kost bij de vennootschap uitzondering: facturatie van het voordeel aan de genieter of boeking op rekening-courant

33 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 33 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Grondslag Verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden bewijslast administratie niet: onderwaardering van activa of overwaardering van passiva Comm.IB nr.219/12: geen bijzondere aanslag wanneer de verdoken meerwinsten worden opgenomen in het vermogen van de vennootschap door een aanpassing van de jaarrekening van het boekjaar tijdens hetwelk ze door de vennootschap werden verwezenlijkt, indien het boekhoudrecht dit toelaat.

34 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 34 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Wettelijke uitzondering Artikel 219, vierde lid WIB Deze aanslag is niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten of van de voordelen van alle aard werden opgenomen in een door de genieter regelmatig en tijdig ingediende aangifte. Verwerping als kost (artikel 57 WIB) kan nog steeds worden toegepast. Comm.IB nr.219/10: indien de belastingplichtige te goeder trouw is, wordt de administratie verzocht haar medewerking te verlenen om de aangifte van de betrokken genieter terug te vinden, en dit inzonderheid wanneer de relaties tussen de vennootschap en de genieter zijn verstoord.

35 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 35 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Administratieve uitzondering Comm.IB nr. 219/8 De afzonderlijke aanslag is niet van toepassing op: de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld; de in art. 53, 9°WIB bedoelde kosten met betwistbaar beroepskarakter (jacht, visvangst, enz.); de geringe giften bestaande uit fooien, geschenken, enz., verleend aan personen die geen deel uitmaken van het personeel van de vennootschap;

36 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 36 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Administratieve uitzondering Comm.IB nr. 219/8 De afzonderlijke aanslag is niet van toepassing op: de kosten waarvan de echtheid en het bedrag verantwoord zijn, maar die, bv. wegens hun overdreven karakter, in een bepaalde mate niet als beroepskost worden aanvaard en evenmin aanleiding geven tot het belasten van een voordeel van alle aard ten name van de verkrijgers. Voorbeeld: publiciteitskosten (12.500 EUR) volledig door bewijsstukken verantwoord 6.000 EUR aanvaard als beroepskost 5.700 EUR niet aanvaard als beroepskost 800 EUR voordeel alle aard bedrijfsleider Bijzondere aanslag: 800 EUR, tenzij aangetoond dat dit bedrag wordt belast bij bedrijfsleider Verworpen uitgave: 5.700 EUR

37 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 37 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Administratieve soepelheid bij laattijdige indiening Comm.IB nr. 219/11 De belastingplichtige is, om redenen onafhankelijk van zijn wil, niet bij machte om de opgelegde termijnen te respecteren korte vertraging; geen systematisch of vrijwillig karakter; geen intentie om zich aan belastbare materie te onttrekken; de administratie is niet verhinderd om tot de taxatie van deze inkomsten ten name van de verkrijgers over te gaan (het moet mogelijk zijn om deze inkomsten nog binnen de wettelijke termijnen te belasten); de vertraging mag deze taxatie niet ingewikkelder maken zonder dat bijzondere omstandigheden dit op feitelijk vlak rechtvaardigen.

38 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 38 Bijzondere aanslag geheime commissielonen Berekening en tarief Tarief : 309% Aftrekbare belasting effectief tarief: 203,97% (309% minus 33%) belastingvoordeel: 139,10% ((100% + 309%) x 33,99%) resterende belastingdruk: 309% – 139,10% = 169,90% Afzonderlijk karakter geen fiscale aftrekken (DBI, NIA, vorige verliezen,….) geen verrekening van voorheffingen geen vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen

39 Personenbelasting

40 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 40 Voordelen van alle aard Bedrijfswagen: dieselwagens: CO 2 -uitstoot x 5000 / 7500 x 0,0023 (2010) / 0,00237 (2011) benzinewagens: CO 2 -uitstoot x 5000 / 7500 x 0,0021 (2010) / 0,00216 (2011) minimum 0,10 euro/km Intresten rekening-courant: Inkomstenjaar 2009: 10,30 % Inkomstenjaar 2010: 9 %

41 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 41 Voordelen van alle aard Verwarming: voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.480 EUR (2010) en 1.640 EUR (2011) voor anderen: 740 EUR (2010) en 820 EUR (2011) Electriciteit: voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 740 EUR (2010) en 820 EUR (2011) voor anderen: 370 EUR (2010) en 410 EUR (2011) PC: 180 EUR (2010 en 2011) Internet: 60 EUR

42 BTW

43 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 43 Verkopen van onroerende goederen: registratierechten of BTW In principe vrijgesteld van btw, belast met registratierecht Belast met btw, vrijgesteld van registratierecht: Verkoop van nieuw gebouw Vanaf 1 januari 2011 ook het bijhorend terrein Verplicht door een beroepsoprichter Facultatief door ieder andere verkoper (andere btw-belastingplichtige of niet belastingplichtige): optie

44 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 44 Verkopen van onroerende goederen: beroepsoprichter Zij die geregeld gebouwen oprichten, laten oprichten of met toepassing van de BTW aankopen, om ze als nieuwe gebouwen te verkopen (= bouwpromotoren) Gewone belastingplichtigen voor verkoop van gebouwen Gemengde belastingplichtigen wanneer zij ook de grond verkopen waarop gebouw is opgericht - Vanaf 1 januari 2011 worden zij belastingplichtigen met volledig recht op aftrek.

45 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 45 Verkopen van onroerende goederen: Toevallige belastingplichtige Ieder ander persoon (onderneming, overheid, particulier) kan kiezen voor de toevallige belastingplicht voor verkoop van nieuw gebouw Vanaf 1 januari 2011 automatisch ook bijhorend terrein Voorafgaande verklaring bij kantoor dat bevoegd is voor verkoper + melding in eerste geschrift onder partijen Bijzondere aangifte binnen de maand na verkoop

46 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 46 Verkopen van onroerende goederen: Nieuw gebouw Gebouw = ieder bouwwerk dat vast met de grond verbonden is Dus niet alleen kantoorgebouwen, woningen, kerken, scholen, … (waaraan een KI als gebouw wordt toegekend) Maar ook: parking, wegen, rioleringen (op voorwaarde dat ‘materialen’ gebruikt werden – beton, asfalt, …) Niet: effen gemaakte en verharde grond Gebouw is nieuw tot 31 december van het tweede kalenderjaar na de eerste ingebruikneming of inbezitneming.

47 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 47 Verkopen van onroerende goederen: Bijhorend terrein Het terrein waarvoor de toelating werd verkregen om er op te bouwen Indien verschillende percelen met gebouw worden verkocht: Btw op de percelen waarop de bouwvergunning voor het verkochte gebouw betrekking heeft Registratierecht op de andere percelen (ook al zijn het bouwrijpe percelen, ook al zijn deze percelen in een verkavelingvergunning opgenomen)

48 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 48 Verkopen van onroerende goederen: Bijhorend terrein Overdracht door dezelfde persoon De opsplitsing van grond en gebouw in twee verschillende vennootschappen zal niet als rechtsmisbruik worden beschouwd indien consequent op dezelfde manier wordt gehandeld. Dus wel rechtsmisbruik indien de grond alleen in een aparte vennootschap wordt ondergebracht wanneer de kopers geen aftrekrecht hebben, terwijl de grond met het gebouw door dezelfde vennootschap wordt verkocht wanneer de kopers wel recht op aftrek hebben. Verkoop van grond en gebouw door twee verschillende leden van een btw-eenheid = verkoop door dezelfde persoon (de verkoper = de btw-eenheid)

49 Accountemps seminariereeks maart 2011 Page 49 Verkopen van onroerende goederen: Bijhorend terrein Overdracht van bijhorend terrein tegelijk met het gebouw waartoe het behoort Sluiten van overeenkomst telt in principe – niet de levering Rechtsmisbruik indien te korte termijn tussen de twee overdrachten Indien de wet Breyne van toepassing is: Niet gelijktijdig indien de verkoop betrekking heeft op een nog te bouwen gebouw (de rechten op de grond gaan onmiddellijk over; de rechten op het gebouw eerst bij de voltooiing van het gebouw) Wel gelijktijdig indien de verkoop betrekking heeft op een gebouw in aanbouw (de rechten op de grond en het reeds bestaande deel van het gebouw gaan onmiddellijk over)

50 Bedankt voor uw aandacht ! ?


Download ppt "Fiscale Update BDO Belastingconsulenten Maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google