De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laat het grote geld niet ontsnappen Voorstellen van het FAN om te komen tot een rechtvaardiger belastingssysteem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laat het grote geld niet ontsnappen Voorstellen van het FAN om te komen tot een rechtvaardiger belastingssysteem."— Transcript van de presentatie:

1 Laat het grote geld niet ontsnappen Voorstellen van het FAN om te komen tot een rechtvaardiger belastingssysteem

2 Belastingen zijn nodig in een zorgzame en solidaire samenleving Want overheid heeft middelen nodig voor: Herverdeling van welvaart Openbare dienstverlening Sociaal beleid O.a. alternatieve financiering van sociale zekerheid Sturing sociaal economische ontwikkeling Bv. Stimuleren van duurzame ontwikkeling

3 De “WARE KOSTPRIJS” : een voorbeeld NiveauKostprijs inschrijving 3 jaar kleuterschool40.150 € 6 jaar lager onderwijs133.150 € 6 jaar secundair onderwijs157.000 € TOTAAL330.300 € Dit bedrag is niet zo makkelijk te berekenen, maar als referentie geven we een overzicht van de inschrijvingskosten aan ‘The British School of Brussels’, een internationale privéschool in Tervuren. Deze school wordt niet gesubsidieerd vanuit de belastingen. Van 3 tot 18 jaar naar school gaan, kost je daar 330.300 €!

4 Stof tot nadenken… 1 Belg op 7 leeft onder de armoedegrens van 860 Euro 10% van de gezinnen in België heeft meer dan 50% van het vermogen in handen De top 10 van rijkste Belgische families had  in 2000 een vermogen van 6,21 miljard €,  in 2004 al 12,22 miljard €  in 2008 al 32,30 miljard €

5 Inleiding bron jaarverslag NBB 2009

6 Inleiding MaatregelOpbrengst in miljard € Invoering van een vermogensbelasting8,7 Speculatieve meerwaarden belasten0,5 Bestrijding fiscale fraude10 Het belasten van de onrechtmatige winsten van Electrabel2 Maatregelen tegen de ontsporing van de notionele intrestaftrek1,5 Inning van achterstallige belastingen3,5 Totaal26,2

7 Overzicht Progressieve inkomstenbelasting Vlaktaks De vergeten inkomens van zelfstandigen Het bankgeheim Vermogensbelasting(en) Meerwaardebelasting Fiscale Fraude

8 Overzicht Achterstallige belastingen Vennootschapsbelasting BTW Fiscale amnestie De Europese spaarrichtlijn De Financiële transactietaks Belastingsparadijzen

9 Een progressieve inkomstenbelasting Momenteel zijn er nog 6 belastingsschijven (0, 25, 30, 40, 45 en 50) In 1989 waren er nog 13 met 70 % als hoogste tarief Het aantal belastingsverminderingen wordt alsmaar groter en deze gelden enkel maar voor wie kan investeren. Hoe hoger het inkomen, hoe groter het voordeel

10 Voorstellen voor de inkomstenbelasting Herinvoering van hogere belastingstarieven waardoor de hoge inkomens meer bijdragen; Een hogere belastingsvrije som Een grondige toets van alle belastingsverminderingen en –aftrekken aan rechtvaardigheid en doelmatigheid (meer subsidies ipv. verminderingen en hergroepering van de fiscale stimuli)

11 De vlaktaks -De vlaktaks is bijzonder voordelig voor rijken; -Vooral de middenklasse zal meer belastingen betalen -De armen worden er niet beter van -De overheid is ook verliezer Besluit: de vlaktaks dient naar de prullenmand te worden verwezen.

12 De vergeten inkomens van zelfstandigen en verhuurders -Sommige zelfstandigen worden niet belast op hun reëel inkomen maar op een forfait. -Verhuurders die verhuren aan particulieren betalen belastingen op het geïndexeerd KI en niet op de reële huurinkomsten Besluit: alle zelfstandigen en verhuurders dienen belastingen te betalen op het reëel inkomen

13 Het bankgeheim Het bankgeheim kan nu enkel worden opgeheven indien er een vermoeden is van ‘grote fiscale fraude’ Bij de afschaffing van het bankgeheim heeft enkel de fiscus inzage in de rekeningen, niet de buurman De 10 % rijkste Belgen bezitten naar schatting gemiddeld 1,9 miljoen € maar betalen hierop nauwelijks belastingen. De rekening is hierdoor altijd betaald door de gekende inkomsten uit arbeid. Een versoepeling van het bankgeheim is niet voldoende. Zo ontstaan er nieuwe achterpoortjes.

14 Verdeling van het vermogen van de gezinnen (1999) DecielAandeel vermogenTotaal bedragPer gezin 10,5 % 7.645 miljoen €17.366 € 21,1 % 16.819 miljoen €38.205 € 31,8 % 27.522 miljoen €62.517 € 42,6 % 39.754 miljoen €90.303 € 53,7 % 56.573 miljoen €128.508 € 65,0 % 76.450 miljoen €173.659 € 76,8 % 103.972 miljoen €236.176 € 89,3 % 142.197 miljoen €323.006 € 914,2 % 217.118 miljoen €493.191 € 1055 % 840.950 miljoen €1.906.775 € Totaal100 % 1.529.000 miljoen €

15 Verdeling gezinsvermogens deciel 10 Deciel Aandeel vermogen (1994) Totaal bedrag (mia euro) Per gezin (euro) 912,0 %35,24766.087 922,1 %37,00804.348 932,3 %40,53881.087 942,5 %44,05957.609 952,8 %49,341.072.609 963,2 %56,381.225.652 973,7 %65,191.417.174 984,6 %81,051.761.957 996,8 %119,822.604.783 10019,7 %347,117.545.870 49,6 %873,951.899.981

16 Wat met het bankgeheim -Het bankgeheim moet onmiddellijk en volledig uit de wet verdwijnen; -De fiscus krijgt toegang tot de bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken -Er dienen zware sancties op belastingsontduiking te komen

17 Wat met het bankgeheim Er dient elk jaar een lijst te worden opgesteld met de namen van de begunstigden van interesten, dividenden, meerwaarden en andere financiële inkomsten Alle vertrek van kapitaal uit België wordt gemeld met identificatie van de opdrachtgever België moet informatie uitwisselen met het buitenland om zicht te krijgen op het vermogen dat Belgen in het buitenland aanhouden

18 Huidige belasting op het vermogen -schenkingsrechten, successierechten zijn belastingen op de overdracht van vermogen (door schenking of overlijden) en eenmalig -Registratierechten bij de aankoop van een onroerend goed zijn eveneens eenmalig -Roerende voorheffing: 15 % op intresten en 25 op dividenden -Onroerende voorheffing: afhankelijk van het KI -Onroerende goederen worden tevens belast via de personenbelasting

19 Voorstellen rond vermogensbelasting LBC-NVK stelt een vermogensbelasting voor op vermogens boven de 1 miljoen € met een vrijstelling op de eigen woning voor een maximum van 500.000 €. Geschatte opbrengst 8,7 miljard € Groen en SPA stellen een vermogenswinstbelasting voor met een afschaffing van roerende en onroerende voorheffing, successierechten, schenkingsrechten en registratierechten. Geschatte meeropbrengst tussen 3 en 7,5 miljard € Opbrengsten uit het vermogen toevoegen in de personenbelasting

20 Voorstel FAN Er wordt een vermogensbelasting ingevoerd op basis van een vermogenskadaster Er komt een debat over welke methode het best moet gevolgd worden om het vermogen te belasten

21 Meerwaardebelasting België is het enige land in de EU die geen belasting kent op meerwaarden op aandelen Aandelen worden dan ook voortdurend verhandeld omdat de aandeelhouder onrealistische opbrengsten verlangt Lonen delen zelden mee in de meerwaarden Kostendalingen worden niet verrekend in de productkostprijs (Electrabel) Beperking van de meerwaardevrijstelling in de vennootschapsbelasting

22 Voorstellen van FAN Invoering van een meerwaardebelasting op aandelen, obligaties en opties, dalend met de duurtijd dat die titels bijhouden worden

23 Fiscale fraude De fiscale fraude wordt door de KUL geschat op ca. 6 % op het bbp, 20 miljard € Andere studies variëren tussen 4 en 20 % op het bbp Geschat wordt dat de opbrengst van een goeie controle zo’n 20 miljard € aan inkomsten voor de overheid (fiscaal en SZ) kan betekenen

24 Voorstellen aanpak fiscale fraude Het bankgeheim moet volledig worden afgeschaft Invoering van een vermogenskadaster Voldoende middelen voor het personeel van de FOD financiën om fraude te bestrijden Overstappen naar het ‘enige dossier van de belastingplichtige’ De maatregelen die door de commissie ‘Grote Fiscale Fraude’ worden in wetten omgezet

25 Aanpak achterstallige belastingen -Zowat 22 miljard € aan rechtmatige belastingen worden niet geïnd. -De belastingsdiensten splitsen deze op in 3 categorieën: eisbare schulden (3,5 mlj. €), betwiste schulden (9,6 mlj. €) en twijfelachtige vorderingen (8,6 mlj. €) Besluit: De fiscale administratie dient alle middelen krijgen om de achterstallige belastingen te kunnen innen

26 Vennootschapsbalast-ing Officieel bedraagt de vennootschapsbelasting 33,99 % Rekening houdend met de werkelijk betaalde belastingen bedraagt de aanslagvoet gemiddeld slechts 24 % De notionele intrestaftrek is de grote oorzaak van dit gemiddelde Problematiek van de vervennootschappelijking

27 Voorstellen vennootschapsbelasting Er dient een herziening te komen van alle fiscale verminderingen en aftrekken Er moeten maatregelen worden genomen tegen de ontsporing van de notionele intrestaftrek De toekenning van een notionele intrestaftrek wordt gekoppeld aan jobcreatie

28 Voorstellen vennootschapsbelasting Vennootschappen die opgericht zijn om de personenbelasting en de bijdragen te ontwijken, worden bestreden Meer controle op vennootschappen Er dient op Europees vlak een minimumtarief te worden afgesproken

29 BTW BTW en accijnzen zijn indirecte belastingen en houden geen rekening met de draagkracht van de consument BTW betekent voor de 10 % laagste inkomens 12,2 % van hun totale inkomen, voor de 10 % hoogste inkomens betekent dit slechts 6,1 % Vroeger bestonden er meerdere tarieven, gekoppeld aan de noodzakelijkheid om te kunnen leven, nu zijn er nog slechts 2 tarieven

30 Voorstellen BTW Er dienen opnieuw hogere BTW-tarieven te worden ingevoerd voor luxe-artikelen De lijst van levensnoodzakelijke producten wordt herbekeken Er dient rekening te worden gehouden met de duurzaamheid van de producten

31 Fiscale amnestie Fraudeurs konden in het recente verleden aan voordelige belastingstarieven hun zwart of grijs vermogen tegen een prikje terugbrengen naar België De belasting op arbeid kan momenteel 50 % bedragen terwijl een regularisatie dikwijls gebeurt aan tarieven onder de 10% Besluit: een stop op het pamperen van fiscale fraudeurs via fiscale amnestie en gulle minnelijke schikkingen

32 De Europese spaarrichtlijn Sinds 2005 wordt er tussen landen uit de EU informatie uitgewisseld over spaartegoeden Ze geldt echter enkel voor vastrentende activa (kasbons, obligaties, spaarrekeningen) Tot 2010 deden drie landen niet mee aan de informatie-uitwisseling. Sinds 1/1 van dit jaar is België ook informatie gaan uitwisselen. Binnenkort worden ook de tak 21 en tak 23 verzekeringsproducten geviseerd

33 De Europese spaarrichtlijn De Europese spaarrichtlijn zou moeten worden uitgebreid tot alle financiële producten en worden toegepast in alle landen van de EU

34 De financiële transactietaks Een belasting op alle financiële transacties (aandelen, obligaties, valuta’s, derivaten) Jaarlijks wordt wereldwijd ca. 400.000 à 500.000 miljard dollar verhandeld Een taks van 0,01 % zou 286 miljard dollar opbrengen Besluit: de regering moet haar invloed gebruiken voor de invoering van een internationale belasting op financiële transacties

35 Belastingsparadijzen Deze worden gekenmerkt door een absoluut bankgeheim en lage of geen belastingstarieven De bedragen die zich in de belastingsparadijzen bevinden worden geschat op 5000 tot 7000 miljard dollar. Het jaarlijks verlies aan belastingsinkomsten wereldwijd wordt geschat op 250 miljard dollar. Besluit: een automatische uitwisseling van informatie tussen staten over de financiële operaties uitgevoerd in de belastingsparadijzen

36


Download ppt "Laat het grote geld niet ontsnappen Voorstellen van het FAN om te komen tot een rechtvaardiger belastingssysteem."

Verwante presentaties


Ads door Google