De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen aangebracht sinds augustus 2003

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen aangebracht sinds augustus 2003"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen aangebracht sinds augustus 2003
WETGEVING ACCIJNZEN Wijzigingen aangebracht sinds augustus 2003 Oktober 2005 Luc JACOBS

2 Situatie 2003/2004 Wijzigingen wetgevende bepalingen
Oktober 2005 Luc JACOBS

3 Situatie 2005 Wijzigingen wetgevende bepalingen
Oktober 2005 Luc JACOBS

4 Wijzigingen reglementaire bepalingen
Oktober 2005 Luc JACOBS

5 Reglementaire bepalingen in ontwerp
Oktober 2005 Luc JACOBS

6 Reglementaire bepalingen in ontwerp
Oktober 2005 Luc JACOBS

7 Administratieve omzendbrieven
Oktober 2005 Luc JACOBS

8 (1) Programmawet van 5 augustus 2003 (cliquet,…)
Verhoging bijdrage op de energie Creatie cliquetsysteem (verhoging) - betrokken producten : ongelode benzine en gasolie van de GN-code (code 1994) - hoe : • bij elke daling van de maximumprijs • helft van de prijsdaling, exclusief BTW • Minister van Financiën publiceert een officieel bericht in het BS Oktober 2005 Luc JACOBS

9 (1) Programmawet van 5 augustus 2003 (vervolg)
- Hoeveel : • 2003 : ongelode benzine 14 €/1000 l • 2004 tot 2007 (per jaar): - ongelode benzine : 28 €/1000 l - gasolie : 28 €/1000 l - Belasting van de voorraden KB en MB van 12 augustus 2003 • limitatieve lijst van personen gehouden tot het betalen van de aanvullende accijns Oktober 2005 Luc JACOBS

10 (2) Koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997
Doel : omzetten in nationaal recht van de verplichte bepalingen van de Richtlijn 2003/96 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit Belangrijkste wijzigingen: • bijdrage op de energie = accijns • bijwerking GN-codes (1/1/2002) • nieuwe producten : - plantaardige oliën gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof - kolen, elektriciteit en aardgas Oktober 2005 Luc JACOBS

11 (2) Koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 (vervolg 1)
• wijzigingen tarieven : - aanpassing teneinde de communautaire minimumbelastingniveaus te respecteren - invoeren van een belasting voor kolen, elektriciteit en aardgas • nieuwe situaties van opeisbaarheid : - kolen : op het ogenblik van de levering aan de kleinhandelaar - aardgas en elektriciteit : op het ogenblik van de levering aan de verbruiker Oktober 2005 Luc JACOBS

12 (2) Koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 (vervolg 2)
• nieuwe situaties van vrijstelling : - energieprod. voor andere doeleinden dan voor motor- of verwarmingsbrandstof – duaal gebruik van energieprod. (= onder andere chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procédés) - elektriciteit voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procédés - elektriciteit die meer dan 50% van de kosten van een product veroorzaakt - energieprod. en elektriciteit voor mineralogische procédés - energieprod. en elektriciteit voor productie elektriciteit Oktober 2005 Luc JACOBS

13 (3) Koninklijk besluit van 29 februari 2004 houdende diverse bepalingen inzake accijnzen
Doel : omzetten in nationaal recht van mogelijkheden tot accijnsverminderingen toegestaan door de Richtlijn 2003/96 Betrokken sectoren : - ondernemingen (al dan niet energie-intensief) met een vergunning milieudoelstelling - professionele diesel Inwerkingtreding - vergunning milieudoelstelling : KB (praktische modaliteiten en inwerkingtreding) - professionele diesel : 1ste verhoging van de bijzondere accijns in 2004 in het kader van het cliquet Oktober 2005 Luc JACOBS

14 (4) Programmawet van 9 juli 2004
Doel - vermindering bijdrage op de energie voor gasolie met een laag zwavelgehalte voor verwarming - professionele diesel : toepassingsbepalingen voor principe terugbetaling Toepassingsbepalingen professionele diesel - betrokken persoon voor de terugbetaling (voorafgaandelijke registratie) - bewijs van betaling van bijzondere accijns (factuur) - elementen van de factuur (pompstation) - administratie voorraden en bewegingen (privé) Oktober 2005 Luc JACOBS

15 (4) Programmawet van 9 juli 2004 (vervolg)
Inwerkingtreding - bijdrage op de energie : 1 januari 2005 - professionele diesel : in feite, toepasbaar vanaf 1 juni 2004 ingevolge de mededeling aan de sectoren Oktober 2005 Luc JACOBS

16 (5) Programmawet van 27 december 2004 (Hoofdstuk XVIII)
Doel Coördinatie van vorige wettelijke bepalingen betreffende minerale olie EN bijkomende omzetting van de Richtlijn 2003/96 Belangrijkste wijzigingen - definitie « metallurgische procédés » - definitie « mineralogische procédés » - uitbreiding professionele diesel - vrijstelling « huishoudelijke » steenkool - vrijstelling « groene » elektriciteit - vrijstelling energieprod. en elektriciteit gebruikt voor warmtekrachtkoppeling Oktober 2005 Luc JACOBS

17 (5) Programmawet van 27 december 2004 (Hoofdstuk XVIII) (vervolg)
Belangrijkste wijzigingen (vervolg) - definitieve vrijstelling zware stookolie (landbouw,…) - datum inwerkingtreding vermindering vergunning milieudoelstelling - belasting van steenkool gebruikt voor productie elektriciteit - wijzigingen jaarlijkse verhoging cliquet voor gasolie (35 EUR i.p.v. 28 EUR) - negatieve cliquet (daling bijzondere accijns in geval van prijsstijging) - belasting van elektriciteit, op basis van nominale spanning Inwerkingtreding - vergunning milieudoelstelling : 1 januari 2005 - andere : 10 januari 2005 Oktober 2005 Luc JACOBS

18 (6) Programmawet van 11 juli 2005
Doel - omzetting van artikel 16 van de Richtlijn 2003/96 (biobrandstof) - accijnsvermindering voor gasolie/benzine gemengd met een bepaald % « bio » (= behoud huidig tarief/gelijke energetische waarde) - accijnsverhoging voor 100% fossiel (principe fiscale neutraliteit) Oktober 2005 Luc JACOBS

19 (6) Programmawet van 11 juli 2005 (vervolg 1)
Voorwaarden - benzine met een laag zwavelgehalte : ten minste 7% vol bio-ethanol (GN-code – 99%vol of ETBE GN-code ) - gasolie met een laag zwavelgehalte : 2,45 % FAME (GN-code – NBN-EN-norm 14214) - koolzaadolie GN-code 1514 gebruikt als motorbrandstof Oktober 2005 Luc JACOBS

20 (6) Programmawet van 11 juli 2005 (vervolg 2)
Bijzondere voorwaarden - verbod van overcompensatie (accijnsvermindering moet toegestaan worden door de Commissie) - lineaire verhoging van het percentage bio dat moet toegevoegd worden aan gasolie (0,92%/jaar - max 5%) Inwerkingtreding en toepassingsvoorwaarden - bij KB, nog niet gepubliceerd Oktober 2005 Luc JACOBS

21 (7) Wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005
Doel Uitsluiting van het verlaagd tarief milieudoelstelling voor kolen, cokes en bruinkool voor de productie van elektriciteit Inwerkingtreding 1 augustus 2005 Oktober 2005 Luc JACOBS

22 (8) Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004
Doel Opeisbaarheid van aanvullende bijzondere accijns voor benzine en gasolie die reeds in verbruik werden gesteld Betrokken personen - grossier, half-grossiers en andere handelaars : zij die leveren aan een wederverkoper of een eindgebruiker - depothouders = geen particulieren en niet uitsluitend voor eigen gebruik - pompstation : privé of publieke installatie waar motorbrandstof overgeheveld wordt in brandstofreservoirs van motorvoertuigen (opgelet : geen privé pompen voor eigen gebruik) Oktober 2005 Luc JACOBS

23 (8) Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 (vervolg) Toepassing - bijzondere accijns verschuldigd door degene die het product voorhanden heeft om 0 uur van de dag van de verhoogde accijnsheffing - bijzondere accijns slechts verschuldigd indien de belastbare hoeveelheid liter overtreft - bijzondere accijns moet voldaan worden de donderdag van de week volgend op de week van de tariefverhoging van de bijzondere accijns Oktober 2005 Luc JACOBS

24 (9) Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 februari 2005
Doel Indienen van een voorraadaangifte door de personen betrokken bij de betaling van de aanvullende bijzondere accijns Toepassing - indienen bij de ontvanger de donderdag van de week die volgt op de week van de verhoging van de bijzondere accijns - geen aangifte indien de belastbare hoeveelheid, per product, niet meer bedraagt dan liter - verklaring op eer voor depothouder en pompstation die niet beoogd worden voor de betaling van de aanvullende bijzondere accijns Oktober 2005 Luc JACOBS

25 (10) Koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen Doel Verlaging van de bijzondere accijns indien de maximumprijs - ongelode benzine : hoger dan 1,5 EUR/liter - gasolie met een laag zwavelgehalte : hoger dan 1,1 EUR/liter Toepassing Het bedrag van de verlaging is gelijk : - aan het bedrag aan BTW, berekend op het prijsverschil tussen de nieuwe maximumprijs en de limiet van 1,1 of 1,5 OF aan het bedrag aan BTW, berekend op het prijsverschil tussen de nieuwe maximumprijs en de vorige maximumprijs - publicatie van een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad Oktober 2005 Luc JACOBS

26 (11) Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet
Doel Toepassingsbepalingen van de vermindering van bijzondere accijns voor benzine en gasolie die reeds in verbruik werden gesteld Betrokken personen - grossiers, half-grossiers en andere handelaars : zij die leveren aan een wederverkoper of een eindgebruiker - depothouder : geen particulieren en niet uitsluitend voor eigen gebruik - pompstation : privé of publieke installatie waar motorbrandstof overgeheveld wordt in brandstofreservoirs van motorvoertuigen (opgelet : geen privé pompen voor eigen gebruik) Oktober 2005 Luc JACOBS

27 (11) Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet (vervolg)
Toepassing - terugbetaling van bijzondere accijns aan degene die het product voorhanden heeft om 0 uur op de dag van het verlaagde accijnstarief (opgelet : volmacht noodzakelijk) - bijzondere accijns slechts terugbetaald indien de belastbare hoeveelheid, per product, groter is dan liter Inwerkingtreding 2 september 2005 (zie ministerieel besluit voor voorgaande verlagingen) Oktober 2005 Luc JACOBS

28 (12) Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005
Doel Indienen van een voorraadaangifte door de personen betrokken bij de verlaging van de aanvullende bijzondere accijns Toepassing - indienen bij de ontvanger de donderdag van de week die volgt op de week van de verlaging van de bijzondere accijns - geen aangifte indien de belastbare hoeveelheid, per product, niet meer bedraagt dan liter - voorraadaangiften voor verlagingen vóór 2/9/2005 : bij de ontvanger de donderdag van de week die volgt op de week van deze datum - volmacht bijgevoegd bij voorraadaangifte Oktober 2005 Luc JACOBS

29 (13) Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen voor sommige verlaagde tarieven van de accijnzen Doel Te respecteren voorwaarden teneinde te kunnen genieten van de verlaagde tarieven inzake de vergunningen milieudoelstellingen (artikel 420 van de programmawet) Voorwaarden - Aanvragen vergunning + toevoegen documenten (kopie vergunning milieudoelstelling, bewijs energie-intensief, criterium « divisie ») Oktober 2005 Luc JACOBS

30 (13) Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen voor sommige verlaagde tarieven van de accijnzen (vervolg 1) Controle administratie - onderneming : onmiddellijke aflevering van de vergunning na controle van de bijgevoegde documenten (kopie vergunning afgeleverd door het Gewest) - energie-intensieve onderneming : onmiddellijke aflevering van de vergunning na controle van de bijgevoegde documenten (kopie vergunning Gewest EN onderzoek boekhoudkundige criteria); na aflevering vergunning, overgaan tot audit Oktober 2005 Luc JACOBS

31 (13) Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen voor sommige verlaagde tarieven van de accijnzen (vervolg 2) Levering en accijnstarief - leverancier energieprod. is erkend entrepothouder of een leverancier van aardgas of elektriciteit : toepassing van het verlaagd tarief bij voorlegging van vergunning EN vermelding in de voorraadadministratie - leverancier energieprod. is geen erkend entrepothouder : toepassing van het verlaagd tarief en recuperatie van de te veel betaalde accijnzen bij de erkend entrepothouder leverancier Oktober 2005 Luc JACOBS

32 Voorwaarden recuperatie accijnzen
(13) Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen voor sommige verlaagde tarieven van de accijnzen (vervolg 3) Voorwaarden recuperatie accijnzen - vermelding van het accijnstarief op de factuur uitgereikt door de erkend entrepothouder - attest afgeleverd door de eerstaanwezend inspecteur voorgelegd door de leverancier aan de erkend entrepothouder - bedrag van het attest wordt in mindering gebracht bij een volgende inverbruikstelling Oktober 2005 Luc JACOBS

33 (13) Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen voor sommige verlaagde tarieven van de accijnzen (vervolg 4) Attest afgeleverd door de eerstaanwezend inspecteur - Aanvraag : om de twee maanden - Aanvraag is vergezeld van : 1. een lijst waarop per levering en per aard van het geleverde product de volgende vermeldingen staan: - de geleverde hoeveelheid, - het tarief van de betaalde accijnzen, - het bedrag van de accijnzen rekening houdend met het verlaagde tarief, - de « productcode », - het terug te betalen bedrag aan accijnzen en referenties van « verg. energieprod. en elektriciteit » 2. kopie van de facturen van de levering aan de eindgebruiker met vermelding van het toegepaste verlaagde tarief Oktober 2005 Luc JACOBS

34 (14) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit
Doel Toepassingsbepalingen van de programmawet van 27 december 2004 Nieuwe maatregelen - artikel 2 : verplichting belastingentrepot indien verwerking van energieprod. al dan niet onderworpen aan controle of voorhanden hebben, ontvangen of verzenden van energieprod. onderworpen aan controle - artikel 3 : verplichting gemiddelde voorraad wordt uitgebreid naar andere energieprod. dan minerale olie - artikel 11 : registratie van alle economische operatoren actief in de sector van energieprod. (« vergunning energieprod. en elektriciteit » - vervangt 108 en elke andere vergunning afgeleverd in dezelfde context) Oktober 2005 Luc JACOBS

35 (14) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit (vervolg 1) Wie moet zich laten registreren ? - iedere distributeur van aardgas of elektriciteit - iedere netbeheerder van aardgas of elektriciteit - iedere producent en handelaar in kolen, cokes of bruinkool of zijn fiscaal vertegenwoordiger - iedere handelaar in energieprod. (uitgezonderd aardgas en kolen) die geen erkend entrepothouder is - iedere houder van een pompstation - iedere persoon die van een vrijstelling inzake accijnzen wenst te genieten Oktober 2005 Luc JACOBS

36 (14) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit (vervolg 2) Aanvraag registratie Bij publicatie van het MB maar « versoepeling » gedurende 6 maanden van de controle op de verplichting tot registratie (prioriteit voor de registratie voor vrijstellingen) Waar indienen ? Gewestelijke directie of centrale administratie Verplichting tot houden van een boekhouding van de voorraden en de bewegingen (uitgezonderd de netbeheerder voor aardgas en elektriciteit, de kleinhandelaar in kolen, cokes en bruinkool) Oktober 2005 Luc JACOBS

37 (14) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit (vervolg 3) Nieuwe maatregelen (vervolg) - artikel 12 : vaststellen van de accijnstarieven waaraan een handelaar accijnsprod. kan betrekken bij een erkend entrepothouder - artikel 13 : levering van prod. aan het accijnstarief gefactureerd door de erkend entrepothouder behalve vrijstelling voor landbouwwerkzaamheden,… en verlaagd tarief « vergunningen milieudoelstelling » Recuperatie te veel betaalde accijns : attest eerstaanwezend inspecteur (zie « milieuconvenant ») Oktober 2005 Luc JACOBS

38 (14) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit (vervolg 4) Nieuwe maatregelen (vervolg) - artikel 19 : wettelijke basis voor huidige normen automatisch injectiesysteem + nieuwe normen (attest installateur + jaarlijkse controle) Bestaande installaties : 12 maanden voor aanpassing aan nieuwe normen - artikelen 21 t.e.m. 38 : uitgezonderd bijzondere situaties, vrijstelling afhankelijk van verkrijgen « vergunning energieprod. en elektriciteit – eindgebruiker » Opgelet: artikel 25 (uitsluitend vaste installaties) en artikel 35 (opheffing landbouwcontingenten) - artikel 39 : brede definitie van « pompstation » - artikel 40 : betrekking door de pompstations aan het hoogste accijnstarief dat overeenstemt met het gebruik (industriële en commerciële doeleinden) Oktober 2005 Luc JACOBS

39 OPGELET : TERUGBETALING
(14) Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit (vervolg 5) OPGELET : TERUGBETALING Nieuwe situaties van vrijstelling in werking getreden ofwel op 5 maart 2004 (zie KB), ofwel op 10 januari 2005 (zie programmawet) kunnen na registratie als « eindgebruiker » het onderwerp uitmaken van een terugbetaling gevraagd door de betrokken operatoren Oktober 2005 Luc JACOBS

40 (15) Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de controle van energieproducten en elektriciteit inzake accijnzen Doel - aanpassingen aan KB « vergunningen milieudoelstellingen » : uitsluiting van kolen, cokes en bruinkool - distributeur aardgas en elektriciteit : zekerheidstelling (2 maanden accijnzen) bij de ontvanger aangeduid door de directeur-generaal (DG), voorafgaand aan enige verkoop Oktober 2005 Luc JACOBS

41 (16) Ontwerp van ministerieel besluit houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen
Doel - wijziging art. 19 MB bewegingen : DG kan opleggen dat de aangifte ACC4 vergezeld moet zijn van een opgave waarop per gebruiker van de accijnsprod., de geleverde hoeveelheden worden vermeld (opgave mag met een informaticatoepassing) - vermelding op de factuur opgesteld door de erkend entrepothouder van het toegepaste accijnstarief + datum van de uitslag tot verbruik - vermelding op de latere factuur van het toegepaste accijnstarief - speciale vermelding op de factuur bestemd voor een « eindgebruiker » Oktober 2005 Luc JACOBS

42 (16) Ontwerp van ministerieel besluit houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen (vervolg)
Doel (vervolg) - betaling van aanvullende accijnzen voor kerosine en gasolie gebruikt als motorbrandstof « industriële toepassingen » (formulier aangifte + datum indiening) - specifieke bepalingen voor betaling accijnzen op aardgas en elektriciteit (= huidige situatie) - specifieke bepalingen voor betaling accijnzen op kolen, cokes en bruinkool - bijwerking bijlagen - wijziging ministerieel besluit « uitstel van betaling » (29/12/1992) teneinde rekening te houden met de wijzigingen aangebracht door de programmawet van 27/12/2004 Oktober 2005 Luc JACOBS

43 - vaststellen datum inwerkingtreding
(17) Ontwerp van KB tot uitvoering van de programmawet van 11 juli 2005 Doel - toepassingsbepalingen (volume contingent, aanbestedingen, erkenning, administratief volgen vanaf de productie tot het in verbruik stellen,…) - vaststellen datum inwerkingtreding Oktober 2005 Luc JACOBS

44 (18) Omzendbrief biobrandstoffen 29 juli 2005
Doel - verduidelijken programmawet van 12 juli 2005 - wettelijke bepalingen zijn nog niet van toepassing Wat doen in afwachting van de KB’s ? - indien biobrandstof bestemd om te worden gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof : productie in erkend entrepot UITGEZONDERD VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR KOOLZAADOLIE EXCLUSIEF BESTEMD VOOR DE BELGISCHE MARKT Oktober 2005 Luc JACOBS

45 (18) Omzendbrief biobrandstoffen 29 juli 2005 (vervolg)
Vereenvoudigde procedure - aanvraag « vergunning energieprod. en elektriciteit – andere » - geen zekerheid - voorraadadministratie - indienen ACC 4 - indien betaling accijnzen : donderdag van de volgende week - indien gebruik met vrijstelling : de 15de van de volgende maand herhaling : indien koolzaadolie (biobrandstof) uitgevoerd uit België = productie in erkend entrepot + AGD Oktober 2005 Luc JACOBS

46 (19) Omzendbrief professionele diesel van 18 mei 2005
Wetgeving : artikel 419, § 5 van de programmawet van 27/12/2004 Betrokken product : gasolie met een laag zwavelgehalte Vrijstelling van de verhogingen van de bijzondere accijns na het 1ste cliquet 2004 (4 februari 2004) Betrokken voertuigen : taxi’s, voertuigen aangepast aan vervoer van gehandicapten, goederenvervoer ≥ 7,5 ton en personenvervoer M2 of M3 Oktober 2005 Luc JACOBS

47 (19) Omzendbrief professionele diesel (vervolg 1)
Hoe genieten van de vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns ? - aanvraag « vergunning energieprod. en elektriciteit » voor productcode 22 - aanvraag tot terugbetaling in te dienen bij de gewest. dir. Brussel (zie indienperiode en formulieren FINFORM-Intranet) - nationale eindgebruikers : facturen moeten niet toegevoegd zijn aan de aanvraag tot terugbetaling (controle ter plaatse) - communautaire eindgebruikers : facturen toevoegen (controle voorafgaand aan terugbetaling) - voor correcte aangiftes : terugbetaling binnen 40 werkdagen (20 werkdagen vanaf 01/02/2006) Oktober 2005 Luc JACOBS

48 (19) Omzendbrief professionele diesel (vervolg 2)
Private pomp gebruikt door derden - te beschouwen als pompstation - houden van een voorraadadministratie en facturen opgesteld voor derden - datum van de factuur bepaalt het bedrag van terug te betalen accijns (noodzakelijk dus om de aanvullende bijzondere accijns te voldoen in geval van een verhoging van de bijzondere accijns of om de te veel betaalde bijzondere accijns terug te betalen indien de bijzondere accijns verlaagt) Oktober 2005 Luc JACOBS

49 (20) Omzendbrief « Cliquetsysteem » 26 september 2005
DOEL Verduidelijken van de wettelijke bepalingen betreffende de positieve en negatieve cliquet Positieve cliquet (verhoging) - belasten van de in het verbruik gestelde voorraden - aangifte van de voorraad: ten laatste de donderdag van de week die volgt op de tariefverhoging - schuldenaar: elke persoon, behalve bij eigen gebruik en particulieren (opgelet voor private pomp uitsluitend voor eigen gebruik = verklaring op erewoord) Oktober 2005 Luc JACOBS

50 (20) Omzendbrief « Cliquetsysteem » 26 september 2005 (vervolg)
Negatieve cliquet (verlaging) - terugbetaling op de reeds in het verbruik gestelde voorraden - begunstigde : elke persoon behalve eigen gebruik en particulieren - voorraadaangifte + volmacht : ten laatste de donderdag die volgt op de verlaging - voorraadaangifte = aanvraag tot terugbetaling EN terugbet. door de ontvanger waar inrichting toe behoort (veroorloofde voorschotten) Oktober 2005 Luc JACOBS

51 (21) Omzendbrief « Vergunning energieproducten en elektriciteit »
Geautomatiseerd Registratiedocument (zie FINFORM-Intranet) Indienen bij de Gewestelijke directeur of de Centrale Administratie Specifieke bepalingen - professionele diesel (registratie) - verlaagde tarieven gelinkt aan een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling - producenten en handelaars in kolen, cokes en bruinkool - vrijstellingen voorzien in de PW van 27/12/2005 (vanaf de publicatie van het ministerieel besluit) Al deze specifieke bepalingen vereisen het naleven van bijzondere voorwaarden Oktober 2005 Luc JACOBS

52 (22) Omzendbrief « Kolen, cokes en bruinkool » 16 juni 2005
Wetgeving : Art 425 van de PW van 27/12/04 Opeisbaarheid van accijns : op moment van levering aan kleinhandelaar door geregistreerde bedrijven Schuldenaar : diegene die levert aan kleinhandelaar + mogelijkheid tot in de plaatsstelling Registratie : « machtiging energieprod. en elektriciteit » + houden van voorraadadministratie samen met de aankoop- en verkoopfacturen Tijdstip van levering = opstellen van factuur Indienen ACC 4 + facturen : cijfers 7 t/m 12 van de omzendbrief GEEN UITSTEL VAN BETALING Oktober 2005 Luc JACOBS

53 Toepassingsmodaliteiten : KB van 3 juli 2005
(23) Omzendbrief « Verlaagd tarief voor bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling » 1 juli 2005 Wetgeving : artikel 420, §§ 5 en 6 van de Programmawet van 27 december 2004 (inwerkingtreding op 01/01/05) Toepassingsmodaliteiten : KB van 3 juli 2005 Problemen bij de inwerkingtreding : - terugbetaling : 01/01/05 tot de registratie - onmiddellijke toepassing van verlaagd tarief : vanaf het ogenblik van de registratie Oktober 2005 Luc JACOBS

54 (23) Omzendbrief « Verlaagd tarief voor bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling » 1 juli 2005 (vervolg 1) Voorwaarden - verlenen « vergunning energieproducten en elektriciteit » - zie specifieke na te leven voorwaarden - voorleggen van de vergunning aan de leverancier Specifieke bepalingen bij de vergunning - aanbrengen van de datum waarop aan de voorwaarden werd voldaan (nuttig i.v.m. de terugbetaling) - in principe, geldigheidsduur van 10 jaar (als toegestane geldigheid minder is dan 10 jaar, deze termijn in aanmerking nemen) - vermelden van de verplichting tot de jaarlijkse mededeling van de cijfers die een controle volgens art. 420, § 5, letter b) toelaten Oktober 2005 Luc JACOBS

55 (23) Omzendbrief « Verlaagd tarief voor bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling » 1 juli 2005 (vervolg 2) Toekenning van het verlaagd tarief - vanaf 01/01/05 tot registratie via terugbetaling - vanaf de registratie : onmiddellijke toepassing van verlaagd tarief Toepassing van verlaagd tarief - invoer : voorleggen van de machtiging en toepassing van verlaagd tarief - bevoorrading EE, GB en NGB en leverancier van aardgas en elektriciteit : voorleggen van de machtiging en toepassing van verlaagd tarief - bevoorrading bij een leverancier die de accijns heeft betaald : voorleggen van de machtiging + toepassing van verlaagd tarief + vraag tot terugbetaling (attest eerstaanwezend inspecteur) Oktober 2005 Luc JACOBS

56 Principes in verband met het recupereren van de accijnzen
(23) Omzendbrief « Verlaagd tarief voor bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling » 1 juli 2005 (vervolg 3) Principes in verband met het recupereren van de accijnzen - procedure zie KB - attest (ex 1) eerstaanwezend inspecteur te zenden aan de erkend entrepothouder die de accijns recupereert - attest (ex 2) te zenden aan de ontvanger waarvan de erkend entrepothouder afhangt - statistische doeleinden (te zenden naar de centrale administratie) Oktober 2005 Luc JACOBS

57 Herhaling van de belangrijkste handelingen
Registratie « vergunning milieudoelstelling » + auditcontrole a posteriori voor de « energie-intensieve » Registratie situaties voorzien in MB (prioriteit te verlenen aan registraties in het kader van verkrijgen van vrijstelling – de overigen, te verlenen binnen 6 maanden) Na de registratie, procedure van de terugbetaling voor : - vrijstellingen van kracht sinds 05/03/04 - verlaagd tarief « milieuconvenant » van kracht sinds 01/01/05 - vrijstellingen van kracht op 10/01/05 Professionele gasolie : terugbetaling « ambtshalve » toegekend en opvoering van de controle a posteriori Controle i.v.m. situaties vrijstellingen: na afleveren van de vergunningen Oktober 2005 Luc JACOBS

58 Terugbetalingstermijnen
Energie-intensieve bedrijven / Overeenkomst of vergunning milieudoelstelling (KB 29/02/2004 – Programmawet 27/12/2004) Verlaagde tarieven KB 29/02/2004 Programmawet 27/12/2004 Toepassingsbepalingen en inwerkingtreding later vastgesteld Registratie Inwerkingtreding 01/01/2005 Oktober 2005 Luc JACOBS

59 Terugbetalingstermijnen
Bis. Energie-intensieve bedrijven / Overeenkomst of vergunning milieudoelstelling Verlaagde tarieven (Kolen, cokes en bruinkool) opgeheven door de wet van 20/07/2005 KB 29/02/2004 Programmawet 27/12/2004 Wet 20/07/2005 Inwerkingtreding 01/08/2005 Inwerkingtreding 01/01/2005 Toepassingsbepalingen en inwerkingtreding later vastgesteld Oktober 2005 Luc JACOBS

60 Terugbetalingstermijnen
2) Vrijstellingen ingevoerd door KB 29/02/2004 overgenomen door de Programmawet 27/12/2004 KB 29/02/2004 Programmawet 27/12/2004 Registratie Inwerkingtreding 05/03/2004 Inwerkingtreding 10/01/2005 Oktober 2005 Luc JACOBS

61 Terugbetalingstermijnen
3) Vrijstellingen ingevoerd door KB 29/02/2004 niet overgenomen door de Programmawet 27/12/2004 KB 29/02/2004 Programmawet 27/12/2004 Inwerkingtreding 05/03/2004 Inwerkingtreding 10/01/2005 Oktober 2005 Luc JACOBS

62 Terugbetalingstermijnen
4) Vrijstellingen ingevoerd door KB 29/02/2004 overgenomen maar beperkt door de Programmawet 27/12/2004 KB 29/02/2004 Programmawet 27/12/2004 Registratie Inwerkingtreding 05/03/2004 Inwerkingtreding 10/01/2005 Oktober 2005 Luc JACOBS

63 Terugbetalingstermijnen
5) Vrijstellingen ingevoerd of uitgebreid door de Programmawet van 27/12/2004 Programmawet 27/12/2004 Inwerkingtreding 10/01/2005 Registratie Oktober 2005 Luc JACOBS


Download ppt "Wijzigingen aangebracht sinds augustus 2003"

Verwante presentaties


Ads door Google