De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom"— Transcript van de presentatie:

1 De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom
Bij het slotseminar van de Post-Master Douane en de Post-Master Indirecte Belastingen , getiteld “Strafrechtelijke aspecten van btw en douanerechten bij invoer” dagvoorzitter: Prof. mr. G.J.M.E. de Bont

2 De strafbeschikking op douanegebied
door Fred Kaijser Landelijk kantoor Douane, Vaktechniek & Internationaal, Cluster Formeel recht

3 De strafbeschikking op douanegebied
Onderwerpen 1. Douane – sancties in het algemeen 2. Aanleiding strafbeschikking 3. Transactie versus Fiscale Strafbeschikking (FSB) 4. FSB versus OM-strafbeschikking (VGEM) 5. Procedure en waarborgen 6. Overige onderwerpen 7. Stellingen

4 De strafbeschikking op douanegebied
Douane - sancties in het algemeen - Bestuurlijke boeten zijn zeldzaam - Fiscaal strafrecht is hoofdregel - VGEM feiten eveneens strafrecht In 2011 ongeveer BOA’s bij de Douane tegen ongeveer 150 bij ‘blauw’ Douane heeft te maken met ADW en AWR (Wet op de accijns)

5 De strafbeschikking op douanegebied
2. Aanleiding Waarom de Wet OM-afdoening? Nederland veiliger maken Efficiëntere rechtshandhaving Strafrechter ‘reserveren’ voor grote, complexe zaken Meer zaken afdoen buiten de strafrechter om Wat regelt de Wet OM-afdoening? Een ‘omvorming’ van de algehele transactiemodaliteit naar 3 ‘smaken’: - de OM-strafbeschikking (artikel 257a Sv) - de Bestuurlijke strafbeschikking (artikel 257ba Sv) - de Fiscale strafbeschikking (artikel 76 AWR, artikel 10:15 ADW)

6 De strafbeschikking op douanegebied
3. Transactie versus Fiscale strafbeschikking Transactie: afkoop strafvervolging, geen bestraffing publiekrechtelijke overeenkomst niet openbaar geen rechtsmiddel initiatief voor strafrecht toets bij overheid geen ‘strafblad’ Fiscale strafbeschikking: daad van vervolging én bestraffing strafrechtelijk ‘vonnis’ openbaar verzet bij OvJ initiatief voor strafrecht toets bij ‘veroordeelde’ wel ‘strafblad’ bij misdrijven

7 De strafbeschikking op douanegebied
4. FSB versus OM-strafbeschikking Fiscale strafbeschikking: - geen taakstraf mogelijk - horen hoeft niet in aanwezigheid van raadsman vereist aanwezig - inning door ontvanger (Invorderingswet van toepassing) - geen vervangende hechtenis OM-strafbeschikking: - wel taakstraf mogelijk (max. 180 uur) - horen moet in bijzijn van raadsman - inning door CJIB (op basis van Sv) - wel vervangende hechtenis

8 De strafbeschikking op douanegebied
5. Procedure en waarborgen (horen) Horen: bij FSB vanaf € (verruiming bij ondernemingen!) verplichting tot horen voordat FSB wordt uitgevaardigd bij OM-strafbeschikking moet worden gehoord in bijzijn van raadsman dus niet bij FSB horen is vormvrij telefonisch horen kan, na instemming door verdachte geen verhoor = geen strafbeschikking?

9 De strafbeschikking op douanegebied
5. Procedure en waarborgen (verzet) Verzet: Tegen een strafbeschikking is verzet mogelijk Binnen 14 dagen na uitreiking Verzet bij parket genoemd in de strafbeschikking De Officier van Justitie kan in de verzetsprocedure: De strafbeschikking intrekken De strafbeschikking wijzigen De zaak alsnog aanbrengen op zitting -> de strafbeschikking wordt vernietigd Door verzet wordt tenuitvoerlegging van de strafbeschikking opgeschort (verzetsignaal van OM naar BD i.v.m. stuiting invordering)

10 De strafbeschikking op douanegebied
6. Overige onderwerpen verstrekking (geanonimiseerd) afschrift aan derden (artikel 76, lid 5 AWR) klaagschriftprocedure (artikel 76, lid 6 AWR) justitiële gegevens (‘strafblad’) una-via (artikel 5:44, lid 1 Awb, artikel 243 Sv) inwerkingtreding, legaliteitsbeginsel FSB bij AEO of HT(D) Toekomst: Is het eind van de FSB nabij?

11 De strafbeschikking op douanegebied
Stelling 1 De fiscale strafbeschikking: Oude wijn in nieuwe zakken of Nieuwe wijn in oude zakken?

12 De strafbeschikking op douanegebied
Eén van de redenen voor de invoering van de strafbeschikking was de ontlasting van het rechterlijk apparaat. Dit wordt niet bereikt door de transactiemogelijkheid door de fiscale strafbeschikking te vervangen.

13 De strafbeschikking op douanegebied
De strafbeschikking voegt weinig toe in het kader van nieuw toezicht. Als je het handhavingspalet wilt uitbreiden zou je meer moeten denken aan optreden in de toezichtsfeer. Denk aan: -bestuurlijke boete bij valsheid; -mogelijkheden om boeten aan gemachtigden op te leggen vergroten; -mogelijkheden toepassen tuchtrecht vergroten; -tijdelijk verlies van faciliteiten.

14 De strafbeschikking op douanegebied
Vragen ?

15 De (fiscale) strafbeschikking
perspectief van de verdediging Peter van Hagen Hertoghs advocaten-belastingkundigen EFS 31 januari 2012

16 Doelmatigheid versus Rechtsbescherming?
De (fiscale) strafbeschikking De (fiscale) strafbeschikking Doelmatigheid versus Rechtsbescherming?

17 Hoe was (is) de praktijk?
De (fiscale) strafbeschikking Hoe was (is) de praktijk?

18 De (fiscale) strafbeschikking
Wie is bevoegd? Bestuur (art. 76, lid 1 AWR) Inspecteur (art. 10:15 ADW) Officier van justitie

19 De (fiscale) strafbeschikking
Art. 76, lid 1 AWR Ten aanzien van de bij de belastingwet strafbaar gestelde feiten met betrekking tot welke het proces-verbaal niet overeenkomstig artikel 80, tweede lid, in handen van de officier van justitie is gesteld, kan, in afwijking van de artikelen 257a, 257b en 257ba van het wetboek van Strafvordering, uitsluitend het bestuur van ’s Rijks belas-tingen een strafbeschikking uitvaardigen. Bij ministeriële re-geling kunnen functionarissen worden aangewezen die deze bevoegdheid namens dat bestuur kunnen uitoefenen.

20 “Revival of” art. 80, lid 2 AWR? Hoge Raad 24 juni 1997, NJ 1997, 724
De (fiscale) strafbeschikking Wie is bevoegd? “Revival of” art. 80, lid 2 AWR? Hoge Raad 24 juni 1997, NJ 1997, 724

21 Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie
De (fiscale) strafbeschikking Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie Straffen Geldboete Taakstraf (max.180 uur)

22 Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie
De (fiscale) strafbeschikking Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie Maatregelen Art. 257a, lid 2, sub c, d en e Sv Art. 257a, lid 2, sub d Sv: som gelds voor ‘slachtoffer’: Belastingdienst?

23 Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie
De (fiscale) strafbeschikking Straffen, maatregelen en aanwijzingen officier van justitie Aanwijzingen Art. 257a, lid 3, aanhef sub a, b, c, d en e Sv Sub c: ontnemingsvoordeel

24 Straffen en aanwijzingen Belastingdienst
De (fiscale) strafbeschikking Straffen en aanwijzingen Belastingdienst Straffen Geldboete Aanwijzingen Art 76, lid 2, aanhef, sub a, b, c en d Sub d: het alsnog voldoen aan een bij de Belastingwet gestelde verplichting Art. 47 AWR (nemo tenetur)

25 De (fiscale) strafbeschikking
Verschil tussen bestuurlijke boete en geldboete? Verschil in opzet (pleitbaar standpunt)?

26 De (fiscale) strafbeschikking
Procedure Art. 257c, lid 1 en 2 Sv: hoorplicht, bijstand raadsman Art. 76, lid 3 AWR: hoorplicht

27 Procedure Waarom een hoorplicht?
De (fiscale) strafbeschikking Procedure Waarom een hoorplicht? Wetgever Zorgvuldigheid vaststellen schuld Wijzen op gevolgen straf Aanvaardbaarheid straf Horen mag ook telefonisch

28 Procedure Horen of verhoren?
De (fiscale) strafbeschikking Procedure Horen of verhoren? Cautie

29 Bijstand raadsman Niet bij fiscale strafbeschikking Waarom niet?
De (fiscale) strafbeschikking Procedure Bijstand raadsman Niet bij fiscale strafbeschikking Waarom niet?

30 De (fiscale) strafbeschikking
Procedure Verzet bij officier van justitie (art. 257e en 257f) Binnen 14 dagen na uitreiking afschrift in persoon dan wel indien zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat strafbeschikking bekend was.

31 De (fiscale) strafbeschikking
Procedure Verzet: Hoe? In persoon bij parket door verdachte, advocaat of bijzonder gevolmachtigde Schriftelijk door verdachte of advocaat Doorzendplicht (art. 257e Sv)

32 De (fiscale) strafbeschikking
Procedure Geen verzet Overschrijding termijn Vrijwillige voldoening beschikking Schriftelijk afstand, bijstand raadsman Verzet kan uiterlijk tot aanvang terechtzitting worden ingetrokken

33 De (fiscale) strafbeschikking
Procedure Na verzet Officier van justitie intrekken wijzigen: zaak naar strafrechter zaak naar strafrechter Belastingdienst: - Verzet wordt behandeld door officier van justitie

34 De (fiscale) strafbeschikking
Tenuitvoerlegging Officier van justitie Betalingsregeling Gijzeling maximaal 1 week Belastingdienst Invordering door ontvanger Gijzeling maximaal 1 jaar Verrekening Verzetprocedure ex. art. 17 IW Verzet tegen fiscale strafbeschikking schorst ook

35 De (fiscale) strafbeschikking
Openbaarmaking Op verzoek afschrift aan derden Tenzij: bescherming belangen verdachten (geanonimiseerd) Verschil transactie art. 74 Sr > € ,- (persbericht)

36 Justitiële documentatie
De (fiscale) strafbeschikking Justitiële documentatie Strafbeschikking wordt geregistreerd als justitieel gegeven Bewaartermijn: 30 jaar Verklaring omtrent gedrag Preventief toezicht op rechtspersonen Transactie ex art. 76 AWR (oud): geen documentatie

37 De (fiscale) strafbeschikking
Rechtsbescherming Art. 6 EVRM Sopropé (HvJ 18 december 2008) Art. 41 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

38 Rechtsbescherming De uitdaging
De (fiscale) strafbeschikking Rechtsbescherming De uitdaging Sopropé, wat kun (moet) je er mee? Het recht van de verdediging vereist dat een ieder tegen wie een bezwarend besluit dreigt te worden genomen naar behoren de gelegenheid krijgt zijn standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren.

39 Strafvervolging bij fiscale fraude
Wim Bollen, Officier van justitie Functioneel Parket Zwolle Is “graaien” fraude? Zelfverrijking? Fraude in juridische zin is dat alleen als het in strijd komt met bestaande strafbepalingen als oplichting, verduistering, belastingontduiking, etc. Er is een onderscheid tussen moraal, gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, en recht, vooral strafrecht.

40 Administratieve boete of fiscaal strafrecht?
Verplichte keuze: Una via AAFD richtlijnen una via uitwerking van ne bis in idem principe. Je kunt maar één keer voor een strafbaar feit vervolgd worden, de weg waarlangs, bestuursrechtelijk of strafrechtelijk doet er voor dat principe niet toe. strafvervolging si in de regel onmogelijk als er een administratieve bete is opgelegd. Andersom is boeteoplegging door de fiscus niet mogelijk als er een strafvervolging wordt ongesteld.

41 Una Via EHRM 10 februari 2009 (Zolothukin), LJN BK9785: ne bis in idem geldt tav hetzelfde feitencomplex voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aanpak. dus na verzuim- of vergrijpboete: art 243 lid 2 Sv, tenzij “nieuwe bezwaren” in zin van 255 Sv en opening GVO. Samenloop commune delicten; zelfde feitencomplex en minder juridische kwalificatie. Niet doen van aangifte (69 lid 1) is niet hetzelfde feit als onjuist aangifte doen (69 lid 2 AWR). Knippen in jaren Knippen in middelen

42 AAFD richtlijn: spelers
Belastingdienst: Boete-fraude coördinator (BFC) Selectie overleg Contactambtenaar = bestuur van ‘s Rijksbelastingen TPO FIOD OM: Functioneel Parket

43 College van procureurs-generaal
Het OM als organisatie Minister van Justitie College van procureurs-generaal Parketten 19 arrondissementsparketten (= 10 regioparketten) 5 ressortparketten (= organisatorisch LRO) Bureaus en Landelijke Voorzieningen BVOM, BOOM, CVOM Landelijk Parket Functioneel Parket Rijksrecherche Het College van procureurs-generaal bepalen het landelijk opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De minister van justitie is politiek verantwoordelijk voor het handelen van het OM tegenover de Eerste en de Tweede Kamer. Beslissingen over het algemene beleid komen daarom steeds aan de orde in het geregelde overleg tussen het College en de minister. De minister houdt zich bezig met het algemene opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. Alleen in uitzonderingsgevallen bemoeit de minister zich ook met strafzaken. Aan het hoofd van de organisatie staat het College van procureurs -generaal. Met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijk kantoor van het OM. Nederland telt 19 arrondissementsparketten en 5 ressortsparketten, een landelijk parket voor zware georganiseerde criminaliteit en een functioneel parket voor de zaken van de bijzondere opsporingsdiensten. Het OM telt ook drie bureaus: Het BOOM (Bureau Ontnemingswetgeving) probeert veroordeelde criminelen de winst af te nemen die zij met hun praktijken hebben gemaakt. Het BVOM coordineert de verkeershandhaving op de weg, in de lucht en op het water. Het BVOM stuurt de regionale verkeersprojecten aan, die in alle 25 politieregio’s en op het hoofdverkeerswegennet zijn ingericht. Het CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) handelt standaard Mulderzaken af. Daarnaast is de CVOM in 2007 gestart met de verwerking van 8 WvW en 30 WAM-zaken. Dit najaar wordt ook gestart met de OM-afdoening voor 8 WvW en 30 WAM-zaken. Het Landelijk Parket houdt zich onder meer bezig met de aanpak van internationale vormen van georganiseerde misdaad. Het Landelijk Parket voert het gezag over de Nationale Recherche, dat deze vormen van criminaliteit onderzoekt. Verder houdt het Landelijk Parket zich ook bezig met de coördinatie van de aanpak van zaken als mensenhandel en terreur. FP- BOOM gaan fuseren

44 Functioneel parket Oprichting 1 januari 2003
Bestrijding van criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Milieu sinds 1 oktober 2005 Uitbreiding milieutaken die tot dat moment waren ondergebracht bij arrondissementsparketten. Het Functioneel Parket bestaat sinds 1 januari Dit nieuwe parket is specifiek gericht op ordeningswetgeving: een verzameling van wet- en regelgeving die randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk verkeer. Het gaat hierbij met name om de bestrijding van criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. Het Functioneel Parket stuurt bijzondere opsporingsdiensten aan en vervolgt de misdrijven die deze diensten aandragen. Op 1 oktober 2005 zijn de taken van het Functioneel Parket uitgebreid met milieutaken die tot dat moment waren ondergebracht bij overige parketten van het Openbaar Ministerie, behalve de leefbaarheidszaken. Daarmee voert het nu ook het gezag over alle, bij strafrechtelijke milieuhandhaving betrokken, opsporingsinstanties.

45 Taken Functioneel Parket
Aansturing (zie art 9 Sv): Bijzondere Opsporingsdiensten - FIOD - VROM-IOD - SIOD - AID Regionale politiekorpsen Milieuboa’s van gemeenten, provincies, waterschappen, rijksinspecties/diensten en particuliere terreinbeheerders Oorspronkelijk ging het alleen om de fraudezaken van de Bijzondere Opsporingsdiensten op landelijk niveau: de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst en de Economische Controledienst (FIOD-ECD) van het ministerie van Financiën, de Inlichtingen-en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van VROM, de Sociale Inlichtingenen Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV. Sinds oktober 2005 zijn daar vrijwel alle milieuzaken van de regiopolitiekorpsen (regionale en interregionale milieuteams) bijgekomen, plus alle zaken van de regionale inspectiediensten van VROM en AID.

46 Organisatie functioneel parket
Zwolle Den Bosch Amsterdam Rotterdam Den Haag 250 medewerkers 50 officieren van justitie Samenwerken 19 rechtbanken en 25 politiekorpsen Vijf locaties Een organisatie van 250 medewerkers, onder wie circa 50 officieren van justitie, met voorheen een ‘omzet’ van strafzaken per jaar, bulk in milieu. Aantal in fraude loopt terug, omvang per zaak neemt toe. We hebben te maken met externe uitdagingen: hoe bijvoorbeeld om te gaan met alle verschillende logistieke afspraken die gelden voor de 19 rechtbanken en de 25 politiekorpsen waarmee het FP een werkrelatie heeft? Hoe geven we het gezag van het Openbaar Ministerie gestalte als zowel een landelijke als een arrondissementale hoofdofficier in dezelfde invloedssfeer opereren? Veranderingen op komst bij Nationale Politie, met gespecialiseerde politiediensten; Gerechtelijke kaart Nederland. Het FP bestaat alweer vier jaar en is het vierde in grootte na de arrondissementsparketten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het FP heeft een landelijke taak, maar om deze goed uit te kunnen voeren zijn meerdere vestigingen nodig. Het FP wordt centraal geleidt vanuit Den Haag en heeft vier locaties in het land. Iedere vestiging bedient de daarbij behorende arrondissementen. Iedere locatie heeft een afdeling milieu en een afdeling financieel- economische criminaliteit. De locaties zijn gevestigd in Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Zwolle.

47 AAFD Richtlijn drempel: nadeel > € particulieren; € ondernemers Cat I: tot € Cat II: < € I: indien aspecten II: opsporing tenzij Ontvankelijkheid OM: opzet gericht op nadeel groter dan drempel, te beoordelen door BFC bij ontstaan verdenking. AAFD: Richtlijnen voor de Aanmelding en Afhandeling van Fiscale delicten, Douane- en toeslagdelicten, nr DGB2011/4014M vastgesteld door College PG’s OM en Directeur-Generaal Belastingdienst. Vervangt sinds 1 juli 2011 de ATF richtlijn.

48 AAFD Aspecten Status verdachte /voorbeeldfunctie Recidive
Verhaal onmogelijk Combinatie commune delicten medewerking adviseur/deskundige derde Evenwichtige rechtshandhaving Geen bestuurlijke boete mogelijk Waarheidsvinding slagvaardigheid In het kader: sr is ultimum remedium: hoe kom je tot een keuze tussen… voorbeeldfunctie: o.a. adviseur : personen die beroepsmatig invloed hebben op handelen van anderen of op financiele intergirteit v geklstromen (bankiers, effectenhandelaren). Geen samenloop met medewerking adviseur: gaat daarbij om misbruik van vertrouwen van overheid/ faciliteiten voor bep. dienstverleners. Vb functie: burgemeester, directeur grote onderneming, notabele als advocaat, notaris, accountant etc. Comm del: valsheid in geschrifte allen in adm, verduistering, oplichting Evenwichtige rechtshandh: concurrentiepositie; gelijkheidsbeginsel Waarheid: inzet strafr bevoegdheden slagv: contra-indicatie inzet sr: best r prevaleert

49 Handhavings- arrangement 2011
Belastingdienst en Openbaar Ministerie: inzet strafrecht als schaars en duur middel om te worden ingezet, naast in gevallen van flagrante schending van de rechtsorde (de “betekenisvolle zaken”), ter ondersteuning toezicht, stimulering rechtshandhaving en bevordering compliance. inzet capaciteit op thema’s, speerpunten, o.a.: systeemfraude (BTW- en VT fraude); vast goed; witwassen en faillissementsfraude.

50 Nemo tenetur / sfeerovergang
Zwijgrecht art 6 EVRM: Funke: Saunders: Geldt niet voor materiaal dat onder dwang van verdachte wordt verkregen, maar die bestaan onafhankelijk van de wil van betrokkene, zoals geschriften, ademlucht; bloed, dna. JB vs Zwitserland: kennis van bestaan gegevens bij autoriteiten ook los van wil belanghebbende. HR , LJN: AF5556 (Clickfonds): omstandigheid dat strafvervolging is ingesteld ontheft niet van de verplichting ex 47 AWR.

51 Aangifte en straf- rechtelijke vervolging
aangifte centraal: -art 69 lid 1 AWR: opzettelijk niet doen: 4 jr -art 69 lid 2: onjuist doen: 6 jr VH-feiten! aangifteplicht ex 6 AWR opzettelijk niet doen aan allerlei verplichtingen a;s omschreven in art 68 AWR kan ook tot strafvervolging leiden.

52 Fiscale delictsbestanddelen
Verschil AWR: opzettelijk Opzetgradaties Voorwaardelijk opzet vs culpa: willens en wetens=aanvaarding van gevolg Pleitbaar standpunt Strekkingsvereiste: geobjectiveerd; nadeel niet per sé bij dader

53 Relevante commune delicten
valsheid in geschrifte, 225 Sr gebruik maken, 225 lid 2, 69 lid 4 AWR: specialis gaat voor maar vervaardigen, 225 lid 1, wel samenloop mogelijk. Opnemen valse facturen in administratie is 225 lid 1! witwassen: 420 bis (witwassen)en quater (schuldwitwassen) fiscaal delict = gronddelict! HR 7 okt. 2008, LJN BD2774. Herkomst verhullen bij voorhanden hebben. bewijslastverdeling: het kan niet anders zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is; van de verdachte mag worden verlangd dat hij een (niet hoogst onwaarschijnlijke) verklaring geeft voor de herkomst van het geld (HR 13 juli 2010, LJN BM0787 en BM2741). witwassen, eigen delict, citaat: HR 26 oktober 2010; LJN BM4440 Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de strafbaarstelling van witwassen strekt ter bescherming van de aantasting van de integriteit van het financieel en economisch verkeer en van de openbare orde, dat witwassen een veelomvattend, maar ook te begrenzen fenomeen is, en dat ook in het geval het witwassen de opbrengsten van eigen misdrijf betreft, van de witwasser in beginsel een handeling wordt gevergd die erop is gericht “om zijn criminele opbrengsten veilig te stellen”. Gaat er dan om dat criminele herkomst wordt verborgen of verhuld. Kan dus bij eiegen zwart geld het geval zijn. bewijslast: Hof Den Haag, nevenzittingsplaats Leeuwarden 25 januari 2010; LJN BL0571 Bewezenverklaring: gewoontewitwassen. De verdachte heeft twee keer een groot geldbedrag op de Zwitserse coderekening gestort. Dertingen kunnen niet worden verklaard uit het eigen inkomen van verdachte. De verdachte heeft daarnaast geen aannemelijke verklaring kunnen geven over de herkomst van de beide grote gestorte geldbedragen. Onder omstandigheden is de conclusie gerechtvaardigd dat het niet anders kan zijn dan dat een voorwerp, i.c.: het geldbedrag op de Zwitserse coderekening, uit enig misdrijf afkomstig is. Daarbij kan betekenis of belang worden gehecht aan de hoeveelheid voorwerpen – i.c.: een zeer groot geldbedrag -, de plaats waar deze worden aangetroffen – i.c.: de geheime Zwitserse coderekening - en de omstandigheid dat de verdachte geen verklaring wil geven over de herkomst hiervan, i.c.: de verdachte heeft zich in het politieverhoor telkens op zijn zwijgrecht beroepen en heeft ook bij de behandeling van zaken in eerste aanleg geen openheid van zaken gegeven over de beweerdelijke herkomst van het geld op de coderekening. Mede nu de uitkeringsituatie waarin de verdachte zich sinds 1978 bevindt, bezien in het licht van zijn bestedingen zoals die blijken uit het onderzoek, geen enorme spaarbedragen als hier aan de orde zal toelaten, is de conclusie hier gerechtvaardigd dat het geld op de coderekening niet anders dan van misdrijf afkomstig kan zijn.

54 Fiscaal nadeel Belang: AAFD Rl; Strafmaat
Boete: % fiscaal nadeel GB € 50=WS 2 uur=GS 1 dag Trema advies fraudedelicten: bij fraudenadeel > € (cat II) onvoorwaardelijke gevangenisstraf 6 mnd! Berekening! AH FIOD. Koppeling met tlgl feit Geen ontneming, tenzij witwassen 420 bis Sr. Ook besteding zwart geld! vgl Hof Amsterdam , LJN: BR6247. Vooral van belang bij bestuurders en feitelijk leidinggevenden, bij wie fiscus geen rechtstreeks invorderingsrecht heeft. Schalen vlgns FP werkinstructie Nadeel Eis Werkstraf 100 uur + geldboete Werkstraf tussen 100 en 240 uur + geldboete – Werkstraf max. 240 uur + voorwaardelijke gevangenisstraf of onvoorwaardelijke gevangenisstraf max. 6 maanden + geldboete – Onvoorwaardelijke gevangenisstraf 6 tot 12 maanden + geldboete – Gevangenisstraf van 12 tot 24 maanden. 6 > Gevangenisstraf > 24 maanden. koppeling tlgl feit: omschrijving grrot aantal, althans specifieke aangiften ontneming: fiscus heeft eigen invorderingsinstrumentarium. Evenwel igv witwassen komt justitieel ontnemingsrecht weer in beeld. van belang ook bij internationaal rechtshulp vragen : vaak mogelijk bij witwassen, moeilijker voor fiscale en invorderingsdoeleinden. Daarnaast in te zetten bij anderen dan formeel belastingplichigen als bestuurders en andere feitelijk leidinggevenden of medeplegers/witwassers.

55 Strafbeschikking Bevoegdheid: 76 AWR: bestuur (contactambtenaar),
tenzij dwangmiddelen toegepast: 76 jo 80,2 AWR, dan OvJ; OvJ kan terugsturen daad van vervolging; justitiële documentatie, mogelijke openbaarmaking. Strafbeschikking OM: dubbele bevoegdheid; strafmodaliteit (OM: 180 u WS) rechtsmiddel: verzet binnen 2 weken, tenzij (schriftelijk en i.o.m. advocaat) afstand. OvJ kan strafbeschikking nog intrekken of wijzigen(257e lid 8 Sv). afstand: schriftelijk. Raadsman: in Nl ingescheven advocaat, 37 Sv. Dus belastingadviseur kwalificeert niet daartoe. Niet de bedoeling dat onderhandeld wordt, doch in praktijk mogelijk dat OM strafbeschikking ipv strafproces aanbiedt als afdoeningsmodaliteit. Onderhandeling dan wel vaak via strafrecht advocaat wil voor OM bindend zijn.

56 Positie adviseurs 4e tranche AWB, art 5.1: bevoegdheid bestuur om adviseurs te beboeten; daarnaast mogelijkheid van (fiscale) strafbeschikking als medepleger. Medeplegen 47 Sr: bewuste samenwerking, gezamenlijk uitvoering; eigen opzet feitelijk leiding geven. Slavenburgs criterium: ook ondergeschikte zijn gang laten gaan. Zie aspecten AAFD Rl: betrokkenheid adviseurs Straffeloosheid belastingplichtige (schulduitsluiting: mocht afgaan op deskundige: HR , NJ 2008, 148; LJN: BC0813: onafhankelijk, onpartijdig; specifiek deskundig) , toch bestraffing adviseur mogelijk (doen plegen, HR 11 september 1990, NJ 1991, 276.) HR lijkt ook kwaliteitsvereiste voor 69 AWR delicten wat los te laten (HR 12 juli 2011, LJN BQ3673 Afgeleid verschoningsrecht? vgl Rb Amsterdam (kort geding) 6 oktober 2011, LJN BT6955 Rol openheid bij minder pleitbaar standpunt medeplegen: niet alle delictsbestanddelen behoeven door medepleger vervuld te zijn. medeplegen kwaliteitsdelict: HR , LJN AU 9096: De opvatting is onjuist dat een kwaliteitsdelict niet kan worden medegepleegd door iemand die de desbetreffende kwaliteit, i.c. (art. 2.1 Wav) die van werkgever, mist. Hoge Raad,  LJN: AC9607 : Bezwaarschrift in Slavenburg-affaire: van feitelijk leiding geven conform art. 51 lid 2 onder 2e Sr kan onder omstandigheden sprake zijn indien de verdachte - hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden - maatregelen ter voorkoming van de verboden gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat deze zich zullen voordoen afgeleid verschoningsrecht: De aard en complexiteit van een aangelegenheid die aan een advocaat wordt toevertrouwd kunnen meebrengen dat hij het voor een behoorlijke vervulling van zijn taak als raadsman noodzakelijk oordeelt een al dan niet aan zijn kantoor verbonden deskundige in te schakelen om zo over de vereiste speciale deskundigheid te kunnen beschikken welke hij zelf niet heeft. In aanmerking genomen dat die deskundige in verband met de uitvoering van de hem door de advocaat gegeven opdracht zo nodig kennis moet nemen van bepaalde gegevens en stukken ten aanzien waarvan de plicht tot geheimhouding voor de advocaat geldt, is ook in zoverre een uitbreiding van diens geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht geboden. Daarbij maakt het geen verschil of bedoelde gegevens mondeling dan wel schriftelijk door de advocaat zijn verstrekt en of hij ten kantore van de advocaat kennis neemt van de inhoud van bedoelde stukken dan wel deze stukken onder zich krijgt doordat de advocaat hem die ter hand stelt of laat stellen. Het voorafgaande brengt mee dat bedoelde deskundige zich met een beroep op het hem toekomende verschoningsrecht, dat is afgeleid van het verschoningsrecht van de advocaat, zal kunnen verzetten tegen inbeslagneming van de hiervoor bedoelde brieven en stukken, indien en voor zover deze zich bij hem bevinden in verband met de vervulling van een door hem aanvaarde opdracht, welke hem is verleend door de advocaat in het kader van de behandeling van een bepaalde door een cliënt aan deze toevertrouwde aangelegenheid. De aard van de hierbij aan de orde zijnde afgeleide bevoegdheid tot verschoning brengt mee dat het oordeel omtrent de vraag of brieven of stukken object van de afgeleide bevoegdheid tot verschoning uitmaken, in beginsel toekomt aan de persoon van wie het verschoningsrecht is afgeleid.” HR 20 maart 1994, NJB 97 Rb Amsterdam (kort geding) 6 oktober 2011, LJN BT6955 De voorzieningenrechter oordeelt dat degene die zich tot een advocaat wendt om rechtshulp te verkrijgen in een fiscale zaak, erop mag rekenen dat wat hij de advocaat toevertrouwt onder het verschoningsrecht van de advocaat valt. In casu hebben belastingplichtigen zich gewend tot een belastingadviseur. De gegevens die door deze zijn verstrekt aan de advocaat die door hem was ingeschakeld, vallen niet onder het (formele) verschoningsrecht van de advocaat openheid bij pleitbaar standpunt: Rb Den Bosch, , LJN: BB 4747 kan alleen sprake zijn van een pleitbaar standpunt indien het standpunt op een duidelijke wijze, met een juiste voorstelling van zaken in de aangifte wordt vermeld. ergo: feiten achterhouden strijdt met deze definitie. Uit de Kamerstukken , : Zo is in het geval van een belastingplichtige voor wie niet geheel duidelijk is dat hij een bate moet aangeven c.q. een uitgave mag aftrekken, en die redelijkerwijs kan menen juist te handelen door in de aangifte het voor hem gunstigste, pleitbare standpunt ini te nemen geen sprake van opzet.” Immers, voor de vaststelling dat een gedraging de strekking heeft om “te weinig belasting te laten heffen’ zijn bepalende de ervaringsgegevns die leren, dat de gedraging, gezien de effecten die dergelijke gedragingen in het algemeen plegen te hebben, geschikt is om te bereiken dat onvoldoende belasting wordt geheven. (MvT, Kamerstukken II, 1993/94, , nr.3.) Hoe minder open met vermelding relevante gegevens, hoe minder pleitbaar?

57 Speerpunt, voorbeeld BTW carroussel: Btw-aftrek ploffer UK Ned Ned 2
BRD Esp Btw vrij Btw vrij Btw belast Systeem van daadwerkelijk rondrijden van goederen door Europa met vrachtbrieven en al. Grote financiële belangen op het spel. Brussel hamert steeds op hardere aanpak. Enorme gevolgen voor schatkist en concurrentiepositie bonafide bedrijven. Door mogelijke reparatiewetgeving zullen ook te goeder trouw zijnde goede bedrijven onder de slechte moeten lijden. Slagvaardigheid hier een probleem. Doorloop meestal 1-2 maanden; voordat we gesignaleerd hebben en in aktie komen is men alweer spoorloos. Proberen ons te richten op facilitators zonder wie proces van rookgordijn leggen onmogelijk is . Door hen harder en vaker te straffen hopen we dat praktijk wordt ingedamd. We constateren wel dat het steeds meer een aangelegenheid wordt van de georganiseerde misdaad. Vraag is hoe om te gaan met –ogenschijnlijk- te goeder trouw betrokkenen? Samenwerkende belastingdiensten in EU: VIES-systeem Doorlooptijd maanden geschat nadeel in gehele EU > € 100 miljard 57

58 Medeplegen van btw Carroussel fraude
Hof van Justitie in de arresten van 6 juli 2006 inzake Kittel (C-439/04) en Recolta (C-440/04): een ondernemer die wist of had behoren te weten dat er elders in de keten BTW-fraude plaatsvindt, is deelnemer aan deze fraude en daarmee medeplichtig. Gerechtshof Den Bosch 18 april 2006, LJN AW 3526: verdachte en zijn mededaders hebben zich bediend van een schijnconstructie die is opgezet om misbruik te maken van het zogenaamde nultarief en aanzien van de omzetbelasting bij intracommunautaire transacties. Verdachte en daarmee ook zijn bedrijven hebben weet gehad van de fraude en konden derhalve geen beroep doen op het nultarief. Derhalve is sprake van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte omzetbelasting. Hof van Justitie 7 december 2010, nr C-285/09: Geen nultarief indien opzettelijk wordt geleverd aan een ander dan de op de factuur vermelde afnemer vgl Hof Leeuwarden, 5 oktober 2011, LJN: BT6894 : deelname aan criminele organisatie van BTW carroussel, ondanks dat BTW fraude niet ten koste van Nederlandse schatkist ging: in appel straf GS 27 maanden ondanks dat het hier enkel betrof de Nederlandse faciliteerder van (omvangrijk) misbruik elders in Europa! Dit is een plaatje om U bang te maken – althans alert en voorzichtig! Voor U het weet is Uw cliënt betrokken bij een carroussel: plaatje citaat uit Bensalha arrest: Verdachte heeft met gebruikmaking van valse orders, vervoersdocumenten en facturen valsheid in geschrift gepleegd met de enkele bedoeling het systeem van de heffing van de omzetbelasting te misbruiken. Dit handelen vond plaats in het verband van een criminele organisatie. De goede werking van het systeem voor de heffing van omzetbelasting staat of valt bij de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van facturen. Indien facturen worden opgesteld dan wel gebruikt, die niet stroken met de werkelijkheid, wordt het systeem van de heffing van omzetbelasting volledig ondergraven. Niet is komen vast te staan dat de BTW-carrousel is "gevoed" door het ten onrechte in Nederland claimen van omzetbelasting en verdachte is vrijgesproken van het onder 3 ten laste gelegde. Het is echter voor het strafwaardige van het handelen van verdachte minder van belang in welk land de carrousel wordt "gevoed" door ten onrechte geclaimde omzetbelasting.

59 Enige stichtelijke citaten:
Giovanni Giolitti (Italiaans premier tussen 1892 en 1921): “De wet is wat we toepassen op onze vijanden; voor onze vrienden interpreteren we haar”. Henry Morgenthau Jr, secretary of Treasury onder pres. Roosevelt, : “if taxes were the price of civilized society, then too many citizens want the civilization at a discount." Dank voor Uw aandacht.


Download ppt "De Stichting Europese Fiscale Studies Heet u van harte welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google