De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portefeuillehouders- overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg 30 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portefeuillehouders- overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg 30 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Portefeuillehouders- overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg 30 juni 2011

2 Decentralisatie Jeugdbeleid: basis Wat gemeenten nu al doen: - Jeugdgezondheidszorg - Opvoed- en opgroei ondersteuning - Ambulante hulpverlening Wat doet nu de Stadsregio en wordt gedecentraliseerd: - Toegangstaken BJZ - Ambulante zorg - Open residentiële zorg - Pleegzorg - Crisishulp - Jeugdbescherming en jeugdreclassering Wat gebeurt nu landelijk en wordt gedecentraliseerd: - Gesloten jeugdzorg (vanuit het Rijk) - Jeugd-ggz (Zvw of PGB/AWBZ) - Jeugd-lvg (AWBZ)

3 Waar hebben we het over: de aantallen en geld Wet op de jeugdzorg Ambulante hulp miljoen Open residentiële zorg Pleegzorg Dagbehandeling9.816 Spoedeisende zorg (crisis)9.132 Gesloten jeugdzorg miljoen Toegangstaak BJZ187 miljoen Just. kader Jeugdbescherming ((gezins)voogdij) miljoen Jeugdreclassering miljoen AWBZ Jeugd-lvg miljoen Pgb j-ggz Pgb j-lvg miljoen 168 miljoen ZVW Jeugd-ggz miljoen Totaal miljoen (-300 miljoen)

4 Wijzigingen in de financiën Structurele bezuiniging miljoen structureel - Eerste bezuiniging van 80 miljoen in 2015 ingeboekt Decentralisatie begeleiding AWBZ - Extramurale begeleiding wordt gedecentraliseerd van AWBZ naar gemeente: individuele begeleiding (o.a. woonbegeleiding) en groepsbegeleiding (o.a. dagbesteding j-ggz en j-lvg) - Overheveling budget naar Wmo (circa 3 miljard + uitvoeringskosten) - Positie PGB nog niet duidelijk. Algemene lijn: versoberen.

5 Stadsregionaal / Provinciaal kader Waar gaat het over - Toegangstaken BJZ - Ambulante zorg - Open residentiële zorg - Pleegzorg - Crisishulp - Gesloten jeugdzorg Wie subsidieert Stadsregio Rotterdam Hoe wordt het betaald Ministerie van VWS

6 Toegangstaken BJZ (Provinciaal / Stadsregionaal kader) Waar gaat het over - Indicatiestelling - Toewijzing van zorg - Ook voor j-ggz en j-lvg Wie voert uit Bureau Jeugdzorg Landelijk budget 187 miljoen

7 Ambulante zorg (Provinciaal / Stadsregionaal kader) Waar gaat het over Hulp voor jeugdigen met opvoed- of opgroeiproblemen. Deze hulp wordt gegeven terwijl de jeugdige gewoon thuis woont. Het gaat bijvoorbeeld om gezinscoaching of -begeleiding, dagbehandeling, trainingen, begeleiding van tienermoeders, ouderbegeleiding. Wie voert uit Zorgaanbieders, zoals STEK, TriviumLindenhof, Prokino en Timon. Aantallen trajecten.

8 Open residentiële zorg (Provinciaal / stadsregionaal kader) Waar gaat het over Hulpverlening aan jongeren die (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven, eventueel in combinatie met bijzonder onderwijs of pleegzorg. Het gaat bijvoorbeeld om leefgroepen, woongroepen, gezinsgroepen, cursushuizen, kamertrainingscentra. Let op: géén tussenkomst van de rechter. Wie voert uit Jeugdzorgaanbieders, zoals Stek, TriviumLindenhof, Horizon, Prokino en Timon. Aantallen trajecten

9 Pleegzorg (Provinciaal / stadsregionaal kader) Waar gaat het over Kind gaat tijdelijk in een ander gezin wonen, omdat thuis wonen (even) niet meer gaat. De reden kan liggen in het kind, maar ook in de thuissituatie. Er bestaan verschillende vormen: vakantiepleegzorg, weekendpleegzorg, dagpleegzorg, pleegzorg in crisissituaties en pleegzorg voor langere tijd. Wie voert uit Zorgaanbieders zorgen voor begeleiding, zoals Horizon en Flexusjeugdplein. Feitelijke opvang vindt plaats in pleeggezinnen. Aantallen trajecten

10 Crisishulp (Provinciaal kader / stadsregionaal kader) Waar gaat het over Hulp in acute situaties. Crisishulp kan zowel ambulant als residentieel zijn. Bij ambulante crisishulp gaat het om kortdurende, maar intensieve interventies binnen het gezin. Bij residentiële crisishulp kan het zowel gaan om vrijwillige als gedwongen verblijf in de crisisopvang. Crisishulp is tijdelijke opvang, in afwachting van een plaatsing elders. Wat dat is, hangt af van aanleiding. Wie voert uit Jeugzorgaanbieders, zoals Trivium, Lindenhof. Aantallen trajecten

11 Gesloten jeugdzorg (Provinciaal kader / stadsregionaal kader) Waar gaat het over Zorg en behandeling van jeugdigen en jongeren met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Bescherming voor de jongere zelf of zijn omgeving. Het gaat om zorg, niet om straf. Het kan zowel gaan om gesloten als besloten setting. Rechter moet een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ verlenen. Wie voert uit Tot 2008: uitvoering in Justitiële Jeugdinrichting (JJI’s) Sinds 1 januari: Jeugdzorg plus aanbieders, aangewezen door de minister, o.a. Avenier in samenwerking met Horizon Aantallen trajecten

12 AWBZ Waar gaat het over Jeugd-ggz Jeugd-lvg Wie koopt in Zorgverzekeraars. Hoe wordt het betaald AWBZ, Zorgverzekeringswet

13 Waar hebben we het over: de aantallen en geld Wet op de jeugdzorg Ambulante hulp miljoen Open residentiële zorg Pleegzorg Dagbehandeling9.816 Spoedeisende zorg (crisis)9.132 Gesloten jeugdzorg miljoen Toegangstaak BJZ187 miljoen Just. kader Jeugdbescherming ((gezins)voogdij) miljoen Jeugdreclassering miljoen AWBZ Jeugd-lvg miljoen Pgb j-ggz Pgb j-lvg miljoen 168 miljoen ZVW Jeugd-ggz miljoen Totaal miljoen (-300 miljoen)

14 Jeugd-GGZ (AWBZ) Waar gaat het over Diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren met psychiatrische of psychosociale klachten, zoals angst- en dwangstoornissen, autisme, dwangstoornissen. Hulp kan zowel residentieel als ambulant zijn. Wie voert uit Instellingen in de jeugd-ggz, zoals Pameijer en Yulius. Aantallen en budget trajecten 470 miljoen 329 miljoen (PGB’s)

15 Jeugd-LVG (AWBZ) Waar gaat het over Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Kinderen of jongeren met een IQ 50-85, vaak combinatie met ontwikkelingsstoornis en problemen in het sociaal aanpassingsvermogen. Vaak ook combinatie met j-ggz. Zowel residentieel als ambulant zijn, als dagbehandeling Wie voert uit Instellingen in de jeugd-lvg, zoals MEE. Aantallen en budget

16 Justitieel kader Waar gaat het over Jeugdreclassering: Begeleiding en hulpverlening voor jongeren die verdacht zijn van / veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Onder toezichtstelling (OTS) : Toewijzen van een gezinsvoogd die ondersteunt bij het verbeteren van de opvoedingssituatie. De gezinsvoogd kan aanwijzingen geven, ouders behouden het gezag. Voogdijmaatregel : De verantwoordelijkheid voor de opvoeding wordt overgenomen door een voogd. Dit gebeurt relatief weinig. Wie koopt in Stadregio Wie voert uit BJZ Hoe wordt het betaald Jeugdbescherming: Ministerie van VWS / Jeugdreclassering: Ministerie van V&J

17 Waar worden gemeenten verantwoordelijk voor 1. Beleidsvorming 2. Verbinden van de verschillende soorten van jeugdzorg 3. Beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg verminderen 4. Verbinden van jeugdzorg met bv lokaal Wmo- en onderwijsbeleid 5. Zorgtoeleiding 6. (Vraaggericht) inkopen van zorg 7. Aansturen van uitvoerders (zorgaanbieders, CJG, BJZ) 8. Regievoering in de keten 9. Verantwoording over resultaten 10. ?

18 Gezamelijke agenda stadsregio Inzet - Stadsregio trekt gezamenlijk op in de voorbereiding op de decentralisatie - Tegelijkertijd: bekijken welke opgaven waar worden opgepakt (lokaal, subregionaal, stadsregionaal) Gezamenlijke uitgangspunten voor het proces: - Inhoudelijke uitgangspunten (opvoedcontext, samenhangende zorgstructuur) - Verbinding tussen de opgaven van gemeenten als regisseur en uitvoerders - Gezamenlijke programmaorganisatie - Bestuurlijke borging (bestuurlijke conferentie, programmaplan, transitieplan, bestuurlijke afvaardiging) - Proeftuinen Stadsregio trekt gezamenlijk op in de voorbereiding op de decentralisatie


Download ppt "Portefeuillehouders- overleg Jeugd Decentralisatie jeugdzorg 30 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google