De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!."— Transcript van de presentatie:

1 Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!

2 Voorafgaand aan de dienst het lied:
Ken je mij – naar Psalm 139 –

3 Ken je mij – naar Psalm 139 Tekst:Huub Oosterhuis
Ik zou een woord willen spreken. Dat waar en van mij is. Dat draagt wie ik ben, dat het houdt, Ik zou een woord willen spreken. Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt: “Ik ben jouw zuiverste zelf, vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben” Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ogen die door de zon heen kijken. Zoekend naar de plek waar ik woon. Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt als ik, niet koud en hooghartig. Ben jij de enige voor wiens ogen niet is verborgen van mijn naaktheid. Kan jij het hebben, als niemand anders, dat ik geen licht geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel. Dat geen bron ontspringt in mijn diepte. Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander. Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, genomen, door niemand minder? Zou dat niet veel teveel waar zijn? Zou dat niet veel teveel waar zijn? Hier is de plek waar ik woon. Een stoel op het water, een raam waarlangs het opklarend weer. Of het vallende duister voorbij vaart. Heb je geroepen? Hier ben ik.

4 Direct aansluitend openingslied (staande)
Spelenderwijs de hemel op aarde Geroepen om te zingen 30’

5 Spelenderwijs de hemel op aarde
Hier wor - den men -sen tot vre - de ge – no-digd, mu - ren bid - den we om - ver Spe – len-der-wijs de he - mel op aar - de, een uur lang vre - de die kan.

6 Spelenderwijs de hemel op aarde
Hier is reeds waar wat we bui -ten nog hoop-ten, voor -proef van wat ko - men zal Spe – len-der-wijs de he - mel op aar - de, een uur lang vreug -de die kan.

7 Spelenderwijs de hemel op aarde
Hier vie - ren wij on - ze ar- moe te bo - ven, vrij - heid, vre - de, vreu - gde kan Spe- len-der-wijs de he - mel op aar - de, een uur lang meer dan er kan.

8 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Welkom door…. Bemoediging en groet We gaan zitten Stilte en gebed Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

9 Zingen: Psalm 139 Liedboek voor de kerken
1 HEER, die mij ziet zo - als ik ben, die - per dan ik mij - zelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diep-ste houdt be-wo - gen, 't ligt al - les o - pen voor uw o - gen.

10 Psalm 139 vers 14 14 Door - grond, o God, mijn hart het ligt toch o - pen voor uw aan- ge - zicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voor-bij. O God, houd mij ge -heel om-ge - ven, en leid mij op den weg ten le - ven.

11 Schriftlezing – door … (naam invullen)
Marcus 12: 38-44 38 Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

12 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.
Schriftlezing Marcus 12: 38-44 41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist.42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.

13 Schriftlezing Marcus 12: 38-44 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

14 Het Lied van de Weduwe (kan ook gezongen worden, voor melodie zie couplet 4 en 5
1. Heel schuw en kleintjes komt zij aan, Het vrouwtje in het zwart, Dat bij de offerkist gaat staan Met rijkdom in haar hart 2. De dure dame en hoge heer Gaan rinkelend voorbij, Ze kijken zuinig op haar neer En duwen haar opzij.

15 3. Maar ‘t wordt nog overal verteld
Hoe ‘t muntje dat zij stort Het niet te horen kleine geld Haar eer en glorie wordt.

16 Het Lied van de Weduwe Allen:

17 We gaan nu uiteen. We kunnen kiezen uit de volgende activiteiten:
Kerkzaal - Nader bekeken - wat we zien in Marcus 12 o.l.v. …. Vredeszaal - De schijn bedriegt o.l.v. … Stiltecentrum - Taizé-viering Regenboogzaal - Muziek We maken een kleinkoor en orkestje o.l.v. …. Olijfzaal - Schilderen Oasezaal - Knutselen

18 We gaan nu zingend uiteen met: Bless the Lord – Taizé
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs Zijn heil’ge naam. Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.

19 We komen terug en zingen het lied uit de workshop

20 Inzameling van de Gaven: Eerste collecte:
Dienst van de tafel Inzameling van de Gaven: Eerste collecte: Voor de eigen kerk Tweede collecte: Stichting CareClowns Nederland

21

22 Voorbeden – m.m.v. … (namen invullen)
Iedere voorbede wordt afgesloten met Gij die onze gedachten raadt Dienstboek pag. 648

23 Tafelgebed

24 Wij wensen elkaar de vrede en vormen een kring
Tijdens de vredeswens wordt Vrede mag hier van hand tot hand gezongen:

25 Breken en delen - m.m.v. (namen invullen)
Tijdens de uitreiking: Orgelspel We blijven in de kring staan Dankgebed

26 Gedicht: ICHTYOLOGIE – Gerrit Achterberg
Er is in zee een coelacanth gevonden, de missing klink tussen twee vissen in. De vinder weende van verwondering. onder zijn ogen lag voor ‘t eerste verbonden de eeuwen onderbroken schakeling. En allen die om deze vis heenstonden voelden zich op dat ogenblik verslonden door de miljoenen jaren achter hen. Rangorde tussen mens en hagedis en van de hagedis diep in het stof, verder dan onze instrumenten reiken. Bij dit besef mogen wij doen alsof de reeks naar boven toe hetzelfde is en kunnen zo bij God op tafel kijken.

27 Zegen

28 Slotlied Lied 314 vers 1: De Heer heeft mij gezien
De Heer heeft mij ge - zien en on – ver - wacht ben ik op -nieuw ge-bo -ren en ge - to - gen. Hij heeft mijn licht ont - sto - ken in de nacht, gaf mij een le-vend hart en nieu-we o - gen. Zo komt Hij steeds met stil - le o - ver - macht en zo neemt Hij voor lief mijn on -ver-mo-gen.

29 De Heer heeft mij gezien
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt o - ver mij en o - ver al mijn gan - gen Wie zou ik wor - den, waart Gij niet be - reid om, als ik val, mij tel-kens op te van - gen Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt Ik moet in lief en leed naar U ver - lan - gen.

30 De Heer heeft mij gezien
Spreekt Gij het woord dat mij ver -troos-ting geeft, dat mij bevrijdt, en op- neemt in uw vre de Ont-steek die vreug-de die geen ein - de heeft, wil al - le lief - de aan uw ind be - ste - den Weest Gij van - daag mijn brood zo - waar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn ge - be - den.

31 De volgende Dienst in Vieren is op (datum invullen )


Download ppt "Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!."

Verwante presentaties


Ads door Google