De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZAKENDOEN IN DUITSLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZAKENDOEN IN DUITSLAND"— Transcript van de presentatie:

1 ZAKENDOEN IN DUITSLAND
Vereniging Ondernemers Belang, Vereniging Industriële Belangen & Parkmanagement SHS 22 mei 2014, Hotel Faber Hoogezand Flynth Duitsland Desk

2 FLYNTH, PRETTIG KENNISMAKEN…
De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen. Doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers, met een plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening, heldere prijzen en gefundeerd advies.

3 Aangenaam: mr. drs. Emile Zijlstra RB, senior belastingadviseur/fiscaal mediator. Lid van de werkgroep Internationaal van Flynth, Lid van de Duitsland desk, Harry Weusthuis , Account-manager Internationaal Initiator van de Duitsland Desk, Lid werkgroep Internationaal van Flynth, Hoofdzakelijk bezig met totaal advies aan ondernemers die zowel die zowel in Nederland als in Duitsland actief zijn.

4 Flynth Duitsland Desk:
Begeleiding NL-ondernemers in Duitsland. Begeleiding DLD-ondernemers in Nederland. Juridische advisering Fiscale advisering Administratie * Boekhouding (ook voor Duitse GmbH) * Loonadministratie * Fiscale aangiften Starterspakket Bouw- en installatie Trainingen “Starten in Duitsland”

5

6 INTERNATIONAAL ZAKENDOEN
ENKELE FISCALE ASPECTEN

7 AGENDA Nederland als fiscale uitvalsbasis Salary split
Deelnemingsvrijstelling Transfer pricing Rente aftrek Civielrechtelijke aspecten/risico’s Waar is de winst belast BTW aspecten

8 NEDERLAND ALS FISCALE UITVALSBASIS
Verdragennetwerk, beperking bronbelasting op dividenden; 100% deelnemingsvrijstelling, winstuitkeringen van (buitenlandse) dochterrechtspersonen onbelast; Geen inhouding op uitbetaalde intrest en royalties; BTW verleggingsregeling bij import uit derdelanden; Rulingbeleid en horizontaal toezicht.

9 SALARY-SPLIT Een salary split wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een verdeling van de heffingsbevoegdheid over het arbeidsinkomen (in beginsel in overeenstemming met de feitelijke verdeling van die werkzaamheden) over de verschillende landen. Het voordeel van een salary-split is dat het in het buitenland te belasten inkomen doorgaans tegen (lagere) belastingtarieven zal worden belast, terwijl in Nederland de voorkoming van dubbele belasting wordt verrekend tegen het hogere progressieve tarief.

10 SALARY-SPLIT Voorbeeld:
Henk werkt in Emmen voor De Vries B.V., daarnaast werkt Henk ook nog voor De Vries GmbH in Düsseldorf. Het totale inkomen van Henk bedraagt € , hiervan heeft hij € in Duitsland verdiend. In Duitsland moet hij over dit salaris € belasting betalen. In de Nederlandse aangifte wordt € als wereldinkomen belast en is hij hierover plm. € belasting verschuldigd. Het Duitse salaris is in Nederland vrijgesteld volgens de formule € / € × € = € Er wordt dus € vrijgesteld, terwijl Henk in Duitsland maar € hoeft te betalen. Voordeel € netto per jaar.

11 SALARY-SPLIT: werknemer
Een werknemer die buiten de woonstaat (Nederland) werkt is in Duitsland belast, indien 1 van de volgende voorwaarden zijn vervuld: de werknemer is in een periode van twaalf maanden, welke periode in het kalenderjaar in kwestie aanvangt of eindigt, langer dan 183 dagen aanwezig in de werkstaat (Duitsland), OF de beloning wordt gedragen door of namens een Duitse werkgever, OF de beloning komt ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in Duitsland. Begrip Werkgever: materieel => onder leiding en toezicht

12 Nieuwe verdrag tussen Duitsland en Nederland
Apart artikel voor bestuurder en commissarissen (is in het huidige verdrag niet zo); Belast in het land waar het Lichaam is gevestigd +> waar de werkzaamheden zijn verricht is NIET van belang; Duits standpunt nieuw verdrag: ALLES wat de bestuurder ontvangt van de werkgever; Nederlands standpunt: alleen de bestuurderswerkzaamheden, voor het overige regime werknemers.

13 SOCIALE ZEKERHEID: Land waar iemand werkt
> 25% werkzaamheden in Nederland + wonen in Nederland => blijft sociaal verzekerd in Nederland; Detachering => maximaal 24 maanden, niet ter vervanging van een ander die max. 24 mnd werkzaam was.

14 PENSIOEN Onzuiver (sanctie!!) als Duits deel wordt meegenomen in Nederland => kan alleen als ook over Duits deel pensioen wordt opgebouwd + kosten daarvan aan Duitsland worden doorbelast.

15 DEELNEMINGSVRIJSTELLING

16 TRANSFER PRICING De documentatieverplichting die is opgenomen in art. 8b(3) VpB: 'De (...) lichamen nemen in hun administratie gegevens op waaruit blijkt op welke wijze de in dat lid bedoelde verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen.' De belastingplichtige dient aannemelijk te maken dat de gehanteerde verrekenprijzen zakelijk zijn (omgekeerde bewijslast) => geldt ook voor rente!

17 TRANSFER PRICING Transferpricingdocumentatie zou o.a. het volgende kunnen omvatten: economisch onderzoek naar economische ratio's van vergelijkbare ondernemingen; intercompany agreements, zoals een cost allocation agreement voor de doorberekening van de concernoverhead; tijdregistraties, kostenoverzichten en dergelijke; overzicht van economische functies en risico's; organisatieschema's en job descriptions.

18 1. Een beschrijving van de vijf vergelijkbaarheidsfactoren die zijn aangeven in de OESO-richtlijn, te weten: - de kenmerken van de goederen en de diensten; - de functionele analyse, inclusief gelopen risico’s en gebruikte activa; - een beschrijving van de contractuele voorwaarden; - een beschrijving van de economische omstandigheden; - een beschrijving van de ondernemingsstrategieën. Voorbeelden van desbetreffende gegevens zijn vastgestelde budgetten, verslagen van aandeelhoudersvergaderingen en verslagen van bestuursvergaderingen.

19 2. Een onderbouwing van de keuze voor de gehanteerde verrekenprijzenmethode:
De belastingplichtige heeft een zekere vrijheid in zijn keuze. Motivatie is vereist indien men afwijkt van het gebruikelijke methode, zoals een resale minus gaan gebruiken bij een productiemaatschappij waar normaliter een cost-plus wordt gebruikt. Let op! Onder de Europese regelgeving wordt zonder meer een analyse geëist.

20 3e ITEM Een onderbouwing van de prijs, waaruit kan worden opgemaakt of met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen.

21 ‘AVANCE PRICING AGREEMENT’
Als de keuze voor de toe te passen methode en de uiteindelijke prijszetting bepaald zijn: aan de Belastingdienst voor leggen en haar goedkeuring vragen ? +> een 'Avance Pricing Agreement' ( APA ). Als de belastingautoriteiten van een land waar geen ruling mee is afgesloten een winstcorrectie aanbrengen, kan internationale dubbele belastingheffing optreden.

22 RENTEAFTREK Een internationaal gebruikelijke manier voor de structurering van acquisities is door middel van een - nieuw opgerichte - overnameholding in het land waarin de overname plaatsvindt. Deze holding verkrijgt de aandelen in de target (lees: de bv). De eerstgenoemde neemt ter financiering een lening op, binnen of buiten de groep. Vervolgens gaan holding en target een fiscale eenheid aan, waardoor de rentelasten van eerstgenoemde kunnen worden verrekend met de operationele resultaten van laatstgenoemde. Nederland kent sinds 2012 (wederom) een aftrekbeperking voor acquisitierente. Het MKB wordt uit de wind gehouden door de franchise van € aan rente (!) .

23 RENTEAFTREK Onderscheid moet worden gemaakt tussen leningen met een te lage rente ( lening met onzakelijke voorwaarden) en onzakelijke leningen . Bij de eerste categorie vindt slechts een rentecorrectie plaats en komt het afwaarderingsverlies in aanmerking. Bij de tweede categorie vindt een rentecorrectie plaats en is het afwaarderingsverlies niet aftrekbaar (en bij de debiteur informeel kapitaal).

24 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
B.V. met buitenlandse dochtervennootschap risico ingeperkt; B.V. met vaste inrichting risico werkt vol door; Eenmanszaak / V.o.f. risico werkt vol door; Algemene voorwaarden eventuele rechtskeuze; Let op specifieke nationale regels;

25 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
BV met buitenlandse dochtervennootschap

26 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
BV met buitenlandse vaste inrichting BV met buitenlandse vaste inrichting Risico

27 CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN/RISICO’S
Eenmanszaak/VOF

28 WAAR IS DE WINST BELAST Buitenlandse rechtspersoon land van vestiging;
Vaste inrichting / vaste vertegenwoordiger land van v.i.; Doorberekening (intercompany pricing) marktconform; Wijze van calculatie steeds vastleggen en documenteren; In Nederland ruling mogelijk in sommige andere landen ook afstemming vooraf mogelijk;

29 BTW-ASPECTEN Levering van goederen aan ondernemers;
Bij vervoer van goederen; Belast waar het vervoer aanvangt, maar naar ander EU-land 0%- tarief/vrijgesteld; Stel facturering NL- moeder aan EU-dochter aan EU klant (ABC-transactie); Vervoer rechtstreeks vanuit NL naar EU klant; Factuur NL-moeder aan EU dochter 0% vrijgesteld; Factuur EU-dochter aan EU klant afhankelijk van lokale wetgeving (NL zegt ook 0% vrijgesteld).

30 BTW-ASPECTEN ABC-Transactie

31 BTW-ASPECTEN Levering van goederen aan particulieren
Levering vanuit Nederland via verzending: belast met NL-BTW Boven een drempelbedrag per land, BTW van dat land Aanmelden in dat land als ondernemer

32 DREMPELBEDRAGEN

33 DREMPELBEDRAGEN

34 BTW-ASPECTEN Verrichten van diensten aan ondernemers:
Hoofdregel: belast waar afnemende ondernemer is gevestigd; Zou kunnen leiden tot BTW ondernemerschap aldaar. Vaak is er een verleggingsregeling. Dan factureren met 0% met de vermelding dat BTW heffing is verlegd naar de afnemer. Listing ICP maken

35 BTW-ASPECTEN Verrichten van diensten aan particulieren:
Hoofdregel: belast waar dienstverrichter is gevestigd. Uitzonderingen: Diensten m.b.t. onroerende zaken, plaats o.z. Personenvervoer, waar dat daadwerkelijk plaatsvindt. Toegang tot evenementen, waar evenement is. Elektronische diensten door ondernemer van buiten EU, waar afnemer woont.

36 Vragen!?

37 Dank voor uw aandacht. Voor nagekomen vragen:
mr. drs. Emile (E.J.B.) Zijlstra RB Voor nagekomen vragen: Harry (J.H.F.) Weusthuis


Download ppt "ZAKENDOEN IN DUITSLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google