De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. goed bestuurbare spreiding van de business en ICT taken en verantwoordelijkheden in je organisatie IT AS A SERVICE, ALS DIENAAR VAN DE ORGANISATIE 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. goed bestuurbare spreiding van de business en ICT taken en verantwoordelijkheden in je organisatie IT AS A SERVICE, ALS DIENAAR VAN DE ORGANISATIE 2."— Transcript van de presentatie:

1 1. goed bestuurbare spreiding van de business en ICT taken en verantwoordelijkheden in je organisatie IT AS A SERVICE, ALS DIENAAR VAN DE ORGANISATIE 2. ‘real time business and it modelling’: modelleer (nieuwe) bedrijfsvisie en –processen, en de ICT en de AO rollen eruit de twee diensten van www.idainnovatie.nl, gespecialiseerd in business&ictwww.idainnovatie.nl → business- en ICT-mensen begrijpen‘t en ze werken goed samen DE IDA INNOVATIE KETEN©

2 ….. we praten wel over ketens bij klanten. Maar eigenlijk gaat het OOK om de keten waarvan de ICT zelf deel uitmaakt, met bovendien ontmoeting en integratie met de voorgaande / andere schakels:  IDA’s Innovatieketen: Vernieuwen van bedrijfsproces, organisatie en ICT

3 IDA-dialoog, voor de wereld / de doelen van de cliënt. Gevolgd door evt. een Business Case De (ver)nieuw(d)e (bedrijfs-) processen en services voor de cliënt Organisatie en ICT, services architectuur De verandering www.idainnovatie.nl ”wat” DE IDA INNOVATIE KETEN© ”hoe ” De Kunst van Samen-Werken Dé keten benadering voor innovatie sterk vóór ICT: SOA al vanaf de business reductie van complexiteit Hoe gaat dit ú helpen… Ervaar de IDA Innovatie Keten zelf. Dé denk- en doe-wijze voor procesgericht vernieuwen Vier stappen: apart, en ook geoptimaliseerd. Inter-actief. Sterk teamverband. Betrokken

4 Unibis is ontwikkeld, om (in de huidige IDA Innovatieketen): - leefwereld, doelen, strategie, processen, organisatie en ICT te ontwerpen, - mbv. een “taal” waarmee je “alles” beschrijft wat je moet weten voor business, organisatie en ICT, - met gedefinieerde ordenings- en decompositiecriteria, - en door dit in een interactief en draagvlakvormend proces samen met de klant toe te passen. UNIversele benadering van Bedrijfs- en InformatieSystemen/Services

5

6 organisatieketens….extern, en...

7 organisatieketens - intern…. Strategische keuzes Evt. resultaat van outsourcen/ offshoren Maken en onderhouden architectuur Testen Opstellen requirements, al dan niet buiten de deur laten bouwen Functioneel ontwerp De wezenlijke bedrijfsprocessen Informatie- behoeften De informatiesystemen

8 Informatie -architect Functioneel ontwerper IT infra-architect, en andere architecten AO- deskundige Proces- deskundige Verander- kundige FPA- deskundige Beveiligings- deskundige Test- deskundige “Gebruiker” ERP expert En meer deskun-digen, zoals € Alle professies professionaliseren zich steeds verder en bereiken elkaar minder… Nu: op weg naar interdisciplinair, verticaal en horizontaal samenwerken, naar ont-moeten…. Kern: De wezenlijke bedrijfsprocessen, zoals gezien door de Business Professional: - met harde (SOA) ordeningscriteria al vanaf de Business, - bepaalde syntax en semantiek.

9 De bedrijfsproces- en services- benadering van IDA 1.de bedrijfsprocesbenadering van IDA is zodanig (qua ordeningsprincipes wo. SOA) dat je meteen je ICT- services kunt maken, als je wilt tijdens het modelleren van je processen, je kunt voor je klant effectief en snel resultaat opleveren (wat), FO is niet/anders nodig, 2.dit maakte het nodig om bedrijfsprocessen op een specifieke manier te formuleren (je begint met een werkwoord, dan een zelfstandig naamwoord, de uitvoerder komt daarvoor, enzovoort) qua “semantiek”, “syntax” en ordeningsprincipes, en ook qua werkwijze om die beschrijvingen te maken (hoe). 3.de eindklant (“gebruiker”) begrijpt heel goed wat er ge- beurt en wat het resultaat is. De aanpak werkt mede van onderop en je overbrugt de kloof business en ICT (wie).

10

11 Fase 2, Onderzoek Ist en Soll Fase 5, (Her)ontwerpen oplossingen Fase 8, Gebruiken, beheren, aanpassen Fase 1, Verkennen en plannen Hoe de aanpak werkt in complexe / grotere trajecten: Fase 4, Vastellen bestu- ring, organisatiestructuur en bedrijfsprocessen DE IDA INNOVATIE KETEN© Fase 3, (Her)ontwerp bedrijfsproces- senmodel Fase 6 Realiseren oplossingen Fase 7 Invoeren op- lossingen Indien nodig… (herhalen, verdiepen)

12 Wat is nodig: de IDA manier van Denken (& Doen) Denk ook aan Lateraal denken van Edward de Bono. Mindmap eventueel voor plaatjes Een directe manier van denken en doen Hoe-zo: 1.Voor creatief doelen stellen, problemen oplossen, meer partijen en belangen betrekken 2.Zonder overdrijven: effectiever dan “polderen”, inclusief project management expertise 3.Brainstormen + structuur + ruimte (“wervelend werken”), ook specialisten werken samen 4.Sterk voor effectieve Doelen, (SOA) Businessprocessen en ICT Services, waarover later meer 5.Pragmatisme, iteratief: verzamelen, én-én, checken, structureren, aanvullen, …. 6.Leiderschapsstijl: luisterend leiden, zelfmanagement, maar: de organisatie moet ook als geheel functioneren 7.Software die iedereen al heeft als ondersteuning, gestructureerde tekst, en een link met mindmap 8.Hoe hiertoe gekomen? Via gestructureerd ontwerpen, het menselijk denken en waarnemen, hoe we omgaan met ordenen, met denk- en doe-barrières, met idealen en spiritualiteit en …. 9.De ordenende principes zijn bewust gemaakt, overdraagbaar en gepubliceerd: → waarmee je “van chaos naar orde” komt tijdens het brainstormen en structureren, → voor het inzetten van ICT → als enabler, voor architectuurprincipes zoals SOA en EDA, voor het ontwerpen van bedrijfsprocessen, voor informatiesysteem services, … 10.Samenwerk-waarden: pro-actief, ex-plorerend, in-teractief, in-terdisciplinair, in-termenselijk 11.“Open source” methode: via boekwinkel / internet (cursus beschikbaar, the proof is in the eating)

13 Business Model van Innovatie Exploratie & Management©: Verbinden is Kracht -> 1) WAT Bewezen aanpak voor innovatiemanagement (“de IDA InnovatieKeten”) bestaande uit de volgende stappen (dit is gestart tijdens werken voor IBM): welk (nieuw) idee willen we eigenlijk voor onze klanten. Burgers bereiken en wie heeft daar welke belangen bij, hoe overkomen we eventuele barrières, wat moet wie doen om het (bedrijfsmatige of maatschappelijke) doel te bereiken, concreet: ontwerp de effectieve bedrijfsprocessen / waardestromen, organiseer de uitvoering en de besturing zó dat die de uitvoering ondersteunt, verken / ontwerp de benodigde ondersteunende ICT, aandacht voor ‘architectuur' is niet genoeg om tot verbetering van de ICT-professie te komen, wat gaat dat allemaal kosten, maar vooral ook: wat gaat het opbrengen. De aanpak werkt zo u wilt in cycles van drie dagen, waardoor u altijd grip houdt op kosten en opbrengsten Het resultaat van werkgroepen en innovatieteams lijkt haast vanzelf een factor 4 sneller tot stand te komen dan met gebruikelijke methodes en samenwerkingen. De eerste investering is 1 blok van 3 dagen.

14 Business Model van Innovatie Exploratie & Management©: Verbinden is Kracht -> 2) HOE Van (nieuw) idee tot uitwerking met draagvlak in tijdsblokken van 3 dagen. Innovatie Exploratie & Management werkt in de voor uw organisatie ideale combinatie van top down en bottom up, waardoor je 1) creativiteit ook van onderop vrij maakt, 2) bestuurbaarheid van de organisatie beweeglijk (‘agile’) managet en 3) slagvaardigheid waarborgt. Innovatiedoelen vanuit de top van de organisatie worden van onderop ‘agile’ opgepakt, maar ook andersom: je helpt de werkvloer om creatieve en realistische innovatie­ scenario’s te maken en te managen. Op ongedachte wijze komen mensen tot samen-werken, ook uit verschillende organisatieonderdelen. Verticale en horizontale samenwerking wordt uitgedaagd.


Download ppt "1. goed bestuurbare spreiding van de business en ICT taken en verantwoordelijkheden in je organisatie IT AS A SERVICE, ALS DIENAAR VAN DE ORGANISATIE 2."

Verwante presentaties


Ads door Google