De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewijzigde FWO-reglementering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewijzigde FWO-reglementering"— Transcript van de presentatie:

1 Gewijzigde FWO-reglementering
Dienst Onderzoekscoördinatie UHasselt

2 Missie en kerngegevens van het FWO
Inkomsten: 2

3 Missie en kerngegevens van het FWO
Besteding: Persoonlijke mandaten Onderzoeksprojecten Kredieten aan Navorsers Internationalisering Wetenschappelijke prijzen 3

4 Missie en kerngegevens van het FWO
Spreiding over vakgebieden 2009 Biologische wetenschappen Cultuurwetenschappen Gedrags- en maatschappijwetenschappen Medische wetenschappen Wetenschap & technologie Interdisciplinair 4

5 1. Missie en kerngegevens van het FWO
Kritisch lage slaagkans voor doctoraatsbeurzen:  21% voor aspiranten (2010), sterk dalende trend

6 1. Missie en kerngegevens van het FWO
Kritisch lage slaagkans voor postdoctorale onderzoeksmandaten:  23% voor postdocs, sterk dalende trend

7 Missie en kerngegevens van het FWO
Evolutie aantal onderzoekers in functie predocs postdocs 7

8 Missie en kerngegevens van het FWO
Evolutie slaagpercentage Projecten en Kredieten (2010 :13,9%) 8

9 Registreren en inloggen
(Nls. of Eng.) E-loket 1st registreren: ca. 12u Dan volledig aanmelden en inloggen: 48u

10 Gewijzigde regelgeving
Aanpassing aanvraagprocedure Aanpassing algemeen reglement mandaten en projecten Aanpassing reglement mandaat aspirant Aanpassing reglement mandaat postdoctoraal onderzoeker Aanpassing reglement krediet aan navorsers Aanpassing reglement onderzoeksprojecten Aanpassing Odysseusreglement Aanpassing reglement krediet voor deelname aan congres en/of het doorvoeren van een kort studieverblijf, workshop of cursus in het buitenland Aanpassing reglement krediet voor een lang verblijf in het buitenland Aanpassing reglement wetenschappelijke opdracht Nieuw reglement organiseren van een wetenschappelijke bijeenkomst Aanpassing reglement FWO-expertpanels

11 Aanpassing aanvraagprocedure
Vanaf aanvraagronde 2011: niet meer dan 2 keer voor zelfde mandaat postuleren. Aanvraagronde 2011: overgangsmaatregelen: Kandidaten aspirantenmandaat mits gemotiveerde brief adhocuitzondering vragen Kandidaten postdoctoraal mandaat die in 2010 voor de tweede maal aanvroegen en gerangschikt werden, kunnen uitzonderlijk in 2011 voor de derde en laatste maal kandideren

12 Aanpassing algemeen reglement mandaten en projecten
Uitbreiding van artikel 4: “Onderzoekers dienen zich bij het uitvoeren van hun wetenschappelijke activiteiten te houden aan de gedragsregels vastgelegd in de Ethische Code voor wetenschappelijk onderzoek in België (2009). De onderzoekers verbinden zich ertoe hun onderzoek op nauwgezette en onafhankelijke wijze uit te voeren en de resultaten waarheidsgetrouw te publiceren”.

13 Art. 13 Reglement Aspirantschap
§ 2 . Promotor: 1° ZAP-lid, aanstelling > 10% aan Vlaamse universiteit; 2° ZAP-lid, aanstelling 10% aan Vlaamse universiteit met onderzoeksopdracht; 3° ZAP-lid, aanstelling 5% aan Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd of gelijkgestelde functie in een Universitair Ziekenhuis; 4° academisch personeelslid, aanstelling aan Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven en Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel: 5° onderzoeksdirecteur FWO; 6° nominatieve beneficiant van ERC Starting Grant, ERC Advanced Grant of Odysseus II toelage. § 3. Alle copromotoren minstens postdoctoraal niveau.

14 Reglement Postdoctorale Mandaten
Aanvrager > 36 jaar Aanvragen tot max. 3 jaar na behalen doctoraat Gerekend van datum ingang postdoc (1okt) 1 jaar uitstel per zwangerschap of ouderschapsverlof Afwijking van deze regel uitzonderlijk mogelijk vanwege sociale en medische redenen waardoor zich in het voortraject een onderbreking, of een verminderd arbeidsrendement voordeed

15 Reglement Klinische Doctoraatsbeurzen en Mandaten
Voortaan ook opengesteld voor huisartsen

16 Reglement Krediet aan Navorser
Art. 1: toelage aan postdoctoraal onderzoeker verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap (t.e.m. niveau hoofddocent) ook toegankelijk vanuit Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, of aan een Vlaamse of aan een federale instelling voor wetenschappelijk onderzoek Ook toelagen verleend aan postdoctorale onderzoekers van hogeschool of onafhankelijke postdoctorale onderzoekers Vlaamse Gemeenschap o.l.v. een Vlaamse universiteit.

17 Reglement Onderzoeksprojecten
Art. 3: Onderzoeksproject uitgevoerd o.l.v. een promotor, ev. i.s.m. één of meerdere copromotoren Art. 5: Een onderzoeker per aanvraagronde max. twee projecten als (co-)promotor Art. 9: (m.b.t. promotor en copromotor) § 1. Promotor (tevens verantwoordelijk woordvoerder is): cf. promotor aspirantschap

18 Reglement Onderzoeksprojecten
§ 2. Copromotor: Minstens postdoctoraal niveau. Verbonden aan Vlaamse universiteit, Vlaamse onderzoeksinstelling, Vlaams universitair ziekenhuis, federale wetenschappelijke instelling Behoort tot het Nederlands taalkader (Vlaamse onderzoeksinstelling (cf. punt 1)) Buitenlandse onderzoekers kunnen als copromotor bij het project betrokken worden zonder financiering door het FWO, voorzover samenwerking relevant voor project

19 Reglement Onderzoeksprojecten
§ 3. Indien meerdere universiteiten per project: per universiteit minstens promotor of één copromotor voldoen aan voorwaarden (cf. § 1, lid 1°, 2°, 3°), en bovendien aanstelling voor volledige duur aangevraagde onderzoeksproject § 4. Indien op ogenblik aanvraag nog niet voldaan aan voorwaarden § 1, aantonen dat dit wel het geval zal zijn bij start overeenkomst

20 Reglement Onderzoeksprojecten
Art. 16 Per project en in het geval van een interuniversitair project, per onthaalinstelling, kan tussen de en euro per jaar worden aangevraagd voor personeel- en werkingsmiddelen. Indien één van de partners in de projectaanvraag enkel werkingsmiddelen aanvraagt, kan de ondergrens voor die partner verlaagd worden naar euro.

21 Onderzoeksprojecten Bijkomend kan voor maximum euro uitrusting worden aangevraagd, het aanvragen van matching funding tot maximaal euro is mogelijk. Aan de promotoren en copromotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een FWO-onderzoeksproject, tenzij de bestuursorganen een afwijking toestaan.

22 Odysseusreglement Art. 5 Bij voordracht kandidaat dient universiteit:
- te bevestigen dat een ZAP-kaderplaats (groep I) respec-tievelijk een postdoctoraal mandaat (groep II) met looptijd vijf jaar, evenals nodige infrastructuur ter beschikking, het onderzoeksplan goed te keuren en aan te geven hoe dit past in haar onderzoeksbeleid. ZAP-kaderplaats tijdens eerste jaar Odysseusproject minstens 50% aanstelling en vanaf tweede jaar min. 80%. In geval van een voordracht van ≥ twee universiteiten dienen zij gemeenschappelijk voorstel te formuleren. Kosten mandaten die universiteiten dienen ter beschikking te stellen kunnen niet ten laste van Odysseus-programma genomen worden.

23 Reglement deelname congres, kort studieverblijf, workshop of cursus in het buitenland
Art. 18: Bij toekenning boekt begunstigde met officiële originele toekenningbrief reis bij reisagent (door FWO gemachtigd): Per vliegtuig: in economy class Per trein: in eerste klasse (d > 700 km, op uitdrukkelijk verzoek toeslag voor slaapwagen mogelijk Factuur rechtstreeks aan FWO

24 Reglement Krediet Lang Verblijf in het Buitenland
Art. 8 §1 De kredieten kunnen slechts toegekend worden voor verblijven van minimum 5 weken en maximum 12 maanden. §2 Per burgerlijk jaar en per persoon kan slechts één krediet in deze rubriek toegekend worden. De toegekende kredieten zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden.  §3 In principe wordt de toegekende periode aaneensluitend opgenomen, maar bij verblijven langer dan zes maanden is er flexibiliteit mogelijk omwille van sociale of familiale redenen, mits een grondige motivatie.

25 Reglement Krediet Lang Verblijf in het Buitenland
§4 Uitzonderlijk kan een verblijf verlengd worden met ten hoogste 1/3 (één derde) van de oorspronkelijk toegekende duur. Daartoe dient een grondig gemotiveerde aanvraag voorgelegd te worden aan de bevoegde commissie, en dit ten laatste op de vergadering van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het verblijf normaal zou eindigen. De precieze vergaderdata en bijbehorende indiendata zijn op aanvraag beschikbaar bij de FWO-administratie. De totale duur van het verblijf (inclusief verlenging) mag in geen geval langer zijn dan 12 maanden. §5 De totale maximale duur van lange verblijven is één jaar per termijn van drie jaar, te tellen vanaf de startdatum van het eerste toegekende verblijf na 1 januari 2011.

26 Reglement Krediet Lang Verblijf in het Buitenland
Art. 16 Bij toekenning boekt de begunstigde op voorlegging van de officiële originele toekenningbrief bij een door het FWO gemachtigde reisagent de reis.              -          Per vliegtuig : in economy class -          Per trein : in eerste klasse. Als de afstand in vogelvlucht minstens 700 km is, wordt op uitdrukkelijk verzoek een toeslag voor de slaapwagen vergoed. De factuur wordt rechtstreeks aan het FWO gestuurd. Indien het verblijf op meerdere locaties wordt doorgevoerd, worden enkel de eerste verplaatsing (heen) en de laatste verplaatsing (terug) afzonderlijk vergoed.

27 Reglement Wetenschappelijke Opdracht
Art. 1: Het FWO kan, op advies van de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten, aan leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van een universiteit uit de Vlaamse Gemeenschap, die tenminste 80% exclusief vast benoemd zijn op het ogenblik van de eventuele aanvang van het krediet, een wetenschappelijke opdracht toekennen om hen van iedere pedagogische verplichting vrij te stellen en zich volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek.

28 Reglement Organiseren Wetenschappelijke bijeenkomst
Toelagen tot 5000 euro Internationaal wetenschappelijk congres

29 Reglement FWO-expertpanels
Art. 2 § 3.: “Tijdens de ganse duur van het mandaat geldt in principe dat de experts voor minstens 50% aan een universiteit of wetenschappelijke instelling dienen aangesteld te zijn. Het Bureau kan om reden van wetenschappelijke expertise afwijkingen van deze voorwaarde toestaan.” Art. 2 § 8.: “Het lidmaatschap van een expertpanel is in principe niet verenigbaar met andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen en zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei Een lidmaatschap van een FWO-expertpanel is ook onverenigbaar met de functie van rector, vicerector of directeur/verantwoordelijke onder-zoeksbeleid.”

30 Nieuwe peer-reviewmethode

31 Aspirantschappen Aanvragen voorgelegd aan FWO-Expertpanels, die kwalificaties kandidaten beoordelen. Expertpanels brengen verslag uit aan RvB. Aanstelling gebeurt door de RvB. Aanbevelingsbrief gevraagd aan promotor (en eventuele copromotoren) en één ZAP-lid aanvragende universiteit. Dit ZAP-lid GEEN lid van FWO-Expertpanel of RvB FWO. Aanbevelingsbrieven moeten objectieve beoordeling geven van kwaliteiten aspirant gelinkt aan selectiecriteria FWO-mandaat.

32 Postdoctorale Mandaten
Aanbevelingsbrief gevraagd aan hoofd onderzoekseenheid. Aanvrager gevraagd tien externe referenten voor te stellen. Vervolgens selecteert FWO-administratie uit deze lijst een aantal referenten, door FWO uitgenodigd aanvraagdossier schriftelijk te evalueren. Voorgestelde referenten GEEN lid van FWO-Expertpanel of RvB FWO en GEEN co-auteur van publicaties laatste drie jaar. Verder GEEN gezamenlijke onderzoeksprojecten. Voorgestelde referenten verbonden aan buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvrager verantwoordelijk voor ontvankelijkheid voorgestelde referenten. Aanvrager GEEN contact met voorgestelde referenten.

33 Fundamenteel Klinische Mandaten
Aanbevelingsbrief gevraagd aan hoofd onderzoeks-eenheid, alsook omschrijving klinische taak door hoofd-geneesheer/vakgroepvoorzitter kliniek of dierenkliniek. Aanvrager stelt tien externe referenten voor. FWO-administratie selecteert hieruit een aantal referenten, door FWO uitgenodigd aanvraagdossier schriftelijk te evalueren. Voorgestelde referenten GEEN lid van FWO-Expertpanel of RvB FWO en GEEN co-auteur van publicaties laatste drie jaar. Verder GEEN gezamenlijke onderzoeksprojecten. Voorgestelde referenten verbonden aan buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvrager verant-woordelijk voor ontvankelijkheid voorgestelde referenten. Aanvrager GEEN contact met voorgestelde referenten.

34 Onderzoeksprojecten Aanvrager stelt tien externe referenten voor. FWO-administratie selecteert hieruit een aantal referenten, door FWO uitgenodigd aanvraagdossier schriftelijk te evalueren. Voorgestelde referenten GEEN lid van FWO-Expertpanel of RvB FWO en GEEN co-auteur van publicaties van de laatste drie jaar. Verder GEEN gezamenlijke onderzoeksprojecten. Voorgestelde referenten verbonden aan buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Aanvrager verantwoordelijk voor ontvankelijkheid voorgestelde referenten. Aanvrager GEEN contact met voorgestelde referenten.

35 Vragen…


Download ppt "Gewijzigde FWO-reglementering"

Verwante presentaties


Ads door Google